Par­haat WordPress-lisäosat

Sisällysluettelo

Esit­te­lys­sä 20 paras­ta lisä­osaa, joi­den avul­la paran­nat WordPress-net­ti­si­vu­ja­si helposti.

Mikä on WordPress-lisäosa?

WordPress on yksi maa­il­man suo­si­tuim­mis­ta koti­si­vua­lus­tois­ta. Perus­oh­jel­mis­ton ja eri­lais­ten sivus­ton raken­ta­mis­ta hel­pot­ta­vien tee­mo­jen, kuten Divi The­men lisäk­si WordPres­siin on saa­ta­vil­la eri­lai­sia lisä­osia eli “plu­ga­rei­ta” (engl. plu­gins). Mitä ne ovat ja mihin nii­tä tarvitaan? 

Lisä­osat ovat eri­lai­sia ilmai­sia tai mak­sul­li­sia ele­ment­te­jä, jot­ka voi­daan asen­taa WordPress-koti­si­vu­jen jat­keek­si tuo­maan halut­tu omi­nai­suus tai toi­min­to sivuil­le. Ne voi­vat tuo­da lisä­ar­voa sivu­jen käyt­tä­jil­le tai toi­mia poh­ja­na koko sivus­ton toi­min­nal­le. Niil­lä voi­daan hel­pot­taa sivus­to­jen raken­ta­mis­ta ja yllä­pi­tä­mis­tä. Esi­merk­ke­jä lisä­osis­ta ovat tie­to­tur­vaa paran­ta­vat, suo­ri­tus­ky­kyyn ja nopeu­teen vai­kut­ta­vat, haku­ko­neop­ti­moin­tia hel­pot­ta­vat, verk­ko­kau­pan mah­dol­lis­ta­vat ja vaik­ka­pa lomak­kei­den luo­mi­seen suun­ni­tel­lut lisäosat. 

Käy­tän­nös­sä kyse on sii­tä, ettei WordPres­sin perus­oh­jel­mis­tos­sa ole val­miik­si esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­toon tar­koi­tet­tua loma­ket­ta tai verk­ko­kaup­pa­mah­dol­li­suut­ta, mut­ta ne voi­daan toteut­taa koti­si­vuil­le lisä­osien avulla.

Lisä­osia on ladat­ta­vis­sa ilmai­sek­si ja ostet­ta­vis­sa wordpress.orgista (jos­sa on täl­lä het­kel­lä yli 54 000 lisä­osaa), eri­lai­sis­ta WordPress-kau­pois­ta sekä lisä­osien kehit­tä­jien omil­ta sivuil­ta. Kerä­sim­me tähän lis­taan mie­les­täm­me par­haat WordPress-lisä­osat, jois­ta ajat­te­lim­me, että myös sinä voi­sit hyötyä. 

 

20 paras­ta WP-lisäosaa

1. WP Roc­ket ‑väli­muis­ti­tus­li­sä­osa suo­ri­tus­ky­vyn parantamiseksi

Sivus­ton lataus­no­peus on yksi tär­keim­mis­tä koti­si­vu­jen käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen vai­kut­ta­vas­ti teki­jöis­tä. Hitaas­ti latau­tu­vat sivut ja kuvat saat­ta­vat pahim­mas­sa tapauk­ses­sa ajaa vie­rai­li­jat pois koti­si­vuil­ta­si. Yksi nopeu­teen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä on väli­muis­ti, joka säi­löö sivut ja muis­tin ansios­ta uudel­leen­la­taa ne nopeam­min. WP Roc­ket (49 $ vuo­den lisens­si) on erin­omai­nen väli­muis­ti­tus­li­sä­osa, joka siis tal­len­taa sivut tila­päi­ses­ti väli­muis­tiin ja paran­taa täl­lä tavoin mer­kit­tä­väs­ti sivus­ton latausnopeutta. 

WP Roc­ke­tin ase­tuk­sia sää­tä­mäl­lä voi­daan sivus­ton lataus­no­peu­teen vai­kut­taa väli­muis­tin lisäk­si monin eri tavoin. Lisä­osan avul­la esi­mer­kik­si koti­si­vu­jen kuvat  voi­daan sää­tää latau­tu­maan jäl­ki­kä­teen, jol­loin kuvat eivät tur­haan latau­du ennen kuin käyt­tä­jä skrol­laa nii­den koh­dal­le sivuil­la. WP Roc­ke­til­la voi­daan myös mini­moi­da tie­dos­to­ja, eli pois­taa esi­mer­kik­si CSS- ja Javasc­ript-tie­dos­toil­le tyy­pil­li­siä yli­mää­räi­siä merk­ke­jä ja väli­lyön­te­jä, jot­ka hidas­ta­vat lataus­no­peut­ta. Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että mikä­li net­ti­si­vuil­le teh­dään muu­tok­sia, on väli­muis­ti hyvä aina nii­den jäl­keen tyh­jen­tää. Näin muu­tok­set näky­vät var­mas­ti kai­kil­le sivustovierailijoille.

2. WP Super cac­he ‑lisä­osa välimuistitukseen

Ilmai­nen ja hyvä vaih­toeh­to ”caching”-lisäosalle on niin ikään WordPress-sivu­ja var­ten kehi­tet­ty WP Super cac­he. Täl­lä suo­si­tul­la väli­muis­ti­tus­li­sä­osal­la on yli mil­joo­na aktii­vis­ta asennusta.

WP roc­ke­tin tavoin Super cac­he lisää sivun ensim­mäi­sel­lä vie­rai­lu­ker­ral­la väli­muis­tiin ja kasaa sen perus­teel­la staat­ti­sen html-tie­dos­ton, joka näy­te­tään sivus­to­vie­rai­li­joil­le seu­raa­vil­la käyn­ti­ker­roil­la. Tämä nopeut­taa huo­mat­ta­vas­ti sivu­jen lataus­no­peut­ta, kun jokai­sel­la vie­rai­lu­ker­ral­la ei tar­vit­se teh­dä uut­ta tietokantakyselyä.

3. Autop­ti­mize-lisä­osa lataus­no­peu­den parantamiseen

Autop­ti­mize on net­ti­si­vu­jen opti­moin­tia var­ten kehi­tet­ty lisä­osa, jon­ka avul­la voi­daan paran­taa sivus­ton latausnopeutta.

Help­po­käyt­töi­nen autop­ti­mize-lisä­osa pak­kaa ja yhdis­tää tie­dos­to­ja, opti­moi kuvia ja tal­len­taa sivut väli­muis­tiin, jot­ta ne avau­tu­vat käyt­tä­jäl­le mah­dol­li­sim­man nopeasti.

4. WP fas­test cac­he ‑lisä­osa

Myös WP Fas­test Cac­he on tie­dos­to­jen opti­moin­tiin, eli pak­kaa­mi­seen ja mini­foin­tiin, sekä tie­dos­to­jen sisäl­lön staat­ti­seen tal­len­ta­mi­seen tar­koi­tet­tu lisä­osa. Tie­dos­to­ja opti­moi­mal­la ja väli­muis­ti­tus­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä sivut avau­tu­vat sivus­to­vie­rai­li­joil­le nopeam­min, mikä paran­taa sekä käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta että hakukonenäkyvyyttä.

5. Lites­peed Cac­he ‑lisä­osa

Yli mil­joo­na ker­taa ladat­tu Lites­peed Cac­he on niin ikään hyväk­si havait­tu lisä­osa sivu­jen nopeu­den opti­moin­tiin. Mui­den cac­he-lisä­osien tavoin Lites­peed pie­nen­tää, pak­kaa ja pois­taa yli­mää­räi­set hidas­ta­vat mer­kit ja tie­dos­tot. Lisäk­si se opti­moi kuva­ko­ko ja sisäl­tää “lazy load” ‑omi­nai­suu­den, joka aut­taa nopeut­ta­maan sivu­jen latausnopeutta.

6. Ima­gi­fy-lisä­osa kuvien pienentämiseen

Myös kuvil­la on tie­dos­to­jen pak­kaa­mi­sen ja väli­muis­tin hyö­dyn­tä­mi­sen lisäk­si mer­kit­tä­vä roo­li sivu­jen lataus­no­peu­teen. Eten­kin jos net­ti­si­vuil­la on run­saas­ti kuvia, kan­nat­taa ottaa huo­mioon kuvien opti­maa­li­nen koko. Lii­an suu­ret kuvat avau­tu­vat hitaas­ti, hei­ken­täen sivun nopeut­ta ja käyt­tö­mu­ka­vuut­ta. Ima­gi­fy pie­nen­tää kuvat auto­maat­ti­ses­ti sen jäl­keen, kun kuvat on ladat­tu net­ti­si­vuil­le. Ima­gi­fy ei kui­ten­kan pie­nen­nä kuvia lii­kaa, joten kuvien laa­tu ei kär­si auto­maat­ti­ses­ta optimoinnista.

7. Advanced Cus­tom Fields Pro ‑lisä­osa sivu­jen ja tie­to­kent­tien laajentamiseen

Advanced Cus­tom Fields Pro (25 $:n ker­ta­mak­sul­la) on erit­täin suo­sit­tu mak­sul­li­nen lisä­osa, jon­ka avul­la voi­daan hel­pos­ti luo­da uusia lisä­kent­tiä. AFC:n avul­la voi­daan toteut­taa moni­puo­li­sia sivu­poh­jia, joi­hin voi­daan sisäl­lyt­tää eri­lai­sia omi­nai­suuk­sia teks­ti­ken­tis­tä kuviin ja videoi­hin. Myös esi­mer­kik­si eri­lai­set lomak­keet ja nii­den valin­nat voi­daan luo­da käte­väs­ti Advanced Cus­tom Fields Pro-lisä­osan avulla.

8. Word­Fence ‑ilmai­nen tietoturvalisäosa

Word­Fence on yksi suo­si­tuim­mis­ta ilmai­sis­ta tie­to­tur­va­li­sä­osis­ta. Sen avul­la voi­daan suo­ja­ta koti­si­vu­ja tie­to­mur­roil­ta ja pal­ve­lu­nes­to­hyök­käyk­sil­tä erit­täin tehok­kaas­ti. Word­Fence myös skan­naa sivus­ton tie­dos­tot sään­nöl­li­ses­ti hait­taoh­jel­mien varal­ta ja ilmoit­taa mah­dol­li­sis­ta ongel­mis­ta sähköpostitse. 

Käte­vä lisä­osa tar­kis­taa koti­si­vu­jen nykyi­sen tie­to­tur­va­ta­son ja antaa ohjei­ta tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sek­si. Se esi­mer­kik­si ilmoit­taa sinul­le, mikä­li lisä­osa vaa­tii päivitystä.

9. Yoast SEO ‑lisä­osa koti­si­vu­jen hakukoneoptimointiin

Yoast SEO on suo­si­tuin WordPress-koti­si­vu­jen haku­ko­neop­ti­moin­tiin kehi­tet­ty lisä­osa. Sen avul­la voi­daan opti­moi­da sivut haku­ko­nei­ta var­ten ja täl­lä tavoin paran­taa koti­si­vu­jen näky­vyyt­tä esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­los­si­vuil­la. Yoast SEO ‑lisä­osas­ta on saa­ta­vil­la sekä ilmai­nen että mak­sul­li­nen ver­sio, jois­ta ensim­mäi­nen ajaa asian­sa lähes yhtä hyvin kuin premium-versio. 

Käy­tän­nös­sä seo-lisä­osan avul­la voi­daan auto­maat­ti­ses­ti luo­da sivus­to­kart­ta (site­map), joka aut­taa haku­ko­nei­ta indek­soi­maan koti­si­vut parem­min. Sivus­to­kart­ta on XML-tie­dos­to, johon on lis­tat­tu sivus­ton jokai­nen yksit­täi­nen sivu. Haku­ko­neet luke­vat näi­tä sivus­to­kart­to­ja ja löy­tä­vät nii­den avul­la esi­mer­kik­si sivus­tol­le luo­dut uudet sivut (kuten vaik­ka­pa blo­gia­lus­tal­la jul­kais­tut uudet blo­giar­tik­ke­lit) nopeam­min, mikä tar­koit­taa, että ne löy­ty­vät myös Googlen haku­tu­lok­sis­ta nopeammin. 

Sivus­to­kar­tan lisäk­si Yoast SEO ‑lisä­osa aut­taa sinua sisäl­lyt­tä­mään teks­tiin riit­tä­väs­ti hyviä avain­sa­no­ja ja kir­joit­ta­maan haku­ko­neop­ti­moi­tu­ja otsi­koi­ta, jos­kaan ei tee tätä puo­les­ta­si. Lisä­osan avul­la on myös help­poa kir­joit­taa jokai­sel­le yksit­täi­sel­le sivul­le oma metaot­sik­ko ja -kuvaus sekä tar­kis­taa, mil­tä sivut näyt­tä­vät Googlen haku­tu­los­si­vul­la ja sosi­aa­li­ses­sa mediassa. 

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

10. Bookly-lisä­osa on yksi par­hais­ta varausjärjestelmistä

Bookly-lisä­osan ansios­ta WordPress-sivuil­le voi­daan asen­taa todel­la help­po­käyt­töi­nen ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen varaus­jär­jes­tel­mä. Varaus­jär­jes­tel­mä sovel­tuu erin­omai­ses­ti monien eri alo­jen yri­tyk­sil­le. Asiak­kaat voi­vat esi­mer­kik­si vara­ta ajan kam­paa­jal­le tai hie­ro­jal­le käte­väs­ti mil­tä tahan­sa lait­teel­ta, sil­lä lisä­osa on res­pon­sii­vi­nen. Vara­tes­saan aikaa asiak­kaat voi­vat lisäk­si myös vali­ta halu­tun kate­go­rian, pal­ve­lun ja työn­te­ki­jän sekä täyt­tää myös mui­ta valin­nai­sia tie­to­ja lomakkeeseen. 

Varauk­sen teh­ty­ään asiak­kaat saa­vat itsel­leen vah­vis­tus­vies­tin ja tapaa­mi­nen mer­ki­tään auto­maat­ti­ses­ti myös sinun kalen­te­rii­si. Varaus­vah­vis­tuk­sen lisäk­si asiak­kaat saa­vat tapaa­mi­ses­ta vie­lä muis­tu­tus­vies­tin ennen sovit­tua ajankohtaa. 

Bookly-lisä­osas­ta on saa­ta­vil­la sekä köy­käi­sem­pi ilmais­ver­sio että mak­sul­li­nen ver­sio (89 $/kertamaksu). Mak­sul­li­nen ver­sio mah­dol­lis­taa myös esi­mer­kik­si varaus­mak­su­jen vas­taa­not­ta­mi­sen kai­kil­la WooCom­merce-verk­ko­kaup­paan saa­ta­vil­la ole­vil­la maksutavoilla.

11. Con­tact Form 7 ‑lisä­osal­la yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke kotisivuille

Lähes kai­kil­la koti­si­vuil­la on jon­kin­lai­nen yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke, jol­la asia­kas voi lähet­tää vies­tin, tar­jous­pyyn­nön tai soit­to­pyyn­nön yri­tyk­sel­le. Kun sivus­to­vie­rai­li­ja on täyt­tä­nyt lomak­keen, läh­tee sii­tä  ilmoi­tus säh­kö­pos­tiin. Con­tact Form ‑lisä­osa on paras ilmai­nen tapa lisä­tä yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­ta (tai mik­sei kyse­ly- ja mui­ta­kin lomak­kei­ta) koti­si­vuil­le. Se mah­dol­lis­taa monien eri­nä­köis­ten ja sisäl­töis­ten lomak­kei­den upot­ta­mi­sen esi­mer­kik­si koti­si­vu­jen yhteydenottosivulle. 

12. Fla­min­go ‑lisä­osa Con­tact Form 7:n tueksi

Edel­lä esi­tel­lyn loma­ke­li­sä­osan käyt­tä­jät hyö­ty­vät yleen­sä myös sen tuek­si suun­ni­tel­lus­ta Fla­min­go-lisä­osas­ta. Kos­ka Con­tact Form 7 ei tal­len­na lähe­tet­ty­jä vies­te­jä, kan­nat­taa hank­kia myös ilmai­nen Fla­min­go-lisä­osa. Fla­min­go tal­len­taa yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la lähe­te­tyt vies­tit tie­to­kan­taan, eikä sinun tar­vit­se mureh­tia tär­kei­den vies­tien hukkumisesta. 

13. Mons­te­rIn­sight­sin Google Ana­ly­tics Dash­board ‑lisä­osa 

Mons­te­rIn­sight­sin Google Ana­ly­tics ‑lisä­osa on help­po tapa lisä­tä Google Ana­ly­tics ‑kävi­jä­seu­ran­ta WordPress-sivuil­le. Mons­te­rIn­sight­sin lisä­osal­la on yli 2 mil­joo­naa aktii­vis­ta lataus­ta ja se onkin suo­si­tuin Ana­ly­tics-lisä­osa WordPressille.

Käy­tän­nös­sä lisä­osan avul­la voi­daan asen­taa koti­si­vuil­le Ana­ly­tic­sin kävi­jä­seu­ran­ta, jon­ka kaut­ta saa­daan hel­pos­ti tie­toa sivus­ton lii­ken­tees­tä, kuten kävi­jä­mää­ris­tä ja sii­tä, mitä kaut­ta vie­rai­li­jat saa­pu­vat sivuil­le ja mitä kaut­ta pois­tu­vat sieltä.

Google Ana­ly­tics voi­daan asen­taa myös seu­ran­ta­koo­din avul­la, mut­ta lisä­osan avul­la se on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa, eikä vaa­di lain­kaan koo­daa­mis­osaa­mis­ta. Lisä­osan etu­na, ver­rat­tu­na pel­kän seu­ran­ta­koo­din asen­ta­mi­seen, on se, että kävi­jä­lii­ken­teen tie­to­ja voi­daan tar­kas­tel­la suo­raan WordPres­sin ohjaus­nä­ky­mäs­sä kir­jau­tu­mat­ta erik­seen Analyticsiin.

14. Stop Spam­mers ‑lisä­osa ros­ka­pos­tien estämiseen

Stop Spam­mers on käte­vä ilmai­nen lisä­osa ros­ka­pos­te­ja ja kir­jau­tu­mis­yri­tyk­siä vas­taan. Lisä­osal­la voi­daan suo­rit­taa yli 20 eri­lai­sen ros­ka­pos­tin ja hait­taoh­jel­man tar­kas­tus ja estää ros­ka­pos­tia yli 100 eri maasta. 

15. Redi­rec­tion-lisä­osa uudelleenohjaukseen

Redi­rec­tion on suo­si­tuin ilmai­nen lisä­osa WordPress-sivu­jen uudel­lee­noh­jauk­seen. Uudel­lee­noh­jaus­ta tar­vi­taan esi­mer­kik­si sil­loin, jos sivus­to­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä link­ki­ra­ken­ne muut­tuu mut­ta halu­taan, että van­hat ulko­puo­li­set lin­kit esi­mer­kik­si Googles­sa ja muil­la sivus­toil­la toi­mi­vat edelleen.

Hyö­dyl­li­set lisä­osat verkkokauppiaille

16. WooCom­merce-lisä­osal­la verk­ko­kaup­pa kotisivuille

WooCom­merce on maa­il­man suo­si­tuin verk­ko­kaup­pa-alus­ta. Se on WordPress-sivus­tol­le asen­net­ta­va ilmai­nen lisä­osa, joka mah­dol­lis­taa niin fyy­sis­ten kuin digi­taa­lis­ten tuot­tei­den, kuten verk­ko­kurs­sien myy­mi­sen. WordPress-sivus­tol­le asen­net­ta­van lisä­osan avul­la voit siis myy­dä yri­tyk­se­si tuot­tei­ta hel­pos­ti suo­raan kotisivuiltasi. 

WooCom­merce on ehdot­to­mas­ti paras lisä­osa suo­ma­lais­ten verk­ko­kaup­po­jen perus­ta­mi­seen, sil­lä se mah­dol­lis­taa kaik­ki meil­le tyy­pil­li­sim­mät mak­su­ta­vat, kuten esi­mer­kik­si Bam­bo­ra Chec­kou­tin, Klar­na-mak­sun ja Paytrail-maksun.

17. Woocom­merce boo­kings ‑lisä­osa ajanvaraukseen

WooCom­merce Boo­kings on WooCom­merce-verk­ko­kau­pan ajan­va­rauk­seen kehi­tet­ty lisä­osa. Sen avul­la asiak­kaat voi­vat vara­ta esi­mer­kik­si tun­te­ja, tapaa­mi­sia tai tuotteita.

Lisä­osan avul­la verk­ko­kaup­pias voi mer­ki­tä ajan­va­raus­ka­len­te­riin­sa vapaik­si juu­ri ne ajan­koh­dat, jokl­loin on mah­dol­lis­ta ottaa varauk­sia vas­taan. Täl­lä tavoin on help­po var­mis­taa, että teh­dyt ajan­va­rauk­set sopi­vat kaik­kien osa­puol­ten aika­tau­lui­hin, eikä tupla­buuk­kauk­sia pää­se syntymään.

Ajan­va­raus-lisä­osa on mah­dol­lis­ta kus­to­moi­da kun­kin verk­ko­si­vus­ton ja yri­tyk­sen tar­pei­siin. Sen avul­la voi­daan esi­mer­kik­si vaa­tia vah­vis­tus aina ennen kuin ajan­va­raus tulee voi­maan, tar­jo­ta asiak­kail­le ilmai­nen peruu­tus tai pal­ve­lu etu­hin­taan tiet­ty­nä ennal­ta mää­rät­ty­nä ajankohtana.

18. WooCom­merce PDF Invoices & Pac­king Slips ‑lisä­osa

PDF Invoices & Pac­king Slips ‑lisä­osan avul­la verk­ko­kaup­pias voi auto­maat­ti­ses­ti lisä­tä PDF-las­kun asiak­kaal­le säh­kö­pos­til­la lähe­tet­tä­vään tilaus­vah­vis­tuk­seen. Lisä­osaan sisäl­tyy perus­poh­ja sekä mah­dol­li­suus muo­ka­ta sitä tai luo­da koko­naan oma poh­ja. Lisä­osa mah­dol­lis­taa myös sekä las­kun että lähe­tys­lis­tan tulos­ta­mi­sen, jol­loin ne on help­po lähet­tää tilauk­sen muka­na asiakkaalle.

Bonuk­se­na pari hyvää lisä­osaa WooCom­merce-verk­ko­kaup­paan Markupilta!

19. WooCom­merce Shi­pit ‑lisä­osal­la toi­mi­tus­ta­vat verkkokauppaan

Shi­pit-lisä­osan avul­la verk­ko­kaup­pias saa kaik­ki Shi­pit-kul­je­tus­ten­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män tar­joa­mat toi­mi­tus­ta­vat käyt­töön­sä. Lisä­osan ansios­ta myös paket­ti­kort­tien tulos­ta­mi­nen onnis­tuu käte­väs­ti hallintapaneelista.

20. Nou­to­pis­te­ha­ku-lisä­osa

WooCom­merce Shi­pit ‑lisä­osan kans­sa suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si myös Mar­ku­pin Nou­to­pis­te­ha­ku-lisäs­osaa. Nou­to­pis­te­ha­ku-lisä­osan avul­la WooCom­merce-verk­ko­kau­pan kas­sal­le on mah­dol­lis­ta lisä­tä toi­mi­tus­ta­vak­si myös nou­to­pis­te­haut Pos­tiin, Mat­ka­huol­toon, Post­Nor­diin ja DB Schenkerille.

Lopuk­si

Voit kehit­tää koti­si­vu­ja­si monil­la eri­lai­sil­la hyö­dyl­li­sil­lä lisä­osil­la. Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että val­ta­van lisä­osa­va­li­koi­man jou­kos­ta löy­tyy myös lukui­sia huo­no­ja plu­ga­rei­ta. Lisä­osia valit­taes­sa kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta aina­kin sii­hen, mil­loin lisä­osa on vii­mek­si päi­vi­tet­ty. Päi­vit­tä­mät­tö­mät lisä­osat voi­vat joh­taa WordPres­sin toi­mi­mat­to­muu­teen ja tie­to­tur­vaon­gel­miin. Kan­nat­taa myös tar­kis­taa, kuin­ka monel­la sivul­la lisä­osa on täl­lä het­kel­lä käy­tös­sä (Acti­ve Ins­talls), sil­lä mitä suo­si­tum­pi plu­ga­ri on, sitä toden­nä­köi­sem­min sen teki­jät yhä yllä­pi­tä­vät ja kehit­tä­vät sitä.

On myös hyvä muis­taa, että lisä­osien lii­al­li­nen käyt­tö hidas­taa koti­si­vu­jen lataus­no­peut­ta, ja sik­si kan­nat­taa­kin har­ki­ta aina ennen uuden lisä­osan lataa­mis­ta, onko se sivus­ton ja käyt­tä­jien näkö­kul­mas­ta aidos­ti hyö­dyl­li­nen. WordPres­sin oman P3-työ­ka­lun avul­la voit tar­kis­taa, mit­kä lisä­osat hidas­ta­vat sivus­toa ja mit­kä niis­tä eivät ole sivus­to­si kan­nal­ta aivan välttämättömiä.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo