Yri­ty­se­sit­te­lyn kir­joit­ta­mi­nen – Mik­si ja miten kiteyt­tää yri­tyk­se­si toi­min­ta nettisivuille?

yritysmielikuva

Sisällysluettelo

Yri­tyk­sen koti­si­vut ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa luo­mas­sa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä. Muis­ta saman alan toi­mi­jois­ta erot­tu­mi­nen voi tun­tua haas­ta­val­ta, mut­ta oman yri­tyk­sen vah­vuuk­sien olles­sa sel­kei­tä olet aske­len edel­lä kilpailijoita.

Sel­kiy­tä yri­tyk­se­si arvot ja palvelukuvaus

Voi olla, että seu­raa­va lause kuu­los­taa itses­tään­sel­vyy­del­tä, mut­ta on tär­ke­ää tun­tea oman yri­tyk­sen­sä pal­ve­lu­lu­paus ja arvot tark­kaan. Näp­pi­tun­tu­mal­ta voi­si kui­ten­kin sanoa, että mitä yksin­ker­tai­sem­pi asia, sitä haas­ta­vam­pi sitä on lait­taa käy­tän­töön ja ylläpitää.

Pal­ve­lu­lu­pauk­sen ja arvo­jen olles­sa sel­keät, läh­tee mie­li­ku­va yri­tyk­ses­tä muo­vau­tu­maan kuin itses­tään. Brän­dia­jat­te­lu saat­taa tun­tua hyvin vie­raal­ta ja kau­kai­sel­ta var­sin­kin, kun puhu­taan pie­ny­rit­tä­jän arjen pers­pek­tii­vis­tä. Brän­diä voi kui­ten­kin aja­tel­la hel­pom­min lähes­tyt­tä­väm­min yksin­ker­tai­ses­ti mie­li­ku­va­na yrityksestä.

Har­va mie­li­ku­va on täy­sin neutraali

Mie­li­ku­via yri­tyk­ses­tä voi­daan aktii­vi­ses­ti luo­da, hioa ja kehit­tää sekä vie­dä halut­tuun suuntaan.

Toi­nen vaih­toeh­to on antaa mie­li­ku­van kehit­tyä itses­tään, jol­loin yri­tyk­sen roo­li mai­neen­hal­lin­nas­sa on pas­sii­vi­sem­pi. Täl­löin mie­li­ku­va muo­dos­tuu puh­taas­ti asiak­kai­den, mah­dol­lis­ten asiak­kai­den ja mui­den yri­tyk­sen vai­ku­tus­pii­ris­sä ole­vien ihmis­ten toimesta.

Toi­sin sanoen, kaik­ki yri­tyk­set jou­tu­vat tai pää­se­vät mie­li­ku­vien vai­ku­tus­pii­riin. Nämä mie­li­ku­vat voi­vat joko kan­nus­taa ihmi­siä eteen­päin osto­po­luil­la taik­ka kään­nyt­tää poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan pois.

Oman yri­tyk­sen­sä arvo­ja ja vah­vuuk­sia kan­nat­taa miet­tiä jo sii­nä vai­hees­sa, kun yri­tys­tä on perus­ta­mas­sa. Jäl­ki­kä­teen mie­li­ku­van suun­taa on vai­kea läh­teä muut­ta­maan, eikä myö­hem­min kehi­tel­tyä brän­diä myös­kään voi vain lät­käis­tä kai­ken ole­mas­sa ole­van päälle.

Vaik­kei asial­le antai­si sen kum­mem­paa pai­noar­voa, läh­tee mie­li­ku­va yri­tyk­ses­tä jo heti alku­vai­hees­sa kehit­ty­mään tiet­tyyn suun­taan. Sil­lä, kuin­ka vies­tit asiak­kai­de­si kans­sa ja mil­lä taval­la koh­taat hei­dät, on hyvin pal­jon väliä.

Näil­lä kei­noil­la sekä laa­duk­kaal­la työn­jäl­jel­lä yri­tys on jo pit­käl­lä omas­sa maineenhallinnassaan.

Heti etusi­vul­la sel­väk­si mikä yri­tys kyseessä

Yri­tyk­sen net­ti­si­vu­jen etusi­vul­le kan­nat­taa kir­joit­taa kitey­te­tys­ti muu­ta­mal­la teks­ti­kap­pa­leel­la yri­tyk­ses­tä. Etusi­vun teks­ti on help­po kir­joit­taa, mikä­li pal­ve­lu­ku­vaus ja yri­tyk­sen arvot ovat etu­kä­teen mietittynä.

Nämä muu­ta­mat teks­ti­kap­pa­leet ovat se ensi­vai­ku­tel­ma, jon­ka pys­tyy anta­maan vain ker­ran. Jos täs­sä vai­hees­sa men­nään pie­leen, voi mie­li­ku­van kor­jaa­mi­nen olla hankalaa.

Etusi­vu ker­too heti sivus­tol­le saa­pu­val­le kan­nat­taa­ko sivu­jen tut­ki­mis­ta jat­kaa, sil­lä mitä luul­ta­vam­min yri­tyk­sen nimel­lä hake­va poten­ti­aa­li­nen asia­kas saa­puu sivus­tol­le juu­ri­kin etusi­vun kautta.

Sivus­tol­le saa­pu­van huo­mio kiin­nit­tyy ensim­mäi­se­nä visu­aa­li­seen ilmee­seen. Mie­li­ku­vaan ei vai­ku­ta ainoas­taan teks­ti­si­säl­tö, vaan vakuut­ta­vuut­ta luo­daan myös onnis­tu­nees­ti vali­tun kuva­ma­te­ri­aa­lin, sivus­ton käy­tet­tä­vyy­den ja graa­fi­sen ilmeen avulla.

Mie­li­ku­va luo­daan siis toi­mi­van koko­nai­suu­den avul­la, mut­ta yksi­tyis­koh­dat on sil­ti hyvä pitää mielessä.

Eril­li­nen yri­ty­se­sit­te­ly-sivu — kos­ka tari­nat sitouttavat

Yri­ty­se­sit­te­ly voi olla pai­kal­laan myös eril­li­se­nä sivu­na, eri­tyi­ses­ti jos haluat tuo­da enem­män esil­le yri­tyk­se­si his­to­ri­aa ja tari­naa. Yri­ty­se­sit­te­lys­sä voi tul­la ilmi esi­mer­kik­si se, mis­tä on läh­det­ty, min­ne on pää­dyt­ty ja mihin ollaan menossa.

Näin saat esi­tel­tyä samal­la esi­mer­kik­si hen­ki­lös­tä­si kuvin tai jos olet yksi­ny­rit­tä­jä, pää­set esit­te­le­mään itseä­si. Hyvä yri­ty­se­sit­te­ly vakuut­taa ja myy. Asiak­kaat sitou­tu­vat hel­pom­min, jos tie­tä­vät kuka tai ket­kä yri­tyk­sen taus­tal­la vaikuttavat.

Yri­ty­se­sit­te­ly piir­tää tar­kem­man kuvan sii­tä, mik­si yri­tys on perus­tet­tu, mitä yri­tys tekee ja mikä on syy sen olemassaoloon.

Mil­lai­sia ovat hyvät mie­li­ku­vat ja arvot

Luo­tet­ta­va, ammat­ti­tai­toi­nen, laa­du­kas… Moni yri­tys kuvaa toi­min­taan­sa ja arvo­jaan näil­lä mää­re­sa­noil­la. Hyviä vah­vuuk­sia, hyviä arvo­ja, mut­ta eikö näi­den pitäi­si olla se poh­ja, jol­le yri­tys­toi­min­taa luo­daan ja jot­ka ovat perus­e­del­ly­tyk­set onnis­tu­nee­seen liiketoimintaan?

Edel­lä mai­ni­tuil­la sanoil­la on vai­kea erot­tua kil­pai­li­jois­ta, kos­ka myös mui­den yri­tys­ten arvot ovat samankaltaisia.

Mil­lai­sia sit­ten ovat ne vah­vuu­det, joi­ta kan­nat­taa tuo­da esil­le? Jos yri­tyk­se­si on pie­ny­ri­tys tai olet yksi­ny­rit­tä­jä, läh­tee mie­li­ku­va raken­tu­maan hen­ki­lö­joh­toi­ses­ti. Läh­tö­koh­ta­na voit aja­tel­la itseä­si — mil­lai­nen olet, ja kuin­ka voi­sit tuo­da näi­tä vah­vuuk­sia­si myös yri­tyk­sen toi­min­taan ja vies­tin­tään mukaan.

Hyvä mie­li­ku­va on autent­ti­nen, eikä se ole pääl­le lii­mat­tu. Jos olet hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tasol­la esi­mer­kik­si int­ro­vert­ti, jak­sai­sit­ko päi­väs­tä toi­seen pyö­rit­tää yri­tys­tä, jon­ka brän­di on ekstro­vert­ti? Tee siis int­ro­vert­tiu­des­ta vahvuutesi.

Jos olet huu­mo­rin­ta­jui­nen tyyp­pi, voit tuo­da huu­mo­rin pilk­keen mukaan yri­ty­se­sit­te­lyyn ja mark­ki­noin­tiin. Mikä­li per­soo­na­si on pulp­pua­va, anna sen näkyä yri­tyk­se­si nettisivuilla.

Täl­lä het­kel­lä esi­mer­kik­si vas­tuul­li­suus­asiat ovat ajan­koh­tai­sia, ja jos yri­tyk­se­si aktii­vi­ses­ti toi­mii eko­lo­gi­ses­ti, kan­nat­taa sitä nos­taa yri­tyk­sen arvois­sa esille.

Muis­ta, että kai­ken kes­kiös­sä on kui­ten­kin osaa­mi­se­si myy­mi­nen, ja tie­tyil­lä arvoil­la ja vah­vuuk­sil­la tuot vain lisä­maus­tet­ta. Maus­tei­ta­han voi tun­ne­tus­ti käyt­tää liikaakin.

Nyky­päi­vä­nä yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän ei tar­vit­se olla vaka­vaa ollak­seen vakuut­ta­vaa – pait­si jos vaka­vuus sat­tuu ole­maan juu­ri sinun yri­tyk­se­si vahvuus.

Oma osaa­mi­nen kai­ken keskiössä

Osaat­han ker­toa ne asiat, jois­sa olet hyvä ja jois­sa lois­tat? Ne omi­nai­suu­det erot­ta­vat sinut kilpailijoistasi.

Mikä­li osaa­mi­se­si ei ole vie­lä kris­tal­li­soi­tu­nut, tutus­tu lähim­piin kil­pai­li­joi­hi­si (tai aina­kin hei­dän net­ti­si­vui­hin­sa ja some­ka­na­viin­sa) ja mää­ri­tä osaa­mi­se­si hei­dän kaut­taan. Luul­ta­vas­ti osaat­te hyvin pal­jon samo­ja asioi­ta, mut­ta oli­si­ko juu­ri sinul­la jokin eri­tyis­osaa­mi­nen, jota voi­sit läh­teä kehit­tä­mään ja tar­joa­maan poten­ti­aa­li­sil­le asiakkaille?

Monel­la alal­la on help­po erot­tua kilpailijoista

Kuten sanot­tua, osu­van yri­ty­se­sit­te­lyn ja onnis­tu­neen arvo­poh­jan auki kir­joit­ta­mi­sel­la ero­tut kilpailijoistasi.

Monel­la alal­la yri­tys­ten net­ti­si­vut ovat kes­ke­nään saman­kal­tai­sia. Tämä on toki hyvin ymmär­ret­tä­vää, jos tar­jo­aa mel­ko genee­ris­tä pal­ve­lua tai tuo­tet­ta. Äkki­sel­tään kun voi­si kuvi­tel­la, että ylei­sen alan olles­sa kysees­sä myös asiat täy­tyy kir­joit­taa genee­ri­ses­ti, eikä niis­tä edes oli­si mitään mie­len­kiin­tois­ta kerrottavaa.

Moni ala onkin jämäh­tä­nyt tie­tyn­lai­seen kuvas­toon ja teks­ti­si­säl­töön. Kun olet lait­ta­mas­sa yri­tyk­sel­le­si pys­tyyn net­ti­si­vu­ja, kan­nat­taa käy­dä vil­kui­le­mas­sa lähim­pien kil­pai­li­joi­den sivus­tot. Oli­si­ko kil­pai­li­joil­la­si joi­ta­kin hyviä jut­tu­ja, joi­ta voi­sit sisäl­lyt­tää omal­le­kin sivus­tol­le­si, ja oli­si­ko myös jotain sel­lais­ta, min­kä voi­si jät­tää koko­naan pois?

Juu­ri sinun yri­tyk­se­si voi olla se, joka läh­tee pur­ka­maan jäh­met­ty­nei­tä käy­tän­tei­tä ja uudis­taa alaa sisäl­tä käsin. Mie­ti, mitä uut­ta annet­ta­vaa sinun yri­tyk­sel­lä­si oli­si alalle?

Hyvä­nä esi­merk­ki­nä täs­tä on eräs Help­po­jen koti­si­vu­jen asia­kas, joka toi­mii kiin­teis­tö­alal­la. Yri­tys läh­ti vie­mään hyvin perin­tei­se­nä näh­tyä alaa digi­taa­li­sem­paan suun­taan ja on kir­jan­nut tämän myös yri­tyk­sen missioon.

Lopuk­si

Me autam­me sinua luo­maan yri­tyk­sel­le­si ilmeen, joka vakuut­taa. Hel­poil­ta koti­si­vuil­ta saat kai­ken saman katon alta aina sivus­ton suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen sekä logos­ta sisällöntuotantoon.

Otat­han yhteyt­tä, niin lai­te­taan yri­tyk­se­si koti­si­vu­asiat kuntoon!

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo