Kes­to­lin­kin opti­moi­mi­nen yksit­täi­sil­le sivuil­le ja blo­giar­tik­ke­lei­hin

Kes­to­lin­kin opti­moi­mi­nen yksit­täi­sil­le sivuil­le ja blo­giar­tik­ke­lei­hin

Päi­vi­tet­ty 11.12.2019

Kes­to­lin­kin lop­puo­sa eli pol­ku­tun­nus (engl. Slug) on net­ti­si­vun URL-osoit­tees­sa se osa, joka iden­ti­fioi yksit­täi­sen sivun tai artik­ke­lin. Kes­to­link­ki kan­nat­taa aina opti­moi­da muok­kaa­mal­la pol­ku­tun­nus­ta ennen sivun jul­kai­sua.

Mik­si kes­to­link­ki pitää opti­moi­da

Kes­to­lin­kin lopus­sa ole­va pol­ku­tun­nus on yksit­täis­ten net­ti­si­vu­jen ja artik­ke­lei­den URL-osoit­tees­sa se osuus, joka iden­ti­fioi juu­ri tämän kysei­sen sivun. Kes­to­link­ki on yksi niis­tä asiois­ta, jot­ka ker­to­vat Googlel­le, mis­tä sivul­la on kyse, ja sik­si onkin tär­ke­ää, että myös se opti­moi­daan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä sil­mäl­lä pitäen.

Lisäk­si kes­to­link­ki näkyy myös haku­ja teke­väl­le käyt­tä­jäl­le Googlen haku­tu­los­si­vul­la heti metaot­si­kon ala­puo­lel­la ja vai­kut­taa osal­taan myös sii­hen, klik­kaa­ko vie­rai­li­ja itsen­sä sivus­tol­le. Metaot­si­kos­sa- ja kuvauk­ses­sa voi­daan tie­ten­kin tar­kem­min ker­toa, mitä sivul­la on, mut­ta usein vii­me­kä­des­sä link­ki ker­too, voi­si­ko sivu tar­jo­ta meil­le etsi­mäm­me.

Kes­to­lin­kin muok­kaa­mi­nen WordPres­sis­sä

Kes­to­link­ki löy­tyy WordPress-sivun ylä­kul­mas­ta, jos­ta sen pol­ku­tun­nus­ta pää­see näp­pä­räs­ti muok­kaa­maan yhdel­lä klik­kauk­sel­la niin halu­tes­saan. Kes­to­link­ki muo­dos­tuu kyl­lä auto­maat­ti­ses­ti otsi­kon mukaan esi­mer­kik­si jokai­seen blo­gi­pos­tauk­seen. Usein auto­maat­ti­ses­ti muo­dos­tu­nut link­ki ei kui­ten­kaan ole haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta paras vaih­toeh­to, eten­kin jos otsik­ko on pit­kä.

Kes­to­link­ki kan­nat­taa vaih­taa halu­tun­lai­sek­si aina ennen artik­ke­lin jul­kai­sua, kos­ka jos aikai­sem­min jul­kais­tun sivun kes­to­link­ki muut­tuu, luon­nol­li­ses­ti myös sen osoi­te vaih­tuu. Näin ollen esi­mer­kik­si van­haan blo­giar­tik­ke­liin mui­den sivuil­ta joh­ta­vat lin­kit eivät enää toi­mi, kun link­kiä on muo­kat­tu. Täl­löin myös­kään vaik­ka­pa Face­boo­kin jul­kai­su, jos­sa on mai­nos­tet­tu artik­ke­lia, ei enää ohjaa kävi­jöi­tä oike­aan paik­kaan.

Aiem­min jul­kais­tu­jen artik­ke­lei­den van­hen­tu­nut­ta sisäl­töä­hän kan­nat­taa toki päi­vit­tää ajan tasal­le. Se vies­tit­tää haku­ko­neil­le, että sisäl­lös­tä väli­te­tään ja luki­joil­le halu­taan tar­jo­ta paras­ta mah­dol­lis­ta sisäl­töä. Blo­giar­tik­ke­lien kes­to­link­kien muo­toi­lus­sa kan­nat­taa kui­ten­kin ottaa huo­mioon, että vaik­ka itse teks­tiä päi­vi­tet­täi­siin myö­hem­min, link­kiä ei sil­ti kan­na­ta vaih­taa.

Mikä­li blo­gi­teks­tin sisäl­töä halu­taan muut­taa radi­kaa­lis­ti (ja sitä myö­ten myös link­kiä), kan­nat­taa mie­luum­min kir­joit­taa koko­naan uusi artik­ke­li eri näkö­kul­mas­ta. Täl­lä tavoin on mah­dol­lis­ta saa­da enem­män näky­vyyt­tä molem­mil­le aiheil­le.

Link­kien sisäl­töä ei kan­na­ta myös­kään liit­tää lii­ak­si mihin­kään tiet­tyyn ajan­koh­taan, jot­ta artik­ke­li kes­tää aikaa. Esi­mer­kik­si Paras lasag­ne­re­sep­ti vuo­del­le 2020 -otsi­koi­dun artik­ke­lin lin­kis­tä kan­nat­taa jät­tää vuo­si­lu­ku pois. Tuo­re vuo­si­lu­ku toki toden­nä­köi­ses­ti hou­kut­te­lee ajan­koh­tai­suu­del­laan, joten se kan­nat­taa sik­si sisäl­lyt­tää kui­ten­kin otsi­kon lisäk­si esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa näky­vään metaot­sik­koon ja -kuvauk­seen, joi­ta voi sit­ten myö­hem­min päi­vit­tää.

Mikä­li van­ha kes­to­link­ki kai­kes­ta huo­li­mat­ta halu­taan vaih­taa, kan­nat­taa van­has­ta osoit­tees­ta teh­dä uudel­lee­noh­jaus uuteen osoit­tee­seen.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen.

Pol­ku­tun­nuk­ses­sa on käy­tet­ty sivun tär­kein­tä haku­fraa­sia

Mil­lai­nen sit­ten on hyvä kes­to­link­ki? Kos­ka kes­to­link­ki on yksi niis­tä asiois­ta, jot­ka voi­vat vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen, on olen­nais­ta, että kes­to­lin­kin pol­ku­tun­nuk­ses­sa käy­te­tään sivun tär­kein­tä avain­sa­naa tai haku­fraa­sia. Yksit­täi­sen avain­sa­nan sijaan kil­pai­lu useam­mas­ta sanas­ta koos­tu­val­la lausek­keel­la voi olla hel­pom­paa. Lin­kin lop­puo­saan tulee siis sisäl­lyt­tää aina se sana tai lause­ke, jol­la halu­taan artik­ke­lin tai sivun löy­ty­vän haku­tu­lok­sis­ta. (Ja tot­ta kai avain­sa­naa pitää muis­taa käyt­tää myös sivun otsi­kois­sa ja lei­pä­teks­tis­sä.)

Kes­to­link­ki on käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen

Kuten sanot­tu link­ki näkyy myös esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa, ja sik­si se kan­nat­taa­kin muo­toil­la myös mah­dol­li­sim­man käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sek­si. Haku­ja teke­vän käyt­tä­jän pitäi­si saa­da jo pel­käs­tä lin­kis­tä osviit­taa sii­tä, mitä sivu pitää sisäl­lään. Siis­pä kan­nat­taa miet­tiä, miten lin­kis­tä sai­si muo­toil­tua mah­dol­li­sim­man kuvaa­van, hakusa­nat huo­mioi­den. Aina­kin lie­nee sel­vää, ettei link­kiin kan­na­ta jät­tää luki­jal­le mitään ker­to­mat­to­mia kir­jain- tai nume­ro­yh­dis­tel­miä.

Hyväs­tä kes­to­lin­kis­tä on rii­sut­tu pois kaik­ki tur­ha

Vaik­ka esi­mer­kik­si WordPress osaa­kin muo­dos­taa kes­to­lin­kin artik­ke­lin otsi­kon mukaan, kan­nat­taa link­ki kui­ten­kin aina tar­kis­taa ja tar­vit­taes­sa muo­ka­ta sitä esi­mer­kik­si lyhyem­mäk­si. Otsik­ko­kin toki kan­nat­taa pitää yleen­sä mie­luum­min tii­vii­nä ja yti­mek­kää­nä, mut­ta toi­si­naan se vaa­tii myös joi­ta­kin “täy­te­sa­no­ja” ollak­seen mah­dol­li­sim­man kuvaa­va ja hou­kut­te­le­va.

Kes­to­lin­kis­tä puo­les­taan kan­nat­taa pois­taa kaik­ki lin­kin kan­nal­ta tur­hat sanat ja mer­kit. Kes­to­lin­kin ei vält­tä­mät­tä ole pak­ko olla lyhyt, mut­ta usein se lyhe­nee, kun kaik­ki yli­mää­räi­nen rii­su­taan pol­ku­tun­nuk­ses­ta pois. On kui­ten­kin syy­tä muis­taa, ettei avain­sa­naa (joka tie­ten­kin sisäl­tyy myös hyvään otsik­koon) pois­te­ta lin­kis­tä.

Käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si tämän artik­ke­lin pit­käh­köä otsik­koa ei kan­nat­ta­nut jät­tää link­kiin sel­lai­se­naan “Kes­to­lin­kin opti­moi­mi­nen yksit­täi­sil­le sivuil­le ja blo­giar­tik­ke­lei­hin”. Otsik­ko sisäl­tää artik­ke­lin luki­jal­le hyö­dyl­lis­tä tar­ken­ta­vaa tie­toa, joka ei kui­ten­kaan lin­kin kan­nal­ta ole vält­tä­mä­tön­tä. Sen sijaan “Kes­to­lin­kin opti­moi­mi­nen” ker­too riit­tä­väs­ti artik­ke­lin sisäl­lös­tä ja sisäl­tää artik­ke­lin tär­keim­män avain­sa­na. Se on myös sopi­van lyhyt, kun lin­kin kan­nal­ta tur­hat täy­te­sa­nat on pois­tet­tu.

Käy­tä avain­sa­nan syno­nyy­me­jä koti­si­vuil­la­si

Käy­tä avain­sa­nan syno­nyy­me­jä koti­si­vuil­la­si

Päi­vi­tet­ty 20.11.2019

Haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta puhut­taes­sa perään­kuu­lu­te­taan aina tär­kei­den avain­sa­no­jen käyt­töä, ja aivan syys­tä. Mut­ta tie­sit­kö, että spe­si­fien avain­sa­no­jen lisäk­si oli­si tär­ke­ää käyt­tää myös nii­den syno­nyy­me­jä?

Avain­sa­no­jen käy­tös­tä

Avain­sa­nat ovat rat­kai­se­van tär­kei­tä haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta. Mut­ta yksi­nään niil­lä ei teh­dä vie­lä mitään, jos sivu­ja ei opti­moi­da myös muis­ta näkö­kul­mis­ta, joi­ta ovat esi­mer­kik­si sivu­jen käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syys, tur­val­li­suus, hyvä sisäl­tö ja tek­ni­nen seo, kuten sivu­jen nopeusop­ti­moin­ti.  Avain­sa­na­tut­ki­mus on kui­ten­kin yksi tär­keim­mis­tä asiois­ta, kun ryh­dy­tään miet­ti­mään haku­ko­neop­ti­moin­tia.

Käy­tän­nös­sä avain­sa­na­tut­ki­mus tar­koit­taa, että etsi­tään kai­kis­ta olen­nai­sim­pia ja osu­vim­pia avain­sa­no­ja käy­tet­tä­väk­si sivuil­la, niin osoit­teis­sa, otsi­kois­sa, meta­teks­teis­sä kuin lei­pä­teks­tis­sä­kin. Avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­sa kar­toi­te­taan eri­lai­sia avain­sa­na­vaih­toeh­to­ja monin eri tavoin. Käy­te­tään Googlen Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jaa, sel­vi­te­tään kil­pai­li­joi­den käyt­tä­miä avain­sa­no­ja, google­te­taan ja poh­di­taan alan asian­tun­ti­joi­den kans­sa sopi­vim­pia ter­me­jä.

Valin­ta teh­dään pun­ta­roi­mal­la sitä, kuin­ka hyvin avainsana(t) vas­taa sivun sisäl­töä ja kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti sitä käy­te­tään haet­taes­sa tämän kal­tais­ta sisäl­töä. Valin­ta ei perus­tu mutu­tun­tu­maan, vaan haku­mää­rien ja avain­sa­nan kil­pai­lu­ti­lan­teen sel­vit­tä­mi­seen.

Täy­del­li­sen avain­sa­nan etsi­mi­seen käy­te­tään pal­jon aikaa, ja usein luul­laan, että täyt­tä­mäl­lä teks­ti täl­lä kysei­sel­lä sanal­la voi­daan paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. On kui­ten­kin tär­ke­ää tie­tää, että yhden ja saman sana­muo­don jat­ku­van käyt­tä­mi­sen sijaan, kan­nat­taa teks­tiin aina sisäl­lyt­tää avain­sa­nan syno­nyy­me­ja ja eri muo­to­ja avain­sa­nas­ta.

Mik­si lii­al­lis­ta avain­sa­no­jen käyt­töä tuli­si vält­tää?

Tär­kein syy sii­hen, mik­si net­ti­si­vua ei kos­kaan kan­na­ta täyt­tää avain­sa­noil­la on, että sil­loin teks­tin luet­ta­vuus kär­sii. Lii­al­li­nen avain­sa­no­jen käyt­tö häi­rit­see luki­jaa, sil­lä usein se tar­koit­taa myös lii­al­lis­ta tois­toa ja tyl­sää teks­tiä, joka ei tar­joa luki­jal­le mitään uut­ta. Tär­kein­tä­hän kui­ten­kin oli­si, että teks­ti pys­tyi­si tar­joa­maan luki­jal­le hänen tar­vit­se­man­sa tie­don ja vas­taa­maan hän­tä askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin mie­len­kiin­toi­ses­ti ja hel­pos­ti omak­sut­ta­vas­sa muo­dos­sa.

Aikoi­naan teks­tiä kyl­lä haku­ko­neop­ti­moi­tiin nime­no­maan sisäl­lyt­tä­mäl­lä sii­hen mah­dol­li­sim­man pal­jon tär­kei­tä avain­sa­no­ja, jopa avain­sa­na­lis­to­jen muo­dos­sa. Nyky­ään täl­lai­nen ei enää kui­ten­kaan toi­mi, vaan hyvä näky­vyys voi­daan saa­vut­taa ainoas­taan vakuut­ta­mal­la Google aidos­ti laa­duk­kaal­la sisäl­löl­lä. Erin­omai­nen sisäl­tö on infor­ma­tii­vis­ta, suju­vaa ja hel­pos­ti luet­ta­vaa, eikä se näin ollen sisäl­lä avain­sa­na­lis­to­ja tai hir­vit­tä­vää mää­rää. Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen eivät vai­ku­ta ainoas­taan avain­sa­nat, vaan myös teks­tin koko­nais­val­tai­nen laa­tu ja se, kuin­ka pit­kään sivus­to­vie­rai­li­jat viih­ty­vät teks­tin paris­sa.

Miten avain­sa­no­ja ja nii­den syno­nyy­me­ja sit­ten pitäi­si käyt­tää?

Vaih­te­lu tekee teks­tis­tä kiin­nos­ta­vam­man ja miel­lyt­tä­väm­män lukea. Sen sijaan, että teks­tis­sä hoet­tai­siin jat­ku­vas­ti vaik­ka­pa vil­la­pai­ta-ter­miä (jos se esi­mer­kik­si oli­si tär­kein avain­sa­na), vaih­toeh­toi­na tuli­si käyt­tää myös esi­mer­kik­si sano­ja vil­la­puse­ro, neu­le­pai­ta ja neu­le­puse­ro. Syno­nyy­mien lisäk­si oli­si hyvä käyt­tää myös avain­sa­naan kiin­teäs­ti liit­ty­viä ter­me­jä, vaik­ka ne eivät oli­si­kaan suo­ra­nai­sia syno­nyy­me­ja, kuten puse­ro ja neu­le. Täl­lä tavoin teks­tin luet­ta­vuus para­nee ja samal­la haku­ter­mien vari­aa­tio kas­vaa.

Myös long tail -avain­sa­no­jen, eli useam­mas­ta kuin yhdes­tä tai kah­des­ta sanas­ta koos­tu­vien haku­lausek­kei­den muo­toa kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti vaih­del­la. Teks­tis­tä tulee nimit­täin todel­la töke­rö, jos lähes­tul­koon joka toi­nen vir­ke alkaa “Alpa­kan vil­las­ta val­mis­te­tut vil­la­pai­dat…”. Vaih­te­lua teks­tiin voi tuo­da käyt­tä­mäl­lä vaik­ka­pa lausek­kei­ta “Koti­mai­set vil­la­neu­leet” ja “Alpak­ka­lan­gas­ta val­mis­te­tut puse­rot”.

Vari­aa­tio­ta avain­sa­noi­hin ja haku­lausek­kei­siin

Syno­nyy­mit ja avain­sa­noi­hin kiin­teäs­ti liit­ty­vät fraa­sit ovat yksi tapa aut­taa myös Googlea ymmär­tä­mään, mis­tä sivus­tol­la­si on kyse. Google pyr­kii tar­joa­maan käyt­tä­jil­leen paras­ta mah­dol­lis­ta sisäl­töä ja “ran­ka­tes­saan” sivu­ja­si se yrit­tää yksit­täis­ten avain­sa­no­jen lisäk­si saa­da myös laa­jem­min sel­vil­le, mis­tä sivuil­la­si ker­ro­taan.

Yksi help­po tapa löy­tää vari­aa­tio­ta avain­sa­no­jen rin­nal­le on kir­joit­taa avain­sa­na Googlen haku­kent­tään ja hyö­dyn­tää sen täy­den­ny­so­mi­nai­suut­ta. Täl­löin haku­ko­ne arvaa, mitä olet hake­mas­sa ja tar­jo­aa hakuusi liit­ty­viä enna­koin­te­ja, jot­ka ovat toden­nä­köi­ses­ti saman­kal­tai­sia kuin var­si­nai­nen hakusa­na­si tai haku­lausek­kee­si.

Avain­sa­naan liit­ty­viä ter­me­jä ja fraa­se­ja voi etsiä myös avain­sa­nal­la avau­tu­van haku­tu­los­si­vun lopus­ta, koh­das­ta “Aihee­seen x liit­ty­vät haut”.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen.

Lopuk­si

Syno­nyy­mien käyt­tö ja vari­aa­tion lisää­mi­nen ei suin­kaan tar­koi­ta, ettei­kö avain­sa­no­ja sel­lai­se­naan tuli­si käyt­tää enää lain­kaan. On edel­leen tär­ke­ää, että niin otsi­kois­ta kuin lei­pä­teks­tis­tä­kin löy­tyy tär­keim­mät avain­sa­nat myös sel­lai­se­naan, kuin haki­jat nii­tä käyt­tä­vät. Kyse on ennem­min­kin avain­sa­no­jen mal­til­li­ses­ta käyt­tä­mi­ses­tä ja vaih­te­lun lisää­mi­ses­tä teks­tin suju­voit­ta­mi­sek­si. Eri­lais­ten ter­mien käyt­tö mah­dol­lis­taa myös sen, että sivu­je­si sisäl­tö löy­tyy mah­dol­li­sim­man monel­le käyt­tä­jäl­le myös sil­loin, kun haki­jat käyt­tä­vät hakusa­noi­na avain­sa­no­je­si syno­nyy­me­jä.

Long tail -avain­sa­nat

Long tail -avain­sa­nat

Päi­vi­tet­ty 11.12.2019

Paran­na haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si hyö­dyn­tä­mäl­lä pit­kän hän­nän haku­lausek­kei­ta

Long tail -avain­sa­nat osak­si haku­ko­neop­ti­moin­tia

Olem­me kir­joit­ta­neet aikai­sem­min­kin usei­ta pos­tauk­sia haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta ja anta­neet vink­ke­jä, joi­den avul­la yri­tyk­sen net­ti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä voi­daan paran­taa. On tul­lut sel­väk­si, että avain­sa­nat ovat nimen­sä mukai­ses­ti avai­na­se­mas­sa haku­ko­neys­tä­väl­li­sen sisäl­lön tuot­ta­mi­ses­sa. Myös ter­mi “long tail -avain­sa­na” on vilah­ta­nut ohjei­den ja vink­kien jou­kos­sa.

Täs­sä artik­ke­lis­sa paneu­dum­me sii­hen, mitä nuo long tail -avain­sa­nat oikeas­taan ovat, miten nii­tä käy­te­tään net­ti­si­vuil­la ja miten sinä voi­sit niis­tä hyö­tyä.

Jos avain­sa­no­jen käyt­tö ja haku­ko­neop­ti­moin­ti yli­pään­sä ovat sinul­le vie­lä vie­rai­ta, suo­sit­te­len ennen long tail -avain­sa­noi­hin pereh­ty­mis­tä luke­maan artik­ke­lin Ohjeet haku­ko­neop­ti­moin­tiin.

Mikä on long tail -avain­sa­na?

Long tail -avain­sa­na ter­mi­nä joh­taa hie­man har­haan, kos­ka kyse ei suin­kaan ole yhdes­tä avain­sa­nas­ta vaan useam­man sanan muo­dos­ta­mas­ta haku­lausek­kees­ta. Long tail -avain­sa­nat ovat siis tyy­pil­li­ses­ti käy­tet­ty­jä hakusa­no­ja pidem­piä ja yksi­tyis­koh­tai­sem­pia haku­lausek­kei­ta, joil­la käyt­tä­jät teke­vät haku­ja Googles­sa.

Yksin­ker­tai­ses­ta esi­mer­kis­tä käy ilmi tyy­pil­li­ses­ti käy­tet­ty­jen yksit­täis­ten avain­sa­no­jen eli lyhyi­den “pää­ter­mien” tai “pää­ha­kusa­no­jen” ja long tail -haku­lausek­kei­den väli­nen ero: Voit etsiä Googles­ta las­ten­kir­jo­ja lyhyes­ti käyt­tä­mäl­lä hakua “las­ten­kir­jat” tai koh­den­ne­tum­min käyt­tä­mäl­lä pidem­pää hakua “opet­ta­vai­sia las­ten­kir­jo­ja alle kou­lui­käi­sil­le”. Saa­ma­si haku­tu­lok­set ovat toden­nä­köi­ses­ti hyvin eri­lai­set.

Pää­ter­mit ovat yleen­sä lyhyi­tä, yhden (tai kah­den) sanan mit­tai­sia hakusa­no­ja, joil­la teh­dään usein todel­la pal­jon haku­ja. Nii­den suo­sion vuok­si nii­tä mie­lel­lään käy­te­tään myös teks­tien avain­sa­noi­na. Ongel­ma­na näis­sä pää­ter­meis­sä on kui­ten­kin se, että ne ovat usein todel­la kil­pail­tu­ja, jol­loin nii­tä käyt­tä­mäl­lä on äärim­mäi­sen vai­ke­aa pääs­tä hyvil­le sijoi­tuk­sil­le Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Eivät­kä ne  myös­kään ker­ro haki­jan tar­pees­ta kovin­kaan yksi­tyis­koh­tai­ses­ti. Long tail -avain­sa­noil­la puo­les­taan teh­dään huo­mat­ta­vas­ti vähem­män haku­ja, mut­ta nii­den avul­la pys­ty­tään kui­ten­kin tar­joa­maan parem­min haki­jan tar­pei­ta vas­taa­via haku­tu­lok­sia.

Hie­man yksin­ker­tais­taen suo­sit­tu yksit­täi­nen avain­sa­na muut­tuu long tail -avain­sa­nak­si, kun sii­hen teh­dään jokin täs­men­tä­vä lisäys. Sen sijaan, että käy­tet­täi­siin avain­sa­na­na pelk­kää kah­vi­la-sanaa (tai “kah­vi­lat Lah­ti”), sitä tar­ken­ne­taan­kin käyt­tä­mäl­lä vaik­ka­pal­la lause­ket­ta “koi­rays­tä­väl­li­nen kah­vi­la Lah­ti”. On sel­vää, että pää­ha­kusa­na on long tail -hakusa­naa mer­kit­tä­väs­ti hae­tum­pi, mut­ta samal­la myös huo­mat­ta­vas­ti kil­pail­lum­pi ja epä­mää­räi­sem­pi.

Mik­si long tail -avain­sa­no­ja kan­nat­taa käyt­tää?

Long tail -avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen tuo siis toden­nä­köi­ses­ti vähem­män lii­ken­net­tä sivuil­le­si, mut­ta samal­la sinä pys­tyt nii­den avul­la parem­min vas­taa­maan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si kysyn­tään. Kan­nat­taa­ko nii­tä siis käyt­tää vai ei?

Long tail -avain­sa­no­ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää eten­kin sil­loin, kun sinul­le tär­keät avain­sa­nat ovat todel­la kil­pail­tu­ja, etkä toden­nä­köi­ses­ti nii­den avul­la tule pär­jää­mään saman alan suu­rem­pia, tun­ne­tum­pia ja koke­neem­pia kil­pai­li­joi­ta vas­taan.

Long tail -avain­sa­nat ovat erit­täin hyö­dyl­li­siä juu­ri sik­si, että ne ovat vähem­män kil­pail­tu­ja. On pal­jon hel­pom­paa pääs­tä parem­mil­le sijoi­tuk­sil­le Googlen haku­tu­lok­sis­sa long tail -avain­sa­noil­la kuin taval­li­sil­la hakusa­noil­la, ja mitä spe­si­fim­pi sekä pidem­pi haku­fraa­si on, sitä hel­pom­paa kil­pai­le­mi­nen on. Jos­kaan ei tie­ten­kään pidä käyt­tää niin pit­kiä ja yksi­tyis­koh­tai­sia lausek­kei­ta, ettei kukaan käy­tä nii­tä. Mut­ta sii­tä, mil­lai­nen on hyvä long tail -avain­sa­na, tuon­nem­pa­na.

Toi­nen syy käyt­tää long tail -avain­sa­no­ja on, että ne kon­ver­toi­vat parem­min, mikä tar­koit­taa, että long tail -haku­jen kaut­ta sivuil­le­si löy­tä­vät sivus­to­vie­rai­li­jat ovat toden­nä­köi­sim­min aikeis­sa ostaa pal­ve­lui­ta­si tai tuot­tei­ta­si.

Esi­mer­kik­si jos teen haun käyt­täen lyhyt­tä pää­ha­kusa­naa, kuten “mat­ka­koh­teet Suo­mi”, kar­toi­tan toden­nä­köi­ses­ti eri­lai­sia koti­maan mat­kai­lu­koh­tei­ta. Jos taas teen haun käyt­täen long tail -fraa­sia “Vuo­kra­mök­ki Turun saa­ris­to”, tie­dän jo tar­kem­min, mitä etsin ja olen toden­nä­köi­ses­ti päät­tä­nyt läh­teä kesä­lo­ma­mat­kal­le Turun saa­ris­toon, jos­ta etsin itsel­le­ni sopi­vaa vuo­kra­mök­kiä.

Näky­vyy­den ja kon­ver­sioi­den toden­nä­köi­syy­den lisäk­si ja nii­den takia long tail -avain­sa­no­jen kaut­ta net­ti­si­vuil­le­si tul­lut lii­ken­ne on suo­ta­vam­paa myös sik­si, että nämä sivus­to­vie­rai­li­jat myös toden­nä­köi­sem­min löy­tä­vät sivuil­ta­si etsi­män­sä. Sen sijaan yleis­luon­tois­ten, yksit­täis­ten hakusa­no­jen kaut­ta sivuil­le tulee väis­tä­mät­tä myös sel­lai­sia vie­rai­li­joi­ta, joi­den “ongel­maan” sivus­to­si ei tar­joa rat­kai­sua.

Esi­mer­kik­si käyt­tä­jät, jot­ka teke­vät haun käyt­täen ter­miä “auton vahaus”, eivät vält­tä­mät­tä ole osta­mas­sa kyseis­tä pal­ve­lua, vaan etsi­vät tie­toa sii­tä, miten auto kan­nat­taa vaha­ta itse. Sen sijaan “Auton vahaus edul­li­ses­ti Van­taa” -haun teh­nyt käyt­tä­jä etsii tie­toa nime­no­maan kysei­sen pal­ve­lun tar­joa­jas­ta.

Kaik­ki kävi­jä­lii­ken­ne­hän (oli se sit­ten tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta tai ei) on yleen­sä hyvä asia, mut­ta eten­kin klik­kaus­koh­tai­ses­ti hin­noi­tel­lus­ta hakusa­na­mai­non­nas­ta mak­sa­vil­le tur­hat klik­kauk­set voi­vat tul­la kal­liik­si. Tiet­ty­jen avain­sa­no­jen ja long tail -avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen ei itses­sään mak­sa mitään, mut­ta nii­den rin­nal­la on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää myös mak­sul­lis­ta Google Ads -mai­non­taa, jos­sa eten­kin ne kil­pail­luim­mat pää­ha­kusa­nat ovat klik­kaus­hin­noil­taan kal­leim­pia.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen.

Hyviä long tail -avain­sa­no­ja

Kuten sanot­tu hyvä long tail -hakusa­na raken­tuu usein täs­men­nyk­sek­si pää­ha­kusa­nan tai sen syno­nyy­min ympä­ril­le. Long tail -avain­sa­no­ja voi kar­toit­taa miet­ti­mäl­lä, mikä on se asia, joka erot­taa tar­jo­tut pal­ve­lut tai tuot­teet muis­ta saman­kal­tai­sis­ta.

Ovat­ko yri­tyk­se­si pal­ve­lut esi­mer­kik­si suun­nat­tu jol­le­kin tie­tyl­le ryh­mäl­lä, ovat­ko tuot­tee­si kil­pai­li­joi­den saman­moi­sis­ta poi­ke­ten ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä tai annat­ko pal­ve­luil­le­si nor­maa­lia pidem­män takuun? Mikä­li mitään täy­sin spe­si­fiä kil­pai­lu­valt­tia ei ole,  voi­sit­ko esi­mer­kik­si lisä­tä avain­sa­naa­si “Ravin­to­la Tam­pe­re” tar­ken­nuk­sen, kuten “vegaa­ni­nen”, “glu­tee­ni­ton” tai “avoin­na yöl­lä”?

Hel­poin tapa aloit­taa long tail -avain­sa­no­jen kar­toit­ta­mi­nen on käyt­tää Googlen enna­koi­vaa hakua. Kir­joit­ta­mal­la Googlen haku­kent­tään sivusi tär­keim­män avain­sa­nan saat näky­vil­le sanaan liit­ty­vät muut Googlen tar­joa­mat haku­ter­mit. Googlen tar­joa­mat ehdo­tuk­set perus­tu­vat muun muas­sa sanal­la aiem­min teh­ty­jen haku­jen mää­rään. Haku­ken­tän lisäk­si kan­nat­taa tar­kis­taa haku­tu­los­si­vun lopus­ta myös Googlen ehdot­ta­mat aihee­seen liit­ty­vät haut.

Voit myös itse koit­taa teh­dä Google-haun sel­lai­sel­la lausek­keel­la, jol­la uskot asiak­kai­den etsi­vän tar­joa­ma­si kal­tais­ta pal­ve­lua tai tuo­tet­ta. Myös sil­loin Google antaa sinul­le useam­pia ehdo­tuk­sia, jois­ta voit vali­ta sopi­vim­man.

Mis­sä long tail -avain­sa­no­ja käy­te­tään?

Sen jäl­keen kun olet kar­toit­ta­nut par­haat long tail -haku­lausek­keet, sinun tulee käyt­tää nii­tä aivan samal­la taval­la kuin taval­li­sia­kin avain­sa­no­ja, eli luon­nol­li­se­na osa­na otsi­koi­ta ja lei­pä­teks­tiä. Yksit­täis­ten avain­sa­no­jen tavoin long tail -lausek­keet kan­nat­taa sijoit­taa myös mah­dol­li­suuk­sien mukaan osak­si sivus­ton URL-osoi­tet­ta sekä Googlen haku­tu­lok­sis­sa näy­tet­tä­viä metaot­si­koi­ta ja -kuvauk­sia. Kos­ka long tail -avain­sa­nat eivät ole niin kil­pail­tu­ja, yhteen artik­ke­liin tai sivuun mah­tuu yleen­sä myös usei­ta eri­lai­sia long tail -lausek­kei­ta ilman, että nii­den näky­vyys kär­sii.

Lopuk­si

Pit­kät ja täs­mäl­li­set hakusa­nat eivät siis ole yhtä suo­sit­tu­ja kuin taval­li­set hakusa­nat, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta ja sen vuok­si ne ovat erin­omai­nen tapa lisä­tä haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä ja koh­den­taa net­ti­si­vu­jen sisäl­tö­jä ostoai­keis­sa ole­vil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le eten­kin sil­loin, kun yri­tyk­sel­le tär­keim­mät yksit­täi­set avain­sa­nat ovat todel­la kil­pail­tu­ja.

Ohjeet haku­ko­neop­ti­moin­tiin

Ohjeet haku­ko­neop­ti­moin­tiin

Päi­vi­tet­ty 11.12.2019

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la voi­daan paran­taa net­ti­si­vu­jen näky­vyyt­tä Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Nyt olem­me kerän­neet yhteen haku­ko­neop­ti­moin­nin perus­teet, jois­sa tutus­tu­taan eten­kin net­ti­si­vu­jen sisäl­lön opti­moi­mi­seen.

Mitä haku­ko­neop­ti­moin­ti on?

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la tar­koi­te­taan yksin­ker­tais­te­tus­ti net­ti­si­vun tai -sivus­ton paran­ta­mis­ta siten, että sivus­to nousee parem­mil­le sijoi­tuk­sil­le haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa, eli käy­tän­nös­sä siis Googles­sa. Haku­ko­ne­si­joi­tuk­seen vai­kut­ta­vat monet teki­jät, ja sen paran­ta­mi­sek­si voi­daan teh­dä eri­lai­sia toi­men­pi­tei­tä.

Tyy­pil­li­siä seik­ko­ja, jot­ka vai­kut­ta­vat sivus­ton haku­ko­ne­si­joi­tuk­seen ovat muun muas­sa sivus­ton ikä, raken­ne, lataus­no­peus ja käy­te­tyt avain­sa­nat sekä sivus­tol­le ohjaa­vat ulko­puo­li­set lin­kit ja sivus­ton sisäi­set lin­kit. On kui­ten­kin syy­tä pitää mie­les­sä, että Google päi­vit­tää algo­rit­me­jaan jat­ku­vas­ti ja uusim­pien muu­tos­ten osal­ta pitää olla jat­ku­vas­ti valp­paa­na.

Nopein ja hel­poin tapa pääs­tä Googlen haku­tu­los­ten ensim­mäi­sel­le sivul­le on hyö­dyn­tää mak­sul­lis­ta Google Ads -haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia.  Par­hai­siin tulok­siin pääs­tään hyö­dyn­tä­mäl­lä tehok­kaas­ti molem­pia, sekä mak­set­tua mai­non­taa että haku­ko­neop­ti­moin­tia. Täs­sä artik­ke­lis­sa kes­ki­tym­me kui­ten­kin nii­hin toi­miin, joil­la voit paran­taa net­ti­si­vu­je­si luon­nol­lis­ta näky­vyyt­tä, ilman mak­set­tua mai­non­taa.

Artik­ke­li on jaet­tu kah­teen osaan: Ensim­mäi­ses­sä osas­sa käym­me läpi, miten net­ti­si­vu­jen sisäl­töä (eten­kin teks­tiä) voi­daan opti­moi­da haku­ko­neys­tä­väl­li­sem­mäk­si. Toi­ses­sa osas­sa kes­ki­tym­me puo­les­taan haku­ko­neop­ti­moin­nin tek­ni­sem­pään näkö­kul­maan ja nii­hin seik­koi­hin, jot­ka vai­kut­ta­vat sivus­ton lataus­no­peu­teen sekä sitä kaut­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

1. Net­ti­si­vu­jen sisäl­lön opti­moi­mi­nen

Luki­joil­le hyö­dyl­li­nen sisäl­tö

Google halu­aa tar­jo­ta käyt­tä­jil­leen paras­ta mah­dol­lis­ta sisäl­töä, ja sik­si yksi tär­keim­mis­tä haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä onkin sivu­jen sisäl­tö, sen laa­tu ja mää­rä. Sii­nä jär­jes­tyk­ses­sä. Sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­ses­sa tär­kein asia on pyr­kiä vas­taa­maan käyt­tä­jien tar­pei­siin ja tar­jo­ta sel­lais­ta sisäl­töä, jota he etsi­vät.

Jot­ta voi­sit tar­jo­ta käyt­tä­jil­le hyö­dyl­lis­tä infor­maa­tio­ta, sinun on tie­ten­kin tun­net­ta­va poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si, eli se koh­de­ryh­mä, jol­le kir­joi­tat. Jot­ta voi­sit tuot­taa luki­joil­le laa­du­kas­ta ja hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä, sinun on sel­vi­tet­tä­vä, mil­lai­siin ongel­miin poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si etsi­vät yri­tyk­sel­tä­si rat­kai­sua, mil­lai­sia odo­tuk­sia heil­lä on, mitä he tie­tä­vät toi­mia­las­ta­si ja pal­ve­luis­ta­si entuu­des­taan sekä mil­lais­ta lisäin­for­maa­tio­ta he tar­vit­se­vat.

Avain­sa­na­tut­ki­mus

Oikei­den avain­sa­no­jen käyt­tö on olen­nai­nen osa haku­ko­neop­ti­moin­tia. Sisäl­lön tuot­ta­mi­nen kan­nat­taa­kin aloit­taa aina kat­ta­val­la avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la. Käy­tän­nös­sä tut­ki­muk­sen tavoit­tee­na on kar­toit­taa ne hakusa­nat, joil­la käyt­tä­jät toden­nä­köi­ses­ti etsi­vät tar­joa­ma­si kal­tais­ta sisäl­töä.

Aloi­ta avain­sa­na­tut­ki­mus miet­ti­mäl­lä, mil­lai­sia hakusa­no­ja ja -ter­me­jä itse käyt­täi­sit etsies­sä­si tämän tyyp­pis­tä sisäl­töä ja lis­taa myös mil­lai­sia hakusa­no­ja poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si toden­nä­köi­ses­ti käyt­täi­si­vät. Kar­toi­ta myös, mil­lai­sia avain­sa­no­ja kil­pai­li­ja­si ovat käyt­tä­neet.

Mutu­tun­tu­maan perus­tu­van avain­sa­no­jen kar­toit­ta­mi­sen lisäk­si on suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää myös Googlen ilmais­ta avain­sa­na­suun­nit­te­li­jaa Keyword plan­ne­ria. Kun olet lis­tan­nut ideoi­ma­si avain­sa­nat, tar­kis­ta Googlen avain­sa­na­suun­nit­te­li­jal­la, kuin­ka suo­sit­tu­ja kysei­set hakusa­nat todel­la ovat. Avain­sa­na­suun­nit­te­li­jan avul­la voit myös etsiä uusia avain­sa­nai­deoi­ta.

Tar­kem­mat ohjeet Keyword Plan­ne­rin käyt­töön löy­dät tääl­tä.

Avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen

Käy­tä siis teks­teis­sä­si sisäl­tö­si kan­nal­ta tär­kei­tä avain­sa­no­ja, joi­ta kar­toi­tit avain­sa­na­tut­ki­muk­sen avul­la. On tär­ke­ää, että avain­sa­nat tois­tu­vat sivul­la usein, mut­ta ei niin usein, että teks­tin luet­ta­vuus kär­sii. Sijoi­ta avain­sa­nat aina luon­nol­li­sek­si osak­si teks­tiä.

Valit­se verk­ko­si­vus­to­si jokai­sel­le yksit­täi­sel­le sivul­le 1–4 tär­kein­tä avain­sa­naa, joi­ta hyö­dyn­nät teks­tis­sä­si.
Mikä­li avain­sa­nat ovat todel­la kil­pail­tu­ja, kan­nat­taa yhdel­lä sivul­la panos­taa vain yhteen avain­sa­naan. Käy­tä tär­kei­tä avain­sa­no­ja sekä lei­pä­teks­tis­sä että sivun otsi­kois­sa. Tär­keim­mät avain­sa­nat kan­nat­taa sisäl­lyt­tää myös sivun URL-osoit­tee­seen.

Teks­tin jaka­mi­nen ala­si­vuil­le

Sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa tulee ottaa huo­mioon myös teks­tien jaot­te­lu. On tär­ke­ää, ettet kir­joi­ta esi­mer­kik­si kai­kis­ta tar­joa­mis­ta­si pal­ve­luis­ta yhdel­lä ala­si­vul­la, vaan jaot­te­let jokai­sen pal­ve­lun omak­si ala­si­vuk­seen.

Sen sijaan siis, että kir­joit­tai­sit yhdel­le sivul­le vähän jokai­ses­ta aihe­pii­ris­tä, kir­joi­ta mie­luum­min jokai­ses­ta aihees­ta kat­ta­vas­ti omal­le sivul­leen. Täl­lä tavoin sinun on myös hel­pom­pi hyö­dyn­tää kul­le­kin sivul­le valit­se­mia­si avain­sa­no­ja.

Älä kos­kaan käy­tä kah­del­la tai useam­mal­la eri sivul­la samaa sisäl­töä sel­lai­se­naan. Älä­kä kopioi teks­tiä muu­al­ta, vaan huo­leh­di, että kir­joi­tat aina yksi­löl­lis­tä teks­tiä.

Muis­ta avain­sa­no­ja käyt­täes­sä­si, että mitä kil­pail­lum­pia toi­mia­la­si ja avain­sa­na­si ovat, sitä vai­keam­paa on sijoit­tua haku­tu­los­ten kär­keen! Mikä­li ne avain­sa­nat, joi­ta haluai­sit ensi­si­jai­ses­ti käyt­tää, ovat todel­la kil­pail­tu­ja, voit yrit­tää hank­kia näky­vyyt­tä myös vähem­män kil­pail­tu­jen avain­sa­no­jen avul­la. Kan­nat­taa hyö­dyn­tää mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös long tail -hakusa­no­ja, eli haku­lausek­kei­ta, jot­ka koos­tu­vat useam­mas­ta sanas­ta. Long tail -hakusa­noil­la kil­pai­lu on yleen­sä vähäi­sem­pää kuin var­si­nai­sil­la avain­sa­noil­la.

Teks­tin raken­ne

Paran­na haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä tar­joa­mal­la poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si hyvä kävi­jä­ko­ke­mus. Laa­du­kas teks­ti on raken­teel­taan sel­keä ja help­po­lu­kui­nen. Jot­ta luki­ja voi sil­mäil­lä teks­tiä ja löy­tää etsi­män­sä nopeas­ti, jaa teks­tiä väliot­si­koil­la ja käy­tä lyhyeh­kö­jä kap­pa­lei­ta.

Ker­ro luki­jan kan­nal­ta olen­nai­sim­mat asiat heti teks­tin alus­sa ja huo­leh­di oikein­kir­joi­tuk­ses­ta!

Teks­tin mää­rä

Myös teks­tin mää­rä on osa haku­ko­neop­ti­moin­tia. Hie­man kär­jis­täen voi­daan sanoa, että mitä enem­män teks­tiä on, sitä parem­pi.

Nyrk­ki­sään­tö­nä mai­ni­taan yleen­sä, että jokai­sel­la sivul­la oli­si hyvä olla vähin­tään noin 300 sanaa, vaik­ka­kin sana­mää­rän mer­ki­tyk­sen arvioi­daan vähen­ty­neen. Se on kui­ten­kin sel­vää, että mitä enem­män teks­tiä on, sitä enem­män saat myös tär­kei­tä avain­sa­no­ja uju­tet­tua luon­nol­li­sek­si osak­si teks­tiä.

Mää­rä ei kui­ten­kaan kos­kaan saa kor­va­ta laa­tua. Älä siis kir­joi­ta sisäl­töä, joka ei lii­ty olen­nai­ses­ti aihee­seen tai joka ei ole luki­jal­le hyö­dyl­lis­tä.

Sivu­jen metaot­si­kot ja -kuvauk­set

Var­si­nais­ten sisäl­tö­teks­tien lisäk­si kir­joi­ta jokai­ses­ta ala­si­vus­ta myös metaot­sik­ko ja -kuvaus, jot­ka näky­vät Googlen haku­tu­lok­sis­sa sivua­si etsit­täes­sä.

Kir­joi­ta otsik­ko, joka hou­kut­te­lee klik­kaa­maan, ja käy­tä sii­nä vähin­tään yhtä tär­ke­ää avain­sa­naa. Opti­maa­li­nen pituus metaot­si­kol­le on noin 50–60 merk­kiä, sil­lä Google ei näy­tä haku­tu­lok­sis­saan esi­mer­kik­si lii­an pit­kiä otsi­koi­ta ja kuvauk­sia. Käy­tä myös meta­ku­vauk­ses­sa tär­kei­tä avain­sa­no­ja ja ker­ro hou­kut­te­le­vas­ti mut­ta totuu­den­mu­kai­ses­ti kysei­sen sivun sisäl­lös­tä.

Älä käy­tä otsi­kois­sa ja kuvauk­sis­sa avain­sa­na­lis­to­ja tai samo­ja teks­te­jä kuin muil­la ala­si­vuil­la­si.

WordPress-net­ti­si­vuil­le meta­teks­tien kir­joit­ta­mi­nen onnis­tuu help­po­käyt­töi­sen Yoast SEO -lisä­osan avul­la. Käy kat­so­mas­sa hel­pot ohjeet meta­ku­vauk­sen ja -otsi­kon kir­joit­ta­mi­seen.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen.

2. Sivus­ton nopeus ja haku­ko­neop­ti­moin­ti

Pal­ve­li­men valin­ta

Sivus­ton nopeus on myös tär­keä osa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Nopeu­teen vai­kut­taa eten­kin pal­ve­li­men valin­ta. Jos sivus­to­si käyt­tä­jät tule­vat pää­asias­sa Suo­mes­ta, valit­se koti­mai­nen pal­ve­lin­ti­la. Jaet­tu pal­ve­lin­ti­la sovel­tuu pie­nem­mil­le ja vähem­män lii­ken­nöi­dyil­le sivus­toil­le. Vilk­kaam­min lii­ken­nöi­dyil­le ja suu­ril­le sivus­toil­le tai pie­nil­le sivus­toil­le, joil­le halu­taan var­mis­taa paras mah­dol­li­nen kävi­jä­ko­ke­mus, kan­nat­taa vali­ta oma pil­vi­pal­ve­lin.

Lataus­no­peus

Sivus­ton nopeu­teen vai­kut­ta­vat pal­ve­li­men lisäk­si myös esi­mer­kik­si väli­muis­ti ja tie­dos­to­jen sekä lisä­osien mää­rä. Väli­muis­tia kan­nat­taa hyö­dyn­tää, kos­ka se säi­löö sivusi, jol­loin nii­den lataus­no­peus para­nee.

WordPress-net­ti­si­vuil­le on asen­net­ta­vis­sa usei­ta väli­muis­tia opti­moi­via lisä­osia, kuten WP Roc­ket -lisä­osa. Samai­nen työ­ka­lu aut­taa auto­maat­ti­ses­ti myös mini­moi­maan tie­dos­tois­ta sivu­ja hidas­ta­vat tur­hat mer­kit ja yli­mää­räi­set väli­lyön­nit.

Suu­ri mää­rä lisä­osia hidas­taa sivus­ton lataus­no­peut­ta, ja sik­si myös tur­hat lisä­osat on hyvä pois­taa. WordPres­sin P3-työ­ka­lun avul­la voit sel­vit­tää, mit­kä lisä­osat ovat sivus­ton kan­nal­ta hyö­dyl­li­siä ja mit­kä puo­les­taan kan­nat­tai­si pois­taa nii­den kuor­mit­ta­vuu­den takia. Lisä­tie­toa hyö­dyl­li­sis­tä WP-lisä­osis­ta löy­dät blo­gi­pos­tauk­ses­tam­me “Par­haat WordPress-lisä­osat”

Lataus­no­peu­den paran­ta­mi­ses­ta voit lukea lisää artik­ke­lis­tam­me “Net­ti­si­vu­jen lataus­no­peus”.

Kuvien opti­moin­ti

Myös net­ti­si­vuil­le­si ladat­ta­vat kuvat vai­kut­ta­vat sivus­to­si haku­ko­nä­ky­vyy­teen. Kuvia opti­moi­mal­la voi­daan sekä paran­taa itse sivus­ton sijoi­tus­ta haku­tu­lok­sis­sa että mah­dol­lis­taa kuvien löy­ty­mi­nen Googlen kuva­haus­sa.

Kuvien koko ja nimeä­mi­nen ovat kes­kei­siä teki­jöi­tä nii­den opti­moin­nis­sa. Jot­ta lii­an suu­ret kuvat eivät hidas­tai­si sivus­ton lataus­no­peut­ta, käy­tä sivus­tol­la mie­lel­lään vain alle 200 kt:n kokoi­sia kuvia.

Kuvat on hyvä nime­tä mah­dol­li­sim­man havain­nol­lis­ta­vik­si, joten käy­tä tie­dos­to­jen nimeä­mi­ses­sä lyhyi­tä ja kuvaa­via teks­te­jä. Väl­tä sen sijaan nume­roi­ta, lii­an pit­kiä tie­dos­to­ni­miä ja koko­nai­sia lausei­ta.

Kuvan nimeä­mi­sen ohel­la on hyvä lisä­tä sii­hen myös alt-teks­ti. Alt-teks­tit pal­ve­le­vat haku­ko­nei­ta, jot­ka eivät osaa tul­ki­ta var­si­nai­sia kuvia. Ne ker­to­vat myös näkö­vam­mais­ten käyt­tä­mil­le ruu­dun­lu­kuoh­jel­mil­le, mitä kuvas­sa on. Tie­dos­to­jen nimeä­mi­sen tavoin myös alt-teks­tien tuli­si olla mie­lel­lään lyhyi­tä ja kuvaa­via.

Tar­kem­mat ohjeet kuvien opti­moin­tiin löy­dät aiem­min jul­kais­tus­ta artik­ke­lis­tam­me “Lyhyt oppi­mää­rä kuvien opti­moin­nis­ta koti­si­vu­ja var­ten”.

Lin­kit

Haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä voi­daan paran­taa myös hank­ki­mal­la ulkoi­sia link­ke­jä.  Ulkoi­sel­la lin­kil­lä tar­koi­te­taan jol­la­kin toi­sel­la (ulkoi­sel­la) sivul­la ole­vaa link­kiä, joka joh­taa sinun net­ti­si­vuil­le­si. Google arvos­taa sivu­ja, joil­le on osoi­tet­tu pal­jon ulkoi­sia link­ke­jä, kos­ka nii­den aja­tel­laan ker­to­van sivun laa­dus­ta.

Link­kien hank­ki­mi­nen on hel­poin­ta yhteis­työ­kump­pa­nei­den kaut­ta. Vas­ta­vuo­roi­sen link­kaa­mi­sen sijaan Google kui­ten­kin toden­nä­köi­ses­ti arvos­taa ennem­min aito­ja suo­si­tuk­sia. Mui­ta tapo­ja hank­kia link­ke­jä ovat esi­mer­kik­si ilmai­set yri­tys­ha­ke­mis­tot ja tuot­tei­den jaka­mi­nen arvos­tel­ta­vak­si.

Link­kien hank­ki­mi­sen kans­sa kan­nat­taa kui­ten­kin olla tark­ka­na, sil­lä “vil­pil­li­ses­ti” han­kit­tu­jen link­kien takia Google saat­taa jopa hei­ken­tää sivus­to­si haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Ennen link­kien hank­ki­mis­ta kan­nat­taa­kin pereh­tyä artik­ke­liim­me “5+1 vink­kiä: näin paran­nat haku­ko­neop­ti­moin­tia­si link­kien avul­la”.

Lopuk­si

Olem­me kerän­neet tähän artik­ke­liin haku­ko­neop­ti­moin­nin perus­teet, jois­ta on hyvä läh­teä liik­keel­le sil­loin, kun haluat opti­moi­da net­ti­si­vu­je­si näky­vyy­den. On kui­ten­kin hyvä pitää mie­les­sä, että haku­ko­neop­ti­moin­ti on moni­syi­nen pro­ses­si, johon vai­kut­ta­vat monet sel­lai­set­kin teki­jät, joi­ta Google ei ole pal­jas­ta­nut. Eten­kin uusien sivus­to­jen kans­sa tar­vi­taan myös pal­jon kär­si­väl­li­syyt­tä. Haku­ko­neop­ti­moi­mi­nen on jat­ku­vaa kehit­tä­mis­työ­tä, jos­sa tulok­set eivät syn­ny heti. Jos haluat tie­tää lisää sii­tä, mit­kä kaik­ki teki­jät vai­kut­ta­vat haku­ko­ne­si­joi­tuk­siin, tutus­tu artik­ke­liim­me “Haku­ko­neop­ti­moin­ti Googles­sa, 205 vai­kut­ta­vaa teki­jää”. 

Vink­ki haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen – Päi­vi­tä van­hat blo­gi­teks­ti­si

Vink­ki haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen – Päi­vi­tä van­hat blo­gi­teks­ti­si

Päi­vi­tet­ty 20.11.2019

Sään­nöl­li­ses­ti tuo­tet­ta­val­la uudel­la sisäl­löl­lä voi­daan hou­ku­tel­la asiak­kai­ta ja paran­taa koti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Mut­ta tie­sit­kö, että myös van­ho­jen sisäl­tö­jen päi­vit­tä­mi­nen ja muok­kaa­mi­nen pal­ve­le­vat sekä asiak­kai­ta että haku­ko­nei­ta?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti ja van­han sisäl­lön päi­vit­tä­mi­nen

Olem­me puhu­neet pal­jon sii­tä, kuin­ka sisäl­tö­mark­ki­noin­ti, kuten blog­gaa­mi­nen, on teho­kas kei­no hou­ku­tel­la uusia asiak­kai­ta ja paran­taa yri­tyk­sen koti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä.

Poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le suun­nat­tu­jen hyö­dyl­lis­ten artik­ke­lien jul­kai­se­mi­nen vah­vis­taa par­haas­sa tapauk­ses­sa yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus­ku­vaa ja herät­tää asiak­kais­sa mie­len­kiin­toa sekä luot­ta­mus­ta yri­tys­tä koh­taan. Samal­la laa­du­kas teks­ti­si­säl­tö ja hyvin opti­moi­dut avain­sa­nat sekä URL-osoi­te tehos­ta­vat sisäl­lön näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa.

Usein kui­ten­kin unoh­tuu, että artik­ke­lit myös van­he­ne­vat. Sil­loin nii­den haku­ko­ne­nä­ky­vyys sekä tar­peel­li­suus poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le heik­ke­nee. Van­hen­tu­nei­den blo­gi­teks­tien (joi­den eteen kir­joit­ta­ja on jos­kus näh­nyt vai­vaa) ei kui­ten­kaan tar­vit­se jää­dä tar­peet­to­mi­na loju­maan blo­gia­lus­tan peru­koil­le ilman, että kukaan enää kos­kaan eksyy nii­tä luke­maan. Sen sijaan van­ho­ja blo­gi­teks­te­jä voi­daan ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää uudes­taan päi­vit­tä­mäl­lä ja muok­kaa­mal­la nii­tä niin, että ne tar­joa­vat jäl­leen ajan­koh­tais­ta, rele­vant­tia tie­toa luki­joil­le ja saa­vat uuden boos­tauk­sen myös haku­ko­nei­den sil­mis­sä.

Blo­gi­teks­tien haku­ko­ne­nä­ky­vyys

Van­ho­ja blo­gi­teks­te­jä kan­nat­taa siis käy­dä läpi ja muo­ka­ta ajan tasal­le, sil­lä haku­ko­neet arvos­ta­vat sel­lai­sia sivus­to­ja, joi­den sisäl­tö­jä on vas­ti­kään päi­vi­tet­ty. Google halu­aa tar­jo­ta käyt­tä­jil­leen ajan­koh­tais­ta ja paras­ta mah­dol­lis­ta sisäl­töä, ja sisäl­töi­hin teh­tä­vät päi­vi­tyk­set vies­ti­vät Googlel­le, että sivu­jen omis­ta­ja välit­tää sisäl­löis­tään ja halu­aa pitää ne ajan tasal­la.

Tuo­reen ja päi­vi­te­tyn sisäl­lön mer­ki­tyk­ses­tä haku­ko­ne­nä­ky­vyy­del­le kie­lii se, että esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa näy­te­tään aina hae­tun sisäl­lön vii­mei­sim­män muu­tok­sen päi­väys.

Googlen sil­mis­sä on myös parem­pi, mitä kat­ta­vam­min sivus­toa on päi­vi­tet­ty. Sik­si esi­mer­kik­si koko­nais­ten teks­tio­sioi­den pois­ta­mi­nen ja kor­vaa­mi­nen uusil­la on haku­ko­ne­nä­kö­kul­mas­ta tehok­kaam­paa kuin vaik­ka­pa yksit­täis­ten sano­jen tai virk­kei­den muok­kaa­mi­nen.

Sivus­ton link­kiä ei kui­ten­kaan kan­na­ta kor­va­ta uudel­la, mikä­li se edel­leen sopii artik­ke­lin sisäl­töön. Mikä­li kes­to­link­kiä muo­ka­taan, van­hat lin­kit, jot­ka aiem­min ohja­si­vat artik­ke­liin, eivät enää toi­mi.

Päi­vi­tä tie­dot ajan tasal­le

Haku­ko­nei­den lisäk­si myös luki­joi­ta kiin­nos­taa ajan­ta­sai­set ja rele­van­tit blo­gi­teks­tit. Van­hen­tu­nut ja vir­heel­li­nen tie­to ei vakuu­ta teks­tin pariin tul­lei­ta luki­joi­ta, vaan saat­taa pahim­mas­sa tapauk­ses­sa hei­ken­tää yri­tyk­sen uskot­ta­vuut­ta hei­dän sil­mis­sään. Van­hat blo­gi­teks­tit kan­nat­taa­kin käy­dä läpi ja tar­kis­taa niis­sä esi­te­tyt luvut ja fak­tat. Van­hen­tu­nut sisäl­tö kan­nat­taa pois­taa ja kor­va­ta uudel­la voi­mas­sao­le­val­la tie­dol­la.

Esi­mer­kik­si blo­giar­tik­ke­lit, jois­sa käsi­tel­lään aihei­ta, joi­hin liit­tyy eri­lai­sia lain­sää­dän­töön liit­ty­viä muut­tu­via kysy­myk­siä, on äärim­mäi­sen tär­ke­ää tar­kis­taa sään­nöl­li­sin välia­join. Kir­joi­tet­taes­sa vaik­ka­pa yri­tyk­sen koti­ta­lous­vä­hen­nyk­siin oikeut­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta, on tär­ke­ää, että vero­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä ja ehdot ovat voi­mas­sao­le­vien mää­räys­ten mukai­set.

Fak­ta­tie­to­jen päi­vit­tä­mi­sen lisäk­si oli­si hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta myös teks­tien kir­joi­tusa­suun ja kor­ja­ta mah­dol­li­set näp­päi­ly­vir­heet sekä töke­röt lause­ra­ken­teet parem­mik­si. Kir­joit­taes­sa kehit­tyy koko ajan, eivät­kä blo­gin alku­tai­pa­leel­la jul­kais­tut teks­tit vält­tä­mät­tä ole yhtä ammat­ti­mai­sia kuin uudet kir­joi­tuk­set. Toi­si­naan voi siis olla hyvä roh­keas­ti muo­ka­ta myös teks­tien koko­nais­ra­ken­net­ta, otsi­koi­ta, lause­ra­ken­tei­ta ja tyy­liä. Lopuk­si on hyvä lukea koko teks­ti alus­ta lop­puun ja var­mis­taa, että se muo­dos­taa joh­don­mu­kai­ses­ti ete­ne­vän koko­nai­suu­den.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Täy­den­nä van­ho­ja blo­gi­teks­te­jä

Blo­gi­teks­tien oli­si hyvä olla aina vähin­tään 300 sanan mit­tai­sia. Todel­la kil­pai­lu­ky­kyi­nen blo­giar­tik­ke­li on Googlen sil­mis­sä kui­ten­kin vas­ta sil­loin, kun se sisäl­tää yli 1000 tai jopa 2000 sanaa. Mitä pidem­pi teks­ti on, sitä enem­män tär­kei­tä avain­sa­no­ja sii­hen voi­daan luon­nol­li­sel­la taval­la sisäl­lyt­tää ja sitä kat­ta­vam­pi kuvaus sii­nä voi­daan aihees­ta antaa. Täl­lä tavoin pit­kä (laa­du­kas) teks­ti on lyhyt­tä teks­tiä enem­män haku­ko­nei­den mie­leen. Toi­saal­ta lyhyem­pi­kin teks­ti voi pär­jä­tä haku­tu­lok­sis­sa esi­mer­kik­si sil­loin, jos aihe itses­sään ei ole kovin kil­pail­tu.

Kan­nat­taa siis käy­dä läpi van­ho­ja blo­gi­teks­te­jä sii­tä näkö­kul­mas­ta, puut­tuu­ko niis­tä jotain aiheen kan­nal­ta olen­nais­ta ja sai­si­ko niis­tä täy­den­tä­mäl­lä opti­maa­li­sem­man mit­tai­sia. Uusia näkö­kul­mia ja infor­maa­tio­ta lisää­mäl­lä voi­daan hel­pos­ti jopa tupla­ta blo­gi­teks­tin pituus.

Samal­la, kun teks­tiä täy­den­ne­tään, kan­nat­taa myös artik­ke­lin raken­ne tar­kis­taa ja esi­mer­kik­si lisä­tä riit­tä­väs­ti väliot­si­koi­ta, jos teks­tin sana­mää­rä kas­vaa huo­mat­ta­vas­ti.

Sisäl­töä ei kui­ten­kaan kan­na­ta venyt­tää väki­sin, jos se ei tuo artik­ke­liin muu­ta lisä­ar­voa kuin enem­män sano­ja. Lyhyt ja kiin­nos­ta­va artik­ke­li on aina takuul­la parem­pi kuin tuhat­sa­nai­nen, jos­kin pit­kä­ve­tei­nen teks­ti.

Myös uudet lin­kit kan­nat­taa päi­vit­tää pos­tauk­seen. Olet­ko kir­joit­ta­nut artik­ke­lin jul­kai­sun jäl­keen aihees­ta, joka voi­si niin ikään kiin­nos­taa juu­ri tämän pos­tauk­sen luki­jaa? Lin­ki­tyk­set paran­ta­vat haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä, joten blo­gi­teks­teis­sä kan­nat­taa lin­ka­ta myös oman sivus­ton toi­siin artik­ke­lei­hin.

Päi­vi­tä ja lisää kuvia

Myös blo­giar­tik­ke­lei­den kuvat on hyvä käy­dä läpi, ja kor­va­ta nii­tä tar­vit­taes­sa tuo­reem­mil­la, nyky­ai­kai­sem­mil­la, hou­kut­te­le­vim­mil­la ja laa­duk­kaam­mil­la ver­sioil­la. Olet­ko ken­ties kehit­ty­nyt myös kuvaa­ja­na? Kuva­pank­ki­ku­vat tai van­hat itse ote­tut ja epä­tar­kat kuvat kan­nat­taa kor­va­ta uusil­la yksi­löl­li­sil­lä ja laa­duk­kail­la otok­sil­la. Kuva­pank­ki­ku­vat ovat kui­ten­kin hyvä vaih­toeh­to sil­loin, jos omia laa­duk­kai­ta kuvia ei ole saa­ta­vil­la.

Jos van­han blo­gi­teks­tin pituus kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti, on hyvä lisä­tä artik­ke­lin jouk­koon myös enem­män kuvia. Mie­len­kiin­toi­set, viih­dyt­tä­vät ja infor­ma­tii­vi­set kuvat täy­den­tä­vät teks­tis­sä sanot­tua, teke­vät pos­tauk­ses­ta visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­vam­man ja ennen kaik­kea teke­vät pit­kän ja kat­ta­van artik­ke­lin luke­mi­ses­ta kevyem­pää.

Lyhyt oppi­mää­rä kuvien opti­moin­nis­ta -artik­ke­lis­ta löy­dät lisää vink­ke­jä oikean­lais­ten kuvien valin­taan.

Jaa päi­vi­te­tyt blo­gi­teks­tit somes­sa

Jae­tut blo­gi­pos­tauk­set eivät elä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kovin pit­kään, joten nii­den näky­vyyt­tä voi pyr­kiä tehos­ta­maan jaka­mal­la nii­tä myö­hem­min uudes­taan esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa. Eten­kin sil­loin, kun van­hat blo­giar­tik­ke­lit on tuo­tu tähän päi­vään ja nii­hin on lisät­ty uusia mie­len­kiin­toi­sia näkö­kul­mia, on hyvä aika jakaa ne uudes­taan yri­tyk­sen some­ka­na­vis­sa.

Tuo ilmi, että blo­gi­teks­tiä on päi­vi­tet­ty

Blo­gi­teks­tien yhtey­des­sä on tär­ke­ää ker­toa luki­joil­le, mil­loin artik­ke­lia on vii­mek­si päi­vi­tet­ty. Päi­väyk­sen avul­la luki­jat voi­vat arvioi­da, kuin­ka ajan­koh­tais­ta ja rele­vant­tia blo­gin tar­joa­ma sisäl­tö mah­dol­li­ses­ti on. Päi­väys (esim. “Blo­gi­teks­ti päi­vi­tet­ty 7.5.2019”) on hyvä mer­ki­tä heti teks­tin alkuun.

Lopuk­si

Uuden sisäl­lön tuot­ta­mi­sen lisäk­si kan­nat­taa ottaa kaik­ki hyö­dyt irti myös van­hois­ta blo­gi­pos­tauk­sis­ta. Herä­tä van­hat artik­ke­lit uudel­leen eloon ja tar­joa vain ajan­ta­sais­ta tie­toa luki­joil­le­si, samal­la paran­nat artik­ke­lin haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä ja tehos­tat sivus­ton kävi­jä­lii­ken­net­tä.