Ero­tu per­soo­nal­li­sel­la, yri­tyk­se­si näköi­sel­lä käyntikortilla

Käyn­ti­kor­tin suunnittelu

Tilaa yri­tyk­sel­le­si käyntikortit

Tilaa yri­tyk­se­si brän­din mukai­set laa­duk­kaat käyn­ti­kor­tit hel­pos­ti ja nopeas­ti. Suun­nit­te­lem­me yri­tyk­sel­le­si sel­keän ja tyy­lik­kään käyn­ti­kor­tin toi­vei­de­si mukaan. Saat val­miin käyn­ti­kor­tin pai­no­val­mii­na PDF-tie­dos­to­na säh­kö­pos­tii­si. Halu­tes­sa­si pai­na­tam­me tuot­teet puo­les­ta­si Vis­taprin­til­la ja saat val­miit käyn­ti­kor­tit käte­väs­ti suo­raan halua­maa­si osoit­tee­seen toimitettuna.

Jää mie­liin jät­tä­mäl­lä jäl­kee­si tyy­li­käs käyntikortti

Yri­tyk­sen käyn­ti­kort­ti on näp­pä­rä väli­ne ver­kos­toi­tu­mi­sen ja yhtey­den­pi­don tuek­si. Par­haim­mil­laan käyn­ti­kort­ti ker­too yri­tyk­sen toi­mia­las­ta ja hei­jas­taa visu­aa­li­sel­la ilmeel­lään myös yri­tyk­sen brän­diä. Hyvin suun­ni­tel­tu, ainut­laa­tui­nen käyn­ti­kort­ti tekee vai­ku­tuk­sen ja jää poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le posi­tii­vi­sel­la taval­la mie­leen. Sel­keys ja vii­meis­tel­ty jäl­ki ovat avai­na­se­mas­sa hyväs­sä käyn­ti­kor­tis­sa, jota voi­daan maus­taa esi­mer­kik­si eri­lai­sil­la pape­ri­va­lin­noil­la ja muil­la har­ki­tuil­la yksityiskohdilla.

Tilaa käyn­ti­kor­tin suun­nit­te­lu edul­li­seen tuntihintaan

Suun­nit­te­lu

80 €

 • 1 h suunnittelu
 • Kak­si­puo­lei­nen käyntikortti
 • Pai­no­val­mis PDF-tiedosto
 • Pai­na­tus, leik­kaus, toimitus

100 kpl

140 €

 • 1 h suunnittelu

 • Kak­si­puo­lei­nen käyntikortti

 • Pai­no­val­mis PDF-tiedosto

 • Pai­na­tus, leik­kaus, toimitus

 • Pre­mium-pape­ri, koko 85 mm x 55 mm

250 kpl

160 €

 • 1 h suunnittelu

 • Kak­si­puo­lei­nen käyntikortti

 • Pai­no­val­mis PDF-tiedosto

 • Pai­na­tus, leik­kaus, toimitus

 • Pre­mium-pape­ri, koko 85 mm x 55 mm

500 kpl

190 €

 • 1 h suunnittelu

 • Kak­si­puo­lei­nen käyntikortti

 • Pai­no­val­mis PDF-tiedosto

 • Pai­na­tus, leik­kaus, toimitus

 • Pre­mium-pape­ri, koko 85 mm x 55 mm

Hin­toi­hin lisä­tään ALV.

Ideoi­ta käyn­ti­kor­tin suunnitteluun

Yleen­sä käyn­ti­kort­ti on yksi- tai kak­si­puo­lei­nen 85 mm x 55 mm kokoi­nen kar­ton­ki, johon pai­ne­taan aina­kin yri­tyk­sen logo ja yhteys­tie­dot. Usein käyn­ti­kort­tiin voi­daan pai­naa myös yri­tyk­sen slo­gan ja lyhyt kuvaus yri­tyk­sen toi­mia­las­ta tai pal­ve­luis­ta. Hyvä käyn­ti­kort­ti on erot­tu­va, mie­leen­pai­nu­va ja ennen kaik­kea yhden­mu­kai­nen yri­tyk­sen logon ja muun visu­aa­li­sen ilmeen kans­sa. Perin­tei­sen muo­don ja ilmeen lisäk­si graa­fik­ko voi suun­ni­tel­la myös esi­mer­kik­si neliön muo­toi­sen tai vaik­ka­pa tai­te­tun käyn­ti­kor­tin eri­lai­sil­la graa­fi­sil­la ele­men­teil­lä höystettynä.

helpotkotisivut-sivuston-rakenne

Tilaa käyn­ti­kor­tit Hel­poil­ta koti­si­vuil­ta, saat…

Käyn­ti­kor­tin tilaa­mi­nen on tosi help­poa ja nopeaa

Käyn­ti­kor­tin suunnittelu

Ker­ro meil­le, mitä tie­to­ja haluat sisäl­lyt­tää käyn­ti­kort­tii­si ja mah­dol­li­sis­ta toi­veis­ta­si kor­tin ulkoa­sun suhteen.

Käyn­ti­kort­ti­mal­li säh­kö­pos­tiin kommentoitavaksi

Suun­nit­te­lem­me käyn­ti­kor­tin toi­vei­de­si poh­jal­ta ja lähe­täm­me käyn­ti­kort­ti­mal­lin säh­kö­pos­til­la kommentoitavaksesi.

Val­mis käyn­ti­kort­ti PDF-tie­dos­to­na tai val­miik­si painettuna

Saat val­miis­ta kor­tis­ta pai­no­laa­tui­sen PDF-tie­dos­ton säh­kö­pos­tii­si tai halu­tes­sa­si saat tuot­teet val­miik­si pai­na­tet­tui­na halua­maa­si osoit­tee­seen toimitettuina.

Käyn­ti­kort­tien tilaa­mi­nen mielessä?

Kiin­nos­tuit­ko graa­fi­kon suun­nit­te­le­mas­ta käyntikortista?