Ohjeet haku­ko­neop­ti­moin­tiin

Sisällysluettelo

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la voi­daan paran­taa net­ti­si­vu­jen näky­vyyt­tä Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Nyt olem­me kerän­neet yhteen haku­ko­neop­ti­moin­nin perus­teet, jois­sa tutus­tu­taan eten­kin net­ti­si­vu­jen sisäl­lön optimoimiseen.

Mitä haku­ko­neop­ti­moin­ti on?

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la tar­koi­te­taan yksin­ker­tais­te­tus­ti net­ti­si­vun tai ‑sivus­ton paran­ta­mis­ta siten, että sivus­to nousee parem­mil­le sijoi­tuk­sil­le haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa, eli käy­tän­nös­sä siis Googles­sa. Haku­ko­ne­si­joi­tuk­seen vai­kut­ta­vat monet teki­jät, ja sen paran­ta­mi­sek­si voi­daan teh­dä eri­lai­sia toimenpiteitä.

Tyy­pil­li­siä seik­ko­ja, jot­ka vai­kut­ta­vat sivus­ton haku­ko­ne­si­joi­tuk­seen ovat muun muas­sa sivus­ton ikä, raken­ne, lataus­no­peus ja käy­te­tyt avain­sa­nat sekä sivus­tol­le ohjaa­vat ulko­puo­li­set lin­kit ja sivus­ton sisäi­set lin­kit. On kui­ten­kin syy­tä pitää mie­les­sä, että Google päi­vit­tää algo­rit­me­jaan jat­ku­vas­ti ja uusim­pien muu­tos­ten osal­ta pitää olla jat­ku­vas­ti valppaana.

Nopein ja hel­poin tapa pääs­tä Googlen haku­tu­los­ten ensim­mäi­sel­le sivul­le on hyö­dyn­tää mak­sul­lis­ta Google Ads ‑haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia.  Par­hai­siin tulok­siin pääs­tään hyö­dyn­tä­mäl­lä tehok­kaas­ti molem­pia, sekä mak­set­tua mai­non­taa että haku­ko­neop­ti­moin­tia. Täs­sä artik­ke­lis­sa kes­ki­tym­me kui­ten­kin nii­hin toi­miin, joil­la voit paran­taa net­ti­si­vu­je­si luon­nol­lis­ta näky­vyyt­tä, ilman mak­set­tua mainontaa.

Artik­ke­li on jaet­tu kah­teen osaan: Ensim­mäi­ses­sä osas­sa käym­me läpi, miten net­ti­si­vu­jen sisäl­töä (eten­kin teks­tiä) voi­daan opti­moi­da haku­ko­neys­tä­väl­li­sem­mäk­si. Toi­ses­sa osas­sa kes­ki­tym­me puo­les­taan haku­ko­neop­ti­moin­nin tek­ni­sem­pään näkö­kul­maan ja nii­hin seik­koi­hin, jot­ka vai­kut­ta­vat sivus­ton lataus­no­peu­teen sekä sitä kaut­ta hakukonenäkyvyyteen.

1. Net­ti­si­vu­jen sisäl­lön optimoiminen

Luki­joil­le hyö­dyl­li­nen sisältö

Google halu­aa tar­jo­ta käyt­tä­jil­leen paras­ta mah­dol­lis­ta sisäl­töä, ja sik­si yksi tär­keim­mis­tä haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä onkin sivu­jen sisäl­tö, sen laa­tu ja mää­rä. Sii­nä jär­jes­tyk­ses­sä. Sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­ses­sa tär­kein asia on pyr­kiä vas­taa­maan käyt­tä­jien tar­pei­siin ja tar­jo­ta sel­lais­ta sisäl­töä, jota he etsivät.

Jot­ta voi­sit tar­jo­ta käyt­tä­jil­le hyö­dyl­lis­tä infor­maa­tio­ta, sinun on tie­ten­kin tun­net­ta­va poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si, eli se koh­de­ryh­mä, jol­le kir­joi­tat. Jot­ta voi­sit tuot­taa luki­joil­le laa­du­kas­ta ja hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä, sinun on sel­vi­tet­tä­vä, mil­lai­siin ongel­miin poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si etsi­vät yri­tyk­sel­tä­si rat­kai­sua, mil­lai­sia odo­tuk­sia heil­lä on, mitä he tie­tä­vät toi­mia­las­ta­si ja pal­ve­luis­ta­si entuu­des­taan sekä mil­lais­ta lisäin­for­maa­tio­ta he tarvitsevat.

Avain­sa­na­tut­ki­mus

Oikei­den avain­sa­no­jen käyt­tö on olen­nai­nen osa haku­ko­neop­ti­moin­tia. Sisäl­lön tuot­ta­mi­nen kan­nat­taa­kin aloit­taa aina kat­ta­val­la avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la. Käy­tän­nös­sä tut­ki­muk­sen tavoit­tee­na on kar­toit­taa ne hakusa­nat, joil­la käyt­tä­jät toden­nä­köi­ses­ti etsi­vät tar­joa­ma­si kal­tais­ta sisältöä.

Aloi­ta avain­sa­na­tut­ki­mus miet­ti­mäl­lä, mil­lai­sia hakusa­no­ja ja ‑ter­me­jä itse käyt­täi­sit etsies­sä­si tämän tyyp­pis­tä sisäl­töä ja lis­taa myös mil­lai­sia hakusa­no­ja poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si toden­nä­köi­ses­ti käyt­täi­si­vät. Kar­toi­ta myös, mil­lai­sia avain­sa­no­ja kil­pai­li­ja­si ovat käyttäneet.

Mutu­tun­tu­maan perus­tu­van avain­sa­no­jen kar­toit­ta­mi­sen lisäk­si on suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää myös Googlen ilmais­ta avain­sa­na­suun­nit­te­li­jaa Keyword plan­ne­ria. Kun olet lis­tan­nut ideoi­ma­si avain­sa­nat, tar­kis­ta Googlen avain­sa­na­suun­nit­te­li­jal­la, kuin­ka suo­sit­tu­ja kysei­set hakusa­nat todel­la ovat. Avain­sa­na­suun­nit­te­li­jan avul­la voit myös etsiä uusia avainsanaideoita.

Tar­kem­mat ohjeet Keyword Plan­ne­rin käyt­töön löy­dät tääl­tä.

Avain­sa­no­jen käyttäminen

Käy­tä siis teks­teis­sä­si sisäl­tö­si kan­nal­ta tär­kei­tä avain­sa­no­ja, joi­ta kar­toi­tit avain­sa­na­tut­ki­muk­sen avul­la. On tär­ke­ää, että avain­sa­nat tois­tu­vat sivul­la usein, mut­ta ei niin usein, että teks­tin luet­ta­vuus kär­sii. Sijoi­ta avain­sa­nat aina luon­nol­li­sek­si osak­si tekstiä.

Valit­se verk­ko­si­vus­to­si jokai­sel­le yksit­täi­sel­le sivul­le 1–4 tär­kein­tä avain­sa­naa, joi­ta hyö­dyn­nät tekstissäsi.
Mikä­li avain­sa­nat ovat todel­la kil­pail­tu­ja, kan­nat­taa yhdel­lä sivul­la panos­taa vain yhteen avain­sa­naan. Käy­tä tär­kei­tä avain­sa­no­ja sekä lei­pä­teks­tis­sä että sivun otsi­kois­sa. Tär­keim­mät avain­sa­nat kan­nat­taa sisäl­lyt­tää myös sivun URL-osoitteeseen.

Teks­tin jaka­mi­nen alasivuille

Sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa tulee ottaa huo­mioon myös teks­tien jaot­te­lu. On tär­ke­ää, ettet kir­joi­ta esi­mer­kik­si kai­kis­ta tar­joa­mis­ta­si pal­ve­luis­ta yhdel­lä ala­si­vul­la, vaan jaot­te­let jokai­sen pal­ve­lun omak­si alasivukseen.

Sen sijaan siis, että kir­joit­tai­sit yhdel­le sivul­le vähän jokai­ses­ta aihe­pii­ris­tä, kir­joi­ta mie­luum­min jokai­ses­ta aihees­ta kat­ta­vas­ti omal­le sivul­leen. Täl­lä tavoin sinun on myös hel­pom­pi hyö­dyn­tää kul­le­kin sivul­le valit­se­mia­si avainsanoja.

Älä kos­kaan käy­tä kah­del­la tai useam­mal­la eri sivul­la samaa sisäl­töä sel­lai­se­naan. Älä­kä kopioi teks­tiä muu­al­ta, vaan huo­leh­di, että kir­joi­tat aina yksi­löl­lis­tä tekstiä.

Muis­ta avain­sa­no­ja käyt­täes­sä­si, että mitä kil­pail­lum­pia toi­mia­la­si ja avain­sa­na­si ovat, sitä vai­keam­paa on sijoit­tua haku­tu­los­ten kär­keen! Mikä­li ne avain­sa­nat, joi­ta haluai­sit ensi­si­jai­ses­ti käyt­tää, ovat todel­la kil­pail­tu­ja, voit yrit­tää hank­kia näky­vyyt­tä myös vähem­män kil­pail­tu­jen avain­sa­no­jen avul­la. Kan­nat­taa hyö­dyn­tää mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös long tail ‑hakusa­no­ja, eli haku­lausek­kei­ta, jot­ka koos­tu­vat useam­mas­ta sanas­ta. Long tail ‑hakusa­noil­la kil­pai­lu on yleen­sä vähäi­sem­pää kuin var­si­nai­sil­la avainsanoilla.

Teks­tin rakenne

Paran­na haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä tar­joa­mal­la poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si hyvä kävi­jä­ko­ke­mus. Laa­du­kas teks­ti on raken­teel­taan sel­keä ja help­po­lu­kui­nen. Jot­ta luki­ja voi sil­mäil­lä teks­tiä ja löy­tää etsi­män­sä nopeas­ti, jaa teks­tiä väliot­si­koil­la ja käy­tä lyhyeh­kö­jä kappaleita.

Ker­ro luki­jan kan­nal­ta olen­nai­sim­mat asiat heti teks­tin alus­sa ja huo­leh­di oikeinkirjoituksesta!

Teks­tin määrä

Myös teks­tin mää­rä on osa haku­ko­neop­ti­moin­tia. Hie­man kär­jis­täen voi­daan sanoa, että mitä enem­män teks­tiä on, sitä parempi.

Nyrk­ki­sään­tö­nä mai­ni­taan yleen­sä, että jokai­sel­la sivul­la oli­si hyvä olla vähin­tään noin 300 sanaa, vaik­ka­kin sana­mää­rän mer­ki­tyk­sen arvioi­daan vähen­ty­neen. Se on kui­ten­kin sel­vää, että mitä enem­män teks­tiä on, sitä enem­män saat myös tär­kei­tä avain­sa­no­ja uju­tet­tua luon­nol­li­sek­si osak­si tekstiä.

Mää­rä ei kui­ten­kaan kos­kaan saa kor­va­ta laa­tua. Älä siis kir­joi­ta sisäl­töä, joka ei lii­ty olen­nai­ses­ti aihee­seen tai joka ei ole luki­jal­le hyödyllistä.

Sivu­jen metaot­si­kot ja ‑kuvauk­set

Var­si­nais­ten sisäl­tö­teks­tien lisäk­si kir­joi­ta jokai­ses­ta ala­si­vus­ta myös metaot­sik­ko ja ‑kuvaus, jot­ka näky­vät Googlen haku­tu­lok­sis­sa sivua­si etsittäessä.

Kir­joi­ta otsik­ko, joka hou­kut­te­lee klik­kaa­maan, ja käy­tä sii­nä vähin­tään yhtä tär­ke­ää avain­sa­naa. Opti­maa­li­nen pituus metaot­si­kol­le on noin 50–60 merk­kiä, sil­lä Google ei näy­tä haku­tu­lok­sis­saan esi­mer­kik­si lii­an pit­kiä otsi­koi­ta ja kuvauk­sia. Käy­tä myös meta­ku­vauk­ses­sa tär­kei­tä avain­sa­no­ja ja ker­ro hou­kut­te­le­vas­ti mut­ta totuu­den­mu­kai­ses­ti kysei­sen sivun sisällöstä.

Älä käy­tä otsi­kois­sa ja kuvauk­sis­sa avain­sa­na­lis­to­ja tai samo­ja teks­te­jä kuin muil­la alasivuillasi.

WordPress-net­ti­si­vuil­le meta­teks­tien kir­joit­ta­mi­nen onnis­tuu help­po­käyt­töi­sen Yoast SEO ‑lisä­osan avul­la. Käy kat­so­mas­sa hel­pot ohjeet meta­ku­vauk­sen ja -otsi­kon kirjoittamiseen.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehittämiseen.

2. Sivus­ton nopeus ja hakukoneoptimointi

Pal­ve­li­men valinta

Sivus­ton nopeus on myös tär­keä osa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Nopeu­teen vai­kut­taa eten­kin pal­ve­li­men valin­ta. Jos sivus­to­si käyt­tä­jät tule­vat pää­asias­sa Suo­mes­ta, valit­se koti­mai­nen pal­ve­lin­ti­la. Jaet­tu pal­ve­lin­ti­la sovel­tuu pie­nem­mil­le ja vähem­män lii­ken­nöi­dyil­le sivus­toil­le. Vilk­kaam­min lii­ken­nöi­dyil­le ja suu­ril­le sivus­toil­le tai pie­nil­le sivus­toil­le, joil­le halu­taan var­mis­taa paras mah­dol­li­nen kävi­jä­ko­ke­mus, kan­nat­taa vali­ta oma pilvipalvelin.

Lataus­no­peus

Sivus­ton nopeu­teen vai­kut­ta­vat pal­ve­li­men lisäk­si myös esi­mer­kik­si väli­muis­ti ja tie­dos­to­jen sekä lisä­osien mää­rä. Väli­muis­tia kan­nat­taa hyö­dyn­tää, kos­ka se säi­löö sivusi, jol­loin nii­den lataus­no­peus paranee.

WordPress-net­ti­si­vuil­le on asen­net­ta­vis­sa usei­ta väli­muis­tia opti­moi­via lisä­osia, kuten WP Roc­ket ‑lisä­osa. Samai­nen työ­ka­lu aut­taa auto­maat­ti­ses­ti myös mini­moi­maan tie­dos­tois­ta sivu­ja hidas­ta­vat tur­hat mer­kit ja yli­mää­räi­set välilyönnit.

Suu­ri mää­rä lisä­osia hidas­taa sivus­ton lataus­no­peut­ta, ja sik­si myös tur­hat lisä­osat on hyvä pois­taa. WordPres­sin P3-työ­ka­lun avul­la voit sel­vit­tää, mit­kä lisä­osat ovat sivus­ton kan­nal­ta hyö­dyl­li­siä ja mit­kä puo­les­taan kan­nat­tai­si pois­taa nii­den kuor­mit­ta­vuu­den takia. Lisä­tie­toa hyö­dyl­li­sis­tä WP-lisä­osis­ta löy­dät blo­gi­pos­tauk­ses­tam­me “Par­haat WordPress-lisä­osat”

Lataus­no­peu­den paran­ta­mi­ses­ta voit lukea lisää artik­ke­lis­tam­me “Net­ti­si­vu­jen latausnopeus”.

Kuvien opti­moin­ti

Myös net­ti­si­vuil­le­si ladat­ta­vat kuvat vai­kut­ta­vat sivus­to­si haku­ko­nä­ky­vyy­teen. Kuvia opti­moi­mal­la voi­daan sekä paran­taa itse sivus­ton sijoi­tus­ta haku­tu­lok­sis­sa että mah­dol­lis­taa kuvien löy­ty­mi­nen Googlen kuvahaussa.

Kuvien koko ja nimeä­mi­nen ovat kes­kei­siä teki­jöi­tä nii­den opti­moin­nis­sa. Jot­ta lii­an suu­ret kuvat eivät hidas­tai­si sivus­ton lataus­no­peut­ta, käy­tä sivus­tol­la mie­lel­lään vain alle 200 kt:n kokoi­sia kuvia.

Kuvat on hyvä nime­tä mah­dol­li­sim­man havain­nol­lis­ta­vik­si, joten käy­tä tie­dos­to­jen nimeä­mi­ses­sä lyhyi­tä ja kuvaa­via teks­te­jä. Väl­tä sen sijaan nume­roi­ta, lii­an pit­kiä tie­dos­to­ni­miä ja koko­nai­sia lauseita.

Kuvan nimeä­mi­sen ohel­la on hyvä lisä­tä sii­hen myös alt-teks­ti. Alt-teks­tit pal­ve­le­vat haku­ko­nei­ta, jot­ka eivät osaa tul­ki­ta var­si­nai­sia kuvia. Ne ker­to­vat myös näkö­vam­mais­ten käyt­tä­mil­le ruu­dun­lu­kuoh­jel­mil­le, mitä kuvas­sa on. Tie­dos­to­jen nimeä­mi­sen tavoin myös alt-teks­tien tuli­si olla mie­lel­lään lyhyi­tä ja kuvaavia.

Tar­kem­mat ohjeet kuvien opti­moin­tiin löy­dät aiem­min jul­kais­tus­ta artik­ke­lis­tam­me “Lyhyt oppi­mää­rä kuvien opti­moin­nis­ta koti­si­vu­ja var­ten”.

Lin­kit

Haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä voi­daan paran­taa myös hank­ki­mal­la ulkoi­sia link­ke­jä.  Ulkoi­sel­la lin­kil­lä tar­koi­te­taan jol­la­kin toi­sel­la (ulkoi­sel­la) sivul­la ole­vaa link­kiä, joka joh­taa sinun net­ti­si­vuil­le­si. Google arvos­taa sivu­ja, joil­le on osoi­tet­tu pal­jon ulkoi­sia link­ke­jä, kos­ka nii­den aja­tel­laan ker­to­van sivun laadusta.

Link­kien hank­ki­mi­nen on hel­poin­ta yhteis­työ­kump­pa­nei­den kaut­ta. Vas­ta­vuo­roi­sen link­kaa­mi­sen sijaan Google kui­ten­kin toden­nä­köi­ses­ti arvos­taa ennem­min aito­ja suo­si­tuk­sia. Mui­ta tapo­ja hank­kia link­ke­jä ovat esi­mer­kik­si ilmai­set yri­tys­ha­ke­mis­tot ja tuot­tei­den jaka­mi­nen arvosteltavaksi.

Link­kien hank­ki­mi­sen kans­sa kan­nat­taa kui­ten­kin olla tark­ka­na, sil­lä “vil­pil­li­ses­ti” han­kit­tu­jen link­kien takia Google saat­taa jopa hei­ken­tää sivus­to­si haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Ennen link­kien hank­ki­mis­ta kan­nat­taa­kin pereh­tyä artik­ke­liim­me “5+1 vink­kiä: näin paran­nat haku­ko­neop­ti­moin­tia­si link­kien avul­la”.

Lopuk­si

Olem­me kerän­neet tähän artik­ke­liin haku­ko­neop­ti­moin­nin perus­teet, jois­ta on hyvä läh­teä liik­keel­le sil­loin, kun haluat opti­moi­da net­ti­si­vu­je­si näky­vyy­den. On kui­ten­kin hyvä pitää mie­les­sä, että haku­ko­neop­ti­moin­ti on moni­syi­nen pro­ses­si, johon vai­kut­ta­vat monet sel­lai­set­kin teki­jät, joi­ta Google ei ole pal­jas­ta­nut. Eten­kin uusien sivus­to­jen kans­sa tar­vi­taan myös pal­jon kär­si­väl­li­syyt­tä. Haku­ko­neop­ti­moi­mi­nen on jat­ku­vaa kehit­tä­mis­työ­tä, jos­sa tulok­set eivät syn­ny heti. Jos haluat tie­tää lisää sii­tä, mit­kä kaik­ki teki­jät vai­kut­ta­vat haku­ko­ne­si­joi­tuk­siin, tutus­tu artik­ke­liim­me “Haku­ko­neop­ti­moin­ti Googles­sa, 205 vai­kut­ta­vaa teki­jää”. 

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Long tail ‑avain­sa­nat

Long tail ‑avain­sa­no­jen avul­la voit pyr­kiä paran­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si sil­loin, jos yri­tyk­se­si tär­keim­mät avain­sa­nat ovat todel­la kilpailtuja

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo