Mai­nos­ta yri­tys­tä­si Googlessa 

Mik­si Google Ads ‑mai­non­ta on usein paras mark­ki­noin­ti­kei­no pienyrittäjälle?

Pää­set nopeas­ti Googlen haku­tu­los­ten kärkipaikoille

Google Ads ‑mai­nok­sil­la voit pääs­tä kil­pai­li­joi­de­si ohi suo­raan haku­tu­los­ten kärkeen.

Tavoi­tat mai­nok­sil­la­si juu­ri oikean yleisön

Google-mai­non­nal­la tavoi­tat ihmi­set, jot­ka teke­vät haku­ja yri­tyk­sel­le­si tär­keil­lä avainsanoilla.

Ohjaat pal­ve­lui­ta­si etsi­vät ihmi­set suo­raan verkkosivuillesi

Google Ads ‑mai­non­nan avul­la hou­kut­te­let pal­ve­luis­ta­si kiin­nos­tu­neet ihmi­set luoksesi.

Voit hel­pos­ti seu­ra­ta mai­non­ta­si tuloksia

Sel­kei­den kuu­kausi­ra­port­tien avul­la tie­dät tar­kas­ti, kuin­ka pal­jon mai­nok­se­si hou­kut­te­le­vat lii­de­jä ja asiakkaita.

”Olli-Pekan toteut­ta­man Ads-kam­pan­jan osal­ta hom­ma hoi­tui hie­nos­ti, net­ti­si­vum­me löy­ty­vät tuot­tee­seem­me liit­ty­vil­lä hakusa­noil­la asian­mu­kai­ses­ti haku­tu­los­ten kär­jes­tä. Eri­tyis­kii­tos­ta annam­me sii­tä, että Ads-kam­pan­jan käyn­nis­tä­mi­nen onnis­tui jopa sovit­tua huo­mat­ta­vas­ti nopeam­mal­la aikataululla!” 

Jaak­ko Stenudd

Leh­to Tilat Oy

Näin help­poa Google-mai­non­ta on

Valit­se avain­sa­nat, joil­la haluat näkyä Googlessa

Autam­me sinua löy­tä­mään tehok­kaim­mat avain­sa­nat mai­nok­sil­le­si. Saat ilmai­sen avain­sa­na­kar­toi­tuk­sen, jos­sa sel­vi­täm­me Googlen arviot halua­mie­si avain­sa­no­jen klik­kaus­hin­nois­ta ja kuu­kausit­tai­sis­ta hakumääristä.

Pää­tä, mil­lä alu­eel­la haluat mainostaa

Mai­nok­se­si voi­daan raja­ta näky­mään juu­ri halua­mal­la­si maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la, esi­mer­kik­si koti­kun­nas­sa­si tai tie­tyl­lä säteel­lä toimipisteestäsi.

Valit­se kam­pan­jal­le sinul­le sopi­va kuukausibudjetti

Google Adsis­sa voim­me aset­taa juu­ri halua­ma­si kuu­kausi­ka­ton mai­nos­ten klik­kaus­kus­tan­nuk­sil­le. Voit myö­hem­min muut­taa klik­kaus­bud­jet­tia­si kos­ka tahansa.

Jätä mai­nos­kam­pan­jan raken­ta­mi­nen digi­mai­non­nan asiantuntijalle

Luom­me sinul­le tehok­kaan mai­nos­kam­pan­jan ja kiin­nos­ta­vat mai­nos­teks­tit, jot­ka innos­ta­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat klik­kaa­maan mainostasi.

Nau­ti mai­nos­te­si tuo­mas­ta kävijäliikenteestä

Kun mai­nok­se­si ovat ohjan­neet oikeat kävi­jät sivuil­le­si, hei­dät voi­daan hou­ku­tel­la otta­maan yhteyt­tä. Täs­sä koti­si­vu­je­si toi­mi­va raken­ne, tyy­li­käs ulkoa­su ja myy­vät sisäl­löt ovat avainasemassa.

Seu­raa mai­nos­kam­pan­jan toi­min­taa sel­keil­lä kuukausiraporteilla

Asen­nam­me koti­si­vuil­le­si kon­ver­sio­seu­ran­nan, joka ker­too tar­kas­ti, kuin­ka moni mai­nos­te­si klik­kaa­jis­ta kon­ver­toi­tuu lii­dik­si tai asiak­kaak­si. Saat mai­nos­kam­pan­ja­si toi­min­nas­ta joka kuu­kausi sel­keän rapor­tin, jos­ta voit hel­pos­ti seu­ra­ta mai­nos­te­si tehokkuutta.

