PDX WordPress – Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän myy­tä­vät koh­teet nettisivuille

vaalea sohva valkoisessa huoneessa

Sisällysluettelo

Kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lal­la ollaan siir­ty­mäs­sä täy­sin digi­taa­li­sen aika­kau­teen. Me Hel­poil­la koti­si­vuil­la asen­nam­me näp­pä­räs­ti PDX-inte­graa­tion, joka tuo myy­tä­vät ja vuo­krat­ta­vat koh­teet näky­viin WordPress-kotisivuille.

Hel­po­ta kiin­teis­tön­vä­li­tys­työ­tä­si ket­te­rän jär­jes­tel­män avulla

Kiin­teis­tön­vä­li­tys­työ on pal­jon muu­ta­kin kuin pelk­kää asun­to­jen välit­tä­mis­tä. Taus­ta­työt, mark­ki­noin­ti, asiak­kai­den kon­tak­toin­ti ja koh­tei­den arvioi­mi­nen vie­vät kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän työ­päi­väs­tä ison osan tunteja.

Tätä työ­tä on hel­pot­ta­nut jo vii­mei­sen parin­kym­me­nen vuo­den ajan käte­vä selain­poh­jai­nen jär­jes­tel­mä, jon­ka avul­la välit­tä­jäl­le jää käyt­töön­sä enem­män aikaa kau­pan teke­mi­seen ja lii­ke­toi­min­tan­sa kas­vat­ta­mi­seen. PDX+ on Suo­men suo­si­tuin kiin­teis­tön­vä­li­tys­jär­jes­tel­mä ja sitä käyt­tää jo lähes 300 välitystoimistoa.

PDX+ on suo­ma­lai­nen jär­jes­tel­mä, joten se tun­tee täkä­läi­set kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen kie­mu­rat. Yri­tys, joka on luo­nut PDX:n, kes­kit­tyy edel­leen­kin ainoas­taan kysei­seen jär­jes­tel­mään. Tämä mah­dol­lis­taa sen, että käyt­tä­jien palaut­tee­seen sekä kehi­ty­seh­do­tuk­siin pys­ty­tään rea­goi­maan ja paneu­tu­maan herkästi.

PDX-tuo­te­per­hee­seen kuu­luu PDX+, joka on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jien tar­pei­siin. Ohjel­mis­to mah­dol­lis­taa koh­tei­den vie­mi­sen jär­jes­tel­mään ja sitä kaut­ta asiak­kai­den nähtäväksi.

Lisäk­si tuo­te­per­hees­sä on myös PDX Con­struc­tion, joka on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti raken­nus­liik­keil­le uudis­koh­tei­den markkinointityökaluksi.

WordPress-sivut kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lus­ta­na

Verk­ko­si­vut ovat kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lal­la mark­ki­noin­nin kes­kiös­sä. On tär­ke­ää, että mark­ki­noi­ta­vat koh­teet ovat hel­pos­ti asiak­kaan näh­tä­vis­sä ja käte­väs­ti selail­ta­vis­sa. Yhtey­den­o­ton tulee olla asiak­kaal­le mah­dol­li­sim­man vai­va­ton­ta, sil­lä uudet koh­teet ja toi­mek­sian­not ovat alal­la erit­täin kilpail­tu­ja.  

Moni kiin­teis­tön­vä­li­tys­toi­mis­to luot­taa net­ti­si­vuissaan WordPress-alus­taan. WordPres­sin avul­la voi luo­da tyy­lik­käät ja mukau­tu­vat sivut monen­lai­seen eri tar­pee­seen. Kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­la on oiva esi­merk­ki WordPres­sin moni­käyt­töi­syy­des­tä ja tai­puisuudes­ta. 

PDX WordPress-inte­graa­tion avul­la myy­tä­vät ja vuo­krat­ta­vat sekä muut koh­teet tuo­daan vai­vat­to­mas­ti yri­tyk­sen koti­si­vuil­le PDX+ ‑jär­jes­tel­mäs­tä. Tämän myö­tä kaik­ki koh­teet ovat käte­väs­ti näh­tä­vil­lä yhte­näi­se­nä syöt­tee­nä yri­tyk­sen verk­ko­si­vuilla.

Teem­me yhteis­työ­tä PDX+ ‑ohjel­mis­ton kehit­tä­jän kans­sa 

Me Hel­poil­la koti­si­vuil­la teem­me yhteis­työ­tä PDX-ohjel­mis­ton kehit­tä­jän kans­sa. Yhteis­työ mah­dol­lis­taa sen, että saam­me ongel­mit­ta tuo­tua myy­tä­vien koh­tei­den syöt­teen yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­leYhteis­työ kar­sii myös jon­kin ver­ran asiak­kaal­le aiheu­tu­via kulu­ja. 

Tar­joam­me kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jil­le ja kiin­teis­tön­vä­li­tys­toi­mis­tol­le rää­tä­löi­tyä koti­si­vu­pa­ket­tia, johon tuo­daan käte­väs­ti koh­teet PDX:stä. Voit lukea yksi­tyis­koh­tia tar­joa­mas­tam­me pal­ve­lus­ta täl­tä sivul­ta.

Mik­si kan­nat­taa vali­ta PDX ja WordPress? 

Kaik­ki kiin­teis­tön­vä­li­tys­yri­tykset eivät ole koh­de­ryh­mäl­tään, tar­jon­nal­taan eivät­kä ideal­taan keskenään saman­lai­sia, joten on tär­ke­ää pys­tyä mukaut­ta­maan niin net­ti­si­vut kuin koh­de-esit­te­ly­osio halu­tun­lai­sek­si. Täs­tä syys­tä käy­täm­me­kin täy­sin asia­kas­yri­tyk­sen tar­pei­siin muo­kat­ta­vis­sa ole­via rat­kai­su­ja.  

Tär­keim­pä­nä valt­ti­na tar­joa­mas­sam­me rat­kai­sus­sa onkin mah­dol­li­suus rää­tä­löin­tiinMoni toi­mit­ta­ja tar­jo­aa ainoas­taan val­mis­ta WordPress-lisä­osaa, mut­ta täl­löin muokat­ta­vuus kär­sii. 

Mitä saat kun ryh­dyt yhteis­työ­hön kans­sam­me? 

Olem­me Hel­poil­la koti­si­vuil­la toteut­ta­neet usei­ta WordPress-pro­jek­te­ja, jois­sa koh­teet tuo­daan verk­ko­si­vuil­le PDX+ ‑jär­jes­tel­mäs­tä. Koke­mus­ta ja hyvää palau­tet­ta asiak­kail­ta on siis ker­ry­tet­ty.  

Valit­se­mal­la kiin­teis­tön­vä­li­tys­yri­tyk­sel­le­si WordPres­sil­lä toteu­te­tut net­ti­si­vut ja koh­tei­den tuo­mi­sen PDX-jär­jes­tel­mäs­tä lisäät samal­la työ­päi­vii­si vai­vat­to­muut­ta ja help­pout­ta. WordPress-jul­kai­sua­lus­tal­le toteu­te­tut sivut ovat tyy­lik­käät ja skaa­lau­tu­vat ongel­mit­ta eri kokoi­sille näy­töil­le.  

Raken­nam­me yri­tyk­sel­le­si sopi­vat verk­ko­si­vut, joi­hin sisäl­tyy PDX-inte­graa­tio.  Sivus­ton graa­fi­nen ilme ja toteu­tus hei­jas­te­lee yri­tyk­se­si arvo­ja ja antaa sii­tä luo­tet­ta­van kuvan asiak­kail­le­si. Tuom­me puo­les­ta­si halu­tut koh­teet sivus­tol­le ja muok­kaam­me näky­mää juu­ri sinun toi­vei­de­si mukai­ses­ti.  

Tar­joam­me toteut­ta­mil­lem­me sivus­toil­le edul­li­seen hin­taan täy­den yllä­pi­don myös jat­kos­sa. 

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehittämiseen.

Lopuk­si

Mikä­li et ole vie­lä tuo­nut myy­tä­viä koh­tei­ta verk­ko­si­vuil­le­si, niin nyt sii­hen voi­si olla hyvä aika. Ole mei­hin yhtey­des­sä, niin kar­toi­te­taan tilan­tee­si ja läh­de­tään yhdes­sä raken­ta­maan toi­mi­vam­paa sivus­toa sinun liiketoiminnallesi.

Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän PDX:n avul­la auto­ma­ti­soit suu­ren osan rutii­ni­toi­men­pi­teis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta. Hel­pot koti­si­vut on kump­pa­ni­si PDX+- jär­jes­tel­män koh­tei­den tuo­mi­ses­sa verkkosivuille.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo