Chat­bo­tin käsikirjoittaminen

Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot on erin­omai­nen työ­ka­lu yri­tys­ten verk­ko­si­vuil­le, mut­ta tie­dät­kö, miten hyvä chat­bot käsikirjoitetaan? 

Chat­bot yri­tyk­sen nettisivuille

Chatbot nettisivuille

Chat­bot­tien avul­la yri­tyk­set voi­vat pal­vel­la asiak­kai­taan nopeam­min, olla tavoi­tet­ta­vis­sa vuo­ro­kau­den ympä­ri ja saa­da huo­mat­ta­vas­ti enem­män yhteydenottoja.