Koti­si­vut vuon­na 2020 - mikä on nousus­sa?

Koti­si­vut vuon­na 2020 - mikä on nousus­sa?

Päi­vi­tet­ty 20.12.2019

Jot­ta koti­si­vut pysy­vät hou­kut­te­le­vi­na ja myy­vi­nä, täy­tyy nii­den kehit­te­lys­sä pysy­tel­lä aal­lon­har­jal­la tai olla jopa hie­man edel­lä aal­toa. Lis­ta­sim­me koti­si­vu­jen omi­nai­suuk­sien tii­moil­ta kuusi tär­ke­ää asi­aa, jot­ka jat­ka­vat kas­vu­aan vuon­na 2020.

1. Chat­bo­tit vah­vis­ta­vat ase­maan­sa vuon­na 2020

Kes­kus­te­le­va sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on kas­va­va tren­di digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Net­ti­si­vut ovat idean tasol­la pysy­neet jok­seen­kin saman­lai­si­na ja parin­kym­me­nen vuo­den ajan. Somen alus­tat ovat kui­ten­kin ede­saut­ta­mas­sa mur­ros­ta koh­ti sosi­aa­li­sem­paa ja yhtei­söl­li­sem­pää verk­koa.

Somea­lus­to­jen myö­tä myös net­ti­si­vut ovat uuden­lai­sen pai­neen alla. Herää­kin kysy­myk­siä, kuten: kuin­ka voi­sin lisä­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta sivuil­le­ni? Miten sai­sin lisät­tyä kon­ver­sio­pro­sent­tia?

Hyvä ja toi­mi­va esi­merk­ki kes­kus­te­le­vas­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta on chat­bot. Se on käte­vä, mata­lan kyn­nyk­sen vies­tin­tä­vä­li­ne. Chat­bot mah­dol­lis­taa yhtey­den­o­ton 24/7 ja hoi­taa vas­taa­mi­sen puo­les­ta­si.

Chat­bot perus­tuu aja­tuk­seen ihmi­sen halus­ta vies­tiä ja vuo­ro­vai­kut­taa asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­tees­sa. Pelk­kä yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke tun­tuu hie­man kyl­mäl­tä ja yksi­puo­li­sel­ta tätä aja­tus­ta vas­ten. Botit tuo­vat pal­ve­lun net­ti­si­vuil­le­si.

Usein pelk­kä yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen täyt­tä­mi­nen saat­taa tun­tua ajan haas­kauk­sel­ta - monel­la nimit­täin tun­tuu ole­van käsi­tys, että yhtey­den­ot­to­pyyn­töi­hin ei vas­tat­tai­si aina­kaan kovin nopeas­ti. Chat­bot “kuun­te­lee” ja vas­taa saman tien. Chat­bot kyse­lee yhteys­tie­to­ja kes­kus­te­lun lomas­sa, joten yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tulee jätet­tyä kuin huo­maa­mat­ta.

Uuden vuo­si­kym­me­nen alus­sa moni toi­mi­ja onkin siir­ty­mäs­sä hyö­dyn­tä­mään chat­bot­tia sen sijaan, että sivus­tol­la oli­si ainoas­taan yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke. Roh­keim­mat miet­ti­vät jopa yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen pois­ta­mis­ta koko­naan, mut­ta me Hel­poil­la koti­si­vuil­la suo­sit­te­lem­me pitä­mään yhtey­den­ot­to­mah­dol­li­suuk­sien kir­jon mah­dol­li­sim­man laa­ja­na.

Kan­nat­taa­kin siis miet­tiä mikä sopi­si par­hai­ten omal­le koh­de­ryh­mäl­le ja yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Se on kui­ten­kin var­maa, että vuo­si 2020 tuo chat­bot­te­ja yhä ene­ne­vis­sä mää­rin eri sivus­toil­le. Pian sinun­kin yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä saat­taa olla bot­tius­kol­lis­ta poruk­kaa.

Lue lisää chat­bo­teis­ta aiem­mis­ta pos­tauk­sis­tam­me. Yleis­tä infoa löy­dät täs­tä pos­tauk­ses­ta ja botin käsi­kir­joit­ta­mi­ses­ta olem­me kir­joit­ta­neet tän­ne.

2. Mobii­li on ensi­si­jai­nen selai­lu­vä­li­ne

Hyvin suu­ri osa verk­ko­lii­ken­tees­tä tapah­tuu myös vuon­na 2020 mobii­lis­sa ja tämä pitää ottaa huo­mioon jo verk­ko­si­vu­ja suun­ni­tel­les­sa. Täs­tä syys­tä kai­kil­le pää­te­lait­teil­le ongel­mit­ta skaa­lau­tu­vat, res­pon­sii­vi­set sivut ovat tär­keäm­mät kuin kos­kaan.

Sivus­tot kan­nat­taa suun­ni­tel­la niin, että ne skaa­lau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti eri lai­te­nä­ky­mil­le. Voi olla kui­ten­kin jär­ke­vää suun­ni­tel­la erik­seen mobii­li­lait­teil­le sovel­tu­va lay­out, sil­lä jo yli puo­let verk­ko­se­lai­lus­ta teh­dään mobii­lis­sa.

Mobii­liys­tä­väl­li­syy­des­tä on puhut­tu jo vuo­sien ajan ja se alkaa olla perus­kau­raa suun­nit­te­lus­sa. Vuon­na 2020 puhu­taan­kin koti­si­vut­ren­dien tasol­la mobii­lien­si­si­jai­suu­des­ta, jos­sa suun­nit­te­lu aloi­te­taan­kin mobii­li­nä­ky­mäs­tä.

3. Käy­tet­tä­vyy­des­tä saa­vu­tet­ta­vuu­teen vuon­na 2020

Verk­ko­si­vu­ja raken­ne­taan usein visu­aa­li­suus edel­lä, mut­ta myös käy­tet­tä­vyys on nous­sut sen rin­nal­la yhtä tär­keäk­si teki­jäk­si. Ymmär­re­tään, että mitä hel­pom­min käy­tet­tä­vät sivut, sitä suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä asia­kas myös ete­nee osto­po­lul­laan koh­ti kaup­paa. Tie­don tulee löy­tyä vai­vat­to­mas­ti ja yhtey­den­o­ton tulee olla help­poa. Nämä ovat perus­asioi­ta verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lus­sa.

Kun käy­tet­tä­vyy­den perus­asiat ovat hal­lus­sa, voi­daan men­nä astet­ta syvem­mäl­le ja alkaa miet­tiä myös saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Fyy­si­ses­sä teke­mi­ses­sä ter­mi on yhtä kuin esteet­tö­myys, joka tar­koit­taa kai­kil­le yhtä­läis­tä oikeut­ta liik­kua ilman estei­tä. Saa­vu­tet­ta­vuus on digi­maa­il­man esteet­tö­myyt­tä ja myös eri­tyis­ryh­mil­lä tulee olla mah­dol­li­suus käyt­tää verk­ko­si­vu­ja ongel­mit­ta.

Myös van­huk­set käyt­tä­vät verk­koa, joten on huo­mioi­ta­va ihmi­sen muut­tu­neet eri­tyis­tar­peet iän kart­tues­sa.

Monel­la jul­kis­hal­lin­non toi­mi­jal­la on jo digi­pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuus­suun­ni­tel­ma, joka ete­nee asteit­tain koh­ti EU-direk­tii­vin mukais­ta suo­si­tus­ta.

Kai­kil­le tasa­ver­tai­ses­ti saa­vu­tet­ta­vil­la verk­ko­si­vuil­la toteu­tu­vat mm. seu­raa­vat sei­kat:

  • Teks­ti­si­säl­tö on hel­pos­ti sil­mäil­tä­vis­sä ja se on jäsen­nel­tyä
  • Asia tulee ilmi jo heti teks­tin alus­sa, lop­pu­teks­ti tuo lisä­ar­voa
  • Kie­li on yleis­ta­juis­ta ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää
  • Sivus­to toi­mii myös esim. ruu­dun­lu­kuoh­jel­mal­la ja kuvien alt-teks­tit ovat kun­nos­sa.
  • Tie­toa on saa­ta­vil­la muu­ten­kin kuin teks­ti­muo­dos­sa, esim. videot ja info­gra­fiik­ka
  • Väl­te­tään yllät­tä­viä välk­ky­viä sisäl­tö­jä, jot­ka voi­vat lau­kais­ta esim. migree­ni­koh­tauk­sen

Verk­ko­si­vus­to­ja suun­nit­te­le­val­le tai jopa nii­den käyt­tä­jäl­le saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set saat­ta­vat tun­tua vähä­pä­töi­sil­tä. On kui­ten­kin tär­ke­ää omak­sua Design for all –ajat­te­lu, sil­lä se itsea­sias­sa lisää sivus­to­jen help­po­käyt­töi­syyt­tä myös ei-eri­tyis­ryh­mil­le. Jos tämä­kään ei vakuu­ta, voi joh­toa­ja­tuk­sek­seen ottaa sen, että saa­vu­tet­ta­vuus kai­kil­le ryh­mil­le voi par­haim­mil­laan vai­kut­taa yri­tyk­se­si myyn­tiin kas­vat­taen sitä.

4. Laa­du­kas sisäl­tö on yksi koti­si­vu­jen tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta

Vaik­ka kaik­ki edel­lä mai­ni­tut sei­kat oli­si­vat yri­tyk­se­si net­ti­si­vuil­la kun­nos­sa, ei mikään vie pois sitä tosia­si­aa, että laa­du­kas sisäl­tö on se, mikä lop­pu­jen lopuk­si on avai­na­se­mas­sa. Laa­du­kas sisäl­tö on sel­ke­ää ja oikein koh­den­net­tua. Teks­ti­si­säl­töä on tär­ke­ää myös tuot­taa aktii­vi­ses­ti lisää, sil­lä se paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Aktii­vi­suus nimit­täin ker­too Googlel­le, että sivus­to on toi­min­nas­sa ja sisäl­tö­jä päi­vi­te­tään.

Hyvä sisäl­tö kan­nat­taa kir­joit­taa avain­sa­na edel­lä. Mie­ti, mil­lä sanal­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si etsi­vät tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si. Mikä­li tämä tun­tuu haas­ta­val­ta, voi toki ensin kir­joit­taa teks­tin ja sen jäl­keen lisä­tä sii­hen halua­ma­si avain­sa­nat.

Sisäl­lön­tuo­tan­non voi ostaa toki myös val­mii­na pal­ve­lu­na. Laa­duk­kaan teks­ti­si­säl­lön tuot­ta­mi­nen voi yllät­täen muo­dos­tua pul­lon­kau­lak­si yri­tyk­sen koti­si­vu­pro­jek­tis­sa, joten val­miik­si tuo­tet­tu sisäl­tö on var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to. Tutus­tu täs­tä sisäl­lön­tuo­tan­to­pal­ve­luum­me.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen.

5. Video­ma­te­ri­aa­li verk­ko­si­vuil­la vah­vis­taa sisäl­lön sano­maa

Sisäl­tö video­muo­dos­sa on teho­kas­ta ja vai­kut­ta­vaa. On tut­kit­tu että infor­maa­tio, joka tulee video­muo­dos­sa jää parem­min mie­leen kuin teks­ti­muo­toi­nen infor­maa­tio.

Videoi­ta voi lisä­tä vah­vis­ta­maan teks­ti­si­säl­töä. Var­sin­kin, jos kysees­sä on jokin haas­ta­va aihe, voi video olla hyvä rat­kai­su. Video­si­säl­töä voi tuot­taa myös ajat­te­le­mal­la hie­man ns. laa­ti­kon ulko­puo­lel­le. Sitä voi tuo­da inno­va­tii­vi­ses­ti yhteyk­siin, jois­sa sitä ei yleen­sä ole totut­tu näke­mään.

Esi­mer­kik­si myyn­nin ja mark­ki­noin­nin pik­ku­hil­jaa sulau­tues­sa lähem­mäs toi­si­aan, voi­si yhte­nä idea­na olla esi­mer­kik­si myyn­nil­li­sen video­ter­veh­dyk­sen teke­mi­nen poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le.

6. Sivu­jen lataus­no­peus

Vuo­den 2020 net­ti on nopea, aina­kin jos ver­taa inter­ne­tin alkuai­koi­hin, jol­loin sivun latau­tu­mi­sen taus­ta­musiik­ki­na soi modee­min yhdis­tä­mi­sää­ni. Verk­ko­si­vu­jen käyt­tä­jä on tot­tu­nut sii­hen, että sivut latau­tu­vat sala­man­no­peas­ti. Pois­tu­mis­pro­sent­ti kas­vaa huo­mat­ta­vas­ti, jos sisäl­tö ei aukea heti.

Aika, jon­ka ihmi­set käyt­ti­vät vuon­na 1996 net­ti­si­vu­jen latau­tu­mi­sen odot­te­luun on jopa huvit­ta­vaa ver­rat­tu­na aikaan, jon­ka käyt­tä­jät nyky­päi­vä­nä suos­tu­vat odot­te­le­maan. Infor­maa­tio­tul­va ja tie­don nopea­tem­poi­suus ovat muo­kan­neet aivo­jam­me suun­taan, jos­sa nano­se­kun­nin vii­ve latau­tu­mi­ses­sa voi saa­da aikaan välit­tö­män pois­tu­mi­sen sivus­tol­ta. Kes­kit­ty­mis­ky­ky on hei­ken­ty­nyt ja ihmi­set ärsyyn­ty­vät hel­pos­ti odot­te­lus­ta.

Eri­tyi­ses­ti verk­ko­kau­pas­sa on hyvin tär­ke­ää, että tuot­teet latau­tu­vat nopeas­ti. Jo aivan pie­ni­kin lataus­no­peu­den hidas­tu­mi­nen aiheut­taa kon­ver­sio­me­ne­tyk­siä. Tämä taas näkyy suo­raan yri­tyk­sen myyn­ti­ti­lil­lä. Jopa yhden sekun­nin hei­kom­pi latausai­ka vähen­tää myyn­tiä huo­mat­ta­vas­ti.

Onnek­si on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta teh­dä toi­mia, joil­la oman yri­tyk­sen koti­si­vu­jen lataus­no­peus para­nee. Tutus­tu täs­tä vink­kei­hin, joil­la voit itse­kin vai­kut­taa sivus­ton nopeu­teen.

Sivu­jen latausai­kaa on mah­dol­lis­ta nopeut­taa myös Aseon auto­maat­ti­sen nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lun avul­la. Sen ansios­ta min­kä tahan­sa net­ti­si­vus­ton tek­ni­nen nopeusop­ti­moin­ti voi­daan auto­ma­ti­soi­da 5 minuutissa.Palvelu nopeut­taa sivu­jen latausai­ko­ja, min­kä ansios­ta käyt­tä­jä­tyy­ty­väi­syys para­nee ja toden­nä­köi­ses­ti myös verk­ko­si­vus­ton tulok­set Googles­sa para­ne­vat. 

Lopuk­si

Vuo­si 2020 tuo muka­naan koko­naan uuden vuo­si­kym­me­nen. Digi­mark­ki­noin­nin saral­la suu­ria mul­lis­tuk­sia ei ole tie­dos­sa, ennem­min­kin tee­ma­na voi­si olla van­han uudis­ta­mi­nen ja paran­ta­mi­nen.

Verk­ko­si­vut eivät ole katoa­mas­sa min­ne­kään, päin­vas­toin: yri­tyk­sel­lä on hyvä olla oma tur­va­sa­ta­ma sen lisäk­si, että se vai­kut­taa eri somea­lus­toil­la. Kos­kaan ei voi nimit­täin tie­tää mis­sä jamas­sa eri sosi­aa­li­sen median kana­vat ovat vaik­ka­pa vii­den vuo­den kulut­tua.

Yri­tyk­sen omia koti­si­vu­ja kehit­tä­mäl­lä ja päi­vit­tä­mäl­lä olet oman alus­ta­si hal­ti­ja ja laa­du­kas­ta sisäl­töä tuot­ta­mal­la teet sivus­tos­ta­si myös asiak­kail­le­si tutun ja tur­val­li­sen pai­kan, johon on muka­va tul­la. Saat samal­la sitou­tet­tua asiak­kaa­si yhtei­sök­si.

Chat­bo­tin käsi­kir­joit­ta­mi­nen

Chat­bo­tin käsi­kir­joit­ta­mi­nen

Chat­bot­tei­hin tör­mää yhä useam­pien yri­tys­ten verk­ko­si­vuil­la tänä päi­vä­nä. Tek­no­lo­gioi­ta bot­tien toteut­ta­mi­seen on usei­ta, niin kuin on myös tavoit­tei­ta nii­den taus­tal­la. Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot on yksin­ker­tai­sin tapa tutus­tua bot­tien maa­il­maan, mut­ta miten hyvä chat­bot käsi­kir­joi­te­taan?

Chat­bot yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­le?

Chat­bot on erin­omai­nen työ­ka­lu yri­tys­ten net­ti­si­vuil­le. Sen avul­la voi­daan pal­vel­la sivus­to­vie­rai­li­joi­ta vuo­ro­kau­den ympä­ri, tar­jo­ta vas­tauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin ja tuo­da lisää lii­de­jä suo­raan yri­tyk­sen myyn­ti­tii­mil­le.

Käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot on yksin­ker­tai­sin ja edul­li­sin vaih­toeh­to eri­lais­ten teko­ä­lyä hyö­dyn­tä­vien ja vapaa­muo­tois­ta teks­tiä tul­kit­se­vien bot­tien rin­nal­la. Käsi­kir­joi­tet­tui­hin chat­bot­tei­hin on mah­dol­lis­ta luo­da val­miik­si eri­lai­sia kysy­myk­siä ja vas­taus­vaih­toeh­to­ja, joi­den puit­teis­sa botin ja sivus­to­vie­rai­li­jan väli­nen kes­kus­te­lu ete­nee ennal­ta mää­ri­tel­lyl­lä taval­la.

Yksin­ker­tai­suu­des­taan ja val­miik­si käsi­kir­joi­te­tuis­ta vas­taus­vaih­toeh­dois­taan huo­li­mat­ta aidos­ti toi­mi­van kes­kus­te­lu­ra­ken­teen luo­mi­nen edel­lyt­tää aina huo­lel­lis­ta käsi­kir­joi­tuk­sen suun­nit­te­lua ja vaih­toeh­tois­ten pol­ku­jen tes­taa­mis­ta.

Chat­bo­tin raken­ta­mi­nen

Ryh­dyt­täes­sä suun­nit­te­le­maan chat­bot­tia ja sen käsi­kir­joit­ta­mis­ta, on olen­nais­ta tar­ken­taa itsel­le, mihin tar­koi­tuk­seen chat­bot­tia oikeas­taan ollaan luo­mas­sa. Eli mit­kä ovat ne tavoit­teet, joi­ta verk­ko­si­vuil­le asen­net­ta­van botin avul­la halu­taan saa­vut­taa.

Onko tar­koi­tuk­se­na hank­kia chat­bot­tien avul­la lisää lii­de­jä, tar­jo­ta asiak­kail­le vas­tauk­sia hei­tä askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin ja sitä kaut­ta ken­ties hel­pot­taa asia­kas­pal­ve­li­joi­den työ­tä? Vai oli­si­vat­ko botit haus­ka lisä sivuil­le ihan muu­ten vaan – Eli mil­lais­ta lisä­ar­voa ne tuot­ta­vat yri­tyk­sel­le?

Yksi tyy­pil­li­sim­mis­tä chat­bo­tin tavoit­teis­ta on tar­jo­ta asiak­kail­le vuo­ro­kau­den ympä­ri pal­ve­le­va mata­lan kyn­nyk­sen yhtey­den­ot­to­ka­na­va. Tähän val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot sovel­tuu­kin erin­omai­ses­ti. Sen avul­la voi­daan hank­kia lisää lii­de­jä, ja sik­si se on hyvä lisä esi­mer­kik­si perin­tei­sen yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen ja mui­den yhtey­den­ot­to­ka­na­vien rin­nal­le.

Kes­kus­te­lu­ra­ken­teen käsi­kir­joit­ta­mi­nen tavoit­teis­ta käsin

Kun tavoit­tee­na on ohja­ta pal­ve­luis­ta ja tuot­teis­ta kiin­nos­tu­neet kävi­jät jät­tä­mään yhteys­tie­ton­sa yri­tyk­sel­le, on olen­nai­sin­ta miet­tiä, miten sivus­to­vie­rai­li­ja saa­daan aloit­ta­maan kes­kus­te­lu ja täyt­tä­mään yhteys­tie­ton­sa. Mil­lai­set kysy­myk­set roh­kai­se­vat asia­kas­ta otta­maan yhteyt­tä chat­bo­tin kaut­ta? Entä mit­kä tie­dot ovat vält­tä­mät­tö­miä, jot­ta voi­daan esi­mer­kik­si erot­taa aidos­ti poten­ti­aa­li­set asiak­kaat koh­de­ryh­män ulko­puo­lel­le jää­vis­tä sivus­to­vie­rai­li­jois­ta. Ja mitä tie­toa tar­vi­taan, jot­ta poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le osa­taan tar­jo­ta heil­le par­hai­ten sovel­tu­via rat­kai­su­ja.

Tavoit­tei­ta voi tot­ta kai olla useam­pia­kin. Täl­löin on kui­ten­kin hyvä miet­tiä, miten väl­ty­tään teke­mäs­tä botis­ta lii­an moni­mut­kais­ta. Yhtä bot­tia ei esi­mer­kik­si vält­tä­mät­tä kan­na­ta val­jas­taa teke­mään ihan kaik­kea, kos­ka samal­la sivus­tol­la kan­nat­taa olla useam­pi­kin bot­ti. Yhdes­sä botis­sa voi­daan esi­me­rik­si kar­toit­taa asiak­kaan tar­pei­ta, toi­ses­sa tar­jo­ta vas­tauk­sia asiak­kaan tie­don­tar­pee­seen ja niin edel­leen.

Chat­bo­tin käsi­kir­joit­ta­mi­nen kan­nat­taa siis aloit­taa aina poh­ti­mal­la, mil­lai­siin haas­tei­siin asiak­kaat etsi­vät rat­kai­sua verk­ko­si­vuil­ta­si.

Kie­len­käy­tön ja tyy­lin valit­se­mi­nen

Viral­li­nen, ren­to, humo­ris­ti­nen? Mil­lai­nen chat­bot sovel­tuu yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le ja sen brän­diin? Käy­te­tään­kö botis­sa emo­jei­ta ja puhe­kie­li­syyk­siä, vit­sail­laan­ko vai pide­tään­kö lin­ja mah­dol­li­sim­man asial­li­se­na? Entä mil­lai­nen tyy­li on yri­tyk­sen näköi­nen ja mil­lai­nen tyy­li puhut­te­lee koh­de­ryh­mää par­hai­ten? Myös näi­tä kysy­myk­siä kan­nat­taa poh­tia, kun suun­nit­te­lee chat­bo­tin käsi­kir­joi­tus­ta.

Bot­ti kan­nat­taa kir­joit­taa niin, että se mukai­lee mah­dol­li­sim­man hyvin nor­maa­lia kes­kus­te­lu­ti­lan­net­ta. Toi­sis­taan irral­lis­ten kysy­mys­ten pat­te­ris­ton sijaan kes­kus­te­luun kan­nat­taa tuo­da luon­nol­li­sel­le kie­len­käy­töl­le omi­nai­sia piir­tei­tä esi­mer­kik­si käsi­kir­joit­ta­mal­la bot­ti niin, että se rea­goi asiak­kaan edel­li­seen vas­tauk­seen ennen seu­raa­van kysy­myk­sen esit­tä­mis­tä.

Asia­kas­ta ei kui­ten­kaan pidä joh­taa har­haan. Jot­ta vää­rin­kä­si­tyk­sil­tä väl­tyt­täi­siin, on tär­ke­ää, että sivus­to­vie­rai­li­ja ymmär­tää kes­kus­te­le­van­sa oikean asia­kas­pal­ve­li­jan sijas­ta nime­no­maan botin kans­sa. Täl­lä tavoin sivus­to­vie­rai­li­ja osaa suh­teut­taa botin tar­joa­mat vas­tauk­set ja reak­tiot tie­toon sii­tä, että ne ovat val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu­ja. Yleen­sä vää­ri­nym­mär­rys­ten pel­kää­mi­nen on kui­ten­kin tur­haa, var­sin­kin jos käy­tös­sä ovat eri­lai­set val­miit vas­taus­vaih­toeh­dot, jois­ta sivus­to­vie­rai­li­ja tun­nis­taa, ettei kes­kus­te­lun toi­nen osa­puo­li ole ihmi­nen.

Kes­kus­te­lun pitä­mi­nen simp­pe­li­nä

Suu­rin haas­te val­miik­si käsi­kir­joi­te­tuis­sa chat­bo­teis­sa on yleen­sä se, miten toteut­taa mah­dol­li­sim­man yksin­ker­tai­sel­la taval­la moni­mut­kai­set kes­kus­te­lu­ra­ken­teet, jot­ka ete­ne­vät eri tavoil­la vas­tauk­sis­ta riip­puen.

Käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot tai­puu yllät­tä­vään moneen. Usein on esi­mer­kik­si mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää sekä val­mii­ta vas­taus­vaih­toeh­to­ja että vapaa­muo­toi­sia kysy­myk­siä, joi­hin vie­rai­li­ja itse kir­joit­taa vas­tauk­sen. Yksin­ker­tai­nen chat­bot ei kui­ten­kaan osaa tul­ki­ta vapaa­ta teks­tiä, ja täl­lai­set vas­tauk­set toi­mi­vat­kin lähin­nä taus­ta­tie­to­na yri­tyk­sel­le.

Kes­kus­te­lu kan­nat­taa kui­ten­kin pitää aina mah­dol­li­sim­man yksin­ker­tai­se­na. Sil­lä mata­lan kyn­nyk­sen yhtey­den­ot­to­vä­li­neen tar­koi­tuk­se­na ei tie­ten­kään ole uuvut­taa sivus­to­vie­rai­li­jaa lukui­sil­la kysy­myk­sil­lä. Lii­an pit­käs­ti muo­toil­lut kysy­myk­set ja tur­han yksi­tyis­koh­tai­set vas­tauk­set saat­ta­vat joh­taa sii­hen, että chat­bo­tin täyt­tä­mi­nen jää sivus­to­vie­rai­li­jal­ta kes­ken.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen.

Chat­bo­teis­sa kan­nat­taa hyö­dyn­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon juu­ri val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu­ja vas­taus­vaih­toeh­to­ja, kos­ka nii­den ansios­ta botin raken­ne ete­nee loo­gi­sem­min. Näin ollen asiak­kaan mah­dol­li­set vas­tauk­set ovat jo tie­dos­sa, kun mie­ti­tään seu­raa­vaa siir­ty­mää eli kysy­mys­tä, johon kävi­jä vas­tauk­sen perus­teel­la ohja­taan.

Sel­key­den ja luet­ta­vuu­den vuok­si teks­tio­suu­det kan­nat­taa pitää mah­dol­li­sim­man lyhyi­nä ja jakaa ne mie­luum­min vaik­ka­pa useam­paan peräk­käi­seen teks­ti­laa­tik­koon (puhe­kuplaan).

Asiak­kaan kon­tak­toin­tia aja­tel­len kan­nat­taa myös miet­tiä, mitä kysy­myk­siä joka tapauk­ses­sa aio­taan esit­tää puhe­lun yhtey­des­sä ja jät­tää ne pois cha­tis­ta, jot­ta asia­kas ei jou­tui­si vas­taa­maan tis­mal­leen samoi­hin kysy­myk­siin mon­taa ker­taa. Useim­mi­ten on jär­ke­vää kes­kit­tyä chat­bo­tis­sa kaik­kein olen­nai­sim­piin kysy­myk­siin, joi­den avul­la voi­daan esi­mer­kik­si ohja­ta lii­di oikeal­le hen­ki­löl­le ja sääs­tää tar­ken­ta­vat kysy­myk­set myö­hem­pään. Eli kan­nat­taa pitää mie­les­sä, että tar­jouk­sen las­ken­taan tar­koi­te­tut työ­ka­lut net­ti­si­vuil­la ovat asia erik­seen.

Chat­bo­tin tes­taa­mi­nen

Ennen chat­bo­tin jul­kai­se­mis­ta on tie­ten­kin tär­ke­ää tes­ta­ta huo­lel­li­ses­ti kaik­ki mah­dol­li­set polut, joi­ta pit­kin sivus­to­vie­rai­li­joi­den on mah­dol­lis­ta ede­tä. Käy­mäl­lä läpi kaik­ki eri­lai­set vas­taus­vaih­toeh­dot voi­daan yleen­sä par­hai­ten huo­ma­ta, jos joku asia botis­sa ei toi­mi.

Chat­bo­tin kehit­tä­mis­tä kan­nat­taa kui­ten­kin jat­kaa käyt­töön­o­ton jäl­keen­kin. Chat­bo­tin käy­tön alku­vai­hees­sa kan­nat­taa esi­mer­kik­si seu­ra­ta myös kes­ke­ne­räi­sik­si jää­viä kes­kus­te­lu­ja. Vaik­ka sivus­to­vie­rai­li­ja ei täyt­täi­si­kään yhteys­tie­to­jaan (olet­taen että botin tavoit­tee­na on hank­kia lii­de­jä), voi kes­kus­te­lu olla chat­bo­tin kehit­tä­mi­sen kan­nal­ta hyö­dyl­li­nen. Kan­nat­taa esi­mer­kik­si miet­tiä, voi­si­ko kes­kus­te­lun kul­kua muo­ka­ta jol­lain taval­la, jos se pysäh­tyy useim­mi­ten joi­hin­kin tiet­tyi­hin koh­tiin.

Lopuk­si

Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot on lois­ta­va tapa kerä­tä taus­ta­tie­to­ja poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, hou­ku­tel­la hei­tä jät­tä­mään yhteys­tie­ton­sa yri­tyk­sel­le ja tar­jo­ta yri­tyk­sen pal­ve­luis­ta kiin­nos­tu­neil­le sivus­to­vie­rai­li­joil­la hyö­dyl­lis­tä tie­toa, joka saat­tai­si muu­ten jää­dä huo­maa­mat­ta, jos asia­kas ei esi­mer­kik­si vie­rai­le kai­kil­la net­ti­si­vu­jen ala­si­vuil­la. Chat­bo­tin avul­la on mah­dol­lis­ta pal­vel­la asiak­kai­ta myös yri­tyk­sen aukio­loai­ko­jen ulko­puo­lel­la.

Par­hai­ten chat­bo­tin yri­tyk­sel­le­si tar­joa­mat hyö­dyt sel­vi­tät otta­mal­la botin käyt­töö­si ja tes­taa­mal­la eri­lai­sia kes­kus­te­lu­ra­ken­tei­ta. Help­po­jen koti­si­vu­jen­kin käyt­tä­män Collect.chatbotin saat käyt­töö­si tääl­tä.

Chat­bot yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­le

Chat­bot yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­le

Päi­vi­tet­ty 11.12.2019

Tämä on kau­pal­li­nen yhteis­työ Collect.chatin kans­sa.
Mikä­li koet artik­ke­lin hyö­dyl­li­sek­si ja haluat ottaa Collect.chatin käyt­töön myös omil­la sivuil­la­si,
löy­dät sovel­luk­sen tääl­tä

Chat­bot on nyky­ään var­sin ylei­nen näky yri­tys­ten net­ti­si­vuil­la. Tämä vir­tu­aa­li­nen asia­kas­pal­ve­li­ja on erin­omai­nen mata­lan kyn­nyk­sen kom­mu­ni­kaa­tio­ka­na­va asiak­kaan ja yri­tyk­sen välil­lä sekä kus­tan­nus­te­ho­kas tapa saa­da lisää yhtey­den­ot­to­ja net­ti­si­vu­jen kaut­ta.

Mikä on Chat­bot?

Chat­bo­tit ovat cha­tin väli­tyk­sel­lä ihmis­ten kans­sa kes­kus­te­le­via tie­to­ko­neoh­jel­mia, joi­den käyt­tö yri­tys­ten net­ti­si­vuil­la yleis­tyy kovaa vauh­tia. Käy­tän­nös­sä chat­bot­tien teh­tä­vä­nä on toi­mia vir­tu­aa­li­se­na asia­kas­pal­ve­li­ja­na, joka on asiak­kaan käy­tet­tä­vis­sä ympä­ri vuo­ro­kau­den.

Tämän päi­vän asiak­kaat odot­ta­vat yhä parem­paa ja nopeam­paa asia­kas­pal­ve­lua. Kii­rei­sil­lä ihmi­sil­lä ei ole aikaa jonot­taa puhe­lin­vaih­teis­sa tai odo­tel­la vas­taus­ta yksin­ker­tai­seen säh­kö­pos­ti­ky­se­lyyn tun­te­ja, saa­ti sit­ten päi­viä. Sik­si eri­lai­set chat-pal­ve­lut ovat­kin osit­tain tar­jon­neet rat­kai­sun näi­hin haas­tei­siin. (Ero­tuk­se­na chat­bo­teis­ta chat-pal­ve­luis­sa asia­kas­pal­ve­lus­ta vas­taa­vat ihmi­set.) Par­haas­sa tapauk­ses­sa asia­kas tavoit­taa asia­kas­pal­ve­li­jan cha­tin väli­tyk­sel­lä hel­pos­ti, sivuil­le pon­nah­ta­van kes­kus­te­luik­ku­nan kaut­ta, chat-kes­kus­te­lu käy­dään vai­vat­to­mas­ti reaa­lia­jas­sa ja rat­kai­su asiak­kaan ongel­maan löy­de­tään nopeas­ti.

Yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta perin­teis­ten chat­tien yllä­pi­tä­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin resurs­se­ja sii­nä mis­sä taval­li­nen, kas­vo­tus­ten, säh­kö­pos­til­la tai puhe­li­mit­se tapah­tu­va asia­kas­pal­ve­lu. Jopa enem­män­kin.

Tänä päi­vä­nä on äärim­mäi­sen tär­ke­ää pys­tyä tar­joa­maan asiak­kail­le pal­ve­lua myös var­si­nais­ten pal­ve­luai­ko­jen ulko­puo­lel­la, mut­ta sii­hen perin­tei­set cha­tit itses­sään eivät vie­lä tar­joa rat­kai­sua. Eri­lais­ten chat-pal­ve­lui­den rin­nal­le ovat kui­ten­kin nous­seet chat­bo­tit, joil­la pyri­tään vas­taa­maan näi­hin haas­tei­siin ja asiak­kai­den kas­va­nei­siin odo­tuk­siin, ilman että tar­vi­taan lisää resurs­se­ja.

Mis­tään asia­kas­pal­ve­li­joi­den kor­vaa­jis­ta ei chat­bot­tien yhtey­des­sä vie­lä voi­da puhua, mut­ta pien­ten rutii­ni­teh­tä­vien osal­ta ne voi­vat vapaut­taa asia­kas­pal­ve­li­joi­den resurs­se­ja vaa­ti­vim­piin ja mie­lek­kääm­piin teh­tä­viin. Chat­bo­tit ovat myös kus­tan­nus­te­ho­kas vaih­toeh­to, jon­ka avul­la voi­daan saa­da net­ti­si­vu­jen kaut­ta huo­mat­ta­vas­ti enem­män yhtey­den­ot­to­ja.

Eri­lai­set chat­bo­tit

Chat­bo­tit jae­taan yleen­sä kol­meen kate­go­ri­aan nii­den kehit­ty­nei­syy­den ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sen perus­teel­la. Yksin­ker­tai­sin chat­bot tar­jo­aa asiak­kail­le val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tua asia­kas­pal­ve­lua. Chat­bot sovel­tuu esi­mer­kik­si lii­dien gene­roin­tiin ja kevyeen asia­kas­pal­ve­luun. 

Yksin­ker­tai­sim­mat chat­bo­tit kysy­vät poten­ti­aa­li­sil­ta asiak­kail­ta lisä­tie­to­ja tai anta­vat auto­maat­ti­sia vas­tauk­sia ylei­ses­ti kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin. Käy­tän­nös­sä dia­lo­gia käy­dään niin, että asia­kas valit­see chat­bo­tin tar­joa­mis­ta val­miis­ta vaih­toeh­dois­ta sopi­vim­man klik­kaa­mal­la sitä.

Kehit­ty­neem­pien chat­bot­tien avul­la voi­daan luo­da jo huo­mat­ta­vas­ti moni­mut­kai­sem­pia kes­kus­te­lu­ja. Niis­sä asia­kas voi val­miik­si annet­tu­jen vaih­toeh­to­jen sijas­ta itse kir­joit­taa miel­tään askar­rut­ta­vat kysy­myk­set ja vas­tauk­set. Chat­bo­tin tar­joa­mat vas­tauk­set ovat kui­ten­kin yleen­sä esi­mer­kik­si FAQ-pat­te­ris­toi­hin (usein kysy­tyt kysy­myk­set, engl. frequent­ly asked ques­tions) poh­jau­tu­via, val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu­ja vas­tauk­sia. Täl­lais­ten chat­bot­tien avul­la voi­daan tar­jo­ta vas­tauk­sia asiak­kai­den tyy­pil­li­sim­min esit­tä­miin kysy­myk­siin. 

Kehit­ty­neim­mät chat­bo­tit tar­joa­vat vas­taus­ten lisäk­si jopa mah­dol­li­suu­den eri­lais­ten toi­men­pi­tei­den toteut­ta­mi­seen, kuten tilaus­ten teke­mi­seen tai omien asia­kas­tie­to­jen tar­kis­ta­mi­seen. Ne osaa­vat tul­ki­ta vapaa­ta teks­tiä, jopa eri­lai­sia puhe­ta­po­ja ja voi­vat oppia ihmis­ten väli­ses­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta.

Collect.chat-chatbotti

Meil­lä Hel­poil­la koti­si­vuil­la käy­tös­sä on Collect.chat-niminen chat­bot-pal­ve­lu. Collect.chat on taus­ta­tie­to­jen kerää­mi­seen sovel­tu­va chat­bot, jon­ka avul­la pys­tym­me pal­ve­le­maan asiak­kai­tam­me ympä­ri vuo­ro­kau­den.

Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tui­hin vas­taus- ja kysy­mys­vaih­toeh­toi­hin perus­tu­va chat­bot on help­po­käyt­töi­nen, mata­lan kyn­nyk­sen yhtey­den­ot­to­me­ne­tel­mä esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­den ja eri­lais­ten pon­nah­dusik­ku­noi­den tilal­le tai run­saas­ti resurs­se­ja vaa­ti­van cha­tin ja puhe­lin­päi­vys­tyk­sen rin­nal­le.

Collect.chat-sovelluksessa val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu kes­kus­te­lu voi­daan luo­da valit­se­mal­la yri­tyk­sen tar­pei­siin par­hai­ten sovel­tu­vat kysy­myk­set ja esi­mer­kik­si val­miit vas­taus­vaih­toeh­dot. Chat­bo­tin asen­ta­mi­nen ei vaa­di koo­daus­osaa­mis­ta, joten kenen tahan­sa on suh­teel­li­sen help­poa luo­da uusia kes­kus­te­lu­ja ja tes­ta­ta botin toi­min­taa myös jat­koss­sa. Toki kes­kus­te­lu­ra­ken­teen luo­mi­seen on hyvä panos­taa ja käyt­tää riit­tä­väs­ti aikaa, jot­ta kes­kus­te­lu­po­luis­ta saa­daan mah­dol­li­sim­man käyt­tä­jäys­tä­väl­li­siä ja infor­ma­tii­vi­sia.

 Chat­bot kysyy poten­ti­aa­li­sel­ta asiak­kaal­ta yksin­ker­tai­sia kysy­myk­siä, kuten kei­tä he ovat ja mil­lai­sia pal­ve­lui­ta he tar­vit­se­vat, ja me saam­me kes­kus­te­lus­sa kerä­tyt tie­dot koko­nai­suu­des­saan esi­mer­kik­si suo­raan säh­kö­pos­tiin.

Sivus­to­vie­rai­li­ja puo­les­taan ete­nee kes­kus­te­lus­sa valit­se­mal­la anne­tuis­ta vas­taus­vaih­toeh­dois­ta itsel­leen sopi­vim­man käte­väs­ti klik­kaa­mal­la. Joi­hin­kin kysy­myk­siin on mah­dol­lis­ta antaa vas­taus myös kir­joit­ta­mal­la.

Collect.chatin kes­kus­te­lut ovat täy­sin auto­maat­ti­sia, eivät­kä ne näin ollen vaa­di meil­tä mui­ta toi­men­pi­tei­tä kuin pal­ve­luis­tam­me kiin­nos­tu­neen asiak­kaan kon­tak­toin­nin.

Collect.chatin avul­la eri­lai­sia chat­bot­ti­ky­se­lyi­tä on mah­dol­lis­ta upot­taa net­ti­si­vuil­le niin mon­ta kuin halu­aa. Chat­tia ei ole pak­ko sijoit­taa perin­tei­seen tyy­liin pel­käs­tään sivu­jen oike­aan ala­kul­maan, vaan kyse­ly­tä voi­daan upot­taa mihin tahan­sa sivus­tol­le, jopa sisäl­lön kes­kel­le tai blo­giar­tik­ke­lin yhtey­teen, kuten täs­sä alla on teh­ty.

Chat­bo­tin hin­ta

Collect.chatista on saa­ta­vil­la sekä köy­käi­sem­pi ilmai­nen ver­sio että eri omi­nai­suuk­sil­la varus­tet­tu­ja mak­sul­li­sia ver­sioi­ta. Chat­bo­tin hin­nat ovat var­sin edul­li­sia.

Jo 24 $:n kuu­kausi­hin­nal­la chat­bot­tiin saa muun muas­sa logical jump -omi­nai­suu­den, jon­ka ansios­ta kes­kus­te­lu ete­nee suju­vas­ti sivus­to­vie­rai­li­jan vas­taus­ten perus­teel­la. Tämä tar­koit­taa, että chat­bot osaa esit­tää kul­le­kin sivus­to­vie­rai­li­jal­le vain juu­ri hänel­le rele­van­tit kysy­myk­set, sen mukaan mitä vie­rai­li­ja on vas­tan­nut edel­li­seen kysy­myk­seen. 24 $:n kuu­kausi­hin­taan sisäl­tyy myös yhteen­sä 500 kes­kus­te­lua kuu­kau­des­sa, mikä on riit­tä­vä mää­rä suu­rim­mal­le osal­le suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä.

99 $:n kuu­kausi­hin­taan puo­les­taan sisäl­tyy esi­mer­kik­si omi­nai­suus, jon­ka ansios­ta botin kans­sa käy­ty kes­kus­te­lu voi­daan ohja­ta use­aan vaih­toeh­toi­seen säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen, sen mukaan miten sivus­to­vie­rai­li­ja on vas­tan­nut hänel­le esi­tet­tyi­hin kysy­myk­siin. Täs­sä stan­dar­di-ver­sion cha­tis­sa ei myös­kään mai­nos­te­ta pal­ve­lun­tar­joa­jan eli Collect.chatin nimeä.

Chat­bo­tin hyö­dyt sivus­to­vie­rai­li­jal­le

Kuten on tul­lut ilmi, asiak­kaat odot­ta­vat tänä päi­vä­nä yhä nopeam­paa ja laa­duk­kaam­paa pal­ve­lua. Tämä tar­koit­taa, että pär­jä­täk­seen kil­pai­lus­sa yri­tys­ten on opti­moi­ta­va asia­kas­pal­ve­lu­aan jat­ku­vas­ti. 

Yksi chat­bot­tien kes­kei­sim­mis­tä eduis­ta on, että ne pal­ve­le­vat asiak­kai­ta 24/7. Chat­bot­tien ansios­ta yri­tys voi hel­pos­ti tar­jo­ta rat­kai­su­ja asiak­kai­den yksin­ker­tai­sim­piin kyse­lyi­hin mihin vuo­ro­kau­den aikaan tahan­sa.

Yksi chat­bo­tin (ja samal­la myös cha­tin) hyö­dyis­tä on sen “mata­la kyn­nys”. Osa asiak­kais­ta ei mie­lel­lään asioi puhe­li­mes­sa lain­kaan, vaan kokee yhtey­den­o­ton netin kaut­ta luon­te­vim­mak­si tavak­si kom­mu­ni­koi­da. Eten­kin digi­na­tii­veil­le on tyy­pil­lis­tä ja usein luon­te­vin­ta hoi­taa asioin­ti pää­asias­sa cha­tin väli­tyk­sel­lä. Vaik­ka chat­bot­tia ei hyö­dyn­täi­si­kään brän­däyk­seen, kan­nat­taa sii­tä luo­da yri­tyk­sen näköi­nen ja kuu­loi­nen per­soo­nal­li­nen asia­kas­pal­ve­li­ja. 

Kuten sanot­tu, nopeus on valt­tia. Chat­bo­tin ansios­ta asiak­kai­den ei tar­vit­se jonot­taa puhe­li­mes­sa, käyt­tää lain­kaan aikaa yhteys­tie­to­jen etsi­mi­seen tai osal­lis­tua pit­kiin säh­kö­pos­ti­ket­jui­hin, saa­ti­ka odot­taa vas­taus­ta nii­hin. Asiak­kaan ei edes tar­vit­se uhra­ta aja­tus­ta sii­hen, miten ottaa yhteyt­tä, kun chat­bot jo kysyy kuin­ka voi­si pal­vel­la.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Chat­bo­tin hyö­dyt yri­tyk­sel­le

Asiak­kaan etu on tie­tys­ti myös yri­tyk­sen etu. Onnis­tu­neen asia­kas­ko­ke­muk­sen tar­joa­mi­nen vai­kut­taa suo­raan osto­pää­tök­seen. Posi­tii­vi­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen edel­ly­tys puo­les­taan on, että asia­kas löy­tää rat­kai­sun “ongel­maan­sa” vai­vat­to­mas­ti ja nopeas­ti.

Vaik­ka chat­bot ei voi­kaan kor­va­ta ihmi­siä, se voi tehos­taa rutii­ni­töi­den teke­mis­tä ja vapaut­taa yri­tyk­sen resurs­se­ja mui­hin teh­tä­viin. Chat­bot voi esi­mer­kik­si vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti asia­kas­pal­ve­li­joi­den työ­tä ohja­tes­saan asia­kas­ta osto­po­lul­la eteen­päin. 

Chat­bo­tit sovel­tu­vat par­hai­ten toteut­ta­maan yri­tyk­sen yksin­ker­tai­sia rutii­ni­teh­tä­viä, jot­ka eivät vaa­di päät­te­lyä. Rutii­ni­teh­tä­viä ovat esi­mer­kik­si taus­ta­tie­to­jen kerää­mi­nen, käy­tän­nön asiois­ta huo­leh­ti­mi­nen, kuten aukio­loa­jois­ta infor­moin­ti sekä eri­lai­sis­sa toi­men­pi­teis­sä, kuten tilaus­ten tai ilmais­ten kokei­lu­ver­sioi­den käyt­töö­not­ta­mi­ses­sa avus­ta­mi­nen ja ohjaa­mi­nen.

Myös ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen asia­kas­pal­ve­lu on tot­ta kai asiak­kai­den lisäk­si hyö­dyl­lis­tä niin ikään yri­tyk­sel­le. Bot­tien avul­la voi­daan var­mis­taa, ettei­vät yri­tyk­sen pal­ve­luis­ta tai tuot­teis­ta kiin­nos­tu­neet poten­ti­aa­li­set asiak­kaat mene sivu suun edes yöai­kaan. Chat­bo­tit voi­vat esi­mer­kik­si myy­jän myö­hem­pää kon­tak­toin­tia var­ten kysyä yksin­ker­tai­sia kysy­myk­siä asiak­kail­ta ja kerä­tä taus­ta­tie­toa heis­tä ja hei­dän kiin­nos­tuk­sen koh­teis­taan.

Chat­bo­teil­le omi­nai­nen hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vyys on myös yri­tyk­sen etu. Chat­bo­til­ta on hel­pom­pi kysyä myös sel­lai­sia pie­nem­piä asioi­ta, joi­ta var­ten ei viit­si­si soit­taa asia­kas­pal­ve­luun, mut­ta jot­ka voi­vat lopul­ta kui­ten­kin olla rat­kai­se­via esi­mer­kik­si osto­pää­tös­tä teh­täes­sä. Chat­bot­tien avul­la voi­daan­kin lisä­tä huo­mat­ta­vas­ti net­ti­si­vu­jen kaut­ta teh­ty­jen yhtey­den­ot­to­jen mää­rää.

Chat­bot­te­ja voi­daan hyö­dyn­tää leik­ki­sil­lä tavoil­la myös yri­tyk­sen brän­din raken­ta­mi­seen. Ei ole ollen­kaan tava­ton­ta, että chat­bo­tit ker­to­vat vit­se­jä tai muis­tut­ta­vat sivuil­la vie­rai­le­vaa poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta jos­ta­kin sen tuot­tei­siin liit­ty­väs­tä.

Lopuk­si

Chat­bot­tien avul­la yri­tyk­set voi­vat pal­vel­la asiak­kai­taan nopeam­min ja olla tavoi­tet­ta­vis­sa vuo­ro­kau­den ympä­ri. Chat­bo­tit eivät kor­vaa asia­kas­pal­ve­lun ammat­ti­lai­sia, mut­ta oikein hyö­dyn­net­ty­nä ne voi­vat tehos­taa rutii­ni­teh­tä­vien hoi­ta­mis­ta ja vapaut­taa yri­tyk­sen resurs­se­ja eten­kin yksin­ker­tai­sim­mis­ta työ­teh­tä­vis­tä työn­te­ki­jöi­den syven­ty­mis­tä vaa­ti­viin teh­tä­viin.