Hou­kut­te­le Google Ads ‑hakusa­na­mai­non­nal­la lii­dit sivuil­le­si ja nos­ta lii­ke­toi­min­ta­si uudel­le tasolle.

Yri­tyk­se­si tar­pei­siin opti­moi­dun mai­nos­kam­pan­jan raken­ta­mi­nen vain 480 € + yllä­pi­to 25 € /kk!

Miten Google Ads –mai­non­ta toimii?

Hakusa­na­mai­nok­sia suo­raan pal­ve­lui­ta­si etsi­vil­le ihmisille

Google Ads ‑hakusa­na­mai­non­nan avul­la tavoi­tat ne ihmi­set, jot­ka täl­lä­kin het­kel­lä etsi­vät tar­joa­maa­si tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, mut­ta jot­ka eivät vie­lä tun­ne yri­tys­tä­si. Kun poten­ti­aa­li­set asiak­kaat teke­vät Google-haku­ja valit­se­mil­la­si avain­sa­noil­la, heil­le voi­daan näyt­tää yri­tyk­se­si mai­nos, jota klik­kaa­mal­la he pää­se­vät suo­raan sivuillesi.

Jos teet vaik­ka­pa kat­to­re­mont­te­ja, voit esi­mer­kik­si raja­ta mai­nok­se­si näky­mään ainoas­taan hen­ki­löil­le, jot­ka kir­joit­ta­vat Googlen hakuun ”kat­to­re­mont­ti” tai ”katon korjaus”.

Et jou­du mak­sa­maan Googlel­le mai­nok­sen näky­vyy­des­tä lain­kaan, vaan Google veloit­taa sinua vain sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas näkee mai­nok­se­si ja klik­kaa sitä siir­tyäk­seen kotisivuillesi.

Mai­nos­ta juu­ri halua­mal­la­si alueella

Voim­me koh­dis­taa Google Ads ‑mai­nok­se­si näky­mään tar­kas­ti sil­lä alu­eel­la, jol­la haluat mai­nos­taa. Voit esi­mer­kik­si mai­nos­taa 50 kilo­met­rin säteel­lä toi­mi­pis­tees­tä­si tai vaik­ka vain tiet­ty­jen kun­tien alu­eel­la. Mai­nok­sia­si näy­te­tään niil­le ihmi­sil­le, jot­ka teke­vät valit­se­mal­la­si alu­eel­la Google-haku­ja sinul­le tär­keil­lä avainsanoilla.

Poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat tule­vat yleen­sä lähel­tä yri­tys­tä­si, ja sik­si Google-mai­non­nan maan­tie­teel­li­nen koh­dis­tus on teho­kas tapa pitää huo­li, että mai­nok­se­si näky­vät niil­le ihmi­sil­le, jot­ka toden­nä­köi­sim­min ovat kiin­nos­tu­nei­ta osta­maan tuot­tei­ta­si tai palveluitasi.

helpotkotisivut-sivuston-rakenne

Mai­nos­ta vain sil­loin kun haluat

Google Ads ‑mai­nos­kam­pan­ja­si voi­daan aset­taa näky­mään vain yri­tyk­sel­le­si sopi­vim­pi­na aikoi­na. Voit esi­mer­kik­si ajoit­taa mai­nok­se­si näky­mään vain ravin­to­la­si aukio­loai­koi­na tai ainoas­taan tiet­tyi­nä viikonpäivinä.

Voit kes­keyt­tää tai lopet­taa Google-mai­non­ta­si mil­loin tahan­sa. Kes­key­tyk­sen jäl­keen voit myös lait­taa mai­nok­se­si pääl­le uudes­taan, mil­loin vain haluat. Näin pys­tyt panos­ta­maan mark­ki­noin­tiin hil­jai­si­na aikoi­na tai tehos­ta­maan myyn­tiä­si tär­keim­pä­nä sesonkinasi.

Hou­kut­te­le­vat mai­nos­teks­tit, joil­la ero­tut kilpailijoistasi

Kir­joi­tam­me Google Ads ‑mai­nok­sel­le­si iske­vät otsi­kot ja teks­tit, jot­ka hou­kut­te­le­vat poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta valit­se­maan juu­ri sinun mai­nok­se­si haku­tu­los­ten jou­kos­ta. Saat mai­nos­kam­pan­ja­si eri­lai­sil­le avain­sa­noil­le omat mai­nos­teks­tin­sä, jot­ta kukin mai­nos vas­taa mah­dol­li­sim­man hyvin sitä, mitä haki­ja on etsimässä.

Digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jam­me pitää huo­len, että mai­nok­se­si ovat sel­kei­tä ja infor­ma­tii­vi­sia. Sel­keä mai­nos hou­kut­te­lee enem­män klik­kauk­sia poten­ti­aa­li­sil­ta asiak­kail­ta ja vähem­män niin sanot­tu­ja “tur­hia klik­kauk­sia” ihmi­sil­tä, jot­ka eivät vält­tä­mät­tä ole kiin­nos­tu­nei­ta yri­tyk­se­si palveluista.

Tar­vet­ta uusil­le asiak­kail­le Google Adsin avulla?

Kas­va­ta lii­ke­toi­min­taa­si Google Ads ‑mai­non­nal­la

Enem­män yhteydenottoja

Google-mai­nok­sel­la voit kan­nus­taa ihmi­siä soit­ta­maan yri­tyk­see­si. Google Adsin mai­nos­laa­jen­nuk­sel­la pys­tym­me lisää­mään puhe­lin­nu­me­ro­si mai­nok­seen, jol­loin mobii­li­käyt­tä­jä voi soit­taa yri­tyk­see­si suo­raan Googlen haku­tu­los­si­vul­ta pai­ni­ket­ta klikkaamalla.

Enem­män verkkoliidejä

Verk­ko­si­vuil­la on tär­ke­ää saa­da kävi­jä nopeas­ti vakuut­tu­maan sii­tä, että sivus­to tar­jo­aa sen, mitä hän on etsi­mäs­sä. Sik­si pidäm­me huo­len, että mai­nok­se­si klik­kaa­ja ohja­taan aina sil­le ala­si­vul­le, joka par­hai­ten vas­taa hänen teke­mään­sä Google-hakua. Google Ads ‑mai­nok­sel­la voit esi­mer­kik­si ohja­ta poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan suo­raan verk­ko­si­vu­je­si yhtey­den­ot­to­lo­mak­kee­seen tai sopi­val­le pal­ve­lusi­vul­le. Näin saat sivu­je­si kävi­jäs­tä pal­jon toden­nä­köi­sem­min liidin.

Enem­män tilauk­sia verkkokaupassa

Toi­mi­va verk­ko­kaup­pa tar­vit­see aina toi­mi­van mai­nos­kam­pan­jan. Google Ads ‑mai­nok­sil­la ohjaat ihmi­set suo­raan sivul­le­si, jos­ta he voi­vat tila­ta hake­man­sa tuot­teet mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti. Google Adsin kon­ver­sio­seu­ran­nan avul­la voit tark­kaan seu­ra­ta, kuin­ka moni klik­kaa­ja tekee myös tilauk­sen, ja käyt­tää tätä tie­toa apu­na verk­ko­kaup­pa­si kehittämisessä.

Google-mai­non­nan hinta

Mitä Google Ads ‑mai­non­ta maksaa?

Google veloit­taa hakusa­na­mai­nok­sis­ta klik­kaus­ten perus­teel­la, eli mak­sat Googlel­le vain sil­loin, kun joku klik­kaa mai­nos­ta­si siir­tyäk­seen verk­ko­si­vul­le­si. Yksit­täi­sen klik­kauk­sen kes­ki­mää­räi­nen hin­ta vaih­te­lee kysei­sen avain­sa­nan kil­pai­lu­ti­lan­teen mukaan. Esi­mer­kik­si ”google mai­non­ta hin­ta” on eri­hin­tai­nen avain­sa­na kuin ”google ads hin­ta” tai ”google mainonta”.

Mai­nos­kam­pan­jan raken­ta­mi­seen kuu­luu aina ilmai­nen avain­sa­na­kar­toi­tus, jos­sa sel­vi­täm­me Googlen arviot mai­nos­kam­pan­ja­si avain­sa­no­jen klik­kaus­hin­nois­ta ja kuu­kausit­tai­sis­ta hakumääristä.

Kun käy­tät Google-mark­ki­noin­tia, tie­dät aina mitä kam­pan­ja mak­saa. Vaik­ka mak­sa­ma­si hin­ta muo­tou­tuu klik­kaus­ker­to­jen perus­teel­la, voit sil­ti aset­taa itsel­le­si sopi­van päi­vä­bud­je­tin, joten yllä­tys­ku­lu­ja ei tule.

Google Ads –kam­pan­jan rakentaminen

vain 480 €

Meil­tä tilaat yri­tyk­sel­le­si tehok­kaan Google Ads ‑mai­nos­kam­pan­jan edul­li­ses­ti. Kam­pan­jan hin­taan sisäl­tyy aina:

  • tehok­kaim­pien avain­sa­no­jen kartoitus

  • kam­pan­jan suun­nit­te­lu ja rakentaminen

  • omat mai­nos­teks­tit kes­kei­sil­le avainsanoille

  • mai­nos­ten opti­moin­ti noin 2–4 vii­kon kulut­tua kam­pan­jan käynnistämisestä

  • kon­ver­sio­seu­ran­ta, jon­ka avul­la tie­dät tar­kas­ti, kuin­ka moni mai­nok­sen klik­kaa­jis­ta on teh­nyt yri­tyk­se­si halua­man toi­men­pi­teen, kuten ajan­va­rauk­sen tai tilauksen.

Kam­pan­jan ylläpito

25 € /kk

Toi­sin kuin monet muut alan toi­mi­jat, emme ota lain­kaan komis­sioi­ta Googlel­le mak­sa­mis­ta­si klik­ki­hin­nois­ta. Mak­sat meil­le vain kam­pan­jan raken­ta­mi­ses­ta ja 25 €/kk ylläpitomaksun.

Google-mai­non­ta on täy­sin läpi­nä­ky­vää, ja kam­pan­jan yllä­pi­toon sisäl­tyy aina sel­keä ja visu­aa­li­nen rapor­toin­ti, jos­ta näet mitä mai­nos­kam­pan­jas­sa­si tapah­tuu. Mai­nos­ra­port­ti­si ker­too muun muas­sa mai­nos­ten kaut­ta sivuil­le­si tul­lei­den kävi­jöi­den mää­rän, hei­dän käyt­tä­män­sä hakusa­nat sekä sen, kuin­ka moni mai­nos­ten klik­kaa­jis­ta kon­ver­toi­tui lii­dik­si tai asiakkaaksi.

Mit­taam­me mai­nos­te­si tehok­kuu­den tar­kas­ti, jot­ta tie­dät pal­jon­ko yhden asiak­kaan hank­ki­mi­nen yri­tyk­sel­le­si maksaa.

Ase­ta kam­pan­jal­le halua­ma­si suu­rui­nen kuukausibudjetti

Mai­nok­se­si saa­mis­ta klik­kauk­sis­ta mak­sat suo­raan Googlel­le, mut­ta voit aset­taa mai­nos­kam­pan­jal­le­si juu­ri sen suu­rui­sen kuu­kausi­bud­je­tin kuin haluat. Näin mai­non­nas­ta ei koi­du sinul­le yllät­tä­viä kulu­ja.

Nor­maa­lis­ti Google veloit­taa mai­nos­ten klik­kauk­set Google Ads ‑mai­nos­jär­jes­tel­mään lisää­mäl­tä­si pank­ki­kor­til­ta, mut­ta jos haluat kort­ti­ve­loi­tuk­sien sijaan mie­luum­min las­kun, syö­täm­me kam­pan­jal­le oman pank­ki­kort­tim­me ja las­ku­tam­me aset­ta­ma­si klik­kaus­bud­je­tin sinul­ta etu­kä­teen kuu­kausit­tain. Näin sinun ei tar­vit­se itse syöt­tää pank­ki­kort­ti­tie­to­ja­si Googlel­le ja huo­leh­tia mai­nos­te­si mak­suis­ta, vaan voit hoi­taa kai­ken mei­dän kaut­tam­me laskulla.

Kus­tan­nus­li­sä täs­tä on 25€ / kk.

Tilaa ilmai­nen kon­sul­toin­ti van­han mai­nos­kam­pan­ja­si tehostamiseksi 

Jos yri­tyk­sel­lä­si on jo Google Ads –mai­nos­kam­pan­ja, tar­joam­me sinul­le ilmai­sen kon­sul­toin­nin kam­pan­ja­si paran­ta­mi­sek­si. Käym­me kam­pan­jan läpi, ja ehdo­tam­me sinul­le tapo­ja, joil­la voi­sim­me kehit­tää sitä kustannustehokkaammaksi.

Mik­si Google Ads –mai­non­ta kan­nat­taa tila­ta Hel­poil­ta kotisivuilta?

Nos­ta Google Ads ‑mai­non­nal­la yri­tyk­se­si Google-näky­vyys niil­le sijoi­tuk­sil­le, jos­sa kaup­paa tehdään

Soi­ta myyn­tiim­me 045 161 3667 tai kysy Google Adsis­ta lisää Opalta!