Tehok­kaan Google-mai­non­nan 6 sääntöä

google-mainonta-yritykselle

Sisällysluettelo

Olet­ko aloit­ta­mas­sa Google-mai­non­taa yri­tyk­sel­le­si tai haluat­ko kehit­tää van­haa mai­nos­kam­pan­jaa­si? Nämä 6 sään­töä ovat tehok­kaan Google-mai­nos­ta­mi­sen perusta.

1. Käy­tä vain olen­nai­sia avainsanoja

Mah­dol­li­suus mark­ki­noin­nin tehok­kaa­seen koh­den­ta­mi­seen on yksi Google-mai­non­nan suu­rim­pia etu­ja. Sitä etua ei kan­na­ta heit­tää huk­kaan käyt­tä­mäl­lä mai­nok­ses­sa niin epä­mää­räi­siä tai epä­olen­nai­sia avain­sa­no­ja, että se näkyy aivan vää­ril­le ihmisille.

Jos esi­mer­kik­si yri­tät mark­ki­noi­da toi­min­ta­te­ra­pi­aa, käyt­tä­mäl­lä hakusa­naa ‘tera­pia’ mai­nok­se­si näkyi­si myös käyt­tä­jil­le, jot­ka kir­joit­ta­vat Googleen ‘mitä on tera­pia’ tai ‘ilmais­ta tera­pi­aa kelan kaut­ta’. On var­sin epä­to­den­nä­köis­tä, että nämä haki­jat oli­si­vat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yrityksellesi.

Jär­ke­väm­pää voi­si olla käyt­tää vaik­ka­pa avain­sa­no­ja ‘toi­min­ta­te­ra­peut­ti’, ‘toi­min­ta­te­ra­pia’ ja ‘toi­min­ta­te­ra­pia­pal­ve­lut’, joil­la mai­nos­ta näy­tet­täi­siin nime­no­maan kyseis­tä pal­ve­lua etsi­vil­le käyt­tä­jil­le. Sopi­vien avain­sa­no­jen löy­tä­mi­sek­si voi käyt­tää vaik­ka­pa Keyword Plan­ner ‑työ­ka­lua, jol­la pys­tyy muun muas­sa kat­so­maan arvioi­ta klik­kaus­hin­nois­ta sekä sii­tä, kuin­ka käy­tet­ty­jä eri hakusa­nat ovat.

Sopi­vien avain­sa­no­jen valin­ta ei vai­ku­ta vain Google-mai­non­taan, vaan sii­hen täy­tyy kiin­nit­tää huo­mio­ta myös koti­si­vu­jen teks­ti­si­säl­tö­jä kir­joi­tet­taes­sa. Teks­teis­sä on tär­ke­ää hyö­dyn­tää nii­tä ter­me­jä, joil­la sivu­jen toi­vo­taan haku­ko­neil­la löytyvän.

Sik­si teem­me itse aina huo­lel­li­sen avain­sa­na­kar­toi­tuk­sen, ennen kuin raken­nam­me asiak­kail­lem­me hakusa­na­mai­non­taa tai kir­joi­tam­me uusia teks­te­jä asiak­kaan verk­ko­si­vuil­le.   

2. Koh­dis­ta Google-mai­non­ta oikein

Googles­sa mai­nos­ta­ja voi vapaas­ti vali­ta, mil­lä maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la mai­nok­sia näy­te­tään. Mai­nos­tusa­lu­eek­si voi vali­ta vaik­ka­pa yri­tyk­sen koti­kun­nan, kaik­ki Suo­men suu­rim­mat kau­pun­git tai koko maan. Sijain­nin voi myös mää­rit­tää kilo­met­ri­sä­tee­nä halu­tus­ta osoit­tees­ta. Yri­tys voi­si esi­mer­kik­si mai­nos­taa 16 kilo­met­rin säteel­lä toimipisteestään.

Yri­tyk­sen kan­nat­taa miet­tiä tark­kaan, mis­sä hei­dän poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaan­sa asu­vat, ja koh­dis­taa mai­nok­sen­sa sen mukai­ses­ti. Lähel­lä yri­tys­tä ole­vat mai­nok­sen klik­kaa­jat voi­vat olla pal­jon toden­nä­köi­sem­piä asiak­kai­ta kuin kau­em­pa­na asuvat.

Sik­si Google-mai­nos­ta­mi­nen kan­nat­taa koh­dis­taa hyvin, jot­ta mai­nos­bud­je­tis­ta saa­daan mah­dol­li­sim­man pal­jon irti.

3. Avain­sa­nan vas­taa­vuu­del­la on väliä

Google Ads antaa mää­rit­tää jokai­sen avain­sa­nan koh­dal­la, kuin­ka tar­kas­ti Google-haun pitää vas­ta­ta avain­sa­naa, ennen kuin mai­nos näy­te­tään. Ole­tuk­se­na uuden avain­sa­nan koh­dal­la käy­te­tään laa­jaa vas­taa­vuut­ta, jol­loin mai­nos näkyy, kun­han teh­ty haku tar­peek­si muis­tut­taa avain­sa­naa tai sen syno­nyy­me­jä tai muunnelmia.

Esi­mer­kik­si jos avain­sa­na on ‘mies­ten ken­gät’, laa­jal­la vas­taa­vuu­del­la mai­nos voi näkyä myös käyt­tä­jäl­le, joka kir­joit­taa Googleen ‘mies­ten jal­ki­nei­ta kii­nas­ta’. Yleen­sä laa­jan vas­taa­vuu­den käyt­tä­mi­nen ei ole kannattavaa.

Google-mai­non­nan koh­den­nus­ta voi paran­taa käyt­tä­mäl­lä avain­sa­no­jen koh­dal­la joko lause­ke­vas­taa­vuut­ta tai tark­kaa vas­taa­vuut­ta, jol­loin käyt­tä­jän teke­män haun ja avain­sa­nan täy­tyy osua pal­jon tar­kem­min yksiin. Lause­ke­vas­taa­vuut­ta käy­tet­täes­sä Google-haun täy­tyy sisäl­tää mai­nok­sen avain­sa­na samas­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Esi­mer­kik­si Google-haku ‘laa­duk­kaat mies­ten ken­gät’ voi­si näyt­tää yllä­mai­ni­tun ken­kä­mai­nok­sem­me, mut­ta ‘mies­ten edul­li­set ken­gät’ ei.

Tark­kaa vas­taa­vuut­ta käy­tet­täes­sä mai­nos näkyi­si sekä haul­la ‘mies­ten ken­gät’ että ‘ken­kiä mie­hil­le’.

Näil­lä eri vas­taa­vuus­tyy­peil­lä on kul­la­kin omat etun­sa. Tes­tauk­sen kaut­ta sel­vi­ää, mikä vaih­toeh­to on paras eri avainsanoille.

4. Hyö­dyn­nä nega­tii­vi­sia avainsanoja

Nega­tii­vis­ten avain­sa­no­jen avul­la pys­tyt mää­rit­tä­mään, mil­lais­ten haku­jen yhtey­des­sä ET halua mai­nok­se­si näky­vän. Näin pys­tyt tehok­kaam­min estä­mään mai­nok­se­si näyt­tä­mis­tä täy­sin epä­olen­nais­ten haku­jen yhtey­des­sä tai kun käyt­tä­jä etsii Googles­ta jotain negatiivista.

Google-mai­non­nas­sa näet klik­kaus­koh­tai­ses­ti, mitä haki­ja on kir­joit­ta­nut Google-hakuun ennen mai­nok­se­si klik­kaa­mis­ta. Näin huo­maat hel­pos­ti, onko mai­nok­se­si näky­nyt aivan vää­rän­lais­ten haku­jen yhteydessä.

Esi­mer­kik­si put­ki­re­mont­te­ja teke­vä yri­tys tus­kin halu­aa mai­nok­sen­sa näky­vän Google-haul­la ‘sur­kea put­ki­mies’. Kiel­tei­set adjek­tii­vit kuten ‘kal­lis’ tai ‘huo­no’ ovat­kin suo­sit­tu­ja nega­tii­vi­sia avainsanoja.

Hyväk­si havai­tuis­ta nega­tii­vis­ta avain­sa­nois­ta voi teh­dä lis­tan, jon­ka voi hel­pos­ti lisä­tä myö­hem­piin­kin Google Ads-kam­pan­joi­hin. Lis­taa kan­nat­taa päi­vit­tää aina kun vas­taan tulee uusia avain­sa­no­ja, joi­den yhtey­des­sä mai­nos­ta ei kan­na­ta näyttää.

5. Kehi­tä mai­nos­ta­si parem­mak­si A/B‑testauksen avulla

Yksi suu­ri etu Google-mai­non­nas­sa on se, kuin­ka help­poa on oppia omas­ta teke­mi­ses­tään ja kehit­tyä paremmaksi.

Mai­nok­sen tehon arvioin­tiin voit käyt­tää niin sanot­tua A/B‑testausta. Sii­nä ver­ra­taan, toi­mii­ko mai­nos­vaih­toeh­to A vai B parem­min. Käy­tän­nös­sä Google Adsiin teh­dään kak­si hie­man eri­lais­ta mai­nos­ta, jot­ka vuo­ro­tel­len näky­vät haku­tu­lok­sis­sa. Parem­man klik­kaus­pro­sen­tin saa­va mai­nos jäte­tään toi­min­taan, ja huo­nom­min pär­jää­vä kor­va­taan uudel­la tes­tat­ta­val­la mainosversiolla.

Jat­ku­van A/B‑testauksen kaut­ta voit hioa mai­nos­kam­pan­jaa­si koko ajan tehok­kaam­mak­si tes­taa­mal­la uusia vari­aa­tioi­ta mai­nok­ses­ta. Eri mai­nos­teks­tien ja otsi­koi­den lisäk­si Google Adsis­sa kan­nat­taa tes­ta­ta monia mui­ta­kin asioi­ta, kuten muu­tok­sia maan­tie­teel­li­ses­sä koh­den­nuk­ses­sa ja laskeutumissivulla.

6. Lan­ding page kuntoon

Hyvä Google-mai­nos hou­kut­te­lee kävi­jöi­tä sivuil­le­si, mut­ta var­si­nai­nen myyn­ti­työ teh­dään sil­lä sivul­la, jol­le mai­nos ohjaa kävi­jän. Tämä lan­ding page eli las­keu­tu­mis­si­vu ker­too vie­rai­li­jal­le, mik­si hänen kan­nat­taa käyt­tää yri­tyk­sen pal­ve­lui­ta, tila­ta tuo­te tai teh­dä muu halut­tu toi­men­pi­de. Jos lan­ding page ei vakuu­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, kär­sii koko mai­nos­kam­pan­jan tuottavuus.

Hyvä lan­ding page tar­jo­aa kävi­jäl­le juu­ri sitä, mitä mai­nok­ses­sa luva­taan. Kun Googlen käyt­tä­jä klik­kaa mai­nos­ta kiin­nos­tu­nee­na, hän myös olet­taa löy­tä­vän­sä lin­kin takaa sen, mitä on hake­mas­sa. Sik­si sivul­ta pitää löy­tyä kaik­ki olen­nai­nen  ja kiin­nos­ta­va tie­to mai­nos­te­tus­ta asias­ta mah­dol­li­sim­man hou­kut­te­le­vas­sa muodossa.

Haluat­ko paran­taa yri­tyk­se­si Google-näky­vyyt­tä ja nous­ta haku­tu­los­ten kär­keen? Hel­pot koti­si­vut raken­taa yri­tyk­sel­le­si Google-mai­non­nan osaa­vas­ti ja edul­li­ses­ti. Lue lisää Google Ads ‑pal­ve­lus­tam­me ja tutus­tu hin­toi­hin.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo