Han­ki lisää lii­de­jä koti­si­vu­je­si kaut­ta ja pal­ve­le asiak­kai­ta­si vuo­ro­kau­den ympäri

Chat­bot yri­tyk­sen kotisivuille

Chat­bo­tin hyö­dyt lyhyesti

Val­miik­si käsi­kir­joi­te­tun chat­bo­tin ansios­ta voit pal­vel­la yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la vie­rai­le­via kävi­jöi­tä vuo­ro­kau­den ympä­ri, tar­jo­ta vas­tauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin ja tuo­da lisää lii­de­jä suo­raan yri­tyk­se­si myyn­ti­tii­mil­le. Chat­bot on täy­sin auto­ma­ti­soi­tu, joten sinun ei tar­vit­se kuin kon­tak­toi­da poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, jot­ka jät­tä­vät yhteys­tie­ton­sa yri­tyk­sel­le­si botin välityksellä.

Mik­si chatbot?

Miten chat­bot toimii?

Käsi­kir­joi­tet­tui­hin chat­bot­tei­hin luo­daan val­miik­si eri­lai­sia kysy­mys- ja vas­taus­vaih­toeh­to­ja, joi­den puit­teis­sa botin ja sivus­to­vie­rai­li­jan väli­nen kes­kus­te­lu ete­nee ennal­ta mää­ri­te­tyl­lä taval­la. Kes­kus­te­lu tal­len­ne­taan ja lähe­te­tään sinul­le säh­kö­pos­tit­se, jon­ka jäl­keen voit kon­tak­toi­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan. Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot on yksin­ker­tai­sin ja edul­li­sin vaih­toeh­to eri­lais­ten teko­ä­lyä hyö­dyn­tä­vien ja vapaa­muo­tois­ta teks­tiä tul­kit­se­vien bot­tien rinnalla.

Chat­bo­tin hinta

Yri­tyk­sen koti­si­vuil­le asen­net­ta­va chat­bot on kus­tan­nus­te­ho­kas tapa pal­vel­la sivus­to­vie­rai­li­joi­ta ja poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta ympä­ri vuo­ro­kau­den, vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Meil­tä saat chat­bo­tin raken­nuk­sen hin­taan 699 € + pal­ve­lu­mak­su 30 €/kk, kun tilaat chat­bo­tin kaut­tam­me vähin­tään vuo­dek­si. Hin­taan sisäl­tyy 500 chat­bot­kes­kus­te­lua kuu­kau­des­sa, mikä riit­tää erin­omai­ses­ti suu­rim­mal­le osal­le asiakkaistamme.

Tilaa chat­bot yri­tyk­se­si kotisivuille

helpotkotisivut-sivuston-rakenne

Chat­bot pal­ve­lee asiak­kai­ta­si suomeksi

Saat koti­si­vuil­le­si suo­men kie­lel­lä käsi­kir­joi­te­tun chat­bo­tin. Sen avul­la voit tar­jo­ta sivus­to­vie­rai­li­joil­le­si lisä­tie­toa pal­ve­luis­ta­si tai yri­tyk­ses­tä­si, vas­ta­ta usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin tai kar­toit­taa poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den pal­ve­lun­tar­pei­ta. Ja tie­ten­kin hou­ku­tel­la hei­dät jät­tä­mään yhteys­tie­ton­sa yri­tyk­sel­le­si. Bot­ti voi­daan käsi­kir­joit­taa niin, että se jäl­jit­te­lee mah­dol­li­sim­man hyvin luon­nol­li­sen kie­len­käy­tön piir­tei­tä ja rea­goi asiak­kai­de­si vas­tauk­siin ennal­ta mää­ri­tel­lyl­lä tavalla.

Voit asen­taa sivuil­le­si usei­ta chat­bot­te­ja eri­lai­siin tarkoituksiin

Yhtä bot­tia ei vält­tä­mät­tä kan­na­ta val­jas­taa teke­mään aivan kaik­kea, kos­ka voim­me asen­taa sivus­tol­le­si myös useam­man botin! Yhdes­sä botis­sa voit vaik­ka­pa kar­toit­taa asiak­kaan tar­pei­ta, toi­ses­sa tar­jo­ta vas­tauk­sia asiak­kaan tie­don­tar­pee­seen ja niin edel­leen. Halu­tes­sa­si voim­me upot­taa vaik­ka jokai­sel­la pal­ve­lusi­vul­le oman botin, joka on käsi­kir­joi­tet­tu kysei­sen sivun sisäl­töä ajatellen.

Miten saan chat­bo­tin kotisivuilleni?

1. Ota yhteyt­tä botin kaut­ta tai soi­ta nume­roon 050 475 9781.

2. Sovit­tua­si yksi­tyis­koh­dis­ta myy­jän kans­sa sisäl­lön­tuot­ta­jam­me ottaa sinuun yhteyt­tä ja pää­set ker­to­maan, mil­lai­sia kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia botis­sa­si haluat käyttää.

3. Raken­nam­me toi­vei­de­si mukai­sen chat­bo­tin ja jul­kai­sem­me sen sivuillasi.

4. Jat­kos­sa voit halu­tes­sa­si muo­ka­ta bot­tia itse, voit lisä­tä tai pois­taa kysy­myk­siä muut­tu­vien tilan­tei­den mukaan.

Haluai­sit­ko omil­le koti­si­vuil­le­si chat­bo­tin käyttöösi?

Chat­bot sovel­tuu kevyeen asiakaspalveluun

Cha­tin väli­tyk­sel­lä ihmis­ten kans­sa kes­kus­te­le­vien tie­to­ko­neoh­jel­mien käyt­tö yri­tys­ten net­ti­si­vuil­la yleis­tyy kovaa vauh­tia, kos­ka ne tar­joa­vat erin­omai­sen vaih­toeh­don lii­dien gene­roin­tiin ja kevyeen asia­kas­pal­ve­luun. Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot on kuin vir­tu­aa­li­nen asia­kas­pal­ve­li­ja, joka tar­jo­aa infor­maa­tio­ta sivus­to­vie­rai­li­joil­le ja pyy­tää hei­tä jät­tä­mään yhteys­tie­ton­sa yrityksellesi.

Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot puhut­te­lee kohderyhmää

Chat­bot raken­ne­taan toi­mi­maan käsi­kir­joi­tet­tu­jen kysy­mys­ten ja vas­taus­vaih­toeh­to­jen poh­jal­ta. Kes­kus­te­lu ete­nee asiak­kaan klik­kail­les­sa hänel­le sopi­via vas­tauk­sia. Kes­kus­te­lus­sa voi­daan tar­vit­taes­sa hyö­dyn­tää myös vapaa­muo­toi­sia kysy­myk­siä, joi­hin vie­rai­li­ja itse kir­joit­taa vas­tauk­sen. Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot ei osaa tul­ki­ta vapaa­ta teks­tiä, mut­ta sivus­to­vie­rai­li­jan kir­joit­ta­mat vas­tauk­set toi­mi­vat hyvä­nä taus­ta­tie­to­na yritykselle.

kuviot-1-punainen
helpotkotisivut-chatbot

Collect.chatin bot­tia on help­po käyt­tää ja muokata

Meil­lä Hel­poil­la koti­si­vuil­la käy­tös­sä on Collect.chat-niminen chat­bot-pal­ve­lu. Collect.chat on eten­kin taus­ta­tie­to­jen kerää­mi­seen sovel­tu­va chat­bot. Lii­dien han­kin­nan lisäk­si botin avul­la voi­daan tar­jo­ta yri­tyk­sen pal­ve­luis­ta kiin­nos­tu­neil­le sivus­to­vie­rai­li­joil­le hyö­dyl­lis­tä tie­toa, joka saat­tai­si muu­ten jää­dä huomaamatta.

Haluat­ko chat­bo­tin avus­ta­maan asiak­kai­ta kotisivuillesi?