Paran­na sisäl­tö­mark­ki­noin­tia­si laa­ti­mal­la sisältökalenteri

Sisältökalenteri-helpottaa-sisältömarkkinointia

Sisällysluettelo

Tar­kas­ti suun­ni­tel­tu sisäl­tö­ka­len­te­ri aut­taa yri­tyk­siä jul­kai­se­maan laa­du­kas­ta sisäl­töä sään­nöl­li­ses­ti. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me, miten hyvä sisäl­tö­ka­len­te­ri luodaan.

Mikä sisäl­tö­ka­len­te­ri on?

Sisäl­tö­ka­len­te­ri on yri­tyk­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin suun­ni­tel­ma, jos­sa mää­ri­te­tään mil­lais­ta sisäl­töä jul­kais­taan mil­loin­kin. Se on tär­keä mark­ki­noin­ti­työ­ka­lu, jon­ka avul­la pys­ty­tään suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan tule­via sisäl­tö­jä jo hyvis­sä ajoin ennen nii­den julkaisemista.

Sisäl­tö­ka­len­te­riin mer­ki­tään kaik­ki yri­tyk­sen koti­si­vuil­la, sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa ja muil­la alus­toil­la jul­kais­ta­vat sisäl­löt, sekä pää­te­tään nii­den kes­ki­näi­nen jär­jes­tys ja tar­kat jul­kai­sua­jan­koh­dat. Näin voi­daan var­mis­taa sisäl­tö­mark­ki­noin­nin sään­nöl­li­syys, joh­don­mu­kai­suus ja kor­kea laatu.

Mihin sisäl­tö­ka­len­te­ria tarvitaan?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti täy­tyy suun­ni­tel­la huo­lel­la, jot­ta sil­lä voi­daan saa­da hyviä tulok­sia. Jos sisäl­tö­jä ei mie­ti­tä huo­lel­la etu­kä­teen, vaan ne ideoi­daan ja toteu­te­taan aina vas­ta juu­ri ennen jul­kai­sua, sisäl­tö­mark­ki­noin­tia on hyvin vai­kea teh­dä tehokkaasti.

Aika­tau­lut­ta­mal­la sisäl­tö­ka­len­te­riin kaik­ki lähi­tu­le­vai­suu­des­sa jul­kais­ta­vat sisäl­löt, mark­ki­noi­jat tie­tä­vät jo hyvis­sä ajoin ennak­koon, mil­lais­ta sisäl­töä yri­tyk­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­tia var­ten tar­vi­taan. Näin sisäl­tö­jen aiheet ja sano­ma voi­daan suun­ni­tel­la tuke­maan toi­si­aan ja vas­taa­maan yri­tyk­sen tavoitteita.

Sisäl­tö­ka­len­te­rin avul­la mark­ki­noi­jien on help­po suun­ni­tel­la, kuin­ka usein eri tyy­lis­tä sisäl­töä jul­kais­taan. Näin voi­daan pitää huo­li, ettei­vät samat aiheet tai saman­tyyp­pi­set sisäl­löt tois­tu sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa lii­an usein. Luki­jat kyl­läs­ty­vät nopeas­ti seu­raa­maan yri­tyk­sen jul­kai­su­ja, jos ne tois­ta­vat lii­kaa itseään.

Tark­ka aika­tau­lu myös aut­taa yri­tys­tä varaa­maan riit­tä­väs­ti aikaa sisäl­lön­tuo­tan­toon. Esi­mer­kik­si laa­du­kas­ta video­si­säl­töä tai laa­jaa blo­giar­tik­ke­lia ei teh­dä hetkessä.

Kun kaik­ki sisäl­löt mer­ki­tään yhteen sisäl­tö­ka­len­te­riin, yri­tys saa ker­ral­la hyvän koko­nais­ku­van sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­taan jo kau­an ennen kun­kin sisäl­lön jul­kai­sua, ja huo­maa pal­jon toden­nä­köi­sem­min mah­dol­li­set ongel­mat tai puut­teet niissä.

Kuin­ka pal­jon ennak­koon kalen­te­ri tuli­si täyttää?

Tähän kysy­myk­seen ei ole ole­mas­sa yhtä oike­aa vas­taus­ta, mut­ta ylei­ses­ti ottaen vähin­tään seu­raa­van kuu­kau­den jul­kai­sut kan­nat­taa mer­ki­tä etu­kä­teen kalen­te­riin. Sisäl­tö­jä voi toki suun­ni­tel­la kalen­te­riin pal­jon pidem­mäl­le­kin ajan­jak­sol­le, mut­ta nii­tä saat­taa olla jär­ke­vää muut­taa, jos yri­tyk­sen suun­ni­tel­mat tai tilan­ne muut­tu­vat ennen julkaisuajankohtaa.

Yksi hyvä rat­kai­su on mer­ki­tä sisäl­tö­ka­len­te­riin uusien sisäl­tö­jen ja nii­den jul­kai­sun tar­kat yksi­tyis­koh­dat aina kuu­kaut­ta etu­kä­teen, ja suun­ni­tel­la sisäl­tö­mark­ki­noin­nin suu­rem­pia lin­jauk­sia esi­mer­kik­si puo­lek­si vuo­dek­si kerrallaan.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Mil­lai­nen sisäl­tö­ka­len­te­rin tuli­si olla?

Hyvän sisäl­tö­ka­len­te­rin muo­to ja tyy­li ovat täy­sin vapaa­va­lin­tai­sia, mut­ta tär­ke­ää niis­sä on sel­keys, var­sin­kin jos samaa kalen­te­ria käyt­tää useam­pi ihmi­nen. Kalen­te­rin raken­ta­mi­seen voi käyt­tää esi­mer­kik­si Googlen kalen­te­ria tai Google Sheet­sia, joi­ta usean­kin käyt­tä­jän on help­po käyt­tää samanaikaisesti.

Kalen­te­rin ulkoa­suun vai­kut­taa pal­jon se, kuin­ka pal­jon yksi­tyis­koh­tia kalen­te­riin halu­taan lait­taa. Mikä­li jokai­ses­ta jul­kai­sus­ta halu­taan mer­ki­tä vain muu­ta­mat perus­tie­dot, ne voi­daan yleen­sä hel­pos­ti mah­dut­taa taval­li­seen kalen­te­ri­nä­ky­mään. Jos taas sisäl­tö­ka­len­te­ris­sa halu­taan tar­kem­min suun­ni­tel­la jul­kais­ta­vat sisäl­löt, voi olla jär­ke­väm­pää laa­tia tau­luk­ko, jos­sa jokai­sel­le olen­nai­sel­le osa-alu­eel­le (kuten jul­kai­sun for­maat­ti, jul­kai­sua­lus­ta ja perus­idea) on oma sarakkeensa.

Sisäl­tö­ka­len­te­riin kan­nat­taa mer­ki­tä eri kana­vis­sa jul­kais­ta­va sisäl­tö omil­la väreil­lään, jot­ta nopeal­la sil­mäyk­sel­lä on sel­vää, mil­lä alus­tal­la sisäl­tö on tar­koi­tus jul­kais­tu, ja pitää­kö sisäl­lös­tä laa­tia omat ver­sion­sa eri kanaviin.

Näin teet sisältökalenterin:

  1. Valit­se halua­ma­si jul­kai­sua­jan­koh­dat: Mer­kit­se kalen­te­rii­si jokai­sen jul­kai­sun päi­vä­mää­rä ja kel­lon­ai­ka. Voit jul­kais­ta uut­ta sisäl­töä juu­ri niin usein tai har­voin kuin haluat, mut­ta yri­tä pitää jul­kai­sua­jan­koh­dat sään­nöl­li­si­nä. Sopi­va jul­kai­su­vä­li riip­puu täy­sin yri­tyk­ses­tä­si ja kohdeyleisöstäsi.
  2. Mer­kit­se kalen­te­riin kes­kei­set päi­vä­mää­rät: Sisäl­tö­ka­len­te­riin kan­nat­taa lisä­tä myös tär­keät juh­la­py­hät ja toi­mia­laa­si tai yri­tyk­see­si liit­ty­vät tapah­tu­mat. Näin voit hel­pom­min suun­ni­tel­la ajan­koh­tai­sia aihei­ta jul­kai­sui­hi­si. Jul­kai­su­päi­vä­si lähei­syy­teen osu­va kes­kei­nen tapah­tu­ma voi olla hyvä aihe esi­mer­kik­si blogipostaukselle.
  3. Valit­se jul­kais­ta­vien sisäl­tö­jen aiheet: Suun­nit­te­le sisäl­tö­jen jär­jes­tys siten, että nii­den aiheet tuke­vat toi­si­aan. Pidä huo­li, ettei­vät toi­si­aan muis­tut­ta­vat aiheet tois­tu lii­an usein.
  4. Valit­se sisäl­tö­jen for­maat­ti ja jul­kai­su­ka­na­va: Pää­tä, mil­lais­ta sisäl­töä kus­ta­kin aihees­ta tuo­te­taan ja mil­le kana­vil­le se jul­kais­taan. Mie­ti, mikä for­maat­ti sopii par­hai­ten mil­le­kin aiheel­le. Joi­den­kin aihei­den käsit­te­lyyn voi kat­ta­va blo­giar­tik­ke­li toi­mia par­hai­ten, kun taas toi­set jul­kai­sut toi­mi­vat par­hai­ten video­muo­dos­sa tai lyhye­nä Face­book-pos­tauk­se­na. Yri­tä pitää joh­don­mu­kai­se­na se, kuin­ka usein esi­mer­kik­si blo­giar­tik­ke­lei­ta tai videoi­ta julkaistaan.
  5. Pää­tä, miten sisäl­tö­jä jae­taan: Sisäl­tö­ka­len­te­riin kan­nat­taa mer­ki­tä myös se, miten eri sisäl­tö­jä aio­taan jakaa ja/tai mai­nos­taa koh­dey­lei­söl­le. Esi­mer­kik­si blo­giar­tik­ke­lit voi­daan jakaa yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median tileil­lä, ja lisäk­si nii­tä on hyvä mai­nos­taa vaik­ka­pa Face­book- tai Google Display-mai­non­nal­la. Kaik­kia sisäl­tö­jä ei vält­tä­mät­tä ole jär­ke­vää jakaa auto­maat­ti­ses­ti jokai­sel­la kana­val­la, vaan jokai­sel­le sisäl­löl­le kan­nat­taa miet­tiä aina tehok­kain levitystapa.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo