UKK – Usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä kotisivuista

Usein Kysytyt Kysymykset

Sisällysluettelo

Onko sinul­la kysyt­tä­vää koti­si­vuis­ta tai nii­den suun­nit­te­lus­ta? Lis­ta­sim­me ylei­sim­mät sivu­jen teki­jöil­le esi­tet­tä­vät kysy­myk­set yhteen artikkeliin.

Mihin tar­vit­sen kotisivuja?

Se riip­puu täy­sin yri­tyk­ses­tä­si ja sen tar­peis­ta. Useim­mil­le yri­tyk­sil­le verk­ko­si­vut ovat esi­mer­kik­si tär­keä kana­va uusien asiak­kai­den hank­ki­mi­seen ja myyn­nin lisää­mi­seen. Koti­si­vuil­laan yri­tys voi myös esi­tel­lä tuot­tei­taan ja pal­ve­lui­taan, ja välit­tää kes­keis­tä tie­toa ja mie­li­ku­via poten­ti­aa­li­sil­le ja ole­mas­sa ole­vil­le asiakkaille.

Vaik­ka tun­tui­si, että yri­tyk­sel­lä­si riit­tää töi­tä niin pal­jon kuin ehdit teh­dä, on koti­si­vut sil­ti hyvä olla. Ne anta­vat yri­tyk­sel­le uskot­ta­vuut­ta ja toi­mi­vat paik­ka­na, jos­ta ihmi­set voi­vat hel­pos­ti löy­tää kes­kei­set tie­dot yri­tyk­ses­tä ja ottaa sii­hen yhteyt­tä. Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa yri­tyk­sel­le riit­tää yleen­sä hyvin sup­peat­kin kotisivut.

Miten koti­si­vu­jen hin­ta määräytyy?

Koti­si­vu­jen hin­ta muo­dos­tuu joko koko­naan tai lähes koko­naan nii­den suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen tar­vit­ta­vis­ta työ­tun­neis­ta. Kun olem­me kes­kus­tel­leet asiak­kaan kans­sa sii­tä, mil­lai­set koti­si­vut hän tar­vit­see, mää­ri­täm­me sivuil­le tun­ti­bud­je­tin ja teem­me sen perus­teel­la asiak­kaal­le hintatarjouksen.

Jos esi­mer­kik­si asiak­kaan halua­mien sivu­jen toteu­tuk­seen kuluu 8 työ­tun­tia, nii­den hin­nak­si 80 euron tun­ti­hin­nal­la tulee 640 €.

Jos­kus asiak­kaat saat­ta­vat halu­ta koti­si­vuil­leen toi­min­nal­li­suuk­sia, joi­hin tar­vi­taan jokin mak­sul­li­nen WordPres­sin lisä­osa. Täl­lai­sia voi­vat olla esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pat ja ajan­va­raus­ka­len­te­rit. Sel­vi­täm­me, mil­lai­sil­la lisä­osil­la halu­tut omi­nai­suu­det voi­daan toteut­taa ja mitä ne mak­sa­vat. Han­kim­me tar­vit­ta­vat lisä­osat asiak­kaan puo­les­ta, ja mak­sul­lis­ten lisä­osien hin­ta lisä­tään sivus­ton kokonaishintaan.

Kau­an­ko koti­si­vu­jen teke­mi­nen kestää?

Verk­ko­si­vu­jen toteu­tuk­seen vaa­dit­ta­va aika voi vaih­del­la var­sin pal­jon, riip­puen nii­den laa­juu­des­ta ja moni­mut­kai­suu­des­ta. Mitä useam­pia väli­leh­tiä sivus­tol­le halu­taan, sitä enem­män tun­te­ja sivu­pro­jek­tiin täy­tyy varata.

Esi­mer­kik­si hie­man sup­peam­pi sivus­to, jon­ne halu­taan etusi­vu, kak­si pal­ve­lusi­vua sekä yhteys­tie­to­si­vu, voi­daan toteut­taa 8 tun­nis­sa. Jos yri­tys sen sijaan tar­vit­see koti­si­vuil­leen etusi­vun ja yhteys­tie­to­jen lisäk­si seit­se­män eri pal­ve­lusi­vua ja ostaa niil­le kai­kil­le sisäl­lön­tuo­tan­toa, kan­nat­taa sivu­jen toteu­tuk­seen vara­ta noin 20 tuntia.

Tutus­tu koti­si­vu­pro­jek­tin vai­hei­siin tar­kem­min aihet­ta käsit­te­le­väs­sä blogitekstissämme.

Voin­ko lisä­tä koti­si­vuil­le­ni itse sisältöä?

Voit itse vapaas­ti muo­ka­ta sivu­ja­si ja lisä­tä sin­ne uut­ta teks­tiä, kuvia ja muu­ta sisäl­töä. Kai­kil­la teke­mil­läm­me sivus­toil­la on käy­tös­sä moni­puo­li­nen ja help­po­käyt­töi­nen Divi-tee­ma, jon­ka avul­la asiak­kaan on help­po itse­kin muo­ka­ta sivujaan.

Jos olet kiin­nos­tu­nut teke­mään itse muu­tok­sia sivuil­la­si, suo­sit­te­lem­me kat­so­maan Divi-tee­mas­ta laa­ti­miam­me video-ohjei­ta. Videois­sa opas­tam­me Divin eri omi­nai­suuk­sien käy­tös­sä ja ker­rom­me miten sivun eri ele­ment­te­jä voi­daan muokata.

Kaik­ki video-ohjeem­me löy­ty­vät osoit­tees­ta www.divitheme.fi.

En ehdi/osaa teh­dä hyviä sisäl­tö­jä itse. Saan­ko sivu­jen teki­jäl­tä myös sin­ne tar­vit­ta­vat tekstit?

Hel­pot koti­si­vut tar­jo­aa asiak­kail­leen myös sisäl­lön­tuo­tan­to­pal­ve­lua. Voit tila­ta meil­tä myy­vät ja vakuut­ta­vat teks­tit esi­mer­kik­si koti­si­vuil­le, esit­tei­siin, uutis­kir­jei­siin, asia­kas­tie­dot­tei­siin tai blo­giin. Voim­me myös oiko­lu­kea ja muo­ka­ta sivu­je­si van­hat teks­tit vakuut­ta­vam­mik­si ja myyvemmiksi.

Sisäl­lön­tuot­ta­jam­me kes­kus­te­lee uusis­ta teks­ti­si­säl­löis­tä aina ensin asiak­kaan kans­sa. Kes­kus­te­lus­sa hän kar­toit­taa, mitä asia­kas teks­teil­tä halu­aa ja sel­vit­tää olen­nai­set tie­dot yri­tyk­ses­tä ja sen pal­ve­luis­ta. Sisäl­lön­tuot­ta­ja myös tutus­tuu yri­tyk­sen alaan ja kil­pai­li­joi­hin ver­kos­sa ennen kuin ryh­tyy kir­joit­ta­maan. Kun teks­tit ovat val­miit, asia­kas saa ne vie­lä näh­tä­vik­si ja voi pyy­tää kir­joit­ta­jaa teke­mään tar­vit­ta­via muutoksia.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Toi­mi­vat­ko teke­män­ne sivut myös mobiililaitteilla?

Kaik­ki teke­mäm­me sivus­tot ovat res­pon­sii­vi­sia, eli ne skaa­lau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti kai­ken kokoi­sil­la näy­töil­lä. Sivut toi­mi­vat siis hyvin niin pöy­tä­tie­to­ko­neil­la, kan­net­ta­vil­la, table­teil­la kuin älypuhelimillakin.

Tyy­pil­li­sim­pien näyt­tö­ko­ko­jen lisäk­si esi­mer­kik­si äly­pu­he­li­mis­sa on kui­ten­kin monia eksoot­ti­sem­pia näyt­tö­ko­ko­ja, eikä sivu­ja ole kus­tan­nus­te­ho­kas­ta opti­moi­da aivan kaik­kia näyt­tö­ko­ko­ja var­ten. Sik­si res­pon­sii­vi­set­kaan sivut eivät aina näy­tä täy­del­li­sil­tä aivan jokai­sel­la lait­teel­la ja net­ti­se­lai­men versiolla.

Mik­si sivu­ni eivät löy­dy hakukoneilla?

Sivus­to­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyys on hyvin mones­ta teki­jäs­tä riip­pu­va koko­nai­suus, jota voi­daan yrit­tää paran­taa pit­kä­jän­tei­sel­lä haku­ko­neop­ti­moin­nil­la. Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­ta­vat muun muas­sa sivus­ton ikä, sisäl­tö­jen laa­juus ja laa­duk­kuus, sivu­jen kävi­jä­mää­rät ja kävi­jöi­den viih­ty­mi­nen sekä sivus­ton nopeus ja sin­ne ohja­tut ulkoi­set linkit.

Voit lukea huo­non Google-näky­vyy­den syis­tä tar­kem­min artik­ke­lis­tam­me “Mik­si yri­tyk­se­si sivut eivät näy Googlessa”.

Haku­tu­los­ten par­hais­ta pai­kois­ta on usein kova kil­pai­lu, ja mones­ti yri­tyk­sen voi olla vai­kea pääs­tä luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten kär­keen itsel­leen tär­keil­lä hakusa­noil­la. Täl­löin yri­tyk­sen kan­nat­taa ottaa käyt­töön Googlen hakusa­na­mai­non­ta Google Ads, jon­ka avul­la yri­tyk­sen mai­nos­ta voi­daan näyt­tää poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le olen­nais­ten haku­tu­los­ten kärjessä.

Miten saan koti­si­vuil­le­ni kävijöitä?

Kävi­jä­lii­ken­teen hou­kut­te­le­mi­sek­si yri­tyk­sen kan­nat­taa panos­taa mai­non­taan sel­lai­sis­sa kana­vis­sa, jos­ta yri­tyk­sen koh­dey­lei­sön par­hai­ten tavoit­taa. Hyviä mai­non­ta­ta­po­ja pie­ny­ri­tyk­sil­le voi­vat olla muun muas­sa Google Adsin hakusana‑, Display- ja Remar­ke­ting-mai­non­ta sekä Face­book- ja Instagram-mainonta.

Yri­tys voi myös tuot­taa koti­si­vuil­leen sään­nöl­li­ses­ti jul­kais­ta­vaa koh­de­ryh­mää kiin­nos­ta­vaa uut­ta sisäl­töä ja jakaa sitä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Täl­lai­nen sisäl­tö­mark­ki­noin­ti voi olla esi­mer­kik­si hou­kut­te­le­via blo­giar­tik­ke­lei­ta, joi­ta yri­tys jakaa ja mai­nos­taa Face­boo­kis­sa. Näin yri­tys voi poten­ti­aa­li­ses­ti saa­da sivus­tol­leen huo­mat­ta­vas­ti lisää kävijöitä.

Mis­tä tie­dän pal­jon­ko sivuil­la­ni käy vierailijoita?

Sivus­ton kävi­jä­lii­ken­teen seu­ran­taan paras työ­ka­lu on Googlen ilmai­nen Google Ana­ly­tics. Ana­ly­tics ker­too tar­kas­ti, pal­jon­ko kävi­jöi­tä sivus­tol­la on ollut mil­loin­kin, ja miten he liik­ku­vat ala­si­vul­ta toiselle.

Seu­raa­mal­la sivus­ton­sa lii­ken­net­tä Google Ana­ly­tic­sil­lä yrit­tä­jä voi saa­da pal­jon arvo­kas­ta tie­toa muun muas­sa sii­tä, mitä osia yri­tyk­sen verk­ko­si­vuis­ta kävi­jät suo­si­vat ja mitä he taas kart­ta­vat. Tie­to­jen avul­la sivus­toa voi­daan kehit­tää tehok­kaam­mak­si ja parem­min asiak­kai­siin vetoavaksi.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo