Modernin markkinoinnin haasteet

Nykymaailmassa kilpailu on usein niin kovaa, ettei pelkkä yrityksen loistava tuote tai palvelu välttämättä enää riitä houkuttelemaan tarpeeksi ostajia. Tuotteen ilosanoma on saatava myös potentiaalisen asiakkaan kuuluville.

Alati digitalisoituvassa maailmassamme reittejä tämän viestin eteenpäin viemiseen on runsain mitoin, ja toisinaan oikean markkinointiväylän löytäminen voi olla haasteellista. Omaa ääntään on haastavaa saada kuuluviin tuhansien muiden markkinointiviestien joukossa.

Onkin tärkeää muistaa, että markkinointi ei tapahdu vain ulospäin, vaan myös yrityksen sisällä.

Sisäinen markkinointi sitouttaa koko henkilöstön mukaan levittämään yrityksen viestiä.

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake hakukoneoptimointiin

Mitä on sisäinen markkinointi?

Sisäinen markkinointi tarkoittaa markkinointitoimenpiteitä, jotka yritys kohdentaa henkilöstöönsä. Näiden toimien tarkoituksena on yrityksen brändin vahvistaminen ja sitä kautta myynnin kehittäminen kasvattamalla työntekijöiden luottoa yrityksen toimintaan ja arvoihin.

Toimiva sisäinen markkinointi tukee ulkoista markkinointia, ja voidaankin ajatella, että henkilöstö on yksi tärkeimmistä osista yrityksen markkinoinnissa:

Tutkimusten mukaan “tavallisen” työntekijän antama suositus on nimittäin uskottavampi kuin varsinaiselta markkinointiosastolta tuleva suositus.

Sisäisen markkinoinnin tärkeys perustuu siihen, että mahdollista asiakasta kiinnostaa yritys kokonaisuudessaan, ei pelkästään tuote tai palvelu, jota yritys tarjoaa. Nykykuluttaja haluaa tietää tuotteen alkuperän, ja koko tuotantoprosessin on hyvä olla läpinäkyvä.

Yritys, joka tuotetta tai palvelua myy, voi toiminnallaan lisätä hyödykkeen kiinnostavuutta olemalla itse kiinnostava ja toiminnoissaan arvolähtöinen.

Ulkoinen vs sisäinen markkinointi

Viesti, jota pyritään tuotteesta tai palvelusta saamaan asiakkaiden tietoisuuteen, on ulkoista markkinointia. Tämä käsittää esimerkiksi mainonnan, jonka kohderyhmänä ovat asiakkaat. Ulkoista markkinointia on myös se, millä tavalla yritys haluaa näyttäytyä potentiaalisten asiakkaiden silmissä.

Siksi on suositeltavaa miettiä ja vahvistaa etukäteen oman yrityksensä arvoja, visioita ja missiota. Myös esimerkiksi kriisiviestinnän voidaan ajatella olevan osa yrityksen ulkoista markkinointia, sillä se millä tavoin kommunikoit kriisin aikana, vaikuttaa mielikuvaan yrityksestäsi.

Yrityksen sisäinen markkinointikin vaikuttaa palveluiden ja tuotteiden myymiseen, joskaan ei välttämättä konkreettisessa mielessä. Henkilöstölle myydään enemmänkin ajatus tuotteesta ja sen ylivoimaisuudesta suhteessa kilpailijoihin. Useimmiten henkilökunta myös ”ostaa” idean.

Siinä missä ulkoinen markkinointi keskittyy yrityksen ulkoisiin prosesseihin, sisäinen markkinointi kääntää katseen yrityksen sisäisiin toimintoihin ja erityisesti henkilöstöön. Henkilökunta nähdään herkästi isona menoeränä ja toisaalta voidaan ajatella, että on helppoa korvata tyytymätön työntekijä uudella.

Rekrytointi ja uuden työntekijän perehdyttäminen saattavat olla yritykselle kallis ja aikaa vievä prosessi, joten hyvästä henkilöstöstä on ehdottoman tärkeää pitää kiinni. On kaikkien etu, että työntekijä on tyytyväinen asemaansa ja omaksunut yrityksen arvopohjan.

Tyytyväinen työntekijä vie kuin itsestään organisaation arvoja eteenpäin.

Haluaisitko houkutella nettisivuillasi enemmän liidejä?

Ilmainen mailisuoramme tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Mailisuora

Leo Sävel
CEO, Patner

Leo Sävel

Työntekijäkokemus myönteistä yrityskuvaa luomassa

Usein yrityksissä ollaan kyllä tietoisia siitä, millainen on hyvä asiakaskokemus, ja palvelua muokataan pitkälti asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Tiedetään, että tyytyväinen asiakas mitä luultavammin palaa myöhemmin uudelleen. Kuitenkin myös hyvä työntekijäkokemus on yrityksen jatkumon kannalta tärkeä elementti.

Työntekijät ovat päivittäisten toimintojen keskiössä ja he tuntevat työpaikkansa toimintatavat ja viestintätyylin. On tärkeää sitouttaa henkilöstöä luomalla myönteistä työkulttuuria, jossa työntekijän panostusta arvostetaan.

Henkilöstölle annetaan mahdollisuus kasvuun ja mahdollisuuksien mukaan huomioidaan kiinnostus urapolkuun ja sillä etenemiseen. Myös vastuun antaminen lisää työntekijän sitoutumista yritykseen ja innostaa parempiin tuloksiin.

Sisäinen markkinointi alkaa jo rekrytoitaessa uutta henkilöstöä. Onnistuneella työpaikkailmoituksella luodaan ja vahvistetaan kuvaa työpaikasta ja sen kulttuurista. Mieti, millaisia ihmisiä haluat houkutella työntekijöiksi: he ovat yrityksesi potentiaalisia brändilähettiläitä. Huomioi myös ne, jotka eivät tulleet valituiksi tällä kertaa.

Huomioi markkinointistrategia yrityksen kehittämisessä

Päivittäisten toimintojen suunnannäyttäjänä toimii yrityksen strategia. Strategia määrittää sen, miten yrityksessä toimitaan, puhutaan ja vuorovaikutetaan, sekä sen millainen yrityksen palvelukulttuuri on. Se ei saa jäädä vain sanahelinäksi, vaan strategian ja sen tavoitteiden tulee olla konkreettisen selkeät, jotta se on helppo omaksua jokaisella tasolla organisaatiossa.

Pelkkä markkinointistrategian omaksuminen ei kuitenkaan riitä, vaan strategian tulisi olla helposti myös käytäntöön sovellettavissa ja mitattavissa.

Markkinointistrategia kannattaa ottaa henkilöstön koulutuksen pohjaksi. Jatkuva kouluttaminen yrityksen jokaisella tasolla on tärkeää. Vaikka organisaation työntekijät ovatkin jo alansa asiantuntijoita, lisää hyvin kohdistettu koulutus innokkuutta ja parhaimmillaan parantaa me-henkeä sekä auttaa sisäistämään yrityksen arvomaailman.

Viestintä sisäisen markkinoinnin työkaluna

Sisäisen viestinnän tärkeyttä ei voida tarpeeksi korostaa. Henkilöstöllä tulee olla pääsy uusimpaan informaatioon ja onkin hyvä pitää henkilökunta ajan tasalla esimerkiksi lähettämällä säännöllisiä uutis- tai infokirjeitä. Myös koko henkilöstön säännölliset palaverit olisi hyvä merkitä kalenteriin.

Jotta henkilöstö pystyy samaistumaan yrityskuvaan, tulee sen olla perillä yrityksen toiminnoista.

Vaikka jokaisella osastolla onkin eri tehtävänsä, olisi tärkeää tehdä myös osastojen välistä yhteistyötä. Näin henkilöstö on kartalla kokonaisuudesta ja vie onnistuneemmin yrityksen sanomaa eteenpäin.

Korosta onnistumisia ja kannusta henkilöstöä. Positiivinen työilmapiiri on lähtökohta kaikelle markkinoinnille. Ole myös avoin kritiikille ja kehitysideoille, jotka tulevat henkilöstöltä. Luo kuunteleva ja keskusteleva ilmapiiri.

Sen sijaan, että ajattelisi organisaatioviestinnän olevan vain yksi osa-alue yrityksen päivittäisessä toiminnassa, kannattaa muuttaa ajattelutapaansa siihen suuntaan, että organisaatio ON yhtä kuin viestintä.

Pikkuhiljaa voit viedä yllä mainittua ajatusmallia koskemaan myös markkinointia: yritys on yhtä kuin markkinointi, eikä se loppujen lopuksi voi olla erillinen osa yrityksen toimintoja, vaan kietoutuu aivan kaikkeen.

Kun haluat kasvattaa Google-näkyvyyttäsi, ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukeva hakukonenäkyvyyden strategia, jolla Google-sijoituksesi nostetaan uudelle tasolle.

Leo Sävel

Leo Sävel
Blogi alalomake hakukoneoptimointiin