Päi­vi­tet­ty 31.1.2020

Google Ads -mai­non­ta

Hakusa­na­mai­non­ta nos­taa yri­tyk­se­si Googlen haku­tu­los­ten kär­keen

”Olli-Pekan toteut­ta­man Ads-kam­pan­jan osal­ta hom­ma hoi­tui hie­nos­ti, net­ti­si­vum­me löy­ty­vät tuot­tee­seem­me liit­ty­vil­lä hakusa­noil­la asian­mu­kai­ses­ti haku­tu­los­ten kär­jes­tä. Eri­tyis­kii­tos­ta annam­me sii­tä, että Ads-kam­pan­jan käyn­nis­tä­mi­nen onnis­tui jopa sovit­tua huo­mat­ta­vas­ti nopeam­mal­la aika­tau­lul­la!”

Jaak­ko Ste­nudd
Leh­to Tilat Oy

”Hel­pot koti­si­vut toteut­ti logon, teks­ti­si­säl­tö­jen ja verk­ko­si­vu­jen lisäk­si meil­le hyvin toi­mi­van Google Ads -mai­nos­kam­pan­jan. Kam­pan­ja jou­dut­tiin tois­tai­sek­si myös kes­keyt­tä­mään, sil­lä emme pys­ty­neet vas­taa­maan kaik­keen sivu­jen kaut­ta tul­lee­seen kysyn­tään.”

Vil­le Kin­nu­nen
Huoneistogurut.fi

7 syy­tä, mik­si Google Ads -mai­non­ta on paras vaih­toeh­to pie­ny­rit­tä­jäl­le

 1. Google Ads -mai­non­ta ei kes­key­tä, kuten esi­mer­kik­si radio-, tv- tai leh­ti­mai­nos. Ads -mai­non­ta on hakusa­na­mai­non­taa, jos­sa mai­nos­ta näy­te­tään Googlen käyt­tä­jil­le, jot­ka ovat jo etsi­mäs­sä tar­joa­maa­si tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Mai­nok­sen luki­jal­la on siis jo val­miik­si tar­ve tila­ta pal­ve­lusi tai tuot­tee­si.
 2. Kun käy­tät Google-mark­ki­noin­tia, tie­dät aina mitä kam­pan­ja mak­saa. Vaik­ka mak­sa­ma­si hin­ta muo­tou­tuu klik­kaus­ker­to­jen perus­teel­la, voit sil­ti aset­taa itsel­le­si sopi­van päi­vä­bud­je­tin, joten yllä­tys­ku­lu­ja ei tule.
 3. Voit vali­ta tär­keim­mät hakusa­nat, joil­la haluat mai­nok­se­si näky­vän Googles­sa. Jos teet vaik­ka­pa kat­to­re­mont­te­ja, voit esi­mer­kik­si raja­ta mai­nok­se­si näky­mään ainoas­taan hen­ki­löil­le jot­ka kir­joit­ta­vat Googlen hakuun ”kat­to­re­mont­ti” tai ”katon kor­jaus”.
 4. Ase­tam­me mai­nok­sel­le­si par­haan mah­dol­li­sen otsi­kon ja sisäl­lön. Kun Google-mai­nos on sel­keä, saat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat klik­kaa­maan sitä parem­min. Sel­keä ja ker­to­va mai­nos vähen­tää myös epä­po­ten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den ns. ”tur­hia klik­kauk­sia”.
 5. Kes­key­tä tai lope­ta Google-mai­non­ta mil­loin tahan­sa. Kes­key­tyk­sen jäl­keen voit myös lait­taa mai­nok­se­si pääl­le uudes­taan mil­loin haluat. Näin pys­tyt panos­ta­maan mark­ki­noin­tiin hil­jai­si­na aikoi­na, tai tehos­taa myyn­tiä­si tär­keim­pä­nä seson­ki­na­si.
 6. Koh­den­na Google-mai­non­ta maan­tie­teel­li­ses­ti toi­mia­lu­ee­si mukaan. Väl­ty tur­hil­ta klik­kaus­ku­luil­ta ja tavoi­ta vain lähia­lu­ee­si poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat.
 7. Mai­nos­ta­mi­nen Adsis­sä on täy­sin läpi­nä­ky­vää. Rapor­toim­me sinul­le kuu­kausit­tain, jot­ta näet kai­ken mitä mai­nos­ti­lil­lä­si on tapah­tu­nut. Näet mm. mai­nos­ten kaut­ta tul­lei­den kävi­jöi­den mää­rät ja hakusa­nat, joi­ta käyt­tä­mäl­lä vie­rai­li­jat ovat tul­leet sivuil­le­si. Mit­taam­me mai­nok­se­si tehok­kuu­den tar­kas­ti ja huo­maat pal­jon­ko yhden asiak­kaan hank­ki­mi­nen yri­tyk­sel­le­si mak­saa.

Google-mai­non­ta aut­taa sinua tavoit­ta­maan koh­de­ryh­mä­si

Google Ads -mai­non­ta tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat

Hakusa­na­mai­non­ta tavoit­taa ne ihmi­set, jot­ka täl­lä­kin het­kel­lä etsi­vät tar­joa­maa­si tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, mut­ta jot­ka eivät vie­lä tun­ne yri­tys­tä­si. Google-mai­non­nan klik­kaus­koh­tais­ten hin­ta­tar­jous­ten ansios­ta sinua veloi­te­taan vain sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas näkee mai­nok­se­si ja klik­kaa sitä siir­tyäk­seen koti­si­vuil­le­si.

Google Ads -mai­nok­sen koh­den­ta­mi­nen

Koh­dis­ta mai­nok­se­si maan­tie­teel­li­ses­ti, vain halua­mal­le­si alu­eel­le. Koh­den­na Google-mai­nos esi­mer­kik­si lähi­paik­ka­kun­nil­le tai vaik­ka­pa 80km säteel­le toi­mi­pis­tees­tä­si. Voit myös hou­ku­tel­la poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta lisää­mäl­lä mai­nok­see­si yri­tyk­sen osoit­teen, puhe­lin­nu­me­ron ja kar­tan. Tämä hel­pot­taa yri­tyk­se­si löy­tä­mis­tä ja siel­lä käy­mis­tä.

Poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat tule­vat yleen­sä lähel­tä. Koh­den­ta­mal­la rajaat mai­nok­sen näky­vyy­den hen­ki­löil­le jot­ka etsi­vät aktii­vi­ses­ti Googlen haus­ta pal­ve­lua­si tai tuo­tet­ta­si ja asu­vat toi­mia­lu­eel­la­si. Adsin avul­la tavoi­tat kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti tär­keim­mät poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si.

Koh­den­na mai­nos iän, suku­puo­len ja per­hes­ta­tuk­sen perus­teel­la. Seg­men­toi asia­kas­ryh­mä­si poten­ti­aa­lin mukaan tun­nis­ta­mal­la lupaa­vim­mat asiak­kaa­si. Ammat­ti­lai­se­na haluat myös käyt­tää koko mai­nos­bud­je­tin poten­ti­aa­li­sim­piin asiak­kai­sii­si, eli esi­mer­kik­si 25-40 vuo­tiai­siin per­hee­näi­tei­hin.

Google-mai­non­ta tehos­taa lii­ke­toi­min­taa­si

Enem­män yhtey­den­ot­to­ja

Käyt­täes­sä­si Google-mark­ki­noin­tia voit kan­nus­taa ihmi­siä soit­ta­maan suo­raan yri­tyk­see­si. Adsin mai­nos­laa­jen­nuk­sel­la pys­tyt lisää­mään puhe­lin­nu­me­ro­si mai­nok­seen, jol­loin mobii­li­käyt­tä­jä voi soit­taa suo­raan yri­tyk­see­si nap­pia klik­kaa­mal­la.

Enem­män tilauk­sia verk­ko­kau­pas­sa

Toi­mi­va verk­ko­kaup­pa tar­vit­see toi­mi­van mai­nos­kam­pan­jan. Jokai­sel­la verk­ko­kau­pal­la on tiet­ty osto­pro­sent­ti. Pro­sent­ti mää­räy­tyy sen perus­teel­la, kuin­ka mon­ta vie­rai­li­jaa tar­vi­taan yhteen osto­ta­pah­tu­maan. Jos 100 vie­rai­li­jaa joh­taa kes­ki­mää­rin 3 osto­ta­pah­tu­maan, on osto­pro­sent­ti 3 %. Verk­ko­kaup­pi­aan tär­keim­piin teh­tä­viin kuu­luu tark­kail­la osto­pro­sent­tia ja pyr­kiä luon­nol­li­ses­ti nos­ta­maan sitä.

Google-mai­nos ohjaa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan suo­raan sivul­le­si, jos­ta hän voi tila­ta hake­man­sa tuot­teen mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti. Parem­pi asia­kas­ko­ke­mus nos­taa pro­sent­tia ja kaup­pi­aan lii­ke­vaih­toa. Raport­tien avul­la voit seu­ra­ta, mil­loin mai­nok­se­si klik­kauk­set joh­ta­vat tilauk­seen. Rapor­tit anta­vat erin­omai­set val­miu­det kam­pan­jan seu­ran­taan ja paran­nus­töi­hin.

Enem­män verk­ko­lii­de­jä

Jos haluat, että poten­ti­aa­li­set asiak­kaat täyt­tä­vät yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen verk­ko­si­vus­tol­la­si, lin­ki­tä Google-mai­nos suo­raan kysei­sel­le sivul­le. Tämä lisää mah­dol­li­suut­ta, että klik­kauk­ses­ta syn­tyy lii­di. Voit myös koros­taa mai­nok­ses­sa­si yri­tyk­sen luo­ki­tuk­sia tai kol­man­nen osa­puo­len arvos­te­lu­ja ja kan­nus­taa näin ihmi­siä tutus­tu­maan yri­tyk­see­si.

Google-mai­non­nan hin­ta

Mitä Google Ads -mai­non­ta mak­saa?

Klik­kaus­koh­tai­set hin­nat ovat ala­koh­tai­sia. Jokai­sel­la hakusa­nal­la on oma kes­ki­mää­räi­nen klik­kaus­hin­tan­sa. Esi­mer­kik­si ”google mai­nos hin­ta” on eri­hin­tai­nen avain­sa­na kuin ”google ads hin­ta” tai ”google mai­non­ta”.

Täs­tä näet esi­mer­kik­si koti­si­vui­hin liit­ty­vien avain­sa­no­jen arvioi­dut kuu­kausit­tai­set haku­mää­rät ja klik­ki­koh­tai­set hin­nat:

Saat meil­tä ilmai­sen kar­toi­tuk­sen ala­si klik­kaus­hin­toi­hin. Klik­kaus­hin­nat ovat alal­la kuin alal­la kui­ten­kin erit­täin rei­lu­ja, sil­lä puhu­taan­han poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tuo­mi­ses­ta yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le. Lop­pu on kiin­ni yri­tyk­sen tar­joa­mis­ta pal­ve­luis­ta tai tuot­teis­ta ja koti­si­vu­jen loo­gi­suu­des­ta, toi­mi­vuu­des­ta sekä hou­kut­te­le­vuu­des­ta.

Google Ads -hin­ta vain 480 €

 • Tilaa Google-mai­nos­kam­pan­ja edul­li­ses­ti
 • Google-mai­non­nan hin­taan sisäl­tyy avain­sa­no­jen kar­toi­tus, kam­pan­jan suun­nit­te­lu ja raken­ta­mi­nen sekä 1-5 mai­nos­ryh­mää kes­kei­sil­le hakusa­noil­le
 • Saat kam­pan­jal­le­si myös opti­moin­nin, jos­sa mm. hiom­me mai­nok­sen avain­sa­no­ja ja koh­dis­ta­mis­ta

Kam­pan­jan yllä­pi­to 25 € kuu­kau­des­sa

 • Toi­sin kuin monet muut alan toi­mi­jat, emme ota lain­kaan komis­sioi­ta Googlel­le mak­sa­mis­ta­si klik­ki­hin­nois­ta
 • Mak­sat meil­le vain kam­pan­jan raken­ta­mi­ses­ta ja 25€/kk yllä­pi­to­mak­sun
 • Yllä­pi­toon sisäl­tyy sel­keä ja visu­aa­li­nen rapor­toin­ti, jos­ta näet mitä mai­nos­kam­pan­jas­sa­si tapah­tuu

Ase­ta kam­pan­jal­le halua­ma­si suu­rui­nen kuu­kausi­bud­jet­ti

 • Mai­nok­se­si saa­mis­ta klik­kauk­sis­ta mak­sat suo­raan Googlel­le
 • Voit aset­taa mai­nos­kam­pan­jal­le­si juu­ri sen suu­rui­sen kuu­kausi­bud­je­tin kuin haluat, jol­loin mai­non­nas­ta ei koi­du sinul­le yllät­tä­viä kulu­ja

Soi­ta myyn­tiim­me 045 161 3667 ja nos­te­taan yri­tyk­sen­ne Google-näky­vyys sijoi­tuk­sil­le, jos­sa kaup­paa teh­dään.

Google Ads -mai­non­ta yri­tyk­sel­le­si mie­les­sä? Kysy lisää Opal­ta!

OLLI-PEK­KA ASI­KAI­NEN

Con­tent pro­ducer and Digi­tal Mar­ke­ter
markkinointi@helpotkotisivut.fi
050 409 3118

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE