Sisäi­nen mark­ki­noin­ti innos­taa työn­te­ki­jöi­tä­si parem­piin suorituksiin

Aloita sisäinen markkinointi jo varhain

Sisällysluettelo

Useas­sa yri­tyk­ses­sä kes­ki­ty­tään vain ulkoi­seen mark­ki­noin­tiin ja unoh­de­taan, että mark­ki­noi­da voi myös sisäi­ses­ti. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me tavois­ta, joil­la saat otet­tua sisäi­sen mark­ki­noin­nin haltuusi.

Moder­nin mark­ki­noin­nin haasteet

Nyky­maa­il­mas­sa kil­pai­lu on usein niin kovaa, ettei pelk­kä yri­tyk­sen lois­ta­va tuo­te tai pal­ve­lu vält­tä­mät­tä enää rii­tä hou­kut­te­le­maan tar­peek­si osta­jia. Tuot­teen ilo­sa­no­ma on saa­ta­va myös poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kuuluville.

Ala­ti digi­ta­li­soi­tu­vas­sa maa­il­mas­sam­me reit­te­jä tämän vies­tin eteen­päin vie­mi­seen on run­sain mitoin, ja toi­si­naan oikean mark­ki­noin­ti­väy­län löy­tä­mi­nen voi olla haas­teel­lis­ta. Omaa ään­tään on haas­ta­vaa saa­da kuu­lu­viin tuhan­sien mui­den mark­ki­noin­ti­vies­tien joukossa.

Onkin tär­ke­ää muis­taa, että mark­ki­noin­ti ei tapah­du vain ulos­päin, vaan myös yri­tyk­sen sisällä.

Sisäi­nen mark­ki­noin­ti sitout­taa koko hen­ki­lös­tön mukaan levit­tä­mään yri­tyk­sen viestiä.

Mitä on sisäi­nen markkinointi?

Sisäi­nen mark­ki­noin­ti tar­koit­taa mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä, jot­ka yri­tys koh­den­taa hen­ki­lös­töön­sä. Näi­den toi­mien tar­koi­tuk­se­na on yri­tyk­sen brän­din vah­vis­ta­mi­nen ja sitä kaut­ta myyn­nin kehit­tä­mi­nen kas­vat­ta­mal­la työn­te­ki­jöi­den luot­toa yri­tyk­sen toi­min­taan ja arvoihin.

Toi­mi­va sisäi­nen mark­ki­noin­ti tukee ulkois­ta mark­ki­noin­tia, ja voi­daan­kin aja­tel­la, että hen­ki­lös­tö on yksi tär­keim­mis­tä osis­ta yri­tyk­sen markkinoinnissa:

Tut­ki­mus­ten mukaan “taval­li­sen” työn­te­ki­jän anta­ma suo­si­tus on nimit­täin uskot­ta­vam­pi kuin var­si­nai­sel­ta mark­ki­noin­tio­sas­tol­ta tule­va suositus.

Sisäi­sen mark­ki­noin­nin tär­keys perus­tuu sii­hen, että mah­dol­lis­ta asia­kas­ta kiin­nos­taa yri­tys koko­nai­suu­des­saan, ei pel­käs­tään tuo­te tai pal­ve­lu, jota yri­tys tar­jo­aa. Nyky­ku­lut­ta­ja halu­aa tie­tää tuot­teen alku­pe­rän, ja koko tuo­tan­to­pro­ses­sin on hyvä olla läpinäkyvä.

Yri­tys, joka tuo­tet­ta tai pal­ve­lua myy, voi toi­min­nal­laan lisä­tä hyö­dyk­keen kiin­nos­ta­vuut­ta ole­mal­la itse kiin­nos­ta­va ja toi­min­nois­saan arvolähtöinen.

Ulkoi­nen vs sisäi­nen markkinointi

Vies­ti, jota pyri­tään tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta saa­maan asiak­kai­den tie­toi­suu­teen, on ulkois­ta mark­ki­noin­tia. Tämä käsit­tää esi­mer­kik­si mai­non­nan, jon­ka koh­de­ryh­mä­nä ovat asiak­kaat. Ulkois­ta mark­ki­noin­tia on myös se, mil­lä taval­la yri­tys halu­aa näyt­täy­tyä poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den silmissä.

Sik­si on suo­si­tel­ta­vaa miet­tiä ja vah­vis­taa etu­kä­teen oman yri­tyk­sen­sä arvo­ja, visioi­ta ja mis­sio­ta. Myös esi­mer­kik­si krii­si­vies­tin­nän voi­daan aja­tel­la ole­van osa yri­tyk­sen ulkois­ta mark­ki­noin­tia, sil­lä se mil­lä tavoin kom­mu­ni­koit krii­sin aika­na, vai­kut­taa mie­li­ku­vaan yrityksestäsi.

Yri­tyk­sen sisäi­nen mark­ki­noin­ti­kin vai­kut­taa pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den myy­mi­seen, jos­kaan ei vält­tä­mät­tä kon­kreet­ti­ses­sa mie­les­sä. Hen­ki­lös­töl­le myy­dään enem­män­kin aja­tus tuot­tees­ta ja sen yli­voi­mai­suu­des­ta suh­tees­sa kil­pai­li­joi­hin. Useim­mi­ten hen­ki­lö­kun­ta myös ”ostaa” idean.

Sii­nä mis­sä ulkoi­nen mark­ki­noin­ti kes­kit­tyy yri­tyk­sen ulkoi­siin pro­ses­sei­hin, sisäi­nen mark­ki­noin­ti kään­tää kat­seen yri­tyk­sen sisäi­siin toi­min­toi­hin ja eri­tyi­ses­ti hen­ki­lös­töön. Hen­ki­lö­kun­ta näh­dään her­käs­ti iso­na menoe­rä­nä ja toi­saal­ta voi­daan aja­tel­la, että on help­poa kor­va­ta tyy­ty­mä­tön työn­te­ki­jä uudella.

Rek­ry­toin­ti ja uuden työn­te­ki­jän pereh­dyt­tä­mi­nen saat­ta­vat olla yri­tyk­sel­le kal­lis ja aikaa vie­vä pro­ses­si, joten hyväs­tä hen­ki­lös­tös­tä on ehdot­to­man tär­ke­ää pitää kiin­ni. On kaik­kien etu, että työn­te­ki­jä on tyy­ty­väi­nen ase­maan­sa ja omak­su­nut yri­tyk­sen arvopohjan.

Tyy­ty­väi­nen työn­te­ki­jä vie kuin itses­tään orga­ni­saa­tion arvo­ja eteenpäin.

Työn­te­ki­jä­ko­ke­mus myön­teis­tä yri­tys­ku­vaa luomassa

Usein yri­tyk­sis­sä ollaan kyl­lä tie­toi­sia sii­tä, mil­lai­nen on hyvä asia­kas­ko­ke­mus, ja pal­ve­lua muo­ka­taan pit­käl­ti asiak­kai­den toi­vei­den mukai­ses­ti. Tie­de­tään, että tyy­ty­väi­nen asia­kas mitä luul­ta­vam­min palaa myö­hem­min uudel­leen. Kui­ten­kin myös hyvä työn­te­ki­jä­ko­ke­mus on yri­tyk­sen jat­ku­mon kan­nal­ta tär­keä elementti.

Työn­te­ki­jät ovat päi­vit­täis­ten toi­min­to­jen kes­kiös­sä ja he tun­te­vat työ­paik­kan­sa toi­min­ta­ta­vat ja vies­tin­tä­tyy­lin. On tär­ke­ää sitout­taa hen­ki­lös­töä luo­mal­la myön­teis­tä työ­kult­tuu­ria, jos­sa työn­te­ki­jän panos­tus­ta arvostetaan.

Hen­ki­lös­töl­le anne­taan mah­dol­li­suus kas­vuun ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan huo­mioi­daan kiin­nos­tus ura­pol­kuun ja sil­lä ete­ne­mi­seen. Myös vas­tuun anta­mi­nen lisää työn­te­ki­jän sitou­tu­mis­ta yri­tyk­seen ja innos­taa parem­piin tuloksiin.

Sisäi­nen mark­ki­noin­ti alkaa jo rek­ry­toi­taes­sa uut­ta hen­ki­lös­töä. Onnis­tu­neel­la työ­paik­kail­moi­tuk­sel­la luo­daan ja vah­vis­te­taan kuvaa työ­pai­kas­ta ja sen kult­tuu­ris­ta. Mie­ti, mil­lai­sia ihmi­siä haluat hou­ku­tel­la työn­te­ki­jöik­si: he ovat yri­tyk­se­si poten­ti­aa­li­sia brän­di­lä­het­ti­läi­tä. Huo­mioi myös ne, jot­ka eivät tul­leet vali­tuik­si täl­lä kertaa.

Huo­mioi mark­ki­noin­ti­stra­te­gia yri­tyk­sen kehittämisessä

Päi­vit­täis­ten toi­min­to­jen suun­nan­näyt­tä­jä­nä toi­mii yri­tyk­sen stra­te­gia. Stra­te­gia mää­rit­tää sen, miten yri­tyk­ses­sä toi­mi­taan, puhu­taan ja vuo­ro­vai­ku­te­taan, sekä sen mil­lai­nen yri­tyk­sen pal­ve­lu­kult­tuu­ri on. Se ei saa jää­dä vain sana­he­li­näk­si, vaan stra­te­gian ja sen tavoit­tei­den tulee olla kon­kreet­ti­sen sel­keät, jot­ta se on help­po omak­sua jokai­sel­la tasol­la organisaatiossa.

Pelk­kä mark­ki­noin­ti­stra­te­gian omak­su­mi­nen ei kui­ten­kaan rii­tä, vaan stra­te­gian tuli­si olla hel­pos­ti myös käy­tän­töön sovel­let­ta­vis­sa ja mitattavissa.

Mark­ki­noin­ti­stra­te­gia kan­nat­taa ottaa hen­ki­lös­tön kou­lu­tuk­sen poh­jak­si. Jat­ku­va kou­lut­ta­mi­nen yri­tyk­sen jokai­sel­la tasol­la on tär­ke­ää. Vaik­ka orga­ni­saa­tion työn­te­ki­jät ovat­kin jo alan­sa asian­tun­ti­joi­ta, lisää hyvin koh­dis­tet­tu kou­lu­tus innok­kuut­ta ja par­haim­mil­laan paran­taa me-hen­keä sekä aut­taa sisäis­tä­mään yri­tyk­sen arvomaailman.

Vies­tin­tä sisäi­sen mark­ki­noin­nin työkaluna

Sisäi­sen vies­tin­nän tär­keyt­tä ei voi­da tar­peek­si koros­taa. Hen­ki­lös­töl­lä tulee olla pää­sy uusim­paan infor­maa­tioon ja onkin hyvä pitää hen­ki­lö­kun­ta ajan tasal­la esi­mer­kik­si lähet­tä­mäl­lä sään­nöl­li­siä uutis- tai info­kir­jei­tä. Myös koko hen­ki­lös­tön sään­nöl­li­set pala­ve­rit oli­si hyvä mer­ki­tä kalenteriin.

Jot­ta hen­ki­lös­tö pys­tyy samais­tu­maan yri­tys­ku­vaan, tulee sen olla peril­lä yri­tyk­sen toiminnoista.

Vaik­ka jokai­sel­la osas­tol­la onkin eri teh­tä­vän­sä, oli­si tär­ke­ää teh­dä myös osas­to­jen välis­tä yhteis­työ­tä. Näin hen­ki­lös­tö on kar­tal­la koko­nai­suu­des­ta ja vie onnis­tu­neem­min yri­tyk­sen sano­maa eteenpäin.

Koros­ta onnis­tu­mi­sia ja kan­nus­ta hen­ki­lös­töä. Posi­tii­vi­nen työil­ma­pii­ri on läh­tö­koh­ta kai­kel­le mark­ki­noin­nil­le. Ole myös avoin kri­tii­kil­le ja kehi­ty­si­deoil­le, jot­ka tule­vat hen­ki­lös­töl­tä. Luo kuun­te­le­va ja kes­kus­te­le­va ilmapiiri.

Sen sijaan, että ajat­te­li­si orga­ni­saa­tio­vies­tin­nän ole­van vain yksi osa-alue yri­tyk­sen päi­vit­täi­ses­sä toi­min­nas­sa, kan­nat­taa muut­taa ajat­te­lu­ta­paan­sa sii­hen suun­taan, että orga­ni­saa­tio ON yhtä kuin viestintä.

Pik­ku­hil­jaa voit vie­dä yllä mai­nit­tua aja­tus­mal­lia kos­ke­maan myös mark­ki­noin­tia: yri­tys on yhtä kuin mark­ki­noin­ti, eikä se lop­pu­jen lopuk­si voi olla eril­li­nen osa yri­tyk­sen toi­min­to­ja, vaan kie­tou­tuu aivan kaikkeen.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo