You­tu­be-kana­van luo­mi­nen yritykselle

Youtube-kanavan-luominen

Sisällysluettelo

Haluat­ko luo­da yri­tyk­sel­le­si oman You­tu­be-kana­van ja alkaa jul­kais­ta kiin­nos­ta­vaa video­si­säl­töä? Näil­lä ohjeil­la luot oman kana­va­si helposti.

Mihin yri­tyk­se­ni tar­vit­see Youtube-kanavaa?

Huo­mat­ta­va osuus kai­kes­ta net­ti­lii­ken­tees­tä on nyky­ään eri­lais­ta video­si­säl­töä. Video­si­säl­tö­jen osuus netin koko­nais­lii­ken­tees­tä on jo 75 % ja sen ennus­te­taan kas­va­van lähi­vuo­si­na entisestään.

Videoi­den suu­ri suo­sio tar­jo­aa yri­tyk­sil­le monia mark­ki­noin­ti­mah­dol­li­suuk­sia. Kiin­nos­ta­van video­si­säl­lön avul­la yri­tyk­sen on mah­dol­lis­ta saa­da huo­mat­ta­vas­ti lisää näky­vyyt­tä, kun videoi­ta hyö­dyn­ne­tään tehokkaasti.

You­tu­be on Googlen omis­ta­ma pal­ve­lu, ja sik­si Google tar­jo­aa haku­tu­lok­sis­saan var­sin her­käs­ti You­tu­be-link­ke­jä. Tämä antaa yri­tyk­sil­le hyvän mah­dol­li­suu­den pääs­tä Googles­sa esil­le kil­pail­luil­la avainsanoilla.

Näin luot yri­tyk­sel­le­si oman Youtube-kanavan:

1. Luo itsel­le­si Google-tili

Tar­vit­set Google-tilin voi­dak­se­si kir­jau­tua You­tu­been ja luo­da sin­ne sisäl­töä. Tähän riit­tää aivan taval­li­nen Google-tili, joten jos sinul­la on jo gmail-säh­kö­pos­tio­soi­te, voit käyt­tää sitä You­tu­be-kana­va­si luomiseen.

Mikä­li sinul­la ei vie­lä ole tiliä Googles­sa, voit hel­pos­ti luo­da sel­lai­sen muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa klik­kaa­mal­la tätä link­kiä ja seu­raa­mal­la siel­tä löy­ty­viä ohjei­ta. Tilin luo­mi­nen on täy­sin maksutonta.

Siir­ry You­tu­ben etusi­vul­le, ja klik­kaa oikeas­ta ylä­kul­mas­ta “Kir­jau­du sisään”-painiketta.

2. Perus­ta uusi Youtube-kanava

Kun olet kir­jau­tu­nut You­tu­been Google-tun­nuk­sil­la­si, pää­set luo­maan uuden kana­va­si. Klik­kaa oikeas­ta ylä­kul­mas­ta käyt­tä­jä­ku­va­ket­ta­si, mikä avaa pudo­tus­va­li­kon. Valit­se vali­kos­ta koh­ta “Ase­tuk­set”.

You­tu­ben ase­tuk­set-sivul­la pys­tyt hal­lin­noi­maan kaik­kia kes­kei­sim­piä asioi­ta käyt­tä­jä­ti­lil­lä­si ja kana­vil­la­si. Etsi sivul­ta “Luo uusi kanava”-painike ja klik­kaa sitä.

Tämä avaa ikku­nan, jos­sa You­tu­be pyy­tää sinua mää­rit­tä­mään, mil­lä käyt­tä­jä­ti­lil­lä haluat käyt­tää You­tu­bea. Klik­kaa koh­taa “Käy­tä yri­tyk­sen nimeä tai muu­ta nimeä”, jol­loin pää­set luo­maan brän­di­ti­lin. Syö­tä tyh­jään kent­tään yri­tyk­se­si nimi (tai muu nimi, jol­la haluat video­si jul­kais­ta), ja klik­kaa “Luo”-painiketta.

Brän­di­ti­lin luo­mi­sen jäl­keen You­tu­be saat­taa pyy­tää sinua vah­vis­ta­maan tili­si esi­mer­kik­si teks­ti­vies­til­lä tai puhe­li­mit­se, var­mis­taak­seen, että olet todel­la yri­tyk­se­si edus­ta­ja. Kun tili on luo­tu ja vah­vis­tet­tu, pys­tyt hal­lin­noi­maan uut­ta kanavaasi.

3. Täy­tä kana­va­si olen­nai­set tiedot

Klik­kaa kana­va­si etusi­vul­la “Muok­kaa kana­vaa” ‑pai­ni­ket­ta, jol­loin pää­set teke­mään kana­val­le halua­mia­si muutoksia.

Klik­kaa oikeas­ta reu­nas­ta rat­taan kuvaa ja valit­se sen avaa­mas­ta vali­kos­ta “Lisä­ase­tuk­set.” Lisä­ase­tuk­sis­sa voit muun muas­sa mää­rit­tää min­kä maa­lai­nen yri­tyk­se­si on, ja lisä­tä avain­sa­no­ja, jot­ka ker­to­vat You­tu­bel­le, mitä aihei­ta kana­va­si käsittelee.

Lisä­ase­tuk­sis­sa pys­tyt myös yhdis­tä­mään yri­tyk­se­si You­tu­be-kana­van Google Ads ‑mai­nos­ti­lii­si, jol­loin pys­tyt halu­tes­sa­si mai­nos­ta­maan videoi­ta­si You­tu­ben käyt­tä­jil­le ja kas­vat­taa nii­den kat­so­ja­mää­riä merkittävästi.

4. Kir­joi­ta hou­kut­te­le­va kuvaus

Palaa edel­li­sel­le sivul­le (samal­le sivul­le, jol­le pää­dyit klik­kaa­mal­la kana­va­si etusi­vul­la “Muok­kaa kana­vaa” ‑pai­ni­ket­ta) ja valit­se vali­kos­ta “Tietoja”-välilehti.

Nyt pää­set luo­maan kana­val­le­si kuvaus­teks­tin, joka ker­too vie­rai­li­joil­le kana­vas­ta­si. Yri­tä antaa mah­dol­li­sim­man kiin­nos­ta­va kuva kana­va­si sisäl­lös­tä, mut­ta tee se niin yti­mek­kääs­ti kuin pystyt.

Ensim­mäi­set 100–150 merk­kiä ovat kriit­ti­sin osa kuvaus­ta­si, sil­lä ne näky­vät You­tu­ben haku­tu­lok­sis­sa kana­va­si nimen ja kuvak­keen vie­res­sä. Haku­tu­lok­sis­sa näky­vien merk­kien mää­rä vaih­te­lee hie­man, sil­lä jot­kin kir­jai­met vie­vät ruu­dul­la enem­män tilaa kuin toiset.

On tär­ke­ää, että noil­la 100–150 mer­kil­lä saa­daan ker­rot­tua poten­ti­aa­li­sel­le vie­rai­li­jal­le, mik­si hänen kan­nat­taa tutus­tua juu­ri kysei­seen kanavaan.

5. Lisää kana­val­le­si tär­kei­tä linkkejä

Tie­to­ja-väli­leh­del­le voit myös lisä­tä link­ke­jä, joi­den kaut­ta vie­rai­li­jat löy­tä­vät hel­pos­ti yri­tyk­se­si koti­si­vut ja muut sosi­aa­li­sen median pro­fii­lit. Etsi sivul­ta “Linkki”-osio, ja klik­kaa pien­tä kynä-iko­nia sen oikeas­sa reunassa.

Kir­joi­ta vasem­man­puo­lei­seen kent­tään, mitä lin­kin teks­tis­sä lukee (eli mis­sä muo­dos­sa link­ki näkyy vie­rai­li­joil­le), ja oikean­puo­lei­seen kent­tään URL-osoi­te, johon link­ki ohjaa klik­kaa­jan. Kent­tien ala­puo­lel­ta löy­ty­väs­tä “Lisää”-painikkeesta voit lisä­tä kana­val­le­si lisää linkkejä.

Yri­tyk­sen You­tu­be-kana­val­le kan­nat­taa vähin­tään­kin luo­da lin­kit yri­tyk­sen koti­si­vuil­le sekä pro­fii­lei­hin niis­sä sosi­aa­li­sen median pal­ve­luis­sa, jois­sa yri­tys on aktii­vi­sin. Jos yri­tyk­se­si pitää blo­gia omil­la koti­si­vuil­laan, blo­gil­le voi olla jär­ke­vää luo­da oma linkkinsä.

6. Lisää kuva­ke ja kuva­ban­ne­ri tilillesi

You­tu­bes­sa on tär­ke­ää saa­da kana­va näyt­tä­mään visu­aa­li­ses­ti kiin­nos­ta­val­ta. Voit vai­kut­taa kana­va­si visu­aa­li­seen ilmee­seen pait­si jul­kai­se­mil­la mie­len­kiin­toi­sen näköi­siä videoi­ta, myös lisää­mäl­lä kana­val­le hou­kut­te­le­van kuvak­keen ja kuvabannerin.

Kana­van kuva­ke on käy­tän­nös­sä sen pro­fii­li­ku­va, joka näkyy kana­van kuva­ban­ne­rin pääl­lä sekä kana­van videoi­den yhtey­des­sä muil­le You­tu­be-käyt­tä­jil­le. Ole­tus­ku­vak­kee­na You­tu­be käyt­tää Google-tili­si profiilikuvaa.

Klik­kaa taas kana­va­si etusi­vul­ta “Muok­kaa kana­vaa” ‑pai­ni­ket­ta. Sivun ylä­lai­das­sa on paik­ka kana­va­si leveäl­le ban­ne­ri­ku­val­le, ja sen vasem­mas­sa reu­nas­sa näkyy kana­va­si ole­tus­ku­va­ke. Ban­ne­rin ja kuvak­keen oikeas­sa ylä­kul­mas­sa on pie­net kynä-iko­nit, joi­ta klik­kaa­mal­la pää­set muok­kaa­maan niitä.

Voit lada­ta halua­ma­si kuvat You­tu­been JPG‑, GIF‑, BMP- tai PNG-muo­dos­sa. Kuva­ket­ta var­ten You­tu­be suo­sit­taa 800 x 800 pik­se­lin kokois­ta kuvaa, jon­ka You­tu­be muun­taa 98 x 98 pik­se­lin kokoi­sek­si. Kuvan kan­nat­taa siis olla mah­dol­li­sim­man sel­keä ja yksin­ker­tai­nen, kos­ka tar­kat yksi­tyis­koh­dat eivät näy pie­nes­tä kuvakkeesta.

Kuva­ban­ne­ria var­ten You­tu­be suo­sit­te­lee 2560 x 1440 pik­se­lin kokois­ta kuvaa. Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että useim­mil­la näy­töil­lä You­tu­be rajaa osan kuva­ban­ne­ris­ta pois, jot­ta se mah­tuu ruu­dul­le. Ban­ne­rin kuva kan­nat­taa siis vali­ta niin, että se näyt­tää hyväl­tä kai­ken­ko­koi­sil­la ruuduilla.

Voit tar­kis­taa Googlen You­tu­be-ohjeis­ta, miten kana­van kuva­ban­ne­ri näkyy eri­ko­koi­sil­la näytöillä.

Ala hyö­dyn­tää uut­ta Youtube-kanavaasi

Nyt yri­tyk­se­si uusi You­tu­be-kana­va on käyt­tö­val­mis, ja voit ruve­ta jul­kai­se­maan videoi­ta­si! Älä huo­les­tu, jos ensim­mäi­set video­si eivät ole suu­ria mes­ta­ri­teok­sia, sil­lä har­joit­te­le­mal­la voit kehit­tää video­si­säl­lös­tä­si jat­ku­vas­ti parempaa.

Kokei­le roh­keas­ti eri ideoi­ta ja eri­lai­sia tyy­le­jä, niin opit, mikä toi­mii par­hai­ten juu­ri sinun kana­val­le­si ja sinun yleisöllesi.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo