Mis­tä koos­tuu net­ti­si­vu­jen hinta?

Sisällysluettelo

Mit­kä sei­kat vai­kut­ta­vat net­ti­si­vu­jen hin­taan? Saa­ko hal­val­la hyvät net­ti­si­vut? Mitä asioi­ta kan­nat­taa ottaa huo­mioon, kun kil­pai­lu­te­taan sivu­jen tekijöitä?

Mitä net­ti­si­vut maksavat?

Net­ti­si­vu­jen toteut­ta­jaa valit­taes­sa saat­taa pää olla ensi alkuun pyö­räl­lä. Aivan kuten mui­den­kin iso­jen han­kin­to­jen yhtey­des­sä on net­ti­si­vu­ja hank­kies­sa jär­ke­vää teh­dä hin­ta­ver­tai­lua ja pereh­tyä huo­lel­li­ses­ti eri pal­ve­lun­tar­joa­jien tar­joa­miin omi­nai­suuk­siin.

Net­ti­si­vu­jen hin­ta nimit­täin koos­tuu mones­ta eri teki­jäs­tä. Kodin­ko­ne­liik­kees­tä saat edul­li­ses­ti ostet­tua perus­o­mi­nai­suuk­sil­la varus­te­tun pyy­kin­pe­su­ko­neen, mut­ta jos haluat enem­män omi­nai­suuk­sia, jou­dut taa­tus­ti kai­va­maan kuvet­ta­si enemmän. 

Sama pätee myös net­ti­si­vui­hin. Mitä enem­män omi­nai­suuk­sia ja sisäl­töä, sitä hin­nak­kaam­mat sivut.

Sel­vi­tä yri­tyk­se­si net­ti­si­vu­jen tär­kein tehtävä

Sen sijaan, että miet­ti­sit kuin­ka pal­jon verk­ko­si­vut ylei­ses­ti mak­sa­vat, kan­nat­taa ennem­min­kin miet­tiä mil­lai­set net­ti­si­vut pal­ve­le­vat juu­ri sinun yri­tys­tä­si par­hai­ten?

Tar­vit­set­ko yri­tyk­sel­le­si net­ti­si­vut, joi­den teh­tä­vä­nä on toi­mia lähin­nä käyn­ti­kort­ti­na vai ovat­ko verk­ko­si­vut koko myyn­ti­si keskiössä?

Toi­sin sanoen:

Mikä on yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen stra­te­gia?

Useim­mal­le yri­tyk­sel­le net­ti­si­vu­jen tavoi­te on myyn­nin kas­vat­ta­mi­nen, mut­ta yhtä lail­la tavoi­te voi olla pel­käs­tään infor­maa­tion jaka­mi­nen tai yhtey­den­o­ton helpottaminen.

Yksin­ker­tais­ten net­ti­si­vu­jen hinta

Perus net­ti­si­vu­pa­ke­tin voit saa­da hyvin­kin edul­li­ses­ti.

Esi­mer­kik­si meil­lä Hel­poil­la koti­si­vuil­la perus­pa­ke­tin hin­ta on alkaen 499 €. Tähän hin­taan saat etusi­vun lisäk­si 1 — 2 sivua, esi­mer­kik­si pal­ve­lusi­vun ja yhteys­tie­dot. Tämä rat­kai­su voi olla riit­tä­vä tie­tyn­tyyp­pi­seen liiketoimintaan.

Myös one page ‑sivut voi­vat olla hyvä rat­kai­su sil­loin, jos teks­tiä ei ole suu­ria mää­riä ja sivus­to kes­kit­tyy vain yhteen tuot­tee­seen tai palveluun.

Tar­vit­set­ko sit­ten­kin laa­jem­mat sivut?

Suu­rin osa yri­tyk­sis­tä tar­vit­see kui­ten­kin laa­jem­mat net­ti­si­vut. Se luon­nol­li­ses­ti nos­taa pro­jek­tin hin­taa. Yri­tyk­sen brän­din mukai­set koti­si­vut ovat sil­ti kan­nat­ta­va inves­toin­ti, joka pit­käl­lä täh­täi­mel­lä hyvin toden­nä­köi­ses­ti poi­kii lisää uusia asiak­kai­ta ja sitä kaut­ta lisää kas­sa­vir­taa.

Hin­ta­las­ku­rim­me avul­la voit las­kea net­ti­si­vu­pro­jek­til­le­si hin­ta-arvion.

Muis­ta tämä:

Myös itse teke­mäl­lä pys­tyt toki toteut­ta­maan koti­si­vut, mut­ta sii­hen käy­tet­ty aika on pois omas­ta ydin­lii­ke­toi­min­nas­ta­si. Tuot­toi­sa ja hyvin mie­tit­ty koko­nai­suus net­ti­si­vuis­sa on kai­ken a ja o.

Ammat­ti­lai­sel­le mak­sat tämän näke­myk­ses­tä, osaa­mi­ses­ta sekä ajas­ta, ja pro­jek­ti on val­mis ilman, että sinun tar­vit­see kiris­tel­lä hermojasi.

Mis­tä net­ti­si­vu­jen hin­ta koostuu?

Laa­du­kas net­ti­si­vu­ko­ko­nai­suus koos­tuu mones­ta eri osios­ta ja ele­men­tis­tä. Visu­aa­li­sen ilmeen suun­nit­te­lu, net­ti­si­vu­jen tek­ni­nen toteu­tus ja sisäl­lön­tuo­tan­to ovat yllät­tä­vän aikaa vie­viä puuhia.

Jot­ta vai­kut­ta­vaan lop­pu­tu­lok­seen ja koko­nai­suu­teen pääs­tään, tulee eri osa-aluei­den olla kun­nos­sa. On sano­mat­ta­kin sel­vää, että laa­duk­kaas­ta työn­jäl­jes­tä kan­nat­taa maksaa.

Seu­raa­vak­si ker­rom­me sinul­le, mik­si laa­dus­ta kan­nat­taa maksaa.

Ovat­ko net­ti­si­vu­je­si sisäl­löt houkuttelevat?

Net­ti­si­vu­jen lopul­li­seen hin­taan vai­kut­taa pal­jol­ti myös se, min­kä ver­ran sinul­la on val­mis­ta sisäl­töä sivuil­le vai ulkois­tat­ko sisäl­lön­tuo­tan­non sivu­jen teki­jäl­le. Hou­kut­te­le­va, hyvin kir­joi­tet­tu sisäl­tö luo luo­tet­ta­vaa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si ja tar­jo­aa hyö­dyl­lis­tä infor­maa­tio­ta pal­ve­luis­ta­si ja tuot­teis­ta­si poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le.

Hyvä teks­ti­si­säl­tö kiin­nos­taa koh­de­ryh­mää­si ja hou­kut­te­lee sivus­tol­le­si uudel­leen ja uudel­leen. Sen avul­la myös uudet luki­jat löy­tä­vät sivuil­le­si. Esi­mer­kik­si blo­gin kir­joit­ta­mi­nen verk­ko­si­vuil­la on nyky­ai­kai­nen kei­no luo­da aktii­vi­ses­ti sisäl­töä verkkosivuille.

Kuin­ka ohja­ta kävi­jöi­tä sivustolle?

Hyvät verk­ko­si­vut sisäl­tä­vät laa­du­kas­ta teks­tiä, joka on haku­ko­neop­ti­moi­tu Googlea var­ten. Myös mak­sul­li­seen Google Ads –mai­non­taan kan­nat­taa inves­toi­da. Ads-mai­non­nan avul­la mai­non­ta­si on koh­den­net­tua juu­ri niil­le, jot­ka käyt­tä­vät halua­maa­si avain­sa­naa tie­tyl­lä maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la. Pää­tät itse kam­pan­ja­si bud­je­tin ja mak­sat ainoas­taan klikkauksista.

Kuka ottaa net­ti­si­vu­je­si kuvat?

Laa­du­kas kuva­si­säl­tö on nyky­päi­vän net­ti­si­vuil­la hyvin tär­keäs­sä roo­lis­sa. Mikä­li sinul­la on jo tyy­lik­käät kuvat ole­mas­sa, sääs­tät net­ti­si­vu­pro­jek­tis­sa kulu­ja. Jos kuvia ei vie­lä ole, suo­sit­te­lem­me jät­tä­mään kuvien otta­mi­sen ammat­ti­lai­sen käsiin. Ammat­ti­lai­sen otta­mien kuvien avul­la myös yri­tyk­se­si net­ti­si­vu­jen ilme yhte­näis­tyy – tämä taas nos­taa brän­di­si tasoa.

Entä­pä onko logo­si kunnossa?

Onnis­tu­nut logo vah­vis­taa yri­tys­ku­vaa­si ja ker­too sanat­to­mas­ti poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si yri­tyk­se­si luon­tees­ta. Toi­si­naan voi riit­tää, että graa­fik­ko päi­vit­tää ole­mas­sa ole­van logo­si nyky­päi­vään. Har­vem­min, mut­ta jos­kus jopa täy­sin uusi logo voi olla perusteltu.

Valit­se juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si sopi­vin kumppani

Alal­la on monen­lais­ta net­ti­si­vu­jen teki­jää. Saa­tat tör­mä­tä todel­la hal­poi­hin tar­jouk­siin ja toi­saal­ta net­ti­si­vu­jen toteu­tuk­sen hin­ta saat­taa pyö­riä useis­sa kym­me­nis­sä tuhan­sis­sa eurois­sa. Usein monien kym­me­nien tuhan­sien euro­jen sivus­tot ovat koo­dat­tu alus­ta lop­puun saak­ka ja näin ollen toteut­ta­mi­nen vie enem­män aikaa.

Onkin tär­ke­ää löy­tää juu­ri oman yri­tyk­sen tar­pei­siin ja bud­jet­tiin sopi­va yhteistyökumppani.

Net­ti­si­vu­jen kehit­tä­mi­nen on jat­ku­va projekti

Edul­li­sel­la hin­nal­la saa toki hyvää­kin jäl­keä aikai­sek­si, mut­ta kan­nat­taa pitää mie­les­sä, ettei pro­jek­ti lopu sii­hen, kun sivut ovat val­miit. Jat­ku­vuus on tär­ke­ää net­ti­si­vuis­sa, joten annat mel­ko pal­jon luot­toa net­ti­si­vu­je­si raken­ta­jan käsiin. Haluat var­mas­ti, että sivus­to­si on ole­mas­sa vie­lä vuo­den­kin päästä?

Kan­nat­taa vali­ta yhteis­työ­kump­pa­nik­seen toi­mi­ja, joka on luo­tet­ta­va ja jon­ka puo­leen voit kään­tyä mah­dol­li­sis­sa ongel­ma­ti­lan­tees­sa. Tut­ki siis huo­lel­la refe­rens­sit ja arvos­te­lut ennen pää­tök­sen teke­mis­tä. Ole myös yhtey­des­sä poten­ti­aa­li­siin kump­pa­nei­hin ja luo­ta mie­li­ku­vaan, jon­ka heis­tä saat.

Pidä tämä mielessä:

Jos tar­jous kuu­los­taa lii­an hyväl­tä ollak­seen tot­ta, se luul­ta­vas­ti on sitä.

Ja myös tämä:

Hyväl­lä net­ti­si­vu­jen teki­jäl­lä on näke­mys­tä ja koke­mus­ta niin alas­ta, toi­mi­vis­ta verk­ko­si­vuis­ta kuin lii­ke­toi­min­nas­ta­kin. Osta­mal­la net­ti­si­vut ammat­ti­lai­sel­ta saat muka­na myös koko­nais­ku­van ymmär­ryk­sen. Koke­nut ammat­ti­lai­nen nimit­täin läh­tee suun­nit­te­le­maan net­ti­si­vu­ja yri­tyk­se­si stra­te­gia mielessään.

Et siis mak­sa pel­käs­tään net­ti­si­vu­jen toteu­tuk­ses­ta, vaan hin­taan sisäl­tyy mon­ta sel­lais­ta­kin asi­aa, joi­ta ei tule aja­tel­leek­si sii­nä vai­hees­sa, kun etsii sopi­vaa tekijää.

Yllä­pi­to ja päi­vi­tyk­set tuo­vat jat­ku­via kulu­ja, mut­ta nii­hin kan­nat­taa satsata

Net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­lun ja toteut­ta­mi­sen lisäk­si myös sivus­ton yllä­pi­dos­ta tulee lisää hin­taa koti­si­vu­pro­jek­til­le. Net­ti­si­vu­jen nopeus on omi­nai­suus, joka kan­nat­taa nos­taa kor­keal­le jalus­tal­le. Sivu­jen selai­li­jat eivät jak­sa odo­tel­la latau­tu­mis­ta, vaan kään­ty­vät hel­pos­ti kannoillaan.

Panos­ta nopeuteen

Mak­sa­mal­la hie­man enem­män yllä­pi­dos­ta saat nopeam­min latau­tu­vat sivut. Vaik­ka tämä korot­taa­kin hie­man pro­jek­tin koko­nais­hin­taa, kan­nat­taa pitää mie­les­sä sivus­ton loppukäyttäjä.

Suu­rin osa kävi­jöis­tä on poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, ethän halua kään­nyt­tää hei­tä pois hitaas­ti latau­tu­vien sivu­jen takia?

Tie­sit­kö:

Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­den lisäk­si nopeus on valt­tia myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­sä. Google arvot­taa sähä­käs­ti toi­mi­via verk­ko­si­vu­ja kor­keam­mal­le hakutuloksissa.

Aivan kuten muil­la­kin toi­mit­ta­jil­la, myös WordPres­sil­lä toteu­tet­tui­hin sivui­hin lisä­ku­lu­ja tulee myös päi­vi­tyk­sis­tä. Esi­mer­kik­si WP-lisä­osat ja ‑tee­mat ovat jat­ku­van kehi­tyk­sen koh­tee­na, jot­ta niil­lä voi­daan pal­vel­la asia­kas­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Päi­vi­tyk­set kan­nat­taa jät­tää ammat­ti­lais­ten käsiin manu­aa­li­sen asen­ta­mi­sen sijaan.

Lopuk­si

Kos­ka ammat­ti­tai­dol­la suun­ni­tel­lut ja toteu­te­tut net­ti­si­vut ovat inves­toin­ti yri­tyk­see­si, ei hin­ta-asioi­hin kan­na­ta taker­tua lii­kaa. Hyvin ja huo­lel­la toteu­te­tut sivut mak­sa­vat takuul­la itsen­sä takai­sin lisään­ty­nei­den yhtey­den­ot­to­jen ja kaup­po­jen myötä.

Me Hel­poil­la koti­si­vuil­la toteu­tam­me sivus­to­si WordPres­sil­lä. Otat­han yhteyt­tä, niin aloi­te­taan yhdes­sä nettisivuprojekti.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo