Mis­tä koos­tuu net­ti­si­vu­jen hin­ta?

Mis­tä koos­tuu net­ti­si­vu­jen hin­ta?

Päi­vi­tet­ty 7.1.2020

Mit­kä sei­kat vai­kut­ta­vat net­ti­si­vu­jen hin­taan? Saa­ko hal­val­la hyvät net­ti­si­vut? Mitä asioi­ta kan­nat­taa ottaa huo­mioon, kun kil­pai­lu­te­taan sivu­jen teki­jöi­tä?

Mitä net­ti­si­vut mak­sa­vat?

Net­ti­si­vu­jen toteut­ta­jaa valit­taes­sa saat­taa pää olla ensi alkuun pyö­räl­lä. Aivan kuten mui­den­kin iso­jen han­kin­to­jen yhtey­des­sä on net­ti­si­vu­ja hank­kies­sa jär­ke­vää teh­dä hin­ta­ver­tai­lua ja pereh­tyä huo­lel­li­ses­ti eri pal­ve­lun­tar­joa­jien tar­joa­miin omi­nai­suuk­siin.

Net­ti­si­vu­jen hin­ta nimit­täin koos­tuu mones­ta eri teki­jäs­tä. Kodin­ko­ne­liik­kees­tä saat edul­li­ses­ti ostet­tua perus­o­mi­nai­suuk­sil­la varus­te­tun pyy­kin­pe­su­ko­neen, mut­ta jos haluat enem­män omi­nai­suuk­sia, jou­dut taa­tus­ti kai­va­maan kuvet­ta­si enem­män. Sama pätee myös net­ti­si­vui­hin. Mitä enem­män omi­nai­suuk­sia ja sisäl­töä on, sitä hin­nak­kaam­mat sivut ovat.

Sen sijaan, että miet­ti­sit kuin­ka pal­jon verk­ko­si­vut ylei­ses­ti mak­sa­vat, kan­nat­taa ennem­min­kin miet­tiä mil­lai­set net­ti­si­vut pal­ve­le­vat juu­ri sinun yri­tys­tä­si par­hai­ten? Tar­vit­set­ko yri­tyk­sel­le­si net­ti­si­vut, joi­den teh­tä­vä­nä on toi­mia lähin­nä käyn­ti­kort­ti vai ovat­ko verk­ko­si­vut koko myyn­ti­si kes­kiös­sä?

Toi­sin sanoen: mikä on yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen stra­te­gia? Useim­mal­le yri­tyk­sel­le net­ti­si­vu­jen tavoi­te on myyn­nin kas­vat­ta­mi­nen, mut­ta yhtä lail­la tavoi­te voi olla pel­käs­tään infor­maa­tion jaka­mi­nen tai yhtey­den­o­ton hel­pot­ta­mi­nen.

Yksin­ker­tais­ten net­ti­si­vu­jen hin­ta

Perus net­ti­si­vu­pa­ke­tin voit saa­da hyvin­kin edul­li­ses­ti. Meil­lä Hel­poil­la koti­si­vuil­la perus­pa­ke­tin hin­ta on alkaen 499 €. Tähän hin­taan saat etusi­vun lisäk­si 1 - 2 sivua, esi­mer­kik­si pal­ve­lusi­vun ja yhteys­tie­dot. Tämä rat­kai­su voi olla riit­tä­vä tie­tyn­tyyp­pi­seen lii­ke­toi­min­taan.

Myös one page-sivut voi­vat olla hyvä rat­kai­su sil­loin, jos teks­tiä ei ole suu­ria mää­riä ja sivus­to kes­kit­tyy vain yhteen tuot­tee­seen tai pal­ve­luun.

Suu­rin osa yri­tyk­sis­tä tar­vit­see kui­ten­kin laa­jem­mat net­ti­si­vut. Se luon­nol­li­ses­ti nos­taa pro­jek­tin hin­taa. Yri­tyk­sen brän­din mukai­set koti­si­vut ovat kui­ten­kin kan­nat­ta­va inves­toin­ti, joka pit­käl­lä täh­täi­mel­lä hyvin toden­nä­köi­ses­ti poi­kii lisää uusia asiak­kai­ta ja sitä kaut­ta kas­sa­vir­taa. Hin­ta­las­ku­rim­me avul­la voit teh­dä net­ti­si­vu­pro­jek­til­le­si hin­ta-arvion.

Myös itse teke­mäl­lä pys­tyt toki toteut­ta­maan koti­si­vut, mut­ta sii­hen käy­tet­ty aika on pois omas­ta lii­ke­toi­min­nas­ta­si. Tuot­toi­sa ja hyvin mie­tit­ty koko­nai­suus net­ti­si­vuis­sa on kai­ken a ja o. Ammat­ti­lai­sel­le mak­sat tämän näke­myk­ses­tä, osaa­mi­ses­ta sekä ajas­ta, ja pro­jek­ti on val­mis ilman, että sinun tar­vit­see kiris­tel­lä her­mo­ja­si.

Mis­tä net­ti­si­vu­jen hin­ta koos­tuu?

Laa­duk­kaat net­ti­si­vut koos­tu­vat mones­ta eri osios­ta ja ele­men­tis­tä. Esi­mer­kik­si sivu­jen käy­tet­tä­vyys on yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta. Poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tulee löy­tää hel­pos­ti etsi­män­sä tie­to yri­tyk­se­si net­ti­si­vuil­ta. Vai­kea­sel­koi­set sivut eivät pal­ve­le asia­kas­ta ja ovat yksi suu­rim­mis­ta esteis­tä ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen.

  • Net­ti­si­vu­jen lopul­li­seen hin­taan vai­kut­taa pal­jol­ti myös se, min­kä ver­ran sinul­la on val­mis­ta sisäl­töä sivuil­le vai ulkois­tat­ko sisäl­lön­tuo­tan­non sivu­jen teki­jäl­le. Hou­kut­te­le­va, hyvin kir­joi­tet­tu sisäl­tö luo luo­tet­ta­vaa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si ja tar­jo­aa hyö­dyl­lis­tä infor­maa­tio­ta pal­ve­luis­ta­si ja tuot­teis­ta­si poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le. Hyvä teks­ti­si­säl­tö kiin­nos­taa koh­de­ryh­mää­si ja hou­kut­te­lee sivus­tol­le­si uudel­leen ja uudel­leen. Sen avul­la myös uudet luki­jat löy­tä­vät sivuil­le­si. Esi­mer­kik­si blo­gin kir­joit­ta­mi­nen verk­ko­si­vuil­la on nyky­ai­kai­nen kei­no luo­da aktii­vi­ses­ti sisäl­töä verk­ko­si­vuil­le.
  • Hyvät verk­ko­si­vut sisäl­tä­vät laa­du­kas­ta teks­tiä, joka on haku­ko­neop­ti­moi­tu Googlea var­ten. Myös mak­sul­li­seen Google Ads –mai­non­taan kan­nat­taa inves­toi­da. Ads-mai­non­nan avul­la mai­non­ta­si on koh­den­net­tua juu­ri niil­le, jot­ka käyt­tä­vät halua­maa­si avain­sa­naa tie­tyl­lä maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la. Pää­tät itse kam­pan­ja­si bud­je­tin ja mak­sat ainoas­taan klik­kauk­sis­ta.
  • Laa­du­kas kuva­si­säl­tö on nyky­päi­vän net­ti­si­vuil­la hyvin tär­keäs­sä roo­lis­sa. Mikä­li sinul­la on jo tyy­li­käs kuvat ole­mas­sa, sääs­tät net­ti­si­vu­pro­jek­tis­sa kulu­ja. Jos kuvia ei vie­lä ole, suo­sit­te­lem­me jät­tä­mään kuvien otta­mi­sen ammat­ti­lai­sen käsiin. Ammat­ti­lai­sen otta­mien kuvien avul­la myös yri­tyk­se­si net­ti­si­vu­jen ilme yhte­näis­tyy ja nos­taa brän­di­si tasoa.
  • Entä­pä onko logo­si kun­nos­sa? Onnis­tu­nut logo vah­vis­taa yri­tys­ku­vaa­si ja ker­too sanat­to­mas­ti poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si yri­tyk­se­si luon­tees­ta. Toi­si­naan voi riit­tää, että graa­fik­ko päi­vit­tää ole­mas­sa ole­van logo­si nyky­päi­vään. Har­vem­min, mut­ta jos­kus jopa täy­sin uusi logo voi olla perus­tel­tu.

Edel­lä mai­ni­tut sei­kat saat­ta­vat kuu­los­taa hel­poil­ta teh­tä­vil­tä toteut­taa, mut­ta käy­tän­nös­sä yhte­näi­sen lin­jan ja lay­ou­tin luo­mi­nen ovat mer­kit­tä­viä teki­jöi­tä onnis­tu­nees­sa pro­jek­tis­sa. Ne vaa­ti­vat rei­lus­ti työ­pa­nos­ta, visu­aa­lis­ta sil­mää ja aikaa.

Visu­aa­li­sen ilmeen suun­nit­te­lu, net­ti­si­vu­jen tek­ni­nen toteu­tus ja sisäl­lön­tuo­tan­to ovat yllät­tä­vän aikaa vie­viä puu­hia. On sano­mat­ta­kin sel­vää, että laa­duk­kaas­ta työn­jäl­jes­tä kan­nat­taa mak­saa.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Valit­se juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si sopi­vin kump­pa­ni

Alal­la on monen­lais­ta net­ti­si­vu­jen teki­jää. Saa­tat tör­mä­tä todel­la hal­poi­hin tar­jouk­siin ja toi­saal­ta net­ti­si­vu­jen toteu­tuk­sen hin­ta saat­taa pyö­riä useis­sa kym­me­nis­sä tuhan­sis­sa eurois­sa. Usein monien kym­me­nien tuhan­sien euro­jen sivus­tot ovat koo­dat­tu alus­ta lop­puun saak­ka ja näin ollen toteut­ta­mi­nen vie enem­män aikaa. Onkin tär­ke­ää löy­tää juu­ri oman yri­tyk­sen tar­pei­siin ja bud­jet­tiin sopi­va yhteis­työ­kump­pa­ni.

Edul­li­sel­la hin­nal­la saa toki hyvää­kin jäl­keä aikai­sek­si, mut­ta kan­nat­taa pitää mie­les­sä, ettei pro­jek­ti lopu sii­hen, kun sivut ovat val­miit. Jat­ku­vuus on tär­ke­ää net­ti­si­vuis­sa, joten annat mel­ko pal­jon luot­toa net­ti­si­vu­je­si raken­ta­jan käsiin. Haluat var­mas­ti, että sivus­to­si on ole­mas­sa vie­lä vuo­den­kin pääs­tä?

Kan­nat­taa siis vali­ta yhteis­työ­kump­pa­nik­seen toi­mi­ja, joka on luo­tet­ta­va ja jon­ka puo­leen voit kään­tyä mah­dol­li­sis­sa ongel­ma­ti­lan­tees­sa. Tut­ki siis huo­lel­la refe­rens­sit ja arvos­te­lut ennen pää­tök­sen teke­mis­tä. Ole myös yhtey­des­sä poten­ti­aa­li­siin kump­pa­nei­hin ja luo­ta mie­li­ku­vaan, jon­ka heis­tä saat. Jos tar­jous kuu­los­taa lii­an hyväl­tä ollak­seen tot­ta, se luul­ta­vas­ti on sitä.

Hyväl­lä net­ti­si­vu­jen teki­jäl­lä on näke­mys­tä ja koke­mus­ta niin alas­ta, toi­mi­vis­ta verk­ko­si­vuis­ta kuin lii­ke­toi­min­nas­ta­kin. Osta­mal­la net­ti­si­vut ammat­ti­lai­sel­ta saat muka­na myös koko­nais­ku­van ymmär­ryk­sen. Koke­nut ammat­ti­lai­nen nimit­täin läh­tee suun­nit­te­le­maan net­ti­si­vu­ja yri­tyk­se­si stra­te­gia mie­les­sään.

Et siis mak­sa pel­käs­tään net­ti­si­vu­jen toteu­tuk­ses­ta, vaan hin­taan sisäl­tyy mon­ta sel­lais­ta­kin asi­aa, joi­ta ei tule aja­tel­leek­si sii­nä vai­hees­sa, kun etsii sopi­vaa teki­jää.

Yllä­pi­to ja päi­vi­tyk­set tuo­vat jat­ku­via kulu­ja, mut­ta nii­hin kan­nat­taa sat­sa­ta

Net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­lun ja toteut­ta­mi­sen lisäk­si myös sivus­ton yllä­pi­dos­ta tulee lisää hin­taa koti­si­vu­pro­jek­til­le. Net­ti­si­vu­jen nopeus on omi­nai­suus, joka kan­nat­taa nos­taa kor­keal­le jalus­tal­le. Sivu­jen selai­li­jat eivät jak­sa odo­tel­la latau­tu­mis­ta, vaan kään­ty­vät hel­pos­ti kan­noil­laan. Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­den lisäk­si nopeus on valt­tia myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­sä. Google arvot­taa sähä­käs­ti toi­mi­via verk­ko­si­vu­ja kor­keam­mal­le haku­tu­lok­sis­sa.

Mak­sa­mal­la hie­man enem­män yllä­pi­dos­ta saat nopeam­min latau­tu­vat sivut. Vaik­ka tämä korot­taa­kin hie­man pro­jek­tin koko­nais­hin­taa, kan­nat­taa pitää mie­les­sä sivus­ton lop­pu­käyt­tä­jä. Suu­rin osa kävi­jöis­tä on poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, ethän halua kään­nyt­tää hei­tä pois hitaas­ti latau­tu­vien sivu­jen takia?

Aivan kuten muil­la­kin toi­mit­ta­jil­la, myös WordPres­sil­lä toteu­tet­tui­hin sivui­hin lisä­ku­lu­ja tulee myös päi­vi­tyk­sis­tä. Esi­mer­kik­si WP-lisä­osat ja -tee­mat ovat jat­ku­van kehi­tyk­sen koh­tee­na, jot­ta niil­lä voi­daan pal­vel­la asia­kas­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Päi­vi­tyk­set kan­nat­taa jät­tää ammat­ti­lais­ten käsiin manu­aa­li­sen asen­ta­mi­sen sijaan.

Lopuk­si

Kos­ka ammat­ti­tai­dol­la suun­ni­tel­lut ja toteu­te­tut net­ti­si­vut ovat inves­toin­ti yri­tyk­see­si, ei hin­ta-asioi­hin kan­na­ta taker­tua lii­kaa. Hyvin ja huo­lel­la toteu­te­tut sivut mak­sa­vat takuul­la itsen­sä takai­sin lisään­ty­nei­den yhtey­den­ot­to­jen ja kaup­po­jen myö­tä.

Me Hel­poil­la koti­si­vuil­la toteu­tam­me sivus­to­si WordPres­sil­lä. Otat­han yhteyt­tä, niin aloi­te­taan yhdes­sä net­ti­si­vu­pro­jek­ti.

Ele­men­tor vs. Divi

Ele­men­tor vs. Divi

Päi­vi­tet­ty 11.12.2019

Hel­poil­la koti­si­vuil­la tyy­lik­käät koti­si­vut raken­net­tiin pit­kään suo­si­tul­la Divi -page buil­de­ril­lä, mut­ta lop­pu­ke­säs­tä visu­aa­li­sek­si raken­ta­jak­si vaih­tui Ele­men­tor. Mik­si näin? Täs­sä artik­ke­lis­sa ver­tail­laan kah­den suo­si­tuim­man “page buil­de­rin” eli sivun­ra­ken­ta­jan eroa­vai­suuk­sia.

Mikä on page buil­der 

Page buil­der eli sivun raken­ta­ja on lisä­osa, jon­ka avul­la voi­daan raken­taa tyy­lik­käi­tä WordPress-koti­si­vu­ja. Page buil­der tar­jo­aa WordPress-koti­si­vu­jen suun­nit­te­li­jal­le työ­ka­lu­ja, joil­la voi­daan hel­pos­ti siir­rel­lä ja muo­ka­ta koti­si­vuil­le tule­via ele­ment­te­jä, kuten vaik­ka­pa teks­tio­sia, iko­nei­ta, videoi­ta, eri­lai­sia pai­nik­kei­ta ja taus­ta­ku­via. Page buil­de­rin avul­la WordPress-koti­si­vuis­ta on mah­dol­lis­ta kus­to­moi­da eri tar­pei­ta ja tyy­le­jä vas­taa­via ammat­ti­mai­sia sivu­ja.

Eri­lai­sia page buil­de­rei­ta on ole­mas­sa todel­la pal­jon, mut­ta Divi ja Ele­men­tor kuu­lu­vat täl­lä het­kel­lä ehdot­to­mas­ti suo­si­tuim­pien jouk­koon. Divi ja Ele­men­tor ovat molem­mat visu­aa­li­sia raken­ta­jia, mikä tar­koit­taa, että teh­dyt muu­tok­set ovat näh­tä­vil­lä heti ja mikä­li ne miel­lyt­tä­vät, ne on myös help­po tal­len­taa.

Täs­sä artik­ke­lis­sa ver­tai­lem­me mak­sul­lis­ten Divi- ja Ele­men­tor-page buil­de­rien omi­nai­suuk­sia ja ker­rom­me, mik­si pää­dyim­me valit­se­maan Ele­men­to­rin.

Hin­ta

Ensim­mäi­nen asia, joka var­mas­ti kiin­nos­taa niin page buil­de­riä kuin tee­mo­ja­kin valit­taes­sa on ymmär­ret­tä­väs­ti hin­ta. Sii­nä mis­sä Divin saa todel­la edul­li­seen 89 $:n vuo­si­hin­taan, on Ele­men­to­rin vuo­si­hin­ta 199 $. Lisäk­si Diviin on saa­ta­vil­la myös eli­ni­käi­nen lisens­si, jol­la voi­daan raken­taa rajoit­ta­ma­ton mää­rä sivus­to­ja vain 249 $:n ker­ta­mak­sul­la. Jos taas halu­taan ostaa raken­ta­ja vain yhtä sivus­toa var­ten, on vuo­si­hin­ta Ele­men­to­ris­sa huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pi. Divin vuo­si­hin­ta on sil­loin 89 $ ja Ele­men­to­rin vain 49 $.

Kum­pi raken­ta­jis­ta tulee hal­vem­mak­si, riip­puu siis sii­tä, kuin­ka monel­le sivus­tol­le sitä halu­taan käyt­tää. Mei­dän asiak­kaam­me saa­vat kum­man tahan­sa tee­man ilmai­sek­si käyt­töön­sä tila­tes­saan koti­si­vu­jen suun­nit­te­lun ja raken­ta­mi­sen Hel­poil­ta koti­si­vuil­ta.

On kui­ten­kin syy­tä kiin­nit­tää huo­mio­ta myös mui­hin omi­nai­suuk­siin, joi­ta pitää tär­kei­nä. Val­tao­sal­le käyt­tä­jis­tä esi­mer­kik­si nopeus voi olla rat­kai­se­vin kri­tee­ri, mut­ta jos ei ole juu­ri­kaan aiem­paa koke­mus­ta sivu­jen raken­ta­mi­ses­ta, saat­taa myös esi­mer­kik­si help­po­käyt­töi­syys nous­ta tär­keäk­si omi­nai­suu­dek­si.

Nopeus ja keveys

Meil­le Hel­poil­la koti­si­vuil­la yksi kes­kei­sim­mis­tä syis­tä vaih­taa Ele­men­to­riin oli nime­no­maan nopeus. Divi nimit­täin on hie­man hitaam­pi, mikä joh­tuu pit­käl­ti sen tar­joa­mis­ta kat­ta­vis­ta toi­min­nal­li­suuk­sis­ta. Ne ovat kyl­lä var­sin moni­puo­li­sia, mut­ta samal­la ne ovat myös ras­kai­ta ja vie­vät pal­jon tilaa, mikä taas syö lisä­osan suo­ri­tus­ky­kyä.

Ele­men­tor puo­les­taan on kevyem­pi ja sitä kaut­ta myös nopeam­pi. Yksin­ker­tai­suus, suo­ri­tus­ky­ky ja nopeus ovat­kin Ele­men­to­rin ehdot­to­mia valt­ti­kort­te­ja.

Käy­tet­tä­vyys

Sekä Divi että Ele­men­tor ovat help­po­käyt­töi­siä, ja se onkin oikeas­taan mie­li­pi­de­ky­sy­mys kum­pi tapa raken­taa miel­lyt­tää enem­män. Ele­men­to­ril­la raken­net­taes­sa ja muo­kat­taes­sa sel­keä ohjaus­pa­nee­li on koko ajan näky­vis­sä sivun vasem­mas­sa lai­das­sa ja sii­tä voi hel­pos­ti raa­ha­ta ja pudot­taa ele­ment­te­jä halua­mil­leen pai­koil­le. Divis­sä puo­les­taan lii­ku­taan ensin hii­rel­lä sii­hen koh­taan sivua, johon halu­taan lisä­tä esi­mer­kik­si kuva tai teks­tiä ja pai­nik­kees­ta klik­kaa­mal­la pääs­tään hel­pos­ti muok­kaa­maan sisäl­töä.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen.

Moduu­li­vaih­toeh­dot 

Visu­aa­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta Ele­men­tor tar­jo­aa parem­mat mah­dol­li­suu­det sivu­jen raken­ta­mi­seen, sil­lä se tar­jo­aa enem­män eri­lai­sia val­mii­ta moduu­lei­ta, joi­ta voi hel­pos­ti muo­ka­ta halua­mal­lan­sa taval­la. Divis­sä eri­lai­sia moduu­li­vaih­toeh­to­ja on 46 ja Ele­men­to­ris­sa 59.

Toi­saal­ta Divis­sä puo­les­taan on enem­män ja parem­pia tek­ni­siä toi­min­nal­li­suuk­sia, jot­ka eivät näy ulos­päin, mut­ta nopeut­ta­vat esi­mer­kik­si sivu­jen raken­ta­mis­ta. Divis­sä on muun muas­sa search & replace -toi­min­to, jon­ka ansios­ta saman­lai­sia moduu­le­ja (vaik­ka­pa teks­ti­mo­duu­le­ja) ei tar­vit­se muo­ka­ta jokais­ta yksi­tel­len. Riit­tää, että muu­tos teh­dään yhteen koh­taan ja sen jäl­keen etsi ja kor­vaa -toi­min­nol­la voi­daan toteut­taa sama muu­tos käte­väs­ti, vaik­ka kai­kil­le sivuil­le. Kuten sanot­tu, näi­den tek­nis­ten omi­nai­suuk­sien koko kui­ten­kin vai­kut­taa nega­tii­vi­ses­ti nopeu­teen.

Ulkoa­su 

Sekä Divin omas­sa sii­hen suun­ni­tel­lus­sa Divi-tee­mas­sa että mei­dän nyky­ään käyt­tä­mäs­säm­me Ele­men­to­rin Hel­lo-tee­mas­sa sivu­jen ulkoa­sua voi­daan ryh­tyä luo­maan lähes­tul­koon nol­las­ta, min­kä ansios­ta ammat­ti­tai­toi­nen sivu­jen suun­nit­te­li­ja voi raken­taa juu­ri sel­lai­set sivut kuin itse halu­aa sen sijaan, että muok­kai­si val­miik­si teh­tyä ulkoa­sua. Toi­saal­ta molem­piin page buil­de­rei­hin on saa­ta­vil­la myös lukui­sia “val­mii­ta käy­tet­tä­vik­si” -tee­mo­ja, joi­den ansios­ta koke­mat­to­man­kin sivu­jen raken­ta­jan on mah­dol­lis­ta toteut­taa hyvän­nä­köi­set net­ti­si­vut.

Sen sijaan blo­gin ulkoa­sun suh­teen näil­lä kah­del­la page buil­de­ril­la on ero­ja. Ele­men­to­ris­sa on parem­mat mah­dol­li­suu­det muo­ka­ta blo­gi­si­vun ja artik­ke­lien yksi­löl­lis­tä ulkoa­sua, kun taas Divin kans­sa pitää ilman cus­tom-töi­tä tyy­tyä yhteen ulkoa­suun. Ele­men­tor tar­jo­aa myös enem­män kus­to­moin­ti­vaih­toeh­to­ja ylä- ja ala­tun­nis­tee­seen (hea­der, foo­ter). Mut­ta on hyvä pitää mie­les­sä, että nämä mah­dol­li­suu­det ovat saa­ta­vil­la myös Diviin, mikä­li käy­te­tään kol­man­sien osa­puol­ten teke­miä lisä­osia.

Hel­lo-tee­ma

Vaik­ka Ele­men­to­riin on saa­ta­vil­la myös mui­ta tee­mo­ja, on nime­no­maan sitä var­ten suun­ni­tel­tu Hel­lo-tee­ma niis­tä ehdot­to­mas­ti paras. Hel­lo-tee­man par­hai­ta puo­lia ovat sen ver­taa­ma­ton keveys ja lataus­no­peus.

Hel­lo on kevyem­pi kuin suu­rin osa tee­mois­ta, sil­lä se ei sisäl­lä ollen­kaan tur­hia muo­toi­lu­ja ja koo­de­ja. Lisäk­si se sovel­tuu hyvin yhteen suo­si­tuim­pien WordPress-lisä­osien kans­sa, kuten  esi­mer­kik­si WooCom­mercen verk­ko­kaup­pa-lisä­osan kans­sa. Hel­lo on myös res­pon­sii­vi­nen tee­ma, eli se näyt­tää hyväl­tä kai­kil­la näy­töil­lä ja sitä on myös help­po kus­to­moi­da juu­ri halu­tun­lai­sek­si.

Lyhyt­koo­dit 

Yksi perus­ta­van­laa­tui­nen ero Ele­men­to­rin ja Divin välil­lä on se, että Divi käyt­tää lyhyt­koo­de­ja (=short code) WordPress-sivu­jen raken­ta­mi­seen. Näi­den koo­dien avul­la sivuil­le voi­daan lisä­tä moni­mut­kais­ta­kin sisäl­töä ilman, että kaik­kea sisäl­töä tar­vit­see lisä­tä sel­lai­se­naan sisäl­tö­edi­to­riin. Täl­lä tavoin sisäl­lön lisää­mi­nen ei pää­se rik­ko­maan moni­mut­kais­ta HTML-koo­dia.

Lyhyt­koo­dien käyt­töön liit­tyy kui­ten­kin yksi iso mut­ta. Jos jos­kus halu­aa lopet­taa Divin käyt­tä­mi­sen tai vaih­taa sivu­poh­jaa, kaik­ki luo­dut lyhyt­koo­dit jää­vät van­hal­le sivus­tol­le. Näin ollen, jos sivu­jen ulkoa­su halu­taan pitää ennal­laan toi­seen sivun­ra­ken­ta­jaan tai tee­maan vaih­det­taes­sa, tulee sivut raken­taa käy­tän­nös­sä kat­soen uudes­taan alus­ta.

Kum­pi page buil­de­reis­ta on siis parem­pi?

Mei­dän mie­les­täm­me Ele­men­tor on parem­pi, eten­kin sen nopeu­den ansios­ta. Nopeus vai­kut­taa pait­si sivu­jen käy­tet­tä­vyy­teen myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen. Ele­men­to­riin vaih­doim­me­kin siis sik­si, että haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me aina par­haim­man mah­dol­li­sen rat­kai­sun, ja täl­lä het­kel­lä se on mie­les­täm­me Ele­men­tor.

Vas­taus toki riip­puu pal­jon myös sii­tä, mil­lai­sia omi­nai­suuk­sia arvos­taa ja mil­lai­sia toi­min­to­ja page buil­de­ril­taan odot­taa. Sik­si onkin tär­ke­ää pun­ni­ta omi­nai­suuk­sien välil­lä, mit­kä ovat itsel­le nii­tä kaik­kein tär­keim­piä. Lisäk­si on toki hyvä pitää mie­les­sä, että jos toi­seen page buil­de­riin tulee jokin hyö­dyl­li­nen uudis­tus, ennem­min tai myö­hem­min myös toi­nen ottaa sii­tä toden­nä­köi­ses­ti mal­lia.

Google Ana­ly­tic­sin asen­ta­mi­nen

Google Ana­ly­tic­sin asen­ta­mi­nen

Päi­vi­tet­ty 15.1.2020

Kerää dataa koti­si­vu­je­si kävi­jöis­tä ja kehi­tä digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia­si sekä lii­ke­toi­min­taa­si. Näi­den ohjei­den avul­la asen­nat yri­tyk­se­si net­ti­si­vuil­le hel­pos­ti ilmai­sen ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun, Google Ana­ly­tic­sin.

Mik­si Google Ana­ly­tics?

Tie­dät­kö mikä on Google Ana­ly­tics, mihin sitä tar­vi­taan ja miten sitä käy­te­tään? Jos vas­ta­sit kyl­lä, voit hypä­tä täs­tä lin­kis­tä suo­raan asen­nus­oh­jei­siin, joi­den avul­la lisäät Ana­ly­tic­sin Divi The­mel­lä toteu­tet­tui­hin WordPress-net­ti­si­vui­hin. Jos et vie­lä ihan tar­kal­leen tie­dä mikä se on, tai haluat saa­da ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lus­ta kai­ken hyö­dyn irti, suo­sit­te­len luke­maan koko artik­ke­lin.

Google Ana­ly­tics on maa­il­man suo­si­tuin ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu. Saa­ta­va­na on sekä ilmai­nen että mak­sul­li­nen ver­sio, jois­ta useim­mil­le riit­tää val­lan mai­nios­ti mak­su­ton ver­sio (jota artik­ke­lis­sa käsi­tel­lään). Käy­tän­nös­sä kyse on sii­tä, että net­ti­si­vus­tol­le lisä­tään koo­di, joka kerää tie­toa sivus­to­vie­rai­li­jois­ta ja hei­dän liik­keis­tään sivuil­la­si.

Ana­ly­tic­sin avul­la saat sel­vil­le esi­mer­kik­si sivus­to­si kävi­jä­mää­rät, mitä kaut­ta vie­rai­li­jat sivuil­le saa­pu­vat, kuin­ka kau­an siel­lä viih­ty­vät ja mil­tä sivul­ta pois­tu­vat. Kaik­ki tämä on ymmär­ret­tä­väs­ti äärim­mäi­sen hyö­dyl­lis­tä tie­toa, jot­ta net­ti­si­vu­ja voi­tai­siin kehit­tää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta­si ja lii­ke­toi­min­taa­si parem­min pal­ve­le­vik­si. Seu­raa­vak­si ker­rom­me, miten asen­nat Google Ana­ly­tic­sin Divi-tee­mal­la toteu­te­tuil­le WordPress-net­ti­si­vuil­le­si.

Miten Google Ana­ly­tics asen­ne­taan? – 4 help­poa askel­ta

1. Google-tilin luo­mi­nen

Google Ana­ly­tic­sin asen­ta­mis­ta var­ten tar­vit­set Google-tilin. Jos sinul­la on jo Gmail-säh­kö­pos­ti, voit käyt­tää ole­mas­sa ole­via tun­nuk­sia­si. Jos ei, tai haluat pitää ole­mas­sa ole­van tilin eril­lään Ana­ly­tic­sis­tä­si, sinun tulee luo­da itsel­le­si Google-tili, jol­la pää­set kir­jau­tu­maan ana­ly­tiik­ka­työ­ka­luun.

Google-tilin pää­set luo­maan täyt­tä­mäl­lä tie­to­si tääl­lä.

2. Google Ana­ly­tics -seu­ran­ta­koo­din hank­ki­mi­nen

Kun olet luo­nut Google-tilin, voit kir­jau­tua tun­nuk­sil­la­si osoit­tee­seen: https://analytics.google.com. Valit­se ”Kir­jau­du sisään”, klik­kaa ”Sign up” ja täy­tä vaa­di­tut koh­dat:

  • Tilin nimi (yri­tyk­sen nimi)
  • Verk­ko­si­vus­ton nimi (net­tio­soi­te)
  • Verk­ko­si­vun osoi­te (net­tio­soi­te)
  • Toi­mia­la (Valit­se sopi­vin tai muu/other)
  • Maa (Suo­mi)

Lopuk­si hyväk­sy ehdot ja klik­kaa “Get your Trac­king ID”. Tämän jäl­keen kopioi /ota tal­teen sivul­la annet­tu seu­ran­ta­koo­di (muo­toa UA-90008225-1). Seu­raa­vak­si voit lisä­tä koo­din net­ti­si­vuil­le­si tai jos olet mei­dän asia­kas, voit myös lähet­tää koo­din meil­le, niin teem­me sen puo­les­ta­si.

3. (vaih­toeh­to a) Seu­ran­ta­koo­din lisää­mi­nen koti­si­vuil­le itse

Kun olet hank­ki­nut Ana­ly­tic­sin seu­ran­ta­koo­din, on aika lisä­tä se koti­si­vuil­le­si. Ohjeet kos­ke­vat Divi The­men käyt­tä­jiä.

a) Kir­jau­du WordPress-koti­si­vuil­le­si

b) Valit­se vasem­man reu­nan ohjaus­nä­ky­mäs­tä “Divi” > “Tee­man ase­tuk­set”

c) Valit­se Divi-tee­man valin­nat -ylä­va­li­kos­ta “Inte­gra­tion”

d) Rul­laa koh­taan “Lisää koo­dia < body > osioon (hyvä paik­ka seu­ran­ta­koo­deil­le, kuten Google Ana­ly­tics)”

e) Lisää vie­rei­sen teks­ti­laa­ti­kon lop­puun uusi rivi ja kopioi sii­hen aiem­min tal­teen otta­ma­si Trac­king ID eli seu­ran­ta­koo­di

f) Klik­kaa sivun ala­lai­das­ta “Tal­len­na muu­tok­set”

g) Tyh­jen­nä vie­lä lopuk­si väli­muis­ti. Rul­laa aivan sivun ylä­osaan ja valit­se ylä­va­li­kos­ta “WP Roc­ket” tai “Is cac­he” ja klik­kaa “Tyh­jen­nä väli­muis­ti”

Tadaa, olet nyt asen­ta­nut sivuil­le­si ilmai­sen Google Ana­ly­tic­sin kävi­jä­seu­ran­nan ja voit kir­jau­tua ulos koti­si­vuil­ta­si.

 

3. (vaih­toeh­to b) Google Ana­ly­tic­sin lisää­mi­nen Mons­te­rIn­sight­sin lisä­osal­la

Google Ana­ly­tic­siä voi­daan käyt­tää myös suo­raan WordPress-koti­si­vu­jen ohjaus­nä­ky­mäs­tä, kun sivuil­le asen­ne­taan Mons­te­rIn­sight­sin Google Ana­ly­tics Dash­board -lisä­osa. Mons­te­rIn­sight­sin lisä­osa voi­daan asen­taa hel­pos­ti WP-sivuil­ta koh­das­ta “Lisä­osat” ja “Lisää uusi”. Haku­kent­tään kir­joi­te­taan lisä­osan nimi ja sen jäl­keen asen­nus tapah­tuu nopeas­ti yksin­ker­tai­sia ohjei­ta seu­raa­mal­la. 

4. Kävi­jä­seu­ran­nan tar­kas­te­lun aloit­ta­mi­nen

Ana­ly­tic­sin kerää­mää dataa voit jat­kos­sa tar­kas­tel­la kir­jau­tu­mal­la Google-tun­nuk­sil­la­si Ana­ly­tic­siin osoit­tees­sa: https://analytics.google.com.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Mil­lais­ta tie­toa Google Ana­ly­tics kerää?

Entä, mil­lais­ta tie­toa sivuil­le asen­ne­tun Google Ana­ly­tic­sin avul­la sit­ten saa­daan?

1. Reaa­liai­kai­nen-raport­ti ker­too nimen­sä mukai­ses­ti sivus­ton kävi­jä­lii­ken­tees­tä reaa­lia­jas­sa. Klik­kaa­mal­la auki reaa­liai­kai­nen-väli­leh­den saat sel­vil­le esi­mer­kik­si, kuin­ka mon­ta kävi­jää sivuil­la­si on täl­lä het­kel­lä.

2. Ylei­sö-raport­ti antaa puo­les­taan lisä­tie­toa net­ti­si­vu­je­si ylei­sös­tä. Siel­tä voit tar­kis­taa esi­mer­kik­si kävi­jä­mää­rät halua­mil­ta­si ajan­jak­soil­ta. Voit myös sel­vit­tää, mis­tä mais­ta ja kau­pun­geis­ta kävi­jät tule­vat sekä mil­lä lait­teel­la (esim. mobii­li) he tar­kas­te­le­vat sivua­si. Demo­gra­fi­sis­ta tie­dois­ta voit tar­kis­taa sivus­to­vie­rai­li­joi­de­si ikä- ja suku­puo­li­ja­kau­man.

3. Han­kin­ta-raport­ti ker­too, miten kävi­jät ovat löy­tä­neet sivuil­le­si. Ovat­ko he tul­leet sosi­aa­li­sen median, jon­kin lin­kin, haku­ko­neen tai suo­raan verk­ko-osoit­teen kaut­ta?

4. Käyt­täy­ty­mi­nen-raport­ti pal­jas­taa, miten sivus­to­vie­rai­li­jat liik­ku­vat sivuil­la­si. Siel­tä näet käte­väs­ti, kuin­ka kau­an vie­rai­li­jat viih­ty­vät sivus­tol­la­si ja mikä sivuis­ta­si kiin­nos­taa hei­tä eri­tyi­ses­ti. Voit myös tar­kis­taa, miten vie­rai­li­jat ete­ne­vät sivul­ta toi­sel­le ja min­kä sivun kaut­ta pois­tu­vat.

5. Kon­ver­siot-raport­ti ker­too kon­ver­sioi­den (joi­ta voi­vat olla esi­mer­kik­si osto­ta­pah­tu­ma, yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähet­tä­mi­nen tai hin­las­ku­rin käyt­tä­mi­nen) toteu­tu­mi­ses­ta. Sinun tulee mää­rit­tää omat kon­ver­sio­ta­voit­tee­si, ennen kuin Ana­ly­tics voi mita­ta nii­tä.

Ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun kerää­mäs­tä datas­ta ja sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä voit lukea lisää artik­ke­lis­tam­me Miten hyö­dyn Google Ana­ly­tic­sis­tä?

Par­haat WordPress-lisä­osat

Par­haat WordPress-lisä­osat

Päi­vi­tet­ty 15.1.2020

Esit­te­lys­sä 12 paras­ta lisä­osaa, joi­den avul­la paran­nat WordPress-net­ti­si­vu­ja­si hel­pos­ti.

Mikä on WordPress-lisä­osa?

WordPress on yksi maa­il­man suo­si­tuim­mis­ta koti­si­vua­lus­tois­ta. Perus­oh­jel­mis­ton ja eri­lais­ten sivus­ton raken­ta­mis­ta hel­pot­ta­vien tee­mo­jen, kuten Divi The­men lisäk­si WordPres­siin on saa­ta­vil­la eri­lai­sia lisä­osia eli “plu­ga­rei­ta” (engl. plu­gins). Mitä ne ovat ja mihin nii­tä tar­vi­taan?

Lisä­osat ovat eri­lai­sia ilmai­sia tai mak­sul­li­sia ele­ment­te­jä, jot­ka voi­daan asen­taa WordPress-koti­si­vu­jen jat­keek­si tuo­maan halut­tu omi­nai­suus tai toi­min­to sivuil­le. Ne voi­vat tuo­da lisä­ar­voa sivu­jen käyt­tä­jil­le tai toi­mia poh­ja­na koko sivus­ton toi­min­nal­le. Niil­lä voi­daan hel­pot­taa sivus­to­jen raken­ta­mis­ta ja yllä­pi­tä­mis­tä. Esi­merk­ke­jä lisä­osis­ta ovat tie­to­tur­vaa paran­ta­vat, suo­ri­tus­ky­kyyn ja nopeu­teen vai­kut­ta­vat, haku­ko­neop­ti­moin­tia hel­pot­ta­vat, verk­ko­kau­pan mah­dol­lis­ta­vat ja vaik­ka­pa lomak­kei­den luo­mi­seen suun­ni­tel­lut lisä­osat.

Käy­tän­nös­sä kyse on sii­tä, ettei WordPres­sin perus­oh­jel­mis­tos­sa ole val­miik­si esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­toon tar­koi­tet­tua loma­ket­ta tai verk­ko­kaup­pa­mah­dol­li­suut­ta, mut­ta ne voi­daan toteut­taa koti­si­vuil­le lisä­osien avul­la.

Lisä­osia on ladat­ta­vis­sa ilmai­sek­si ja ostet­ta­vis­sa wordpress.orgista (jos­sa on täl­lä het­kel­lä yli 54 000 lisä­osaa), eri­lai­sis­ta WordPress-kau­pois­ta sekä lisä­osien kehit­tä­jien omil­ta sivuil­ta. Kerä­sim­me tähän lis­taan mie­les­täm­me par­haat WordPress-lisä­osat, jois­ta ajat­te­lim­me, että myös sinä voi­sit hyö­tyä.

12 paras­ta WP-lisä­osaa

 

1. WP Roc­ket -väli­muis­ti­tus­li­sä­osa suo­ri­tus­ky­vyn paran­ta­mi­sek­si

Sivus­ton lataus­no­peus on yksi tär­keim­mis­tä koti­si­vu­jen käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen vai­kut­ta­vas­ti teki­jöis­tä. Hitaas­ti latau­tu­vat sivut ja kuvat saat­ta­vat pahim­mas­sa tapauk­ses­sa ajaa vie­rai­li­jat pois koti­si­vuil­ta­si. Yksi nopeu­teen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä on väli­muis­ti, joka säi­löö sivut ja muis­tin ansios­ta uudel­leen­la­taa ne nopeam­min. WP Roc­ket (49 $ vuo­den lisens­si) on erin­omai­nen väli­muis­ti­tus­li­sä­osa, joka siis tal­len­taa sivut tila­päi­ses­ti väli­muis­tiin ja paran­taa täl­lä tavoin mer­kit­tä­väs­ti sivus­ton lataus­no­peut­ta.

WP Roc­ke­tin ase­tuk­sia sää­tä­mäl­lä voi­daan sivus­ton lataus­no­peu­teen vai­kut­taa väli­muis­tin lisäk­si monin eri tavoin. Lisä­osan avul­la esi­mer­kik­si koti­si­vu­jen kuvat  voi­daan sää­tää latau­tu­maan jäl­ki­kä­teen, jol­loin kuvat eivät tur­haan latau­du ennen kuin käyt­tä­jä skrol­laa nii­den koh­dal­le sivuil­la. WP Roc­ke­til­la voi­daan myös mini­moi­da tie­dos­to­ja, eli pois­taa esi­mer­kik­si CSS- ja Javasc­ript-tie­dos­toil­le tyy­pil­li­siä yli­mää­räi­siä merk­ke­jä ja väli­lyön­te­jä, jot­ka hidas­ta­vat lataus­no­peut­ta. Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että mikä­li net­ti­si­vuil­le teh­dään muu­tok­sia, on väli­muis­ti hyvä aina nii­den jäl­keen tyh­jen­tää. Näin muu­tok­set näky­vät var­mas­ti kai­kil­le sivus­to­vie­rai­li­joil­le.

2. WP Super cac­he -lisä­osa väli­muis­ti­tuk­seen

Ilmai­nen ja hyvä vaih­toeh­to ”caching”-lisäosalle on niin ikään WordPress-sivu­ja var­ten kehi­tet­ty WP Super cac­he. Täl­lä suo­si­tul­la väli­muis­ti­tus­li­sä­osal­la on yli mil­joo­na aktii­vis­ta asen­nus­ta.

WP roc­ke­tin tavoin Super cac­he lisää sivun ensim­mäi­sel­lä vie­rai­lu­ker­ral­la väli­muis­tiin ja kasaa sen perus­teel­la staat­ti­sen html-tie­dos­ton, joka näy­te­tään sivus­to­vie­rai­li­joil­le seu­raa­vil­la käyn­ti­ker­roil­la. Tämä nopeut­taa huo­mat­ta­vas­ti sivu­jen lataus­no­peut­ta, kun jokai­sel­la vie­rai­lu­ker­ral­la ei tar­vit­se teh­dä uut­ta tie­to­kan­ta­ky­se­lyä.

3. Advanced Cus­tom Fields Pro -lisä­osa sivu­jen ja tie­to­kent­tien laa­jen­ta­mi­seen

Advanced Cus­tom Fields Pro (25 $:n ker­ta­mak­sul­la) on erit­täin suo­sit­tu mak­sul­li­nen lisä­osa, jon­ka avul­la voi­daan hel­pos­ti luo­da uusia lisä­kent­tiä. AFC:n avul­la voi­daan toteut­taa moni­puo­li­sia sivu­poh­jia, joi­hin voi­daan sisäl­lyt­tää eri­lai­sia omi­nai­suuk­sia teks­ti­ken­tis­tä kuviin ja videoi­hin. Myös esi­mer­kik­si eri­lai­set lomak­keet ja nii­den valin­nat voi­daan luo­da käte­väs­ti Advanced Cus­tom Fields Pro-lisä­osan avul­la.

4. Word­Fence -ilmai­nen tie­to­tur­va­li­sä­osa

Word­Fence on yksi suo­si­tuim­mis­ta ilmai­sis­ta tie­to­tur­va­li­sä­osis­ta. Sen avul­la voi­daan suo­ja­ta koti­si­vu­ja tie­to­mur­roil­ta ja pal­ve­lu­nes­to­hyök­käyk­sil­tä erit­täin tehok­kaas­ti. Word­Fence myös skan­naa sivus­ton tie­dos­tot sään­nöl­li­ses­ti hait­taoh­jel­mien varal­ta ja ilmoit­taa mah­dol­li­sis­ta ongel­mis­ta säh­kö­pos­tit­se.

Käte­vä lisä­osa tar­kis­taa koti­si­vu­jen nykyi­sen tie­to­tur­va­ta­son ja antaa ohjei­ta tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sek­si. Se esi­mer­kik­si ilmoit­taa sinul­le, mikä­li lisä­osa vaa­tii päi­vi­tys­tä.

5. Yoast SEO -lisä­osa koti­si­vu­jen haku­ko­neop­ti­moin­tiin

Yoast SEO on suo­si­tuin WordPress-koti­si­vu­jen haku­ko­neop­ti­moin­tiin kehi­tet­ty lisä­osa. Sen avul­la voi­daan opti­moi­da sivut haku­ko­nei­ta var­ten ja täl­lä tavoin paran­taa koti­si­vu­jen näky­vyyt­tä esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­los­si­vuil­la. Yoast SEO -lisä­osas­ta on saa­ta­vil­la sekä ilmai­nen että mak­sul­li­nen ver­sio, jois­ta ensim­mäi­nen ajaa asian­sa lähes yhtä hyvin kuin pre­mium-ver­sio.

Käy­tän­nös­sä seo-lisä­osan avul­la voi­daan auto­maat­ti­ses­ti luo­da sivus­to­kart­ta (site­map), joka aut­taa haku­ko­nei­ta indek­soi­maan koti­si­vut parem­min. Sivus­to­kart­ta on XML-tie­dos­to, johon on lis­tat­tu sivus­ton jokai­nen yksit­täi­nen sivu. Haku­ko­neet luke­vat näi­tä sivus­to­kart­to­ja ja löy­tä­vät nii­den avul­la esi­mer­kik­si sivus­tol­le luo­dut uudet sivut (kuten vaik­ka­pa blo­gia­lus­tal­la jul­kais­tut uudet blo­giar­tik­ke­lit) nopeam­min, mikä tar­koit­taa, että ne löy­ty­vät myös Googlen haku­tu­lok­sis­ta nopeam­min.

Sivus­to­kar­tan lisäk­si Yoast SEO -lisä­osa aut­taa sinua sisäl­lyt­tä­mään teks­tiin riit­tä­väs­ti hyviä avain­sa­no­ja ja kir­joit­ta­maan haku­ko­neop­ti­moi­tu­ja otsi­koi­ta, jos­kaan ei tee tätä puo­les­ta­si. Lisä­osan avul­la on myös help­poa kir­joit­taa jokai­sel­le yksit­täi­sel­le sivul­le oma metaot­sik­ko ja -kuvaus sekä tar­kis­taa, mil­tä sivut näyt­tä­vät Googlen haku­tu­los­si­vul­la ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

6. WooCom­merce-lisä­osal­la verk­ko­kaup­pa koti­si­vuil­le

WooCom­merce on maa­il­man suo­si­tuin verk­ko­kaup­pa-alus­ta. Se on WordPress-sivus­tol­le asen­net­ta­va ilmai­nen lisä­osa, joka mah­dol­lis­taa niin fyy­sis­ten kuin digi­taa­lis­ten tuot­tei­den, kuten verk­ko­kurs­sien myy­mi­sen. WordPress-sivus­tol­le asen­net­ta­van lisä­osan avul­la voit siis myy­dä yri­tyk­se­si tuot­tei­ta hel­pos­ti suo­raan koti­si­vuil­ta­si.

WooCom­merce on ehdot­to­mas­ti paras lisä­osa suo­ma­lais­ten verk­ko­kaup­po­jen perus­ta­mi­seen, sil­lä se mah­dol­lis­taa kaik­ki meil­le tyy­pil­li­sim­mät mak­su­ta­vat, kuten esi­mer­kik­si Bam­bo­ra Chec­kou­tin, Klar­na-mak­sun ja Payt­rail-mak­sun.

7. Bookly-lisä­osa on yksi par­hais­ta varaus­jär­jes­tel­mis­tä

Bookly-lisä­osan ansios­ta WordPress-sivuil­le voi­daan asen­taa todel­la help­po­käyt­töi­nen ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen varaus­jär­jes­tel­mä. Varaus­jär­jes­tel­mä sovel­tuu erin­omai­ses­ti monien eri alo­jen yri­tyk­sil­le. Asiak­kaat voi­vat esi­mer­kik­si vara­ta ajan kam­paa­jal­le tai hie­ro­jal­le käte­väs­ti mil­tä tahan­sa lait­teel­ta, sil­lä lisä­osa on res­pon­sii­vi­nen. Vara­tes­saan aikaa asiak­kaat voi­vat lisäk­si myös vali­ta halu­tun kate­go­rian, pal­ve­lun ja työn­te­ki­jän sekä täyt­tää myös mui­ta valin­nai­sia tie­to­ja lomak­kee­seen.

Varauk­sen teh­ty­ään asiak­kaat saa­vat itsel­leen vah­vis­tus­vies­tin ja tapaa­mi­nen mer­ki­tään auto­maat­ti­ses­ti myös sinun kalen­te­rii­si. Varaus­vah­vis­tuk­sen lisäk­si asiak­kaat saa­vat tapaa­mi­ses­ta vie­lä muis­tu­tus­vies­tin ennen sovit­tua ajan­koh­taa.

Bookly-lisä­osas­ta on saa­ta­vil­la sekä köy­käi­sem­pi ilmais­ver­sio että mak­sul­li­nen ver­sio (89 $/kertamaksu). Mak­sul­li­nen ver­sio mah­dol­lis­taa myös esi­mer­kik­si varaus­mak­su­jen vas­taa­not­ta­mi­sen kai­kil­la WooCom­merce-verk­ko­kaup­paan saa­ta­vil­la ole­vil­la mak­su­ta­voil­la.

8. Con­tact Form 7 -lisä­osal­la yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke koti­si­vuil­le

Lähes kai­kil­la koti­si­vuil­la on jon­kin­lai­nen yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke, jol­la asia­kas voi lähet­tää vies­tin, tar­jous­pyyn­nön tai soit­to­pyyn­nön yri­tyk­sel­le. Kun sivus­to­vie­rai­li­ja on täyt­tä­nyt lomak­keen, läh­tee sii­tä  ilmoi­tus säh­kö­pos­tiin. Con­tact Form -lisä­osa on paras ilmai­nen tapa lisä­tä yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­ta (tai mik­sei kyse­ly- ja mui­ta­kin lomak­kei­ta) koti­si­vuil­le. Se mah­dol­lis­taa monien eri­nä­köis­ten ja sisäl­töis­ten lomak­kei­den upot­ta­mi­sen esi­mer­kik­si koti­si­vu­jen yhtey­den­ot­to­si­vul­le.

9. Fla­min­go -lisä­osa Con­tact Form 7:n tuek­si

Edel­lä esi­tel­lyn loma­ke­li­sä­osan käyt­tä­jät hyö­ty­vät yleen­sä myös sen tuek­si suun­ni­tel­lus­ta Fla­min­go-lisä­osas­ta. Kos­ka Con­tact Form 7 ei tal­len­na lähe­tet­ty­jä vies­te­jä, kan­nat­taa hank­kia myös ilmai­nen Fla­min­go-lisä­osa. Fla­min­go tal­len­taa yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la lähe­te­tyt vies­tit tie­to­kan­taan, eikä sinun tar­vit­se mureh­tia tär­kei­den vies­tien huk­ku­mi­ses­ta.

10. Mons­te­rIn­sight­sin Google Ana­ly­tics Dash­board -lisä­osa 

Mons­te­rIn­sight­sin Google Ana­ly­tics -lisä­osa on help­po tapa lisä­tä Google Ana­ly­tics -kävi­jä­seu­ran­ta WordPress-sivuil­le. Mons­te­rIn­sight­sin lisä­osal­la on yli 2 mil­joo­naa aktii­vis­ta lataus­ta ja se onkin suo­si­tuin Ana­ly­tics-lisä­osa WordPres­sil­le.

Käy­tän­nös­sä lisä­osan avul­la voi­daan asen­taa koti­si­vuil­le Ana­ly­tic­sin kävi­jä­seu­ran­ta, jon­ka kaut­ta saa­daan hel­pos­ti tie­toa sivus­ton lii­ken­tees­tä, kuten kävi­jä­mää­ris­tä ja sii­tä, mitä kaut­ta vie­rai­li­jat saa­pu­vat sivuil­le ja mitä kaut­ta pois­tu­vat siel­tä.

Google Ana­ly­tics voi­daan asen­taa myös seu­ran­ta­koo­din avul­la, mut­ta lisä­osan avul­la se on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa, eikä vaa­di lain­kaan koo­daa­mis­osaa­mis­ta. Lisä­osan etu­na, ver­rat­tu­na pel­kän seu­ran­ta­koo­din asen­ta­mi­seen, on se, että kävi­jä­lii­ken­teen tie­to­ja voi­daan tar­kas­tel­la suo­raan WordPres­sin ohjaus­nä­ky­mäs­sä kir­jau­tu­mat­ta erik­seen Ana­ly­tic­siin.

11. Stop Spam­mers -lisä­osa ros­ka­pos­tien estä­mi­seen

Stop Spam­mers on käte­vä ilmai­nen lisä­osa ros­ka­pos­te­ja ja kir­jau­tu­mis­yri­tyk­siä vas­taan. Lisä­osal­la voi­daan suo­rit­taa yli 20 eri­lai­sen ros­ka­pos­tin ja hait­taoh­jel­man tar­kas­tus ja estää ros­ka­pos­tia yli 100 eri maas­ta.

12. Redi­rec­tion-lisä­osa uudel­lee­noh­jauk­seen

Redi­rec­tion on suo­si­tuin ilmai­nen lisä­osa WordPress-sivu­jen uudel­lee­noh­jauk­seen. Uudel­lee­noh­jaus­ta tar­vi­taan esi­mer­kik­si sil­loin, jos sivus­to­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä link­ki­ra­ken­ne muut­tuu mut­ta halu­taan, että van­hat ulko­puo­li­set lin­kit esi­mer­kik­si Googles­sa ja muil­la sivus­toil­la toi­mi­vat edel­leen.

Lopuk­si

Voit kehit­tää koti­si­vu­ja­si monil­la eri­lai­sil­la hyö­dyl­li­sil­lä lisä­osil­la. Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että val­ta­van lisä­osa­va­li­koi­man jou­kos­ta löy­tyy myös lukui­sia huo­no­ja plu­ga­rei­ta. Lisä­osia valit­taes­sa kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta aina­kin sii­hen, mil­loin lisä­osa on vii­mek­si päi­vi­tet­ty. Päi­vit­tä­mät­tö­mät lisä­osat voi­vat joh­taa WordPres­sin toi­mi­mat­to­muu­teen ja tie­to­tur­vaon­gel­miin. Kan­nat­taa myös tar­kis­taa, kuin­ka monel­la sivul­la lisä­osa on täl­lä het­kel­lä käy­tös­sä (Acti­ve Ins­talls), sil­lä mitä suo­si­tum­pi plu­ga­ri on, sitä toden­nä­köi­sem­min sen teki­jät yhä yllä­pi­tä­vät ja kehit­tä­vät sitä.

On myös hyvä muis­taa, että lisä­osien lii­al­li­nen käyt­tö hidas­taa koti­si­vu­jen lataus­no­peut­ta, ja sik­si kan­nat­taa­kin har­ki­ta aina ennen uuden lisä­osan lataa­mis­ta, onko se sivus­ton ja käyt­tä­jien näkö­kul­mas­ta aidos­ti hyö­dyl­li­nen. WordPres­sin oman P3-työ­ka­lun avul­la voit tar­kis­taa, mit­kä lisä­osat hidas­ta­vat sivus­toa ja mit­kä niis­tä eivät ole sivus­to­si kan­nal­ta aivan vält­tä­mät­tö­miä.

3 vink­kiä WordPres­sin käyt­töön (Divi-tee­mal­la)

3 vink­kiä WordPres­sin käyt­töön (Divi-tee­mal­la)

Päi­vi­tet­ty 11.12.2019

Hel­pot koti­si­vut teke­vät kaik­ki net­ti­si­vut käyt­täen suo­sit­tua WordPress Divi-tee­maa. Näi­den help­po­jen vink­kien avul­la sääs­tät rahaa ja muok­kaat yri­tyk­se­si val­mii­ta net­ti­si­vu­ja jat­kos­sa myös itse.

Koti­si­vut eivät ole kos­kaan täy­sin val­miit, mut­ta osaat­ko päi­vit­tää WordPress-sivu­ja itse?

Me Hel­poil­la koti­si­vuil­la toteu­tam­me kaik­kien asiak­kai­dem­me koti­si­vut WordPres­sil­lä. Maa­il­man suo­si­tuim­paan koti­si­vu­jen jul­kai­su­jär­jes­tel­mään on saa­ta­va­na lukui­sia val­mii­ta tee­mo­ja, jois­ta ehdot­to­mas­ti yksi par­haim­pia on mei­dän­kin käyt­tä­mäm­me Divi The­me.

Paras­ta on, ettei WordPres­sin käyt­tä­mi­sek­si tar­vit­se osa­ta html-koo­daus­ta ja sil­ti esi­mer­kik­si Divi-tee­man avul­la on mah­dol­lis­ta toteut­taa erit­täin tyy­lik­käi­tä ja yksi­löl­li­siin tar­pei­siin rää­tä­löi­ty­jä koti­si­vu­ja.

Täs­sä artik­ke­lis­sa halusim­me antaa muu­ta­man vin­kin WordPres­sin Divi-tee­mal­la toteu­tet­tu­jen koti­si­vu­jen muok­kauk­seen. Koti­si­vut kun eivät kos­kaan ole täy­sin val­miit. Koti­si­vu­jen tyy­pil­li­si­nä tavoit­tei­na on kerä­tä lii­de­jä, lisä­tä yri­tyk­sen näky­vyyt­tä, raken­taa asian­tun­ti­juus­ku­vaa, erot­tua eduk­seen kil­pai­li­jois­ta ja lopul­ta kas­vat­taa myyn­tiä. Jot­ta nämä tavoit­teet voi­tai­siin saa­vut­taa, tuli­si koti­si­vu­jen sisäl­töä, kuten kuvia, teks­te­jä ja sitä kaut­ta myös metaot­si­koi­ta ja -kuvauk­sia päi­vit­tää sään­nöl­li­ses­ti.

1. Kuvien lisää­mi­nen WordPres­sil­lä

Kuvien lisää­mi­nen tai vaih­ta­mi­nen WordPres­sin Divi-tee­maa käyt­täen onnis­tuu hel­pos­ti myös itse. Kir­jau­dut­tua­si WordPress-sivuil­le­si valit­set vain vasem­mas­ta sivu­pal­kis­ta koh­dan “Sivut” ja sen alta sivun, jol­le haluat lisä­tä uuden kuvan tai vaih­taa jon­kin van­hois­ta kuvis­ta. Sivua kan­nat­taa muo­ka­ta käyt­täen visu­aa­lis­ta raken­ta­jaa, mikä tapah­tuu valit­se­mal­la sivun ylä­lai­das­ta “Build On The Front End”.

Kuvia tai mitä tahan­sa ele­ment­te­jä lisä­tes­sä­si valit­set sivul­ta koh­dan “Lisää moduu­li”, jon­ka jäl­keen voit vali­ta, mil­lai­sen ele­men­tin haluat lisä­tä, täs­sä tapauk­ses­sa “kuvan”.

Samal­la taval­la toi­mi­taan myös sil­loin, jos ei halu­ta lisä­tä koko­naan uut­ta kuvaa, vaan ainoas­taan vaih­taa van­han tilal­le uusi. Sil­loin siir­ryt visu­aa­li­ses­sa edi­to­ris­sa sen kuvan koh­dal­la, jon­ka haluat vaih­taa ja valit­set “moduu­lin ase­tuk­set”.

Var­si­nais­ta kuvaa pää­set valit­se­maan media­kir­jas­tos­ta klik­kaa­mal­la “lähe­tä tie­dos­to”. Media­kir­jas­toon lisäät kuvia hel­pos­ti raa­haa­mal­la.

Ennen kuvan tal­len­ta­mis­ta on tär­ke­ää täyt­tää sivun oikeas­sa lai­das­sa ole­vat “liit­teen tie­dot”. Täs­sä koh­taa sinun kan­nat­taa täyt­tää aina­kin koh­dat “Otsik­ko”, “Vaih­toeh­toi­nen teks­ti” ja “Kuvaus”. Näi­den tie­to­jen täyt­tä­mi­nen on tär­ke­ää kah­des­ta­kin syys­tä. Ensin­nä­kin otsi­kon ja kuvauk­sen teks­tit voi­vat näkyä Googlen kuva­haus­sa, ja toi­sek­si vaih­toeh­toi­nen teks­ti (eli alt-teks­ti) ker­too haku­ko­neil­le ja niil­le, jot­ka eivät näe kuvaa (esim. näkö­vam­mai­sil­le), mitä sii­nä on.

Kuva­tie­dos­ton ja kuvan otsi­kon nimeä­mi­nen sekä alt-teks­tis­sä näky­vän kuvauk­sen kir­joit­ta­mi­nen on olen­nai­nen osa kuvien haku­ko­neop­ti­moin­tia. Haku­ko­nei­den kan­nal­ta myös sivuil­le ladat­ta­van uuden kuva­tie­dos­ton nimeä­mi­seen ja kokoon kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta.

Kuvan tulee olla hyvä­laa­tui­nen, mut­ta kui­ten­kin kool­taan aivan mak­si­mis­saan 200 kt. Lii­an suu­ret tie­dos­tot hidas­ta­vat sivus­ton lataus­no­peut­ta ja vai­kut­ta­vat nega­tii­vi­ses­ti haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen ja käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen, sil­lä kukaan ei pidä hitais­ta verk­ko­si­vuis­ta.

Kuvien opti­moin­nis­ta, kuten esi­mer­kik­si tie­dos­ton nimeä­mi­ses­tä ja lii­an suu­rien kuva­tie­dos­to­jen pie­nen­tä­mi­ses­tä, voit lukea lisää artik­ke­lis­tam­me Lyhyt oppi­mää­rä kuvien opti­moin­nis­ta koti­si­vu­ja var­ten.

Kun olet valin­nut kuvan, täyt­tä­nyt liit­teen tie­dot ja kli­kan­nut “ase­ta kuvak­si”, muis­ta vie­lä tal­len­taa sivuil­le teke­mä­si muu­tok­set. Valit­se visu­aa­li­sen raken­ta­jan ala­kul­mas­ta kol­me pis­tet­tä […] ja tal­len­na.

Sosi­aa­li­sen median jako­ja var­ten kan­nat­taa kuva käy­dä lisää­mäs­sä myös sivun oikeas­sa kul­mas­sa ole­vaan “artik­ke­li­ku­vaan”.

Alla ole­val­ta videol­ta näet koh­ta koh­dal­ta, miten kuvia lisä­tään WordPres­sis­sä.

2. Teks­tin muok­kaa­mi­nen Divi-tee­man avul­la WordPres­sil­lä

Seu­raa­vak­si pääs­tään muok­kaa­maan teks­tiä.

WordPress-sivuil­le­si kir­jau­dut­tua­si valit­set vasem­mas­ta pal­kis­ta “Sivut” ja sen ala­si­vun, johon haluat teh­dä muok­kauk­sia tai lisä­tä uut­ta teks­tiä. Kan­nat­taa jäl­leen ottaa käyt­töön visu­aa­li­nen raken­ta­ja klik­kaa­mal­la “Build On The Front End”.

Seu­raa­vak­si vali­taan se koh­ta, johon teks­tiä halu­taan lisä­tä tai muo­ka­ta ja kli­ka­taan “Lisää rivi”. Täs­sä koh­taa voit myös vali­ta halua­ma­si pals­toi­tuk­sen, esi­mer­kik­si yhden koko sivun levyi­sen pals­tan tai kak­si hie­man eri levyis­tä pals­taa.

Lopuk­si valit­set anne­tuis­ta moduu­leis­ta “teks­tin”, jon­ka jäl­keen pää­set­kin kir­joit­ta­maan sisäl­töä tai vaih­toeh­toi­ses­ti voit kopioi­da aiem­min val­miik­si kir­joit­ta­ma­si teks­tin esi­mer­kik­si Wor­dis­ta.

Eten­kin pit­kät teks­tit kan­nat­taa kir­joit­taa mie­luum­min ensin jol­la­kin tar­koi­tuk­seen teh­dyl­lä teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mal­la ja kopioi­da sit­ten vas­ta WordPres­siin. Näin väl­ty­tään myös sil­tä, että teks­ti esi­mer­kik­si net­tiyh­tey­den kat­ke­tes­sa häviäi­si koko­naan.

Teks­tiä ei kui­ten­kaan kan­na­ta kos­kaan kopioi­da WordPres­siin val­miik­si muo­toil­tu­na, sil­lä muo­toi­lu saat­taa­kin siel­lä näyt­tää aivan kum­mal­li­sel­ta ver­rat­tu­na alku­pe­räi­seen.

Kan­nat­taa­kin käyt­tää aina WordPres­sin “Lisää muo­toi­le­mat­ta” -pai­ni­ket­ta tai vaih­toeh­toi­ses­ti käyt­tää teks­ti esi­mer­kik­si Note­pa­din kaut­ta, jol­loin muo­toi­lut pois­tu­vat.

Lopul­li­nen muo­toi­lu teh­dään aina WordPres­sin oman työ­ka­lu­ri­vin avul­la.

Vink­ki vito­nen: Kun haluat upot­taa teks­tii­si link­ke­jä, maa­laa halut­tu koh­ta teks­tis­tä ja valit­se työ­ka­lu­ri­vil­tä link­kiä kuvas­ta­va ket­ju-pai­ni­ke, johon syö­tät halu­tun osoit­teen. Ennen kuin tal­len­nat lin­kin, klik­kaa koh­ta “avaa uudes­sa väli­leh­des­sä”. Näin sivuil­la­si vie­rai­le­vat eivät pois­tu siel­tä kli­ka­tes­saan link­kiä.

Muis­ta lopuk­si tal­len­taa sivuil­la teke­mä­si muu­tok­set.

Kat­so myös video-ohjeet (alla) teks­tin lisää­mi­seen ja muok­kaa­mi­seen.

3. Metaot­si­koi­den ja -kuvaus­ten muok­kaa­mi­nen WordPres­sin Yoast SEO -lisä­osal­la

Koti­si­vu­jen teks­te­jä muo­ka­taan ja päi­vi­te­tään yleen­sä sil­loin, kun sisäl­töi­hin on tul­lut joi­ta­kin muu­tok­sia. Hin­nas­to on muut­tu­nut, hen­ki­lö­kun­taa on tul­lut lisää, osoi­te on vaih­tu­nut tai on tul­lut uusia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Kun teks­tiä on muo­kat­tu, on syy­tä tar­kis­taa, että myös meta­ku­vauk­set ja -otsi­kot ovat ajan tasal­la.

Nämä metaot­si­kot ja -kuvauk­set ovat siis ne teks­tit, jot­ka Google näyt­tää sivuis­ta­si haku­tu­lok­sis­saan. Näky­vyy­den kan­nal­ta on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, että nämä meta­tie­dot vas­taa­vat sivu­je­si päi­vi­tet­ty­jä sisäl­tö­jä.

Yoast SEO on WordPres­siin saa­ta­vil­la ole­va lisä­osa, jol­la metaot­si­koi­ta ja -kuvauk­sia voi­daan lisä­tä ja muo­ka­ta. Kun olet osta­nut koti­si­vut meil­tä, olem­me auto­maat­ti­ses­ti lisän­neet sivus­to­si jokai­sel­le yksit­täi­sel­le sivul­le sen het­ki­siä sisäl­tö­jä vas­taa­vat otsi­kot ja kuvauk­set.

Kun olet muo­kan­nut koti­si­vu­je­si teks­te­jä, voit seu­raa­vien ohjei­den avul­la muo­ka­ta myös metaot­si­kon ja -kuvauk­sen hel­pos­ti itse.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Kir­jau­dut­tua­si sivuil­le­si valit­set jäl­leen vasem­mas­ta pal­kis­ta “Sivut” ja sen ala­si­vun, jon­ka meta­tie­to­ja haluat muo­ka­ta. Skrol­laat sivul­la alas­päin koh­taan “Yoast SEO” ja klik­kaat Googlen haku­tu­los­si­vul­ta näyt­tä­väs­tä esi­kat­se­lus­ta. Näin sinul­le avau­tu­vat koh­dat “SEO otsik­ko” ja “Meta selos­tus”. Näi­den teks­ti­ri­vien tilal­le voit hel­pos­ti kir­joit­taa uudet sisäl­tö­jä vas­taa­vat otsi­kot ja kuvauk­set.

Muis­ta vie­lä lopuk­si skrol­la­ta takai­sin sivun ylä­osaan ja tal­len­taa muu­tok­set klik­kaa­mal­la oikeas­sa sivu­pal­kis­sa ole­vaa “Päivitä”-painiketta.

Face­boo­kin ja Twit­te­rin some­ja­ko­ja var­ten on mah­dol­lis­ta kir­joit­taa omat otsi­kot ja kuvauk­set Yoast-lisä­osan avul­la. Some­ku­vauk­sia pää­set kir­joit­ta­maan klik­kaa­mal­la lisä­osan koh­das­ta “Social”.

Mil­lai­nen on hyvä metaot­sik­ko ja meta­ku­vaus? Entä miten ne vai­kut­ta­vat haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen? Lue lisää aihees­ta ja nap­paa tal­teen vin­kit tääl­tä ja tääl­tä.