Remar­ke­ting antaa sinul­le uuden mah­dol­li­suu­den vakuut­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si

Remarketing houkuttelee kävijät takaisin.

Sisällysluettelo

Suu­rin osa yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen vie­rai­li­jois­ta läh­tee pois osta­mat­ta mitään. Remar­ke­ting-mai­non­nan koh­dis­ta­mi­nen sivuil­la­si käy­neil­le saa hei­dät palaa­maan sin­ne ja kas­vat­taa myyn­tiä­si.

Mitä remar­ke­ting on?

Remar­ke­ting eli uudel­leen­mark­ki­noin­ti on mai­non­taa, joka koh­dis­te­taan niil­le ihmi­sil­le, jot­ka ovat jo käy­neet yri­tyk­sen koti­si­vuil­la. Remar­ke­ting-mai­nos voi olla esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pan kuva- tai video­mai­nos, joka näkyy siel­lä vie­rail­leel­le käyt­tä­jäl­le myö­hem­min muil­la sivus­toil­la.

Remar­ke­ting antaa yri­tyk­sel­le uuden mah­dol­li­suu­den tavoit­taa ne poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, jot­ka syys­tä tai toi­ses­ta pois­tui­vat sivuil­ta kon­ver­toi­tu­mat­ta, eli teke­mät­tä yri­tyk­sen halua­maa toi­men­pi­det­tä. Kon­ver­sio voi olla esi­mer­kik­si tuot­teen osta­mi­nen, yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen täyt­tä­mi­nen tai uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen.

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on usein todel­la kus­tan­nus­te­ho­kas mark­ki­noin­ti­kei­no, jon­ka pitäi­si olla olen­nai­nen osa jokai­sen moder­nin yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia. Suo­sit­tu­ja alus­to­ja remar­ke­tin­giin ovat esi­mer­kik­si Google Ads- ja Face­book-mai­nok­set.

Mihin tar­vit­sen uudel­leen­mark­ki­noin­tia?

Käy­des­sään ensim­mäis­tä ker­taa yri­tyk­sen net­ti­si­vul­la, kes­ki­mää­rin vain 2 % vie­rai­li­jois­ta kon­ver­toi­tuu. Loput 98 % kävi­jöis­tä pois­tuu sivus­tol­ta ja unoh­taa koko asian tai läh­tee etsi­mään hake­maan­sa jos­tain muu­al­ta.

Suu­rin osa näis­tä pois­tu­neis­ta kävi­jöis­tä tus­kin enää palaa samal­le sivus­tol­le uudes­taan, ellei hei­tä hou­ku­tel­la takai­sin. Remar­ke­ting on mai­nio kei­no saa­da nämä kävi­jät palaa­maan.

Uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa yri­tyk­sen sivul­la käy­neil­le näy­te­tään tois­tu­vas­ti yri­tyk­sen mai­nok­sia, kun he selaa­vat muu­al­la netis­sä. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas näkee saman mai­nok­sen riit­tä­vän mon­ta ker­taa, hän saat­taa kli­ka­ta tien­sä takai­sin yri­tyk­sen sivuil­le.

Uudel­leen­mark­ki­noin­nin avul­la yri­tys saa uuden tilai­suu­den hou­ku­tel­la sivuil­ta pois­tu­neet 98 % kävi­jöis­tä asiak­kaik­si. Koti­si­vuil­la­si ker­ran käy­neil­lä vie­rai­li­joil­la on jo jon­kin­lai­nen mie­li­ku­va yri­tyk­ses­tä­si, joten he kon­ver­toi­tu­vat toden­nä­köi­sem­min pala­tes­saan sivus­tol­le.

Remar­ke­ting-mai­nos voi näkyä sivuil­la­si käy­neel­le esi­mer­kik­si näin.

 

Remarketing mainosten käyttäminen.

 

Miten uudel­leen­mark­ki­noin­ti toi­mii?

Uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa yri­tyk­sen sivus­tol­le asen­ne­taan lyhyt koo­di, jon­ka avul­la mai­nos­jär­jes­tel­mä tun­nis­taa, ket­kä ovat käy­neet sivus­tol­la tai tie­tyl­lä ala­si­vul­la. Näin oikeat mai­nok­set pys­ty­tään koh­den­ta­maan juu­ri oikeil­le ihmi­sil­le. Eri main­osa­lus­tat vaa­ti­vat omat koo­din­sa toi­miak­seen.

Remar­ke­ting-kam­pan­jan ase­tuk­sis­sa mai­nos­ta­ja voi sää­tää, kuin­ka pit­kään sivu­vie­rai­lun jäl­keen mai­nos­ta näy­te­tään kävi­jäl­le. Mai­nok­set voi­daan aset­taa näky­mään sivus­ton vie­rai­li­joil­le esi­mer­kik­si 30 päi­vän ajan.

Kak­si suo­si­tuin­ta väy­lää uudel­leen­mark­ki­noin­tiin ovat Google Ads ‑mai­nok­set ja Face­book-mai­nok­set.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Google Ads ‑remar­ke­ting

Google Ads ‑uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa yri­tyk­sen koti­si­vuil­le lisä­tään Googlen remar­ke­ting-tagi, jon­ka avul­la Google pys­tyy seu­raa­maan tie­tyn sivus­ton kävi­jöi­tä, kun nämä surf­faa­vat Googlen eri pal­ve­luis­sa.

Google Adsin remar­ke­ting-mai­nok­sia näy­te­tään tagin tun­nis­ta­mil­le vie­rai­li­joil­le kaik­kial­la Google Display Networ­kis­sa, joka tavoit­taa jopa 92 % kai­kis­ta netin käyt­tä­jis­tä. Display Network koos­tuu val­ta­vas­ta mää­räs­tä eri sivus­to­ja ja pal­ve­lui­ta, jot­ka ovat sopi­neet Googlen kans­sa, että Google saa näyt­tää hei­dän sivuil­laan mai­nok­sia kor­vaus­ta vas­taan.

Remar­ke­ting-mai­nos­ten klik­kaus­hin­nat Googles­sa ovat usein huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pia kuin hakusa­noi­hin perus­tu­vien Google Ads ‑mai­nos­ten, joten niil­lä voi par­haim­mil­laan saa­da pal­jon kon­ver­sioi­ta edul­li­sem­min.

Remar­ke­tin­gis­ta ei kui­ten­kaan ole hyö­tyä, jos yri­tyk­sen sivuil­le ei saa­da ohjat­tua lain­kaan uusia kävi­jöi­tä. Sik­si yri­tys­ten kan­nat­taa­kin käyt­tää sekä perin­teis­tä Google Ads ‑mai­non­taa että Googlen remar­ke­tin­gia saman­ai­kai­ses­ti.

Face­book-uudel­leen­mark­ki­noin­ti

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti Face­boo­kin pal­ve­luis­sa vaa­tii toi­miak­seen Face­book-pik­se­li-nimi­sen JavaSc­ript-koo­din, joka lisä­tään koti­si­vu­jen koo­diin. Sen avul­la Face­book tun­nis­taa, ket­kä ovat käy­neet sivus­tol­la ja osaa koh­dis­taa heil­le oikean­lai­sia mai­nok­sia.

Face­boo­kin uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa mai­nok­sia näy­te­tään muun muas­sa Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa ja monis­sa mobii­liappli­kaa­tiois­sa. Vaik­ka Face­boo­kin main­osa­lus­tan poten­ti­aa­li­set ylei­sö­mää­rät eivät ole­kaan yhtä mas­sii­vi­set kuin Googlen Display Networ­kil­la, ovat ne sil­ti erit­täin huo­mat­ta­vat. Pel­käs­tään Ins­ta­gra­mil­la on suo­mes­sa jo rei­lus­ti yli mil­joo­na käyt­tä­jää, ja Face­book tavoit­taa 2,9 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta.

Yksi Face­book-mai­non­nan etu on se, että mai­nok­sia näy­te­tään pai­kois­sa, jois­sa käyt­tä­jät viet­tä­vät usein huo­mat­ta­vas­ti aikaa. Tun­ti­kausia Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa viet­tä­vä koti­si­vu­je­si kävi­jä voi­daan hel­pos­ti tavoit­taa, ja hän saat­taa myös innos­tua klik­kaa­maan mai­nos­ta­si.

Uudel­leen­mark­ki­noin­nin koh­den­ta­mi­nen

Samaa remar­ke­ting-mai­nos­ta ei vält­tä­mät­tä kan­na­ta näyt­tää jokai­sel­le sivu­je­si kävi­jäl­le, vaan yleen­sä on pal­jon tehok­kaam­paa koh­dis­taa uudel­leen­mark­ki­noin­tia sen mukaan, mitä kävi­jä on sivuil­la­si kat­so­nut.

Jos esi­mer­kik­si vie­rai­li­ja on tut­ki­nut sivuil­la­si keit­tiö­re­mont­tien hin­to­ja, hänel­le ei ehkä ole niin teho­kas­ta mai­nos­taa mui­ta pal­ve­lui­ta­si. Sen sijaan hou­kut­te­le­va mai­nos keit­tiö­sa­nee­rauk­ses­ta voi hyvin­kin saa­da kävi­jän palaa­maan sivuil­le­si ja tilaa­maan pal­ve­lun.

Mitä tar­kem­min uudel­leen­mark­ki­noin­ti vas­taa sitä, mis­tä kävi­jä on ollut kiin­nos­tu­nut sivuil­la­si, sitä tehok­kaam­paa mark­ki­noin­ti myös on.

Haluai­sit­ko kokeil­la remar­ke­tin­gia?

Hel­pot koti­si­vut toteut­taa asiak­kail­leen tehok­kai­ta remar­ke­ting-kam­pan­joi­ta Google Adsis­sa ja Face­boo­kis­sa. Jos haluat uuden tilai­suu­den vakuut­taa sivuil­ta­si pois­tu­neet kävi­jät, pyy­dä ilmai­nen kon­sul­taa­tio­pu­he­lu, niin jutel­laan, mil­lai­nen uudel­leen­mark­ki­noin­ti sopi­si par­hai­ten juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si.

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valin­taan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esil­le.

Lue lisää »

Sisällysluettelo