Sisäl­lön­tuo­tan­to koti­si­vuil­le – 5 vink­kiä teks­tien kirjoittamiseen

Sisällysluettelo

Koti­si­vu­jen teks­ti­si­säl­tö on koti­si­vu­je­si tär­kein yksit­täi­nen asia. Ilman hyvää sisäl­töä et vakuu­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta­si, vaik­ka verk­ko­si­vut toi­mi­si­vat muu­ten moit­teet­to­mas­ti ja oli­si­vat visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­vat. Mut­ta mil­lais­ta teks­ti­si­säl­töä koti­si­vuil­la pitäi­si olla?

1. Ker­ro pal­ve­luis­ta­si ja tuot­teis­ta­si kattavasti

Kir­joi­ta jokai­sel­le verk­ko­si­vus­to­si yksit­täi­sel­le sivul­le kat­ta­vat, infor­ma­tii­vi­set ja hou­kut­te­le­vat teks­tit. Älä tyy­dy luet­te­le­maan pal­ve­lui­ta­si ja tuot­tei­ta­si ainoas­taan rans­ka­lai­sin vii­voin, vaan ker­ro koko­nai­sin lausein ja kap­pa­lein, mil­lai­sia pal­ve­lui­ta tai tuot­tei­ta tar­joat ja kenelle.

Tee jo heti verk­ko­si­vus­to­si etusi­vul­la sel­väk­si, mitä tar­joat asiak­kail­le­si ja mik­si hei­dän kan­nat­tai­si ostaa juu­ri sinun pal­ve­lui­ta­si. Esit­te­le pal­ve­lut ja tuot­teet perus­teel­li­sem­min nii­den omil­la alasivuilla.

Mie­ti, mikä on verk­ko­si­vu­je­si tavoi­te. Haluat­ko esi­mer­kik­si tavoit­taa sivu­jen kaut­ta uusia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta tai myy­dä tuot­tei­ta­si verk­ko­kau­pas­sa? Vai onko sivu­jen tar­koi­tus toi­mia lähin­nä käyn­ti­kort­ti­na muu­ta kaut­ta kiin­nos­tuk­sen­sa osoit­ta­neil­le asiak­kail­le tai tar­jo­ta infor­maa­tio­ta nykyi­sil­le asiakkaillesi?

Ennen kuin läh­det kir­joit­ta­maan teks­te­jä, muis­ta aina teh­dä ensin avain­sa­na­tut­ki­mus, mikä­li haluat tar­jo­ta poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si mah­dol­li­suu­den löy­tää sivusi googlet­ta­mal­la. Avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la sel­vi­tät, mil­lai­sil­la hauil­la koh­de­ryh­mä­si etsii pal­ve­lui­ta­si ja tuot­tei­ta­si netis­sä. Käy­tä näi­tä avain­sa­no­ja teksteissäsi.

Yksit­täis­ten avain­sa­no­jen lisäk­si kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös pidem­piä haku­lausek­kei­ta eli niin kut­sut­tu­ja pit­kän hän­nän avainsanoja.

2. Jak­so­ta teks­tiä väliot­si­koil­la ja kappaleilla

Sel­keä raken­ne koos­tuu otsi­kois­ta, väliot­si­kois­ta ja lyhyeh­köis­tä teks­ti­kap­pa­leis­ta. Hel­pos­ti luet­ta­van ja omak­sut­ta­van teks­tin raken­ne ete­nee aina tär­keim­mis­tä asiois­ta koh­ti lisätietoja.

Panos­ta ja suun­nit­te­le siis huo­lel­li­ses­ti kun­kin sivun raken­ne. Ker­ro sivun alus­sa tär­keim­mät asiat ja siir­ry tar­ken­ta­viin yksi­tyis­koh­tiin sivun lop­pua koh­ti ede­tes­sä­si. Näin kii­rei­sin­kin sivus­to­vie­rai­li­ja bon­gaa kai­kis­ta olen­nai­sim­mat tie­dot nopeas­ti. Pidä virk­keet mal­til­li­sen mit­tai­se­na ja väl­tä kapulakieltä.

Jak­so­ta teks­tiä­si ja hyö­dyn­nä väliot­si­koi­ta! Kir­joi­ta siis mie­luum­min mon­ta lyhyt­tä teks­tio­suut­ta yhden pit­kän teks­tin sijaan. Val­tao­sa netin­käyt­tä­jis­tä vie­rai­lee sivuil­la­si mobii­li­lait­teel­la, mikä tar­koit­taa, että jo muu­ta­man virk­keen mit­tai­nen kap­pa­le täyt­tää esi­mer­kik­si koko puhe­li­men ruudun.

Jak­so­ta ja havain­nol­lis­ta teks­tiä­si otsi­koi­den lisäk­si myös kiin­nos­ta­vien kuvien tai vaik­ka­pa info­graa­fien avulla.

Otsi­koi kap­pa­leet kuvaa­vas­ti ja hou­kut­te­le­vas­ti, niin että sivun sisäl­tö käy pää­piir­teit­täin ilmi pelk­kiä otsi­koi­ta­kin sil­mäi­le­mäl­lä. Otsik­koi­na toi­mi­vat erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si koko­nai­set (lyhyeh­köt) lauseet. Käy­tä otsi­kois­sa ja lei­pä­teks­tis­sä sivun tär­keim­piä avainsanoja.

3. Tar­joa rat­kai­su­ja asiak­kai­de­si ongelmiin

 Älä esit­te­le pel­käs­tään yri­tys­tä, vaan mie­ti, mil­lais­ta lisä­ar­voa ja hyö­tyä tar­joat asiak­kail­le, ja ker­ro sii­tä. Poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si halua­vat lukea ennem­min, mil­lai­sia rat­kai­su­ja sinä voit tar­jo­ta hei­dän “ongel­miin­sa”, kuin sii­tä miten erin­omai­nen yri­tys on. Jos siis on mah­dol­lis­ta, vakuu­ta asiak­kaa­si yri­tyk­se­si asian­tun­ti­juu­des­ta ja luo­tet­ta­vuu­des­ta mie­luum­min muil­la kei­noin kuin lis­taa­mal­la yri­tyk­sen myön­tei­siä puolia.

Mikä­li asia­kas vakuut­tuu pal­ve­luis­ta­si ja tuot­teis­ta­si, hän­tä toden­nä­köi­ses­ti kiin­nos­taa myös yri­tys. Näin ollen kat­ta­vam­pi­kin yri­ty­se­sit­te­ly voi olla pai­kal­laan, esi­mer­kik­si omal­la ala­si­vul­laan. Yri­ty­se­sit­te­lys­sä­kin pyri vakuut­ta­maan asiak­kaat ennem­min havain­nol­lis­ta­vin esi­mer­kein ja saavutuksin.

Tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den palaut­teet sekä yri­tyk­sen refe­rens­sit puhu­vat myös puo­les­taan. Mie­ti siis, kes­kit­tyi­sit­kö ennem­min asia­kas­ta­ri­noi­hin ja työ­näyt­tei­siin kuin yri­tyk­sen kehumiseen.

4. Kir­joi­ta pal­jon mut­ta asiaa

Enem­män on yleen­sä enem­män. Vaik­ka kap­pa­leet on hyvä pitää lyhyi­nä, teks­tiä kai­ken kaik­ki­aan on hyvä olla run­saas­ti. “Mut­ta eivät asiak­kaat jak­sa lukea pit­kiä teks­te­jä”. Kyl­lä jak­sa­vat, kun teks­ti­kap­pa­leet on hyvin jak­so­tet­tu. Kuvaa­vien väliot­si­koi­den perus­teel­la on help­po lukea vain ne kap­pa­leet, jot­ka kiin­nos­tu­vat “juu­ri minua”. Perus­tie­to­jen lisäk­si kan­nat­taa siis aina tar­jo­ta myös lisä­tie­to­ja niis­tä kiinnostuneille.

Teks­tin laa­tuun ja mää­rään kan­nat­taa panos­taa pait­si asiak­kai­den myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den vuok­si. Google arvos­taa kat­ta­via teks­ti­si­säl­tö­jä, ja jos pel­käät, että sivus­to­vie­rai­li­jat eivät löy­dä etsi­mään­sä hel­pos­ti suu­ren teks­ti­mää­rän vuok­si, lue uudes­taan koh­ta 2.

Älä kui­ten­kaan täy­tä sivu­ja tur­hal­la, tois­tei­sel­la sisäl­löl­lä, vaan ker­ro moni­puo­li­ses­ti esi­mer­kik­si pal­ve­luis­ta­si, nii­den hyö­dyis­tä ja tuot­tei­den taus­tois­ta. Anna esi­merk­ke­jä ja ker­ro mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös hin­nois­ta ja esi­mer­kik­si osto- tai palveluprosessista.

Mikä­li haku­ko­ne­nä­ky­vyys on sinul­le tär­ke­ää, kir­joi­ta sivuil­le­si enem­män teks­tiä kuin kil­pai­li­joil­la­si. Älä kui­ten­kaan unoh­da sivu­jen käy­tet­tä­vyyt­tä, vaan kir­joi­ta teks­tit aina ensi­si­jai­ses­ti sivus­to­vie­rai­li­joi­ta varten.

5. Tuo­ta sisäl­töä sään­nöl­li­ses­ti, jos haluat pär­jä­tä hakukonekilpailussa

Tuo­ta sään­nöl­li­ses­ti myös uut­ta, tuo­ret­ta sisäl­töä. Alkuun pää­set hyvin pel­kil­lä pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den kuvauk­sil­la, mut­ta mikä­li haluat paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si, sinun täy­tyy panos­taa myös jat­ku­vam­paan sisällöntuotantoon. 

Sään­nöl­li­nen sisäl­lön­tuo­tan­to onnis­tuu esi­mer­kik­si koti­si­vu­je­si yhtey­des­sä ole­van blo­gin avul­la. Kir­joi­ta koh­de­ryh­mää­si kiin­nos­ta­via artik­ke­lei­ta ja opti­moi ne pal­ve­lui­de­si ja tuot­tei­de­si kan­nal­ta olen­nai­sil­le avainsanoille. 

Mikä­li haluat löy­tyä googles­ta esi­mer­kik­si hakusa­nal­la “koi­ran kou­lut­ta­ja”, tuo­ta aihees­ta sisäl­töä saman­ni­mi­sel­le pal­ve­lusi­vul­le ja kir­joi­ta aihees­ta myös blo­giar­tik­ke­lei­ta. Sel­vi­tä avain­sa­na­tut­ki­muk­sen avul­la myös muut lähei­ses­ti toi­mia­laa­si liit­ty­vät avain­sa­nat ja kir­joi­ta sit­ten artik­ke­lit myös esi­mer­kik­si avain­sa­noil­le “koi­ran kou­lu­tus” ja “ongel­ma­koi­ran kouluttaminen”. 

Kiin­nos­ta­vat artik­ke­lit lisää­vät sivu­je­si kävi­jä­lii­ken­net­tä, paran­ta­vat haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä sekä tar­joa­vat uusil­le ja nykyi­sil­le asiak­kail­le­si mie­len­kiin­tois­ta infor­maa­tio­ta ja hyö­dyl­li­siä vinkkejä. 

Uuden sisäl­lön tuot­ta­mi­sen lisäk­si, muis­ta päi­vit­tää myös jo ole­mas­sa ole­via teks­te­jä. Pidä pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den kuvauk­set ajan tasal­la ja päi­vi­tä sään­nöl­li­ses­ti myös van­hem­pia blo­giar­tik­ke­lei­ta. Sekä sivus­to­vie­rai­li­jat että Google arvos­ta­vat, kun huo­leh­dit, että tar­joa­ma­si tie­to on ajankohtaista.

Luon­nol­li­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den lisäk­si kan­nat­taa aina panos­taa myös mak­set­tuun Google Ads ‑mai­non­taan.

Lisä­vink­ki!

Jos kir­joit­ta­mi­nen ei ole sinun jut­tusi tai haluat muu­ten vaan pääs­tä hie­man hel­pom­mal­la, voit ulkois­taa koti­si­vu­jen teks­tien kir­joit­ta­mi­sen myös meille.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo