Net­ti­si­vu­jen latausnopeus

Paranna nettisivujesi latausaikaa.png

Sisällysluettelo

Mik­si net­ti­si­vut latau­tu­vat hitaas­ti ja miten lataus­no­peut­ta voi­daan parantaa?

Mik­si koti­si­vu­jen lataus­no­peus on niin tärkeää?

Net­ti­si­vu­jen lataus­no­peus vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti kävi­jä­ko­ke­muk­seen, kon­ver­sioi­den toteu­tu­mi­seen ja haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen. Mitä hitaam­min yri­tyk­sen koti­si­vut latau­tu­vat, sitä toden­nä­köi­sem­min sivuil­la vie­rai­le­va kävi­jä äänes­tää jaloillaan.

Net­ti­si­vuil­ta tar­vit­ta­va tie­to halu­taan saa­da sel­vil­le äkkiä ja sivu­ja halu­taan selail­la usein ihan pikai­ses­ti­kin. Har­va enää tänä päi­vä­nä viit­sii jää­dä odot­te­le­maan hitaas­ti latau­tu­via sivu­ja ja vähi­tel­len pal­jas­tu­via kuvia. Huo­noim­mas­sa tapauk­sess­sa malt­ta­mat­to­mim­mat kävi­jät pai­na­vat takai­sin-pai­ni­ket­ta ja etsi­vät jon­kun toi­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan sivut.

Kävi­jä­ko­ke­mus vai­kut­taa väis­tä­mät­tä asiak­kaan yri­tyk­ses­tä luo­maan mie­li­ku­vaan, ja kon­ver­sio­ta­voit­teet jää­vät saa­vut­ta­mat­ta, kun poten­ti­aa­li­set asiak­kaat pois­tu­vat sivus­tol­ta ennen aiko­jaan. Tänä päi­vä­nä yli puo­let netin­käyt­tä­jis­tä selaa verk­ko­si­vu­ja puhe­li­mel­laan ja yli puo­let heis­tä ker­too pois­tu­van­sa sivus­tol­ta, jos lataus­no­peus on yli 3 sekuntia.

Lisäk­si sivus­ton lataus­no­peus vai­kut­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen. Haku­ko­neis­ta aina­kin Google ja Bing arvos­ta­vat nopeas­ti latau­tu­via net­ti­si­vu­ja, mikä tar­koit­taa, ettei­vät ne prio­ri­soi sivu­ja­si kovin­kaan kor­keal­le haku­tu­lok­sis­saan, mikä­li yri­tyk­se­si sivut latau­tu­vat hitaas­ti. Haku­ko­ne­nä­ky­vyys taas puo­les­taan vai­kut­taa sii­hen, miten hyvin asiak­kaa­si löy­tä­vät tien­sä sivuil­le­si ja näin se vai­kut­taa välil­li­ses­ti myös net­ti­si­vu­jen kon­ver­sio­ta­voit­tei­siin, eli esi­mer­kik­si myyntiin.

Hitaas­ti latau­tu­vil­la sivuil­la on siis monia nega­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia, mut­ta onnek­si ongel­maan voi­daan puut­tua, kun tie­de­tään, mikä sen aiheuttaa.

Miten sivus­ton lataus­no­peus voi­daan selvittää?

Kun mie­ti­tään, miten sivus­ton lataus­no­peut­ta voi­tai­siin paran­taa, täy­tyy ensim­mäi­sek­si sel­vit­tää tämän­het­ki­nen lataus­no­peus ja mit­kä teki­jät vai­kut­ta­vat sii­hen. Sivus­ton lataus­no­peu­den sel­vit­tä­mi­nen käy hel­pos­ti, sil­lä tar­jol­la on usei­ta tähän tar­koi­tuk­seen sopi­via ilmai­sia työ­ka­lu­ja. Täs­sä niis­tä pari suosituinta:

Ping­dom Web­si­te Speed Test ‑työ­ka­lun avul­la voi­daan hel­pos­ti saa­da sel­vil­le sivus­ton todel­li­nen lataus­no­peus. Sinun tar­vit­see vain syöt­tää net­ti­si­vu­je­si URL-osoi­te haku­kent­tään ja aloit­taa sivus­ton ana­ly­soin­ti. Tes­ti­tu­lok­set ker­to­vat net­ti­si­vu­jen lataus­no­peu­den lisäk­si myös paran­nuseh­do­tuk­sia, joi­ta sivus­ton nopeut­ta­mi­sek­si voi­si olla jär­ke­vää toteuttaa.

 

Google PageS­peed Insights ‑työ­ka­lun avul­la voi­daan niin ikään sel­vit­tää lataus­no­peu­teen mah­dol­li­ses­ti vai­kut­ta­via teki­jöi­tä. Lisäk­si työ­ka­lu ehdot­taa auto­maat­ti­ses­ti kor­jauk­sia, joi­ta sivus­ton nopeut­ta­mi­sek­si voi­tai­siin tehdä.

 

Nopei­na voi­daan pitää sivu­ja, jot­ka latau­tu­vat alle kah­des­sa sekun­nis­sa. Sil­loin­kin kan­nat­taa kui­ten­kin käy­dä läpi, voi­si­ko sivu­ja nopeut­taa entisestään.

Sivus­ton lataus­no­peu­teen vai­kut­ta­vat asiat

Jos kui­ten­kin havai­taan, että koti­si­vut ovat aut­ta­mat­ta lii­an hitaat, on syy­tä tar­kis­taa ylei­sim­mät lataus­no­peu­teen vai­kut­ta­vat teki­jät. Seu­raa­vak­si käym­me läpi, mis­tä se yleen­sä joh­tuu, jos koti­si­vut latau­tu­vat hitaas­ti ja miten net­ti­si­vu­jen lataus­no­peut­ta voi­daan paran­taa. Nämä vin­kit sovel­tu­vat eten­kin WordPress-koti­si­vu­jen lataus­no­peu­den parantamiseen.

1. Pal­ve­lin

Huo­not pal­ve­lin­ti­lat ovat yksi net­ti­si­vu­jen lataus­no­peut­ta hei­ken­tä­vis­tä teki­jöis­tä. Ensin­nä­kin jos pal­ve­lin­ten maan­tie­teel­li­nen sijain­ti on valit­tu vää­rin, kas­vat­taa se vii­vet­tä pal­ve­li­men ja sivus­to­vie­rai­li­jan välil­lä. Mikä­li tär­keim­mät kävi­jät tule­vat sivuil­le Suo­mes­ta, on syy­tä vali­ta koti­mai­nen pal­ve­lin­ti­la, ulko­mai­sen sijaan. Jos käyt­tä­jiä tulee pal­jon myös ulko­mail­ta, on tie­ten­kin syy­tä vali­ta pal­ve­lin sen mukaan.

Myös pal­ve­li­men tilaan on syy­tä kiin­nit­tää huo­mio­ta. Jaet­tu pal­ve­lin­ti­la sovel­tuu hyvin pie­nem­mil­le ja vähem­män lii­ken­nöi­dyil­le sivus­toil­le. Jos taas sivus­to­vie­rai­li­joi­ta on usei­ta sato­ja päi­väs­sä, ei mui­den sivus­to­jen kans­sa jaet­tu pal­ve­lin­ti­la ole opti­maa­li­sin vaih­toeh­to. Vilk­kaam­min lii­ken­nöi­dyil­le, suu­ril­le sivus­toil­le, verk­ko­kau­poil­le ja pie­nil­le sivus­toil­le, joil­le halu­taan var­mis­taa paras mah­dol­li­nen kävi­jä­ko­ke­mus sovel­tuu par­hai­ten oma pal­ve­lin, joka on vain ja ainoas­taan tätä sivus­toa var­ten räätälöity. 

Pil­vi­pal­ve­lin on kai­kil­le sivus­toil­le paras vaih­toeh­to, oli kyse sit­ten jae­tus­ta tai omas­ta pil­vi­pal­ve­li­mes­ta. Mitä enem­män sivus­tol­la on kävi­jöi­tä, sitä enem­män se kuor­mit­taa pal­ve­lin­ta. Yli­kuor­mit­tu­nut pal­ve­lin on puo­les­taan hidas. Sik­si kan­nat­taa aina vali­ta pil­vi­pal­ve­lin, joka vapaut­taa lisää resurs­se­ja sitä mukaa, kun nii­tä tarvitaan.

2. Kuvien optimointi

Toi­nen net­ti­si­vu­jen hitau­teen vai­kut­ta­va teki­jä on lii­an suu­ret kuva­tie­dos­tot. Mitä suu­rem­pia koti­si­vuil­la ole­vat kuvat ovat, sitä kau­em­min nii­den lataa­mi­nen kes­tää. Kan­nat­taa siis tar­kis­taa, että kuvat ovat kool­taan alle 200 kt.

Jos näin ei kui­ten­kaan ole, kuvien tie­dos­to­ko­koa on help­po pie­nen­tää sopi­van kokoi­sik­si esi­mer­kik­si ilmai­sen TinyPNG-työ­ka­lun avul­la. Raa­haat vain jpg- tai png-muo­toi­sen kuva­tie­dos­ton työ­ka­luun, joka pie­nen­tää sen sinul­le auto­maat­ti­ses­ti. Lii­an mon­taa ker­taa tie­dos­toa ei kui­ten­kaan kan­na­ta käyt­tää työ­ka­lun läpi, ettei kuvan­laa­tu kär­si enem­pää kuin on tarvetta.

3. Väli­muis­ti

Myös väli­muis­tia kan­nat­taa hyö­dyn­tää lataus­no­peu­den paran­ta­mi­sek­si. Väli­muis­ti säi­löö sivusi, jol­loin nii­den lataus­no­peus para­nee. Väli­muis­tin ansios­ta sivus­to uudel­leen­la­tau­tuu nopeam­min, kun käyt­tä­jä, joka on jo vie­rail­lut sivuil­la­si, palaa sin­ne uudestaan.

Esi­mer­kik­si WordPress-sivuil­le on saa­ta­vil­la eri­lai­sia lisä­osia, joi­den avul­la väli­muis­tia voi­daan opti­moi­da. Help­po­jen koti­si­vu­jen asiak­kai­den sivus­toil­la on käy­tös­sä WP Roc­ket ‑lisä­osa, joka tal­len­taa sivun tila­päi­ses­ti väli­muis­tiin ensim­mäi­sel­lä käyn­ti­ker­ral­la. Täl­lä tavoin sivus­ton lataus­no­peus para­nee, kun sivut tuo­daan käyt­tä­jäl­le suo­raan välimuistista.

Mikä­li net­ti­si­vuil­la teh­dään muu­tok­sia, on väli­muis­ti kui­ten­kin hyvä tyh­jen­tää, jot­ta sivuil­la teh­dyt muu­tok­set var­mas­ti näky­vät kai­kil­le sivustovierailijoille.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

4. Tie­dos­to­jen minimointi

WP Roc­ket on hyvä lisä­osa myös tie­dos­to­jen mini­moi­mi­seen. Esi­mer­kik­si CSS- ja Javasc­ript-tie­dos­tot sisäl­tä­vät usein pal­jon tur­hia väli­lyön­te­jä ja merk­ke­jä, jot­ka lisää­vät koko­nais­da­tan mää­rää ja hidas­ta­vat täl­lä tavoin sivus­ton lataus­no­peut­ta. WP Roc­ke­til­la nämä yli­mää­räi­set mer­kit voi­daan auto­maat­ti­ses­ti pois­taa ja nopeut­taa sivus­ton latausaikoja.

5. Lisä­osien määrä

Yksi tyy­pil­li­sim­mis­tä syis­tä sii­hen, mik­si sivut latau­tu­vat hitaas­ti, on lisä­osien mää­rä. Jos koti­si­vuil­la on val­ta­va mää­rä eri­lai­sia lisä­osia, sivut hidas­tu­vat. Sik­si kaik­ki sivus­toa hidas­ta­vat ja tur­hat lisä­osat tuli­si pois­taa. Tämä on toki fik­sua myös tie­to­tur­van kannalta.

WordPres­sin oman P3-työ­ka­lun avul­la voi­daan sel­vit­tää, miten lisä­osat vai­kut­ta­vat WordPress-koti­si­vui­hi­si. Siis­pä ennen kuin lisä­osia läh­de­tään pois­ta­maan, kan­nat­taa tar­kis­taa, mit­kä lisä­osat hidas­ta­vat sivus­toa ja mit­kä niis­tä eivät ole sivus­ton kan­nal­ta aivan välttämättömiä.

6. Tee­ma

Yleen­sä WordPress-net­ti­si­vut raken­ne­taan jon­kin val­miin tee­man pääl­le. Yksin­ker­tai­ses­ti sanot­tu­na tee­ma on val­mis sapluu­na, joka mah­dol­lis­taa sivu­jen hel­pom­man raken­ta­mi­sen. Saa­ta­vil­la on lukui­sia eri­lai­sia mak­sul­li­sia ja ilmai­sia tee­mo­ja. Toi­set tee­mois­ta ovat todel­la hyviä, toi­set taas eivät niin­kään. Tee­mat vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti myös sivus­ton lataus­no­peu­teen, ja sik­si tee­man valin­taan kan­nat­taa­kin panostaa.

Usein tee­ma saa­te­taan vir­heel­li­ses­ti vali­ta alan mukaan. Tee­mat on kui­ten­kin suun­ni­tel­tu yleen­sä niin, että ne sovel­tu­vat monien eri alo­jen yri­tyk­sil­le, vaik­ka tee­man mark­ki­noin­tia var­ten toteu­tet­tu demo­si­vus­to oli­si­kin suun­ni­tel­tu jol­le­kin tie­tyl­le alalle. 

Tee­man valin­nas­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää ennem­min huo­mio­ta sii­hen, kuin­ka suo­sit­tu tee­ma on ja mil­lai­nen tii­mi sen taus­tal­la on. Mitä suo­si­tum­pi tee­ma on ja mitä suu­rem­pi tii­mi sen taus­tal­la on, sitä toden­nä­köi­sem­min tee­maa myös kehi­te­tään, päi­vi­te­tään ja paran­nel­laan jatkuvasti.

Mui­ta asioi­ta, joi­hin tee­man valin­nas­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta ovat muun muas­sa tuen saa­ta­vuus, mui­den käyt­tä­jien arvos­te­lut ja res­pon­sii­vi­suus. Kun etsit koti­si­vuil­le­si sopi­vin­ta tee­maa, kan­nat­taa käy­dä luke­mas­sa artik­ke­lim­me Miten vali­ta paras WordPress-teema?

Help­po­jen koti­si­vu­jen asiak­kai­den net­ti­si­vut raken­ne­taan aina käyt­täen WordPres­sin moni­puo­lis­ta Ele­men­tor-raken­ta­jaa ja Hel­lo-tee­maa, joi­ta kor­ja­taan ja kehi­te­tään sään­nöl­li­ses­ti nopeam­mik­si ja käyttäjäystävällisemmiksi.

Jos siis tun­tuu, että verk­ko­si­vus­to­si latau­tuu hitaas­ti, tes­taa sivu­jen todel­li­nen latausai­ka ja tee aina­kin täs­sä artik­ke­lis­sa mai­ni­tut toi­men­pi­teet latausa­jan nopeuttamiseksi. 

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo