Sisäl­lön­tuo­tan­to koti­si­vuil­le – 5 vink­kiä teks­tien kir­joit­ta­mi­seen

Sisäl­lön­tuo­tan­to koti­si­vuil­le – 5 vink­kiä teks­tien kir­joit­ta­mi­seen

Koti­si­vu­jen teks­ti­si­säl­tö on koti­si­vu­je­si tär­kein yksit­täi­nen asia. Ilman hyvää sisäl­töä et vakuu­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta­si, vaik­ka verk­ko­si­vut toi­mi­si­vat muu­ten moit­teet­to­mas­ti ja oli­si­vat visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­vat. Mut­ta mil­lais­ta teks­ti­si­säl­töä koti­si­vuil­la pitäi­si olla?

1. Ker­ro pal­ve­luis­ta­si ja tuot­teis­ta­si kat­ta­vas­ti

Kir­joi­ta jokai­sel­le verk­ko­si­vus­to­si yksit­täi­sel­le sivul­le kat­ta­vat, infor­ma­tii­vi­set ja hou­kut­te­le­vat teks­tit. Älä tyy­dy luet­te­le­maan pal­ve­lui­ta­si ja tuot­tei­ta­si ainoas­taan rans­ka­lai­sin vii­voin, vaan ker­ro koko­nai­sin lausein ja kap­pa­lein, mil­lai­sia pal­ve­lui­ta tai tuot­tei­ta tar­joat ja kenel­le.

Tee jo heti verk­ko­si­vus­to­si etusi­vul­la sel­väk­si, mitä tar­joat asiak­kail­le­si ja mik­si hei­dän kan­nat­tai­si ostaa juu­ri sinun pal­ve­lui­ta­si. Esit­te­le pal­ve­lut ja tuot­teet perus­teel­li­sem­min nii­den omil­la ala­si­vuil­la.

Mie­ti, mikä on verk­ko­si­vu­je­si tavoi­te. Haluat­ko esi­mer­kik­si tavoit­taa sivu­jen kaut­ta uusia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta tai myy­dä tuot­tei­ta­si verk­ko­kau­pas­sa? Vai onko sivu­jen tar­koi­tus toi­mia lähin­nä käyn­ti­kort­ti­na muu­ta kaut­ta kiin­nos­tuk­sen­sa osoit­ta­neil­le asiak­kail­le tai tar­jo­ta infor­maa­tio­ta nykyi­sil­le asiak­kail­le­si?

Ennen kuin läh­det kir­joit­ta­maan teks­te­jä, muis­ta aina teh­dä ensin avain­sa­na­tut­ki­mus, mikä­li haluat tar­jo­ta poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si mah­dol­li­suu­den löy­tää sivusi googlet­ta­mal­la. Avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la sel­vi­tät, mil­lai­sil­la hauil­la koh­de­ryh­mä­si etsii pal­ve­lui­ta­si ja tuot­tei­ta­si netis­sä. Käy­tä näi­tä avain­sa­no­ja teks­teis­sä­si.

Yksit­täis­ten avain­sa­no­jen lisäk­si kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös pidem­piä haku­lausek­kei­ta eli niin kut­sut­tu­ja pit­kän hän­nän avain­sa­no­ja.

2. Jak­so­ta teks­tiä väliot­si­koil­la ja kap­pa­leil­la

Sel­keä raken­ne koos­tuu otsi­kois­ta, väliot­si­kois­ta ja lyhyeh­köis­tä teks­ti­kap­pa­leis­ta. Hel­pos­ti luet­ta­van ja omak­sut­ta­van teks­tin raken­ne ete­nee aina tär­keim­mis­tä asiois­ta koh­ti lisä­tie­to­ja.

Panos­ta ja suun­nit­te­le siis huo­lel­li­ses­ti kun­kin sivun raken­ne. Ker­ro sivun alus­sa tär­keim­mät asiat ja siir­ry tar­ken­ta­viin yksi­tyis­koh­tiin sivun lop­pua koh­ti ede­tes­sä­si. Näin kii­rei­sin­kin sivus­to­vie­rai­li­ja bon­gaa kai­kis­ta olen­nai­sim­mat tie­dot nopeas­ti. Pidä virk­keet mal­til­li­sen mit­tai­se­na ja väl­tä kapu­la­kiel­tä.

Jak­so­ta teks­tiä­si ja hyö­dyn­nä väliot­si­koi­ta! Kir­joi­ta siis mie­luum­min mon­ta lyhyt­tä teks­tio­suut­ta yhden pit­kän teks­tin sijaan. Val­tao­sa netin­käyt­tä­jis­tä vie­rai­lee sivuil­la­si mobii­li­lait­teel­la, mikä tar­koit­taa, että jo muu­ta­man virk­keen mit­tai­nen kap­pa­le täyt­tää esi­mer­kik­si koko puhe­li­men ruu­dun.

Jak­so­ta ja havain­nol­lis­ta teks­tiä­si otsi­koi­den lisäk­si myös kiin­nos­ta­vien kuvien tai vaik­ka­pa info­graa­fien avul­la.

Otsi­koi kap­pa­leet kuvaa­vas­ti ja hou­kut­te­le­vas­ti, niin että sivun sisäl­tö käy pää­piir­teit­täin ilmi pelk­kiä otsi­koi­ta­kin sil­mäi­le­mäl­lä. Otsik­koi­na toi­mi­vat erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si koko­nai­set (lyhyeh­köt) lauseet. Käy­tä otsi­kois­sa ja lei­pä­teks­tis­sä sivun tär­keim­piä avain­sa­no­ja.

3. Tar­joa rat­kai­su­ja asiak­kai­de­si ongel­miin

 Älä esit­te­le pel­käs­tään yri­tys­tä, vaan mie­ti, mil­lais­ta lisä­ar­voa ja hyö­tyä tar­joat asiak­kail­le, ja ker­ro sii­tä. Poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si halua­vat lukea ennem­min, mil­lai­sia rat­kai­su­ja sinä voit tar­jo­ta hei­dän “ongel­miin­sa”, kuin sii­tä miten erin­omai­nen yri­tys on. Jos siis on mah­dol­lis­ta, vakuu­ta asiak­kaa­si yri­tyk­se­si asian­tun­ti­juu­des­ta ja luo­tet­ta­vuu­des­ta mie­luum­min muil­la kei­noin kuin lis­taa­mal­la yri­tyk­sen myön­tei­siä puo­lia.

Mikä­li asia­kas vakuut­tuu pal­ve­luis­ta­si ja tuot­teis­ta­si, hän­tä toden­nä­köi­ses­ti kiin­nos­taa myös yri­tys. Näin ollen kat­ta­vam­pi­kin yri­ty­se­sit­te­ly voi olla pai­kal­laan, esi­mer­kik­si omal­la ala­si­vul­laan. Yri­ty­se­sit­te­lys­sä­kin pyri vakuut­ta­maan asiak­kaat ennem­min havain­nol­lis­ta­vin esi­mer­kein ja saa­vu­tuk­sin.

Tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den palaut­teet sekä yri­tyk­sen refe­rens­sit puhu­vat myös puo­les­taan. Mie­ti siis, kes­kit­tyi­sit­kö ennem­min asia­kas­ta­ri­noi­hin ja työ­näyt­tei­siin kuin yri­tyk­sen kehu­mi­seen.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

4. Kir­joi­ta pal­jon mut­ta asi­aa

Enem­män on yleen­sä enem­män. Vaik­ka kap­pa­leet on hyvä pitää lyhyi­nä, teks­tiä kai­ken kaik­ki­aan on hyvä olla run­saas­ti. “Mut­ta eivät asiak­kaat jak­sa lukea pit­kiä teks­te­jä”. Kyl­lä jak­sa­vat, kun teks­ti­kap­pa­leet on hyvin jak­so­tet­tu. Kuvaa­vien väliot­si­koi­den perus­teel­la on help­po lukea vain ne kap­pa­leet, jot­ka kiin­nos­tu­vat “juu­ri minua”. Perus­tie­to­jen lisäk­si kan­nat­taa siis aina tar­jo­ta myös lisä­tie­to­ja niis­tä kiin­nos­tu­neil­le.

Teks­tin laa­tuun ja mää­rään kan­nat­taa panos­taa pait­si asiak­kai­den myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den vuok­si. Google arvos­taa kat­ta­via teks­ti­si­säl­tö­jä, ja jos pel­käät, että sivus­to­vie­rai­li­jat eivät löy­dä etsi­mään­sä hel­pos­ti suu­ren teks­ti­mää­rän vuok­si, lue uudes­taan koh­ta 2.

Älä kui­ten­kaan täy­tä sivu­ja tur­hal­la, tois­tei­sel­la sisäl­löl­lä, vaan ker­ro moni­puo­li­ses­ti esi­mer­kik­si pal­ve­luis­ta­si, nii­den hyö­dyis­tä ja tuot­tei­den taus­tois­ta. Anna esi­merk­ke­jä ja ker­ro mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös hin­nois­ta ja esi­mer­kik­si osto- tai pal­ve­lu­pro­ses­sis­ta.

Mikä­li haku­ko­ne­nä­ky­vyys on sinul­le tär­ke­ää, kir­joi­ta sivuil­le­si enem­män teks­tiä kuin kil­pai­li­joil­la­si. Älä kui­ten­kaan unoh­da sivu­jen käy­tet­tä­vyyt­tä, vaan kir­joi­ta teks­tit aina ensi­si­jai­ses­ti sivus­to­vie­rai­li­joi­ta var­ten.

5. Tuo­ta sisäl­töä sään­nöl­li­ses­ti, jos haluat pär­jä­tä haku­ko­ne­kil­pai­lus­sa

Tuo­ta sään­nöl­li­ses­ti myös uut­ta, tuo­ret­ta sisäl­töä. Alkuun pää­set hyvin pel­kil­lä pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den kuvauk­sil­la, mut­ta mikä­li haluat paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si, sinun täy­tyy panos­taa myös jat­ku­vam­paan sisäl­lön­tuo­tan­toon.

Sään­nöl­li­nen sisäl­lön­tuo­tan­to onnis­tuu esi­mer­kik­si koti­si­vu­je­si yhtey­des­sä ole­van blo­gin avul­la. Kir­joi­ta koh­de­ryh­mää­si kiin­nos­ta­via artik­ke­lei­ta ja opti­moi ne pal­ve­lui­de­si ja tuot­tei­de­si kan­nal­ta olen­nai­sil­le avain­sa­noil­le.

Mikä­li haluat löy­tyä googles­ta esi­mer­kik­si hakusa­nal­la “koi­ran kou­lut­ta­ja”, tuo­ta aihees­ta sisäl­töä saman­ni­mi­sel­le pal­ve­lusi­vul­le ja kir­joi­ta aihees­ta myös blo­giar­tik­ke­lei­ta. Sel­vi­tä avain­sa­na­tut­ki­muk­sen avul­la myös muut lähei­ses­ti toi­mia­laa­si liit­ty­vät avain­sa­nat ja kir­joi­ta sit­ten artik­ke­lit myös esi­mer­kik­si avain­sa­noil­le “koi­ran kou­lu­tus” ja “ongel­ma­koi­ran kou­lut­ta­mi­nen”.

Kiin­nos­ta­vat artik­ke­lit lisää­vät sivu­je­si kävi­jä­lii­ken­net­tä, paran­ta­vat haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä sekä tar­joa­vat uusil­le ja nykyi­sil­le asiak­kail­le­si mie­len­kiin­tois­ta infor­maa­tio­ta ja hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä.

Uuden sisäl­lön tuot­ta­mi­sen lisäk­si, muis­ta päi­vit­tää myös jo ole­mas­sa ole­via teks­te­jä. Pidä pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den kuvauk­set ajan tasal­la ja päi­vi­tä sään­nöl­li­ses­ti myös van­hem­pia blo­giar­tik­ke­lei­ta. Sekä sivus­to­vie­rai­li­jat että Google arvos­ta­vat, kun huo­leh­dit, että tar­joa­ma­si tie­to on ajan­koh­tais­ta.

Luon­nol­li­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den lisäk­si kan­nat­taa aina panos­taa myös mak­set­tuun Google Ads -mai­non­taan.

Lisä­vink­ki!

Jos kir­joit­ta­mi­nen ei ole sinun jut­tusi tai haluat muu­ten vaan pääs­tä hie­man hel­pom­mal­la, voit ulkois­taa koti­si­vu­jen teks­tien kir­joit­ta­mi­sen myös meil­le.

Kir­joi­ta koti­si­vuil­le­si meta­ku­vaus ja metaot­sik­ko

Kir­joi­ta koti­si­vuil­le­si meta­ku­vaus ja metaot­sik­ko

Päi­vi­tet­ty 13.2.2020

Googlen haku­tu­lok­sis­sa näky­vät meta­ku­vaus ja metaot­sik­ko ker­to­vat haku­ja teke­väl­le käyt­tä­jäl­le ja Googlel­le, mis­tä sivuil­la­si on kyse. Näil­lä ohjeil­la kir­joi­tat meta­teks­tit WordPress-sivuil­le­si.

Miten ja mil­loin meta­ku­vaus ja metaot­sik­ko kir­joi­te­taan? 

Meta­ku­vauk­sel­la (meta desc­rip­tion) ja metaot­si­kol­la (tit­le-tag) tar­koi­te­taan Googlen haku­tu­los­si­vul­la näky­vää otsik­koa ja kuvaus­ta yksit­täi­sen verk­ko­si­vun sisäl­lös­tä. Nii­den tar­koi­tuk­se­na on saa­da Googles­sa haku­ja teke­vä kävi­jä klik­kaa­maan itsen­sä juu­ri sinun verk­ko­si­vuil­le­si.

Metaot­sik­ko ker­too pait­si haku­ja teke­väl­le käyt­tä­jäl­le myös Googlel­le, mis­tä sivul­la on kyse. Meta­ku­vaus puo­les­taan ei suo­ra­nai­ses­ti vai­ku­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen, vaan kir­joi­te­taan etu­pääs­sä käyt­tä­jiä var­ten.

Google kui­ten­kin halu­aa tar­jo­ta luki­joil­leen laa­du­kas­ta sisäl­töä ja käyt­tää sivu­je­si sisäl­lön arvioi­mi­seen muun muas­sa sitä, kuin­ka pal­jon lii­ken­net­tä sivuil­le­si ohjau­tuu. Meta­ku­vauk­sen avul­la voi­daan hou­ku­tel­la haki­joi­ta klik­kaa­maan sivuil­le­si, jol­loin sivun lii­ken­ne­mää­rän kas­vu voi vai­kut­taa välil­li­ses­ti myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Help­po­jen koti­si­vu­jen asiak­kaa­na voit tila­ta metaot­si­kot ja -kuvauk­set meil­tä, jol­loin kir­joi­tam­me ne puo­les­ta­si verk­ko­si­vu­je­si teks­tien poh­jal­ta. Halu­tes­sa­si voit kui­ten­kin kir­joit­taa sekä muo­ka­ta kuvauk­sia ja otsi­koi­ta myös itse seu­raa­vien ohjei­den avul­la.

Meta­ku­vauk­sen ja tit­le-tagin kir­joit­ta­mi­nen Yoast SEO -lisä­osal­la

Verk­ko­si­vus­to­si jokai­sel­le yksit­täi­sil­le ala­si­vul­le tulee erik­seen kir­joit­taa oma meta­ku­vaus, joka spe­si­fioi juu­ri kysei­sen sivun sisäl­lön ja hou­kut­te­lee kävi­jöi­tä klik­kaa­maan itsen­sä sivus­tol­le. Näin ollen, jos sinul­la on verk­ko­si­vus­tol­la­si esi­mer­kik­si etusi­vu, eri­lai­sia pal­ve­lusi­vu­ja, ken­ties jon­kin­lai­nen yri­tys­si­vu, tuo­te­si­vu­ja, yhteys­tie­dot-sivu ja vaik­ka­pa blo­gi, sinun kan­nat­taa kir­joit­taa jokai­sel­le näis­tä oma meta­ku­vauk­sen­sa. Voit kir­joit­taa sen hel­pos­ti WordPress-koti­si­vuil­le­si esi­mer­kik­si Yoast SEO -työ­ka­lun avul­la.

Mikä­li sivuil­le­si ei vie­lä ole asen­net­tu Yoas­tia, voit lisä­tä sen nopeas­ti WordPres­sis­sä seu­raa­vas­ti:

 • Kir­jau­du ensin sisään WordPress-sivuil­le­si ja klik­kaa vasem­man reu­nan vali­kos­ta Lisä­osat ja Lisää uusi
 • Kir­joi­ta ruu­dun oike­aan ylä­kul­maan avau­tu­vaan haku­kent­tään Yoast SEO
 • Asen­na lisä­osa klik­kaa­mal­la koh­das­ta Asen­na nyt
 • Ota lisä­osa käyt­töön klik­kaa­mal­la pai­nik­kees­ta Ota käyt­töön

 Tämän jäl­keen pää­set kir­joit­ta­maan meta­teks­tit jokai­sen yksit­täi­sen WordPress-sivusi muok­kaus­nä­ky­mäs­tä var­si­nai­sen sisäl­tö­osuu­den ala­puo­lel­ta. (Sivut > Kaik­ki sivut > Muok­kaa > siir­ry sivul­la koh­taan: Yoast SEO > Snip­pet Pre­view) Jos kysees­sä on verk­ko­kaup­pa, muis­ta taval­lis­ten sivu­jen lisäk­si kir­joit­taa meta­ku­vauk­set myös tuo­te­si­vuil­le. (Tuot­teet > Kaik­ki tuot­teet > Muok­kaa > siir­ry sivul­la koh­taan: Yoast SEO > Snip­pet Pre­view)

Klik­kaa­mal­la Yoast-lisä­osas­ta koh­taa Snip­pet Pre­view pää­set kir­joit­ta­maan sekä meta­ku­vauk­sen (Meta desc­rip­tion) että tit­le-tagin eli metaot­si­kon (SEO tit­le). Snip­pet Pre­view näyt­tää esi­kat­se­lu­na, mil­lai­sel­ta sivusi voi­si näyt­tää Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Kir­joi­tet­tua­si teks­tit tal­len­na muu­tok­set päi­vit­tä­mäl­lä sivu oikean ylä­kul­man pai­nik­kees­ta.

Mil­lai­nen on hyvä meta­ku­vaus?

Hyvä meta­ku­vaus on uniik­ki ja hou­kut­te­le­va, mut­ta yti­me­käs ja tii­vis kuvaus sivun sisäl­lös­tä. Meta­ku­vaus on hyvä pitää lyhye­nä, mikä tar­koit­taa täl­lä het­kel­lä mak­si­mis­saan noin 155 merk­kiä. Opti­maa­li­nen merk­ki­mää­rä vaih­te­lee toi­si­naan, kos­ka Google muut­taa haku­tu­lok­sis­sa näy­tet­tä­vän teks­tin pituut­ta aika ajoin. Yoast-lisä­osa kui­ten­kin ker­too lii­ken­ne­va­lo­vä­rein, mil­loin kuvauk­se­si on sopi­van pitui­nen.

Meta­ku­vauk­seen sinun kan­nat­taa sisäl­lyt­tää sivun tär­kein avain­sa­na, jol­la käyt­tä­jät hake­vat tar­joa­maa­si pal­ve­lua, tuo­tet­ta tai muu­ta sisäl­töä. Mikä­li kuvaus sisäl­tää sanan, jota googlet­ta­ja on käyt­tä­nyt teh­des­sään hakua, se voi­daan koros­taa haku­tu­los­si­vul­la. Haku­tu­lok­sis­sa koros­tet­tu avain­sa­na ker­too googlet­ta­jal­le haun osu­vuu­des­ta, mikä taas hou­kut­te­lee klik­kaa­maan juu­ri sinun sivul­le­si.

Hyvä meta­ku­vaus ker­too myös aina rehel­li­ses­ti sivusi sisäl­lös­tä. Klik­kaus­ten toi­vos­sa kir­joi­tet­tu har­haan­joh­ta­va kuvaus, joka ei tar­joa sivus­to­vie­rai­li­jal­le tämän etsi­mää tie­toa, joh­taa toden­nä­köi­ses­ti välit­tö­mään pois­tu­mi­seen sivuil­ta­si.

Meta­ku­vauk­seen kan­nat­taa merk­ki­mää­rän sal­lies­sa kir­joit­taa myös toi­min­ta­ke­ho­te, joka hou­kut­te­lee siir­ty­mään sivuil­le­si. Mikä­li esi­mer­kik­si tar­joat kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lui­ta ja ker­rot sivul­la­si ilmai­ses­ta arvio­käyn­nis­tä, voit lisä­tä meta­ku­vauk­sen lop­puun vaik­ka­pa kehot­teen “Varaa ilmai­nen arvio­käyn­ti, joka ei sido sinua mihin­kään.”

Mil­lai­nen on hyvä metaot­sik­ko?

Meta­ku­vauk­sen lisäk­si on äärim­mäi­sen tär­ke­ää kir­joit­taa jokai­sel­le ala­si­vul­le oma metaot­sik­ko eli tit­le-tagi. Tätä ei pidä unoh­taa, sil­lä tit­le-tagil­la on kak­si tär­ke­ää teh­tä­vää. Ensik­si­kin se ker­too Googlel­le, mis­tä sivul­la on kyse ja toi­sek­si se hou­kut­te­lee haku­ja teke­vää kävi­jää klik­kaa­maan sivul­le.

Hyvä metaot­sik­ko sisäl­tää tyy­pil­li­ses­ti aina­kin sivun tär­keim­män avain­sa­nan sekä yri­tyk­sen, brän­din tai verk­ko­si­vun nimen. Yksin­ker­tai­sim­mil­laan se voi siis tar­koit­taa esi­mer­kik­si sivul­la esi­tel­tä­vän tuot­teen tai pal­ve­lun nimeä ja yri­tyk­sen nimeä, kuten vaik­ka­pa:
Koti­si­vut | Helpotkotisivut.fi.

Aivan näin pel­kis­tet­ty otsik­ko ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ker­ro riit­tä­väs­ti sivun sisäl­lös­tä tai hou­kut­te­le klik­kaa­maan sivul­le. Sen sijaan alla ole­va hie­man spe­si­fim­pi otsik­ko on jo huo­mat­ta­vas­ti hou­kut­te­le­vam­pi ja kuvai­le­vam­pi.

Pyri siis kir­joit­ta­maan yti­me­käs, mut­ta tar­peek­si kuvaa­va otsik­ko. Sen lisäk­si, että ker­rot sivun sisäl­lös­tä, tar­kas­te­le mil­lai­sia otsi­koi­ta kil­pai­li­ja­si ovat käyt­tä­neet ja pyri kir­joit­ta­maan posi­tii­vi­ses­ti jou­kos­ta erot­tu­va otsik­ko.

Rajal­li­nen merk­ki­mää­rä vai­kut­taa tie­ten­kin osal­taan sii­hen, mitä kaik­kea otsik­koon voi­daan sisäl­lyt­tää. Mikä­li esi­mer­kik­si yri­tyk­sen nimi jo itses­sään vie val­tao­san otsi­kos­ta, on hyvin mah­dol­lis­ta, ettei otsik­koon mah­du sen ja avain­sa­nan lisäk­si juu­ri muu­ta. Yoast SEO -lisä­osan ilmoit­ta­maa merk­ki­mää­rää kan­nat­taa kui­ten­kin täs­sä­kin koh­den nou­dat­taa, sil­lä lii­an pit­kää otsik­koa Google ei haku­tu­lok­sis­saan näy­tä koko­naan.

Vaih­toeh­dot metaot­si­kon kir­joit­ta­mi­seen

Metaot­si­koi­den kir­joit­ta­mi­seen Yoast SEO -lisä­osal­la on käy­tän­nös­sä kak­si eri­lais­ta vaih­toeh­toa. Voit kir­joit­taa otsi­kot joko itse alus­ta alkaen manu­aa­li­ses­ti tai hyö­dyn­tää lisä­osan val­mii­ta muut­tu­jia. Muut­tu­jien avul­la jokai­seen tit­le-tagiin voi­daan tuo­da auto­maat­ti­ses­ti esi­mer­kik­si sivun nimi ja yri­tyk­sen nimi, eikä nii­tä tar­vit­se erik­seen kir­joit­taa jokai­sel­le sivul­le.

Metaot­si­koi­ta voit auto­ma­ti­soi­da Yoast SEO -lisä­osan kaut­ta seu­raa­vas­ti:

 • Kir­jau­du WordPress-sivuil­le­si
 • Valit­se vasem­man reu­nan vali­kos­ta SEO ja klik­kaa sivul­le Search Appea­rance
 • Siir­ry Con­tent Types -väli­leh­del­le ja lisää muut­tu­jia pai­nik­kees­ta Insert snip­pet variable
 • Voit vali­ta muut­tu­jik­si esi­mer­kik­si Tit­le, Sepa­ra­tor ja Site Tit­le. Täl­löin jokai­sen sivusi metaot­sik­koon tulee auto­maat­ti­ses­ti peräk­käin kun­kin sivun nimi (tit­le) sekä yrityksen/brändin nimi (site tit­le) sekä nii­den väliin halu­tun­lai­nen väli­merk­ki tai muu “ero­tin” (sepa­ra­tor).
 • Jos haluat muo­ka­ta otsi­kon lopus­sa näky­vää yrityksen/brändin tai net­ti­si­vun nimeä, siir­ry Ase­tuk­set-väli­leh­del­le, klik­kaa Ylei­set ase­tuk­set ja kir­joi­ta halua­ma­si nimi tai osoi­te koh­taan Sivus­ton otsik­ko
 • Erot­ti­men (esim. | tai •) voit vali­ta klik­kaa­mal­la lisä­osan väli­leh­del­tä Gene­ral.

Auto­ma­ti­soi­tu­jen” otsik­ko­jen kans­sa kan­nat­taa kui­ten­kin olla tark­ka­na, jot­ta niis­tä ei tule lii­an yksin­ker­tai­sia ja lat­tei­ta. Käy siis aina läpi myös auto­maat­ti­ses­ti luo­dut otsi­kot ja muok­kaa tai täy­den­nä nii­tä, jos vaan suin­kin pys­tyt kir­joit­ta­maan hou­kut­te­le­vam­man otsi­kon itse.

Lopuk­si

Mikä­li sinul­la on todel­la pal­jon eri­lai­sia ala­si­vu­ja, etkä ehdi kir­joit­taa kaik­kiin kuvauk­sia ja otsi­koi­ta, kes­ki­ty ensin kai­kis­ta vält­tä­mät­tö­mim­piin sivui­hin, kuten etusi­vuun ja tär­keim­piin tuo­te- tai pal­ve­lusi­vui­hin. Kir­joi­ta otsi­kot ja kuvauk­set aina­kin niil­le sivuil­le, jot­ka on opti­moi­tu yri­tyk­se­si kan­nal­ta mer­kit­tä­vim­mil­le avain­sa­noil­le. Muis­ta muo­ka­ta meta­teks­tit myös sil­loin, jos näi­den sivu­jen teks­ti­si­säl­tö muut­tuu oleel­li­ses­ti.

Ota huo­mioon, että metaot­sik­ko ja -kuvaus voi­vat näkyä haku­tu­lok­sis­sa vas­ta, kun Google on tar­kis­ta­nut sivusi. Tähän voi men­nä joi­ta­kin viik­ko­ja. Jos kui­ten­kin haluat nopeut­taa tar­kis­tus­ta, voit käy­dä pyy­tä­mäs­sä indek­soin­tia Googlel­ta Search Con­so­len kaut­ta. Lisä­tie­toa Google Search Con­so­len käy­tös­tä löy­dät artik­ke­lis­tam­me Google Search Con­so­lel­la seu­raat haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si

Mikä­li haku­tu­lok­sis­sa näkyy jokin muu teks­ti kuin sinun kir­joit­ta­ma­si kuvaus, tämä voi joh­tua sii­tä, että Google on löy­tä­nyt sivul­ta­si jon­kin toi­sen teks­tin pät­kän, joka vas­taa parem­min teh­tyä hakua.

PDX WordPress – Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän myy­tä­vät koh­teet net­ti­si­vuil­le

PDX WordPress – Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän myy­tä­vät koh­teet net­ti­si­vuil­le

Päi­vi­tet­ty 16.1.2020

Kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lal­la ollaan siir­ty­mäs­sä täy­sin digi­taa­li­sen aika­kau­teen. Me Hel­poil­la koti­si­vuil­la asen­nam­me näp­pä­räs­ti PDX-inte­graa­tion, joka tuo myy­tä­vät ja vuo­krat­ta­vat koh­teet näky­viin WordPress-koti­si­vuil­le.

Hel­po­ta kiin­teis­tön­vä­li­tys­työ­tä­si ket­te­rän jär­jes­tel­män avul­la

Kiin­teis­tön­vä­li­tys­työ on pal­jon muu­ta­kin kuin pelk­kää asun­to­jen välit­tä­mis­tä. Taus­ta­työt, mark­ki­noin­ti, asiak­kai­den kon­tak­toin­ti ja koh­tei­den arvioi­mi­nen vie­vät kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän työ­päi­väs­tä ison osan tun­te­ja.

Tätä työ­tä on hel­pot­ta­nut jo vii­mei­sen parin­kym­me­nen vuo­den ajan käte­vä selain­poh­jai­nen jär­jes­tel­mä, jon­ka avul­la välit­tä­jäl­le jää käyt­töön­sä enem­män aikaa kau­pan teke­mi­seen ja lii­ke­toi­min­tan­sa kas­vat­ta­mi­seen. PDX+ on Suo­men suo­si­tuin kiin­teis­tön­vä­li­tys­jär­jes­tel­mä ja sitä käyt­tää jo lähes 300 väli­tys­toi­mis­toa.

PDX+ on suo­ma­lai­nen jär­jes­tel­mä, joten se tun­tee täkä­läi­set kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen kie­mu­rat. Yri­tys, joka on luo­nut PDX:n, kes­kit­tyy edel­leen­kin ainoas­taan kysei­seen jär­jes­tel­mään. Tämä mah­dol­lis­taa sen, että käyt­tä­jien palaut­tee­seen sekä kehi­ty­seh­do­tuk­siin pys­ty­tään rea­goi­maan ja paneu­tu­maan her­käs­ti.

PDX-tuo­te­per­hee­seen kuu­luu PDX+, joka on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jien tar­pei­siin. Ohjel­mis­to mah­dol­lis­taa koh­tei­den vie­mi­sen jär­jes­tel­mään ja sitä kaut­ta asiak­kai­den näh­tä­väk­si.

Lisäk­si tuo­te­per­hees­sä on myös PDX Con­struc­tion, joka on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti raken­nus­liik­keil­le uudis­koh­tei­den mark­ki­noin­ti­työ­ka­luk­si.

WordPress-sivut kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lus­ta­na

Verk­ko­si­vut ovat kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lal­la mark­ki­noin­nin kes­kiös­sä. On tär­ke­ää, että mark­ki­noi­ta­vat koh­teet ovat hel­pos­ti asiak­kaan näh­tä­vis­sä ja käte­väs­ti selail­ta­vis­sa. Yhtey­den­o­ton tulee olla asiak­kaal­le mah­dol­li­sim­man vai­va­ton­ta, sil­lä uudet koh­teet ja toi­mek­sian­not ovat alal­la erit­täin kilpail­tu­ja.  

Moni kiin­teis­tön­vä­li­tys­toi­mis­to luot­taa net­ti­si­vuissaan WordPress-alus­taan. WordPres­sin avul­la voi luo­da tyy­lik­käät ja mukau­tu­vat sivut monen­lai­seen eri tar­pee­seen. Kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­la on oiva esi­merk­ki WordPres­sin moni­käyt­töi­syy­des­tä ja tai­puisuudes­ta. 

PDX WordPress-inte­graa­tion avul­la myy­tä­vät ja vuo­krat­ta­vat sekä muut koh­teet tuo­daan vai­vat­to­mas­ti yri­tyk­sen koti­si­vuil­le PDX+ -jär­jes­tel­mäs­tä. Tämän myö­tä kaik­ki koh­teet ovat käte­väs­ti näh­tä­vil­lä yhte­näi­se­nä syöt­tee­nä yri­tyk­sen verk­ko­si­vuilla.

Teem­me yhteis­työ­tä PDX+ -ohjel­mis­ton kehit­tä­jän kans­sa 

Me Hel­poil­la koti­si­vuil­la teem­me yhteis­työ­tä PDX-ohjel­mis­ton kehit­tä­jän kans­sa. Yhteis­työ mah­dol­lis­taa sen, että saam­me ongel­mit­ta tuo­tua myy­tä­vien koh­tei­den syöt­teen yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­leYhteis­työ kar­sii myös jon­kin ver­ran asiak­kaal­le aiheu­tu­via kulu­ja. 

Tar­joam­me kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jil­le ja kiin­teis­tön­vä­li­tys­toi­mis­tol­le rää­tä­löi­tyä koti­si­vu­pa­ket­tia, johon tuo­daan käte­väs­ti koh­teet PDX:stä. Voit lukea yksi­tyis­koh­tia tar­joa­mas­tam­me pal­ve­lus­ta täl­tä sivul­ta.

Mik­si kan­nat­taa vali­ta PDX ja WordPress? 

Kaik­ki kiin­teis­tön­vä­li­tys­yri­tykset eivät ole koh­de­ryh­mäl­tään, tar­jon­nal­taan eivät­kä ideal­taan keskenään saman­lai­sia, joten on tär­ke­ää pys­tyä mukaut­ta­maan niin net­ti­si­vut kuin koh­de-esit­te­ly­osio halu­tun­lai­sek­si. Täs­tä syys­tä käy­täm­me­kin täy­sin asia­kas­yri­tyk­sen tar­pei­siin muo­kat­ta­vis­sa ole­via rat­kai­su­ja.  

Tär­keim­pä­nä valt­ti­na tar­joa­mas­sam­me rat­kai­sus­sa onkin mah­dol­li­suus rää­tä­löin­tiinMoni toi­mit­ta­ja tar­jo­aa ainoas­taan val­mis­ta WordPress-lisä­osaa, mut­ta täl­löin muokat­ta­vuus kär­sii. 

Mitä saat kun ryh­dyt yhteis­työ­hön kans­sam­me? 

Olem­me Hel­poil­la koti­si­vuil­la toteut­ta­neet usei­ta WordPress-pro­jek­te­ja, jois­sa koh­teet tuo­daan verk­ko­si­vuil­le PDX+ -jär­jes­tel­mäs­tä. Koke­mus­ta ja hyvää palau­tet­ta asiak­kail­ta on siis ker­ry­tet­ty.  

Valit­se­mal­la kiin­teis­tön­vä­li­tys­yri­tyk­sel­le­si WordPres­sil­lä toteu­te­tut net­ti­si­vut ja koh­tei­den tuo­mi­sen PDX-jär­jes­tel­mäs­tä lisäät samal­la työ­päi­vii­si vai­vat­to­muut­ta ja help­pout­ta. WordPress-jul­kai­sua­lus­tal­le toteu­te­tut sivut ovat tyy­lik­käät ja skaa­lau­tu­vat ongel­mit­ta eri kokoi­sille näy­töil­le.  

Raken­nam­me yri­tyk­sel­le­si sopi­vat verk­ko­si­vut, joi­hin sisäl­tyy PDX-inte­graa­tio.  Sivus­ton graa­fi­nen ilme ja toteu­tus hei­jas­te­lee yri­tyk­se­si arvo­ja ja antaa sii­tä luo­tet­ta­van kuvan asiak­kail­le­si. Tuom­me puo­les­ta­si halu­tut koh­teet sivus­tol­le ja muok­kaam­me näky­mää juu­ri sinun toi­vei­de­si mukai­ses­ti.  

Tar­joam­me toteut­ta­mil­lem­me sivus­toil­le edul­li­seen hin­taan täy­den yllä­pi­don myös jat­kos­sa. 

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen.

Lopuk­si

Mikä­li et ole vie­lä tuo­nut myy­tä­viä koh­tei­ta verk­ko­si­vuil­le­si, niin nyt sii­hen voi­si olla hyvä aika. Ole mei­hin yhtey­des­sä, niin kar­toi­te­taan tilan­tee­si ja läh­de­tään yhdes­sä raken­ta­maan toi­mi­vam­paa sivus­toa sinun lii­ke­toi­min­nal­le­si.

Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän PDX:n avul­la auto­ma­ti­soit suu­ren osan rutii­ni­toi­men­pi­teis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta. Hel­pot koti­si­vut on kump­pa­ni­si PDX+- jär­jes­tel­män koh­tei­den tuo­mi­ses­sa verk­ko­si­vuil­le.

Mis­tä koos­tuu net­ti­si­vu­jen hin­ta?

Mis­tä koos­tuu net­ti­si­vu­jen hin­ta?

Päi­vi­tet­ty 7.1.2020

Mit­kä sei­kat vai­kut­ta­vat net­ti­si­vu­jen hin­taan? Saa­ko hal­val­la hyvät net­ti­si­vut? Mitä asioi­ta kan­nat­taa ottaa huo­mioon, kun kil­pai­lu­te­taan sivu­jen teki­jöi­tä?

Mitä net­ti­si­vut mak­sa­vat?

Net­ti­si­vu­jen toteut­ta­jaa valit­taes­sa saat­taa pää olla ensi alkuun pyö­räl­lä. Aivan kuten mui­den­kin iso­jen han­kin­to­jen yhtey­des­sä on net­ti­si­vu­ja hank­kies­sa jär­ke­vää teh­dä hin­ta­ver­tai­lua ja pereh­tyä huo­lel­li­ses­ti eri pal­ve­lun­tar­joa­jien tar­joa­miin omi­nai­suuk­siin.

Net­ti­si­vu­jen hin­ta nimit­täin koos­tuu mones­ta eri teki­jäs­tä. Kodin­ko­ne­liik­kees­tä saat edul­li­ses­ti ostet­tua perus­o­mi­nai­suuk­sil­la varus­te­tun pyy­kin­pe­su­ko­neen, mut­ta jos haluat enem­män omi­nai­suuk­sia, jou­dut taa­tus­ti kai­va­maan kuvet­ta­si enem­män. Sama pätee myös net­ti­si­vui­hin. Mitä enem­män omi­nai­suuk­sia ja sisäl­töä on, sitä hin­nak­kaam­mat sivut ovat.

Sen sijaan, että miet­ti­sit kuin­ka pal­jon verk­ko­si­vut ylei­ses­ti mak­sa­vat, kan­nat­taa ennem­min­kin miet­tiä mil­lai­set net­ti­si­vut pal­ve­le­vat juu­ri sinun yri­tys­tä­si par­hai­ten? Tar­vit­set­ko yri­tyk­sel­le­si net­ti­si­vut, joi­den teh­tä­vä­nä on toi­mia lähin­nä käyn­ti­kort­ti vai ovat­ko verk­ko­si­vut koko myyn­ti­si kes­kiös­sä?

Toi­sin sanoen: mikä on yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen stra­te­gia? Useim­mal­le yri­tyk­sel­le net­ti­si­vu­jen tavoi­te on myyn­nin kas­vat­ta­mi­nen, mut­ta yhtä lail­la tavoi­te voi olla pel­käs­tään infor­maa­tion jaka­mi­nen tai yhtey­den­o­ton hel­pot­ta­mi­nen.

Yksin­ker­tais­ten net­ti­si­vu­jen hin­ta

Perus net­ti­si­vu­pa­ke­tin voit saa­da hyvin­kin edul­li­ses­ti. Meil­lä Hel­poil­la koti­si­vuil­la perus­pa­ke­tin hin­ta on alkaen 499 €. Tähän hin­taan saat etusi­vun lisäk­si 1 - 2 sivua, esi­mer­kik­si pal­ve­lusi­vun ja yhteys­tie­dot. Tämä rat­kai­su voi olla riit­tä­vä tie­tyn­tyyp­pi­seen lii­ke­toi­min­taan.

Myös one page-sivut voi­vat olla hyvä rat­kai­su sil­loin, jos teks­tiä ei ole suu­ria mää­riä ja sivus­to kes­kit­tyy vain yhteen tuot­tee­seen tai pal­ve­luun.

Suu­rin osa yri­tyk­sis­tä tar­vit­see kui­ten­kin laa­jem­mat net­ti­si­vut. Se luon­nol­li­ses­ti nos­taa pro­jek­tin hin­taa. Yri­tyk­sen brän­din mukai­set koti­si­vut ovat kui­ten­kin kan­nat­ta­va inves­toin­ti, joka pit­käl­lä täh­täi­mel­lä hyvin toden­nä­köi­ses­ti poi­kii lisää uusia asiak­kai­ta ja sitä kaut­ta kas­sa­vir­taa. Hin­ta­las­ku­rim­me avul­la voit teh­dä net­ti­si­vu­pro­jek­til­le­si hin­ta-arvion.

Myös itse teke­mäl­lä pys­tyt toki toteut­ta­maan koti­si­vut, mut­ta sii­hen käy­tet­ty aika on pois omas­ta lii­ke­toi­min­nas­ta­si. Tuot­toi­sa ja hyvin mie­tit­ty koko­nai­suus net­ti­si­vuis­sa on kai­ken a ja o. Ammat­ti­lai­sel­le mak­sat tämän näke­myk­ses­tä, osaa­mi­ses­ta sekä ajas­ta, ja pro­jek­ti on val­mis ilman, että sinun tar­vit­see kiris­tel­lä her­mo­ja­si.

Mis­tä net­ti­si­vu­jen hin­ta koos­tuu?

Laa­duk­kaat net­ti­si­vut koos­tu­vat mones­ta eri osios­ta ja ele­men­tis­tä. Esi­mer­kik­si sivu­jen käy­tet­tä­vyys on yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta. Poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tulee löy­tää hel­pos­ti etsi­män­sä tie­to yri­tyk­se­si net­ti­si­vuil­ta. Vai­kea­sel­koi­set sivut eivät pal­ve­le asia­kas­ta ja ovat yksi suu­rim­mis­ta esteis­tä ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen.

 • Net­ti­si­vu­jen lopul­li­seen hin­taan vai­kut­taa pal­jol­ti myös se, min­kä ver­ran sinul­la on val­mis­ta sisäl­töä sivuil­le vai ulkois­tat­ko sisäl­lön­tuo­tan­non sivu­jen teki­jäl­le. Hou­kut­te­le­va, hyvin kir­joi­tet­tu sisäl­tö luo luo­tet­ta­vaa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si ja tar­jo­aa hyö­dyl­lis­tä infor­maa­tio­ta pal­ve­luis­ta­si ja tuot­teis­ta­si poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le. Hyvä teks­ti­si­säl­tö kiin­nos­taa koh­de­ryh­mää­si ja hou­kut­te­lee sivus­tol­le­si uudel­leen ja uudel­leen. Sen avul­la myös uudet luki­jat löy­tä­vät sivuil­le­si. Esi­mer­kik­si blo­gin kir­joit­ta­mi­nen verk­ko­si­vuil­la on nyky­ai­kai­nen kei­no luo­da aktii­vi­ses­ti sisäl­töä verk­ko­si­vuil­le.
 • Hyvät verk­ko­si­vut sisäl­tä­vät laa­du­kas­ta teks­tiä, joka on haku­ko­neop­ti­moi­tu Googlea var­ten. Myös mak­sul­li­seen Google Ads –mai­non­taan kan­nat­taa inves­toi­da. Ads-mai­non­nan avul­la mai­non­ta­si on koh­den­net­tua juu­ri niil­le, jot­ka käyt­tä­vät halua­maa­si avain­sa­naa tie­tyl­lä maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la. Pää­tät itse kam­pan­ja­si bud­je­tin ja mak­sat ainoas­taan klik­kauk­sis­ta.
 • Laa­du­kas kuva­si­säl­tö on nyky­päi­vän net­ti­si­vuil­la hyvin tär­keäs­sä roo­lis­sa. Mikä­li sinul­la on jo tyy­li­käs kuvat ole­mas­sa, sääs­tät net­ti­si­vu­pro­jek­tis­sa kulu­ja. Jos kuvia ei vie­lä ole, suo­sit­te­lem­me jät­tä­mään kuvien otta­mi­sen ammat­ti­lai­sen käsiin. Ammat­ti­lai­sen otta­mien kuvien avul­la myös yri­tyk­se­si net­ti­si­vu­jen ilme yhte­näis­tyy ja nos­taa brän­di­si tasoa.
 • Entä­pä onko logo­si kun­nos­sa? Onnis­tu­nut logo vah­vis­taa yri­tys­ku­vaa­si ja ker­too sanat­to­mas­ti poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si yri­tyk­se­si luon­tees­ta. Toi­si­naan voi riit­tää, että graa­fik­ko päi­vit­tää ole­mas­sa ole­van logo­si nyky­päi­vään. Har­vem­min, mut­ta jos­kus jopa täy­sin uusi logo voi olla perus­tel­tu.

Edel­lä mai­ni­tut sei­kat saat­ta­vat kuu­los­taa hel­poil­ta teh­tä­vil­tä toteut­taa, mut­ta käy­tän­nös­sä yhte­näi­sen lin­jan ja lay­ou­tin luo­mi­nen ovat mer­kit­tä­viä teki­jöi­tä onnis­tu­nees­sa pro­jek­tis­sa. Ne vaa­ti­vat rei­lus­ti työ­pa­nos­ta, visu­aa­lis­ta sil­mää ja aikaa.

Visu­aa­li­sen ilmeen suun­nit­te­lu, net­ti­si­vu­jen tek­ni­nen toteu­tus ja sisäl­lön­tuo­tan­to ovat yllät­tä­vän aikaa vie­viä puu­hia. On sano­mat­ta­kin sel­vää, että laa­duk­kaas­ta työn­jäl­jes­tä kan­nat­taa mak­saa.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Valit­se juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si sopi­vin kump­pa­ni

Alal­la on monen­lais­ta net­ti­si­vu­jen teki­jää. Saa­tat tör­mä­tä todel­la hal­poi­hin tar­jouk­siin ja toi­saal­ta net­ti­si­vu­jen toteu­tuk­sen hin­ta saat­taa pyö­riä useis­sa kym­me­nis­sä tuhan­sis­sa eurois­sa. Usein monien kym­me­nien tuhan­sien euro­jen sivus­tot ovat koo­dat­tu alus­ta lop­puun saak­ka ja näin ollen toteut­ta­mi­nen vie enem­män aikaa. Onkin tär­ke­ää löy­tää juu­ri oman yri­tyk­sen tar­pei­siin ja bud­jet­tiin sopi­va yhteis­työ­kump­pa­ni.

Edul­li­sel­la hin­nal­la saa toki hyvää­kin jäl­keä aikai­sek­si, mut­ta kan­nat­taa pitää mie­les­sä, ettei pro­jek­ti lopu sii­hen, kun sivut ovat val­miit. Jat­ku­vuus on tär­ke­ää net­ti­si­vuis­sa, joten annat mel­ko pal­jon luot­toa net­ti­si­vu­je­si raken­ta­jan käsiin. Haluat var­mas­ti, että sivus­to­si on ole­mas­sa vie­lä vuo­den­kin pääs­tä?

Kan­nat­taa siis vali­ta yhteis­työ­kump­pa­nik­seen toi­mi­ja, joka on luo­tet­ta­va ja jon­ka puo­leen voit kään­tyä mah­dol­li­sis­sa ongel­ma­ti­lan­tees­sa. Tut­ki siis huo­lel­la refe­rens­sit ja arvos­te­lut ennen pää­tök­sen teke­mis­tä. Ole myös yhtey­des­sä poten­ti­aa­li­siin kump­pa­nei­hin ja luo­ta mie­li­ku­vaan, jon­ka heis­tä saat. Jos tar­jous kuu­los­taa lii­an hyväl­tä ollak­seen tot­ta, se luul­ta­vas­ti on sitä.

Hyväl­lä net­ti­si­vu­jen teki­jäl­lä on näke­mys­tä ja koke­mus­ta niin alas­ta, toi­mi­vis­ta verk­ko­si­vuis­ta kuin lii­ke­toi­min­nas­ta­kin. Osta­mal­la net­ti­si­vut ammat­ti­lai­sel­ta saat muka­na myös koko­nais­ku­van ymmär­ryk­sen. Koke­nut ammat­ti­lai­nen nimit­täin läh­tee suun­nit­te­le­maan net­ti­si­vu­ja yri­tyk­se­si stra­te­gia mie­les­sään.

Et siis mak­sa pel­käs­tään net­ti­si­vu­jen toteu­tuk­ses­ta, vaan hin­taan sisäl­tyy mon­ta sel­lais­ta­kin asi­aa, joi­ta ei tule aja­tel­leek­si sii­nä vai­hees­sa, kun etsii sopi­vaa teki­jää.

Yllä­pi­to ja päi­vi­tyk­set tuo­vat jat­ku­via kulu­ja, mut­ta nii­hin kan­nat­taa sat­sa­ta

Net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­lun ja toteut­ta­mi­sen lisäk­si myös sivus­ton yllä­pi­dos­ta tulee lisää hin­taa koti­si­vu­pro­jek­til­le. Net­ti­si­vu­jen nopeus on omi­nai­suus, joka kan­nat­taa nos­taa kor­keal­le jalus­tal­le. Sivu­jen selai­li­jat eivät jak­sa odo­tel­la latau­tu­mis­ta, vaan kään­ty­vät hel­pos­ti kan­noil­laan. Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­den lisäk­si nopeus on valt­tia myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­sä. Google arvot­taa sähä­käs­ti toi­mi­via verk­ko­si­vu­ja kor­keam­mal­le haku­tu­lok­sis­sa.

Mak­sa­mal­la hie­man enem­män yllä­pi­dos­ta saat nopeam­min latau­tu­vat sivut. Vaik­ka tämä korot­taa­kin hie­man pro­jek­tin koko­nais­hin­taa, kan­nat­taa pitää mie­les­sä sivus­ton lop­pu­käyt­tä­jä. Suu­rin osa kävi­jöis­tä on poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, ethän halua kään­nyt­tää hei­tä pois hitaas­ti latau­tu­vien sivu­jen takia?

Aivan kuten muil­la­kin toi­mit­ta­jil­la, myös WordPres­sil­lä toteu­tet­tui­hin sivui­hin lisä­ku­lu­ja tulee myös päi­vi­tyk­sis­tä. Esi­mer­kik­si WP-lisä­osat ja -tee­mat ovat jat­ku­van kehi­tyk­sen koh­tee­na, jot­ta niil­lä voi­daan pal­vel­la asia­kas­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Päi­vi­tyk­set kan­nat­taa jät­tää ammat­ti­lais­ten käsiin manu­aa­li­sen asen­ta­mi­sen sijaan.

Lopuk­si

Kos­ka ammat­ti­tai­dol­la suun­ni­tel­lut ja toteu­te­tut net­ti­si­vut ovat inves­toin­ti yri­tyk­see­si, ei hin­ta-asioi­hin kan­na­ta taker­tua lii­kaa. Hyvin ja huo­lel­la toteu­te­tut sivut mak­sa­vat takuul­la itsen­sä takai­sin lisään­ty­nei­den yhtey­den­ot­to­jen ja kaup­po­jen myö­tä.

Me Hel­poil­la koti­si­vuil­la toteu­tam­me sivus­to­si WordPres­sil­lä. Otat­han yhteyt­tä, niin aloi­te­taan yhdes­sä net­ti­si­vu­pro­jek­ti.

Koti­si­vut vuon­na 2020 - mikä on nousus­sa?

Koti­si­vut vuon­na 2020 - mikä on nousus­sa?

Päi­vi­tet­ty 20.12.2019

Jot­ta koti­si­vut pysy­vät hou­kut­te­le­vi­na ja myy­vi­nä, täy­tyy nii­den kehit­te­lys­sä pysy­tel­lä aal­lon­har­jal­la tai olla jopa hie­man edel­lä aal­toa. Lis­ta­sim­me koti­si­vu­jen omi­nai­suuk­sien tii­moil­ta kuusi tär­ke­ää asi­aa, jot­ka jat­ka­vat kas­vu­aan vuon­na 2020.

1. Chat­bo­tit vah­vis­ta­vat ase­maan­sa vuon­na 2020

Kes­kus­te­le­va sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on kas­va­va tren­di digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Net­ti­si­vut ovat idean tasol­la pysy­neet jok­seen­kin saman­lai­si­na ja parin­kym­me­nen vuo­den ajan. Somen alus­tat ovat kui­ten­kin ede­saut­ta­mas­sa mur­ros­ta koh­ti sosi­aa­li­sem­paa ja yhtei­söl­li­sem­pää verk­koa.

Somea­lus­to­jen myö­tä myös net­ti­si­vut ovat uuden­lai­sen pai­neen alla. Herää­kin kysy­myk­siä, kuten: kuin­ka voi­sin lisä­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta sivuil­le­ni? Miten sai­sin lisät­tyä kon­ver­sio­pro­sent­tia?

Hyvä ja toi­mi­va esi­merk­ki kes­kus­te­le­vas­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta on chat­bot. Se on käte­vä, mata­lan kyn­nyk­sen vies­tin­tä­vä­li­ne. Chat­bot mah­dol­lis­taa yhtey­den­o­ton 24/7 ja hoi­taa vas­taa­mi­sen puo­les­ta­si.

Chat­bot perus­tuu aja­tuk­seen ihmi­sen halus­ta vies­tiä ja vuo­ro­vai­kut­taa asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­tees­sa. Pelk­kä yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke tun­tuu hie­man kyl­mäl­tä ja yksi­puo­li­sel­ta tätä aja­tus­ta vas­ten. Botit tuo­vat pal­ve­lun net­ti­si­vuil­le­si.

Usein pelk­kä yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen täyt­tä­mi­nen saat­taa tun­tua ajan haas­kauk­sel­ta - monel­la nimit­täin tun­tuu ole­van käsi­tys, että yhtey­den­ot­to­pyyn­töi­hin ei vas­tat­tai­si aina­kaan kovin nopeas­ti. Chat­bot “kuun­te­lee” ja vas­taa saman tien. Chat­bot kyse­lee yhteys­tie­to­ja kes­kus­te­lun lomas­sa, joten yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tulee jätet­tyä kuin huo­maa­mat­ta.

Uuden vuo­si­kym­me­nen alus­sa moni toi­mi­ja onkin siir­ty­mäs­sä hyö­dyn­tä­mään chat­bot­tia sen sijaan, että sivus­tol­la oli­si ainoas­taan yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke. Roh­keim­mat miet­ti­vät jopa yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen pois­ta­mis­ta koko­naan, mut­ta me Hel­poil­la koti­si­vuil­la suo­sit­te­lem­me pitä­mään yhtey­den­ot­to­mah­dol­li­suuk­sien kir­jon mah­dol­li­sim­man laa­ja­na.

Kan­nat­taa­kin siis miet­tiä mikä sopi­si par­hai­ten omal­le koh­de­ryh­mäl­le ja yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Se on kui­ten­kin var­maa, että vuo­si 2020 tuo chat­bot­te­ja yhä ene­ne­vis­sä mää­rin eri sivus­toil­le. Pian sinun­kin yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä saat­taa olla bot­tius­kol­lis­ta poruk­kaa.

Lue lisää chat­bo­teis­ta aiem­mis­ta pos­tauk­sis­tam­me. Yleis­tä infoa löy­dät täs­tä pos­tauk­ses­ta ja botin käsi­kir­joit­ta­mi­ses­ta olem­me kir­joit­ta­neet tän­ne.

2. Mobii­li on ensi­si­jai­nen selai­lu­vä­li­ne

Hyvin suu­ri osa verk­ko­lii­ken­tees­tä tapah­tuu myös vuon­na 2020 mobii­lis­sa ja tämä pitää ottaa huo­mioon jo verk­ko­si­vu­ja suun­ni­tel­les­sa. Täs­tä syys­tä kai­kil­le pää­te­lait­teil­le ongel­mit­ta skaa­lau­tu­vat, res­pon­sii­vi­set sivut ovat tär­keäm­mät kuin kos­kaan.

Sivus­tot kan­nat­taa suun­ni­tel­la niin, että ne skaa­lau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti eri lai­te­nä­ky­mil­le. Voi olla kui­ten­kin jär­ke­vää suun­ni­tel­la erik­seen mobii­li­lait­teil­le sovel­tu­va lay­out, sil­lä jo yli puo­let verk­ko­se­lai­lus­ta teh­dään mobii­lis­sa.

Mobii­liys­tä­väl­li­syy­des­tä on puhut­tu jo vuo­sien ajan ja se alkaa olla perus­kau­raa suun­nit­te­lus­sa. Vuon­na 2020 puhu­taan­kin koti­si­vut­ren­dien tasol­la mobii­lien­si­si­jai­suu­des­ta, jos­sa suun­nit­te­lu aloi­te­taan­kin mobii­li­nä­ky­mäs­tä.

3. Käy­tet­tä­vyy­des­tä saa­vu­tet­ta­vuu­teen vuon­na 2020

Verk­ko­si­vu­ja raken­ne­taan usein visu­aa­li­suus edel­lä, mut­ta myös käy­tet­tä­vyys on nous­sut sen rin­nal­la yhtä tär­keäk­si teki­jäk­si. Ymmär­re­tään, että mitä hel­pom­min käy­tet­tä­vät sivut, sitä suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä asia­kas myös ete­nee osto­po­lul­laan koh­ti kaup­paa. Tie­don tulee löy­tyä vai­vat­to­mas­ti ja yhtey­den­o­ton tulee olla help­poa. Nämä ovat perus­asioi­ta verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lus­sa.

Kun käy­tet­tä­vyy­den perus­asiat ovat hal­lus­sa, voi­daan men­nä astet­ta syvem­mäl­le ja alkaa miet­tiä myös saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Fyy­si­ses­sä teke­mi­ses­sä ter­mi on yhtä kuin esteet­tö­myys, joka tar­koit­taa kai­kil­le yhtä­läis­tä oikeut­ta liik­kua ilman estei­tä. Saa­vu­tet­ta­vuus on digi­maa­il­man esteet­tö­myyt­tä ja myös eri­tyis­ryh­mil­lä tulee olla mah­dol­li­suus käyt­tää verk­ko­si­vu­ja ongel­mit­ta.

Myös van­huk­set käyt­tä­vät verk­koa, joten on huo­mioi­ta­va ihmi­sen muut­tu­neet eri­tyis­tar­peet iän kart­tues­sa.

Monel­la jul­kis­hal­lin­non toi­mi­jal­la on jo digi­pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuus­suun­ni­tel­ma, joka ete­nee asteit­tain koh­ti EU-direk­tii­vin mukais­ta suo­si­tus­ta.

Kai­kil­le tasa­ver­tai­ses­ti saa­vu­tet­ta­vil­la verk­ko­si­vuil­la toteu­tu­vat mm. seu­raa­vat sei­kat:

 • Teks­ti­si­säl­tö on hel­pos­ti sil­mäil­tä­vis­sä ja se on jäsen­nel­tyä
 • Asia tulee ilmi jo heti teks­tin alus­sa, lop­pu­teks­ti tuo lisä­ar­voa
 • Kie­li on yleis­ta­juis­ta ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää
 • Sivus­to toi­mii myös esim. ruu­dun­lu­kuoh­jel­mal­la ja kuvien alt-teks­tit ovat kun­nos­sa.
 • Tie­toa on saa­ta­vil­la muu­ten­kin kuin teks­ti­muo­dos­sa, esim. videot ja info­gra­fiik­ka
 • Väl­te­tään yllät­tä­viä välk­ky­viä sisäl­tö­jä, jot­ka voi­vat lau­kais­ta esim. migree­ni­koh­tauk­sen

Verk­ko­si­vus­to­ja suun­nit­te­le­val­le tai jopa nii­den käyt­tä­jäl­le saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set saat­ta­vat tun­tua vähä­pä­töi­sil­tä. On kui­ten­kin tär­ke­ää omak­sua Design for all –ajat­te­lu, sil­lä se itsea­sias­sa lisää sivus­to­jen help­po­käyt­töi­syyt­tä myös ei-eri­tyis­ryh­mil­le. Jos tämä­kään ei vakuu­ta, voi joh­toa­ja­tuk­sek­seen ottaa sen, että saa­vu­tet­ta­vuus kai­kil­le ryh­mil­le voi par­haim­mil­laan vai­kut­taa yri­tyk­se­si myyn­tiin kas­vat­taen sitä.

4. Laa­du­kas sisäl­tö on yksi koti­si­vu­jen tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta

Vaik­ka kaik­ki edel­lä mai­ni­tut sei­kat oli­si­vat yri­tyk­se­si net­ti­si­vuil­la kun­nos­sa, ei mikään vie pois sitä tosia­si­aa, että laa­du­kas sisäl­tö on se, mikä lop­pu­jen lopuk­si on avai­na­se­mas­sa. Laa­du­kas sisäl­tö on sel­ke­ää ja oikein koh­den­net­tua. Teks­ti­si­säl­töä on tär­ke­ää myös tuot­taa aktii­vi­ses­ti lisää, sil­lä se paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Aktii­vi­suus nimit­täin ker­too Googlel­le, että sivus­to on toi­min­nas­sa ja sisäl­tö­jä päi­vi­te­tään.

Hyvä sisäl­tö kan­nat­taa kir­joit­taa avain­sa­na edel­lä. Mie­ti, mil­lä sanal­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si etsi­vät tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si. Mikä­li tämä tun­tuu haas­ta­val­ta, voi toki ensin kir­joit­taa teks­tin ja sen jäl­keen lisä­tä sii­hen halua­ma­si avain­sa­nat.

Sisäl­lön­tuo­tan­non voi ostaa toki myös val­mii­na pal­ve­lu­na. Laa­duk­kaan teks­ti­si­säl­lön tuot­ta­mi­nen voi yllät­täen muo­dos­tua pul­lon­kau­lak­si yri­tyk­sen koti­si­vu­pro­jek­tis­sa, joten val­miik­si tuo­tet­tu sisäl­tö on var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to. Tutus­tu täs­tä sisäl­lön­tuo­tan­to­pal­ve­luum­me.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen.

5. Video­ma­te­ri­aa­li verk­ko­si­vuil­la vah­vis­taa sisäl­lön sano­maa

Sisäl­tö video­muo­dos­sa on teho­kas­ta ja vai­kut­ta­vaa. On tut­kit­tu että infor­maa­tio, joka tulee video­muo­dos­sa jää parem­min mie­leen kuin teks­ti­muo­toi­nen infor­maa­tio.

Videoi­ta voi lisä­tä vah­vis­ta­maan teks­ti­si­säl­töä. Var­sin­kin, jos kysees­sä on jokin haas­ta­va aihe, voi video olla hyvä rat­kai­su. Video­si­säl­töä voi tuot­taa myös ajat­te­le­mal­la hie­man ns. laa­ti­kon ulko­puo­lel­le. Sitä voi tuo­da inno­va­tii­vi­ses­ti yhteyk­siin, jois­sa sitä ei yleen­sä ole totut­tu näke­mään.

Esi­mer­kik­si myyn­nin ja mark­ki­noin­nin pik­ku­hil­jaa sulau­tues­sa lähem­mäs toi­si­aan, voi­si yhte­nä idea­na olla esi­mer­kik­si myyn­nil­li­sen video­ter­veh­dyk­sen teke­mi­nen poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le.

6. Sivu­jen lataus­no­peus

Vuo­den 2020 net­ti on nopea, aina­kin jos ver­taa inter­ne­tin alkuai­koi­hin, jol­loin sivun latau­tu­mi­sen taus­ta­musiik­ki­na soi modee­min yhdis­tä­mi­sää­ni. Verk­ko­si­vu­jen käyt­tä­jä on tot­tu­nut sii­hen, että sivut latau­tu­vat sala­man­no­peas­ti. Pois­tu­mis­pro­sent­ti kas­vaa huo­mat­ta­vas­ti, jos sisäl­tö ei aukea heti.

Aika, jon­ka ihmi­set käyt­ti­vät vuon­na 1996 net­ti­si­vu­jen latau­tu­mi­sen odot­te­luun on jopa huvit­ta­vaa ver­rat­tu­na aikaan, jon­ka käyt­tä­jät nyky­päi­vä­nä suos­tu­vat odot­te­le­maan. Infor­maa­tio­tul­va ja tie­don nopea­tem­poi­suus ovat muo­kan­neet aivo­jam­me suun­taan, jos­sa nano­se­kun­nin vii­ve latau­tu­mi­ses­sa voi saa­da aikaan välit­tö­män pois­tu­mi­sen sivus­tol­ta. Kes­kit­ty­mis­ky­ky on hei­ken­ty­nyt ja ihmi­set ärsyyn­ty­vät hel­pos­ti odot­te­lus­ta.

Eri­tyi­ses­ti verk­ko­kau­pas­sa on hyvin tär­ke­ää, että tuot­teet latau­tu­vat nopeas­ti. Jo aivan pie­ni­kin lataus­no­peu­den hidas­tu­mi­nen aiheut­taa kon­ver­sio­me­ne­tyk­siä. Tämä taas näkyy suo­raan yri­tyk­sen myyn­ti­ti­lil­lä. Jopa yhden sekun­nin hei­kom­pi latausai­ka vähen­tää myyn­tiä huo­mat­ta­vas­ti.

Onnek­si on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta teh­dä toi­mia, joil­la oman yri­tyk­sen koti­si­vu­jen lataus­no­peus para­nee. Tutus­tu täs­tä vink­kei­hin, joil­la voit itse­kin vai­kut­taa sivus­ton nopeu­teen.

Sivu­jen latausai­kaa on mah­dol­lis­ta nopeut­taa myös Aseon auto­maat­ti­sen nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lun avul­la. Sen ansios­ta min­kä tahan­sa net­ti­si­vus­ton tek­ni­nen nopeusop­ti­moin­ti voi­daan auto­ma­ti­soi­da 5 minuutissa.Palvelu nopeut­taa sivu­jen latausai­ko­ja, min­kä ansios­ta käyt­tä­jä­tyy­ty­väi­syys para­nee ja toden­nä­köi­ses­ti myös verk­ko­si­vus­ton tulok­set Googles­sa para­ne­vat. 

Lopuk­si

Vuo­si 2020 tuo muka­naan koko­naan uuden vuo­si­kym­me­nen. Digi­mark­ki­noin­nin saral­la suu­ria mul­lis­tuk­sia ei ole tie­dos­sa, ennem­min­kin tee­ma­na voi­si olla van­han uudis­ta­mi­nen ja paran­ta­mi­nen.

Verk­ko­si­vut eivät ole katoa­mas­sa min­ne­kään, päin­vas­toin: yri­tyk­sel­lä on hyvä olla oma tur­va­sa­ta­ma sen lisäk­si, että se vai­kut­taa eri somea­lus­toil­la. Kos­kaan ei voi nimit­täin tie­tää mis­sä jamas­sa eri sosi­aa­li­sen median kana­vat ovat vaik­ka­pa vii­den vuo­den kulut­tua.

Yri­tyk­sen omia koti­si­vu­ja kehit­tä­mäl­lä ja päi­vit­tä­mäl­lä olet oman alus­ta­si hal­ti­ja ja laa­du­kas­ta sisäl­töä tuot­ta­mal­la teet sivus­tos­ta­si myös asiak­kail­le­si tutun ja tur­val­li­sen pai­kan, johon on muka­va tul­la. Saat samal­la sitou­tet­tua asiak­kaa­si yhtei­sök­si.

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE