Näi­tä Ins­ta­gram-mai­non­nan omi­nai­suuk­sia kan­nat­taa hyödyntää

Sisällysluettelo

Ins­ta­gra­mil­la on yli mil­jar­di käyt­tä­jää ja se on ala­ti kas­va­va ja kehit­ty­vä somea­lus­ta. Mai­non­ta Ins­ta­gra­mis­sa on edul­lis­ta ja mai­nos­pos­tauk­set sulau­tu­vat kuin huo­maa­mat­ta orgaa­ni­seen sisältöön.

Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti on nykypäivää

Ins­ta­gram saat­taa mie­li­ku­vis­sa­si pro­fi­loi­tua edel­leen nuo­rem­man väen kana­vak­si, mut­ta kuten sanon­ta sen ker­too mitä nuo­ret edel­lä, sitä van­hem­mat peräs­sä. Face­boo­kis­sa on jo käy­nyt tämä samai­nen ilmiö ja pik­ku­hil­jaa van­hem­mat­kin ihmi­set valu­vat myös Ins­ta­gra­min puolelle.

Vaik­ka koh­de­ryh­mä­si ei vie­lä täy­sin oli­si­kaan Ins­ta­gra­mis­sa, kan­nat­taa mark­ki­noin­nin saral­la enna­koi­mi­nen. Muu­ta­man vuo­den kulut­tua tilan­ne saat­taa olla tyys­tin eri­lai­nen. Ins­ta­gram on alka­nut kuva­pal­ve­lu­na, mut­ta myös laa­du­kas video- ja teks­ti­si­säl­tö on Ins­ta­gra­mis­sa tär­ke­ää. Nii­den mer­ki­tys kas­vaa koko ajan suuremmaksi.

Yri­tys­ti­li Ins­ta­gram-mai­non­nan tär­keä­nä työkaluna

Onhan Ins­ta­gram-tili­si jo yri­tys­ti­li? Ins­ta­gra­mia voi käyt­tää yri­tys­ti­li­nä tai yksi­tyi­se­nä. Tilin muu­tos yksi­tyi­ses­tä yri­tys­ti­lik­si on help­poa, ilmais­ta ja kan­nat­ta­vaa, sil­lä samal­la saat käyt­töö­si ana­ly­tii­kan, jos­ta voit seu­ra­ta pos­taus­te­si näky­vyyt­tä. Tämän avul­la pys­tyt luo­maan entis­tä parem­paa ja koh­dis­te­tum­paa sisäl­töä seu­raa­jil­le­si. Pys­tyt tark­kai­le­maan myös mai­non­nan tuo­maa lisät­ra­fiik­kia Ins­ta­gram-pro­fii­lis­sa­si. 

Miten muu­tat tili­si yri­tys­ti­lik­si? 

 • Mene omal­le pro­fii­li­si­vul­le­si Ins­ta­gra­mis­sa 
 • Valit­se “muok­kaa pro­fii­lia”, joka näkyy heti infon ala­puo­lel­la  
 • Pai­na “vaih­da yri­tys­ti­lik­si” 
 • Valit­se “yri­tys” ja pai­na jat­ka-pai­ni­ket­ta 
 • Valit­se seu­raa­vak­si sopi­vin ala­luok­ka tuot­teel­le­si tai pal­ve­lul­le­si 
 • Tämän jäl­keen Ins­ta­gram kysyy yhteys­tie­to­ja­si, voit halu­tes­sa­si lisä­tä yri­tyk­se­si osoit­teen 
 • Seu­raa­va vai­he yhdis­tää tili­si Face­boo­kiin 

Ins­ta­gram-yri­tys­ti­lin kan­nat­taa inkittää Face­boo­kin yri­tys­ti­liin, jol­loin pys­tyt jaka­maan Ins­tan sisäl­lön näp­pä­räs­ti myös Face­boo­kis­sa. Myös Ins­ta­gra­min mak­se­tut mai­nos­kam­pan­jat luo­daan Face­book-tilin kaut­ta. 

Muis­tat­han, että myös yri­tys­ti­lin kan­nat­taa olla sosi­aa­li­nen. On hyvä seu­ra­ta mui­ta toi­mi­joi­ta ja kom­men­toi­da hei­dän pos­tauk­si­aan. Ins­ta­gram ei ole yhden­suun­tai­nen mai­nos­ka­na­va, vaan vuo­ro­vai­kut­tei­nen alus­ta, joka par­haim­mil­laan lisää yhtei­söl­li­syy­den tun­net­ta. 

Pro­fii­li­si­vu on yri­tyk­se­si käyntikortti

Jot­ta oli­sit Ins­ta­gra­min omil­le algo­rit­meil­le tehok­kaas­ti löy­det­tä­vis­sä, huo­mioi aina­kin nämä sei­kat pro­fii­li­si­vul­la­si: 

 • Pro­fii­li­si­vul­la on mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti yri­tyk­sen tär­keim­mät tie­dot, eli se on infor­ma­tii­vi­nen. 
 • Käyt­tä­jä­ku­van tuli­si olla teho­kas, mie­leenpai­nu­va ja lin­jas­sa muun kuva­ma­te­ri­aa­lin kans­sa.  
 • Valit­se yri­tyk­se­si toi­mia­lak­si se, jon­ka avul­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­tä­vät luok­se­si. Esi­mer­kik­si hakusa­nan joo­gaoh­jaa­ja avul­la haki­ja tus­kin löy­tää luok­se­si, mikä­li olet mer­kin­nyt pal­ve­luk­se­si lii­kun­na­noh­jaa­ja. 
 • Käyt­tä­jä­tun­nukses­ta kan­nat­taa tul­la ilmi yri­tyk­se­si ala. Tätä käyt­tä­jä­tun­nus­ta pys­tyy muut­ta­maan myös jäl­ki­kä­teen.  
 • Muis­tat­han, että käyt­tä­jä­ni­mi on eri asia kuin käyt­tä­jä­tun­nus. Se on teks­ti, joka näkyy pro­fii­lis­sa­si käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ala­puo­lel­la. Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta myös tähän koh­taan oli­si hyvä tuo­da yri­tyk­sen alaa kuvaa­va sana.  
 • Pro­fii­li­si­vul­le voit lisä­tä aihe­tun­nis­teen, jol­loin näyt haku­tu­lok­sis­sa, kun muut Ins­ta­gram-käyt­tä­jät hake­vat kyseis­tä hakusa­naa 

Mak­set­tu mai­non­ta Instagram-markkinoinnissa

Mitä isom­mak­si somea­lus­ta kas­vaa, sitä haas­ta­vam­paa on saa­da orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Tot­ta kai voi ja kan­nat­taa luo­da innos­ta­vaa sisäl­töä muu­ten­kin kuin mainostusmielessä.

Ins­ta­gram-mark­ki­noin­nis­sa pää­mää­räk­si voit aset­taa esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si tun­net­tuu­den lisää­mi­sen, jol­loin toi­vee­na on kävi­jä­lii­ken­teen lisää­mi­nen pro­fii­lis­sa­si. Entä­pä jos Ins­ta­gram-kuva­syöt­tee­si ei vas­taa­kaan mie­li­ku­vaa, jon­ka mai­nos on anta­nut? Poten­ti­aa­li­nen asia­kas saat­taa tuol­loin olla mene­tet­ty asiakas.

Luo siis sisäl­töä, joka on jo muu­ten­kin koh­de­ryh­mäl­le­si suun­nat­tua, innos­ta­vaa ja mie­len­kiin­tois­ta. Boos­taa tätä sisäl­töä mak­se­tul­la mai­non­nal­la. Jos et käy­tä mak­set­tua mai­non­taa, saa­tat antaa kil­pai­li­jal­le­si etu­lyön­tia­se­man. Joku toi­nen nimit­täin aivan var­mas­ti mai­nos­taa samaa tuo­tet­ta tai pal­ve­lua ja mak­set­tu sisäl­tö­hän menee pää­sään­töi­ses­ti haku­tu­lok­sis­sa orgaa­ni­sen sisäl­lön ohi.

Ins­ta­gra­mis­sa mak­set­tu mai­non­ta on vie­lä tois­tai­sek­si koh­tuul­li­sen edul­lis­ta, joten mik­si­pä et loi­si kam­pan­jaa kokei­lu­mie­les­sä myös Ins­ta­gra­miin mui­den kana­vien lisäksi?

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti Ins­ta­gra­min mainontatyökaluna

Kun asia­kas on käy­nyt sivus­tol­la­si, eikö oli­si muka­vaa hou­ku­tel­la hän­tä jäl­ki­kä­teen palaa­maan peli­pai­koil­le? Ins­ta­gra­min avul­la pys­tyt hyö­dyn­tä­mään uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Asia­kas tut­kii sivuil­la­si vaik­ka­pa mah­dol­li­suut­ta keit­tiö­re­mont­tiin, jon­ka jäl­keen kir­jau­tuu Ins­ta­gra­miin. Ins­ta­gra­mis­sa vas­taan tulee­kin sinun mai­nok­se­si, joka pitää yri­tyk­se­si tuo­rees­sa muis­tis­sa. Lue lisää uudel­leen­mark­ki­noin­nis­ta aiem­mas­ta blo­gi­teks­tis­täm­me.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehittämiseen.

Ins­ta­gra­min haku­ko­neop­ti­moin­ti mai­non­nan apuna

Vaik­ka Ins­ta­gram ei haku­ko­ne ole­kaan, on alus­tal­la niin mas­sii­vi­set mää­rät sisäl­töä, että moni käyt­tä­jä etsii sisäl­töä suo­raan siel­tä. Ins­ta­gra­mis­sa­kin voi “haku­ko­neop­ti­moi­da”. Aihe­tun­nis­teet eli hash­ta­git ovat Ins­ta­gra­min hakusa­no­ja ja nii­tä kan­nat­taa hyö­dyn­tää Ins­ta­gram-mai­non­nas­sa. Aihe­tun­nis­te ohjaa käyt­tä­jän oikean sisäl­lön luo.

Aihe­tun­nis­tei­ta voi olla mak­si­mis­saan 30, mut­ta nii­den lii­al­li­nen käyt­tö saat­taa vai­kut­taa tyk­käys­ten kalas­te­lul­ta. Löy­dä siis mie­luum­min muu­ta­ma hyvä ja toi­mi­va aihe­tun­nis­te, joi­den avul­la sisäl­tö­si löy­de­tään ja jot­ka ovat myös lin­jas­sa tuot­ta­ma­si sisäl­lön kanssa.

Kuvien ALT-teks­ti lisää hakukonenäkyvyyttä

Ins­ta­gram on otta­nut vas­ti­kään käyt­töön­sä kuvien ALT-teks­ti ‑mah­dol­li­suu­den. Tämä omi­nai­suus lisää Ins­ta­gra­min käy­tet­tä­vyyt­tä esi­mer­kik­si näöl­li­ses­ti rajoit­tu­nei­den ihmis­ten paris­sa. Samal­la kun teet pos­tauk­se­si kai­kil­le saa­vu­tet­ta­vak­si, lisäät myös kuvie­si näky­vyyt­tä. Kuvat eivät ilmes­ty ainoas­taan Ins­ta­gram-hauis­sa, vaan voi­vat pomp­sah­taa näky­vil­le myös Google-hauis­sa. Hyvin ja oival­ta­vas­ti nimet­ty kuva voi näin ollen tuo­da pro­fii­lii­si myös Ins­ta­gra­min ulkoi­sia kävijöitä.

Alt-teks­ti on taval­laan kuvan nimi, mut­ta se ei näy Ins­ta­gram-käyt­tä­jäl­le, ellei käy­tös­sä ole ruu­dun­lu­kuoh­jel­maa. Alt-teks­ti siis myös kuvai­lee osu­vas­ti sitä, mitä kuvas­sa tapahtuu.

Ins­ta­gra­min mukaan joka kol­mas eni­ten kat­sot­tu tari­na on yrityksen

Kun mark­ki­noit Ins­ta­gra­mis­sa, muis­ta hyö­dyn­tää kaik­ki kuvan­ja­ko-omi­nai­suu­det. 

 • Yri­tyk­se­si näky­vyy­den ja brän­din kan­nal­ta kuva­syö­te eli feedi on se, jon­ka perus­teel­la ihmi­nen luo mie­li­ku­van yri­tyk­ses­tä­si. Kuva­syö­te­si­vu on koti­si­vu­ter­me­jä käyt­täen yri­tyk­se­si etusi­vu.  
 • Ins­ta­gra­min toi­nen kuvan­ja­ko­mah­dol­li­suus syöt­teen lisäk­si on niin sanot­tu Sto­ries-osuus. 
 • Sii­nä mis­sä syö­te eli feedi on ja pysyy, Sto­rie­siin pos­ta­tut kuvat näky­vät ainoas­taan 24 tun­nin ajan. 
 • Sto­rie­sin idea­na on tuo­da seu­raa­jil­le näky­vil­le arki­sem­paa sisäl­töä, mut­ta se on myös hyvä kei­no nos­taa oman syöt­teen kuva­pos­tauk­sia. Algo­rit­mit­han eivät vält­tä­mät­tä anna pos­tauk­sia­si kaik­kien seu­raa­jie­si näh­tä­vil­le aina­kaan reaa­liai­kai­ses­ti, joten voit jakaa syö­te­pos­tauk­set hel­pos­ti myös tari­nois­sa­si.  
 • Omien kuvie­si lisäk­si voit Sto­ries-osios­sa uudel­leen­ja­kaa seu­raa­jie­si kuvia ja tari­noi­ta. Nämä toi­mi­vat taval­laan asia­kas­ko­ke­muk­si­na ja -arviointei­na sekä luo­vat mie­li­ku­vaa vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­suu­des­ta.  
 • Lue täs­tä lisä­oh­jei­ta Instagram-mainontaan.

Jul­kai­se­mi­nen onnis­tuu nyt myös pöytäkoneelta

Pöy­tä­ko­neel­le tai läp­pä­ril­le on nykyi­sin mah­dol­lis­ta saa­da myös Ins­ta­gra­min kuvan­ja­ko­mah­dol­li­suus. Tar­kem­pia ohjei­ta tämän toteut­ta­mi­seen löy­dät täs­tä lin­kis­tä. Tämä on ver­rat­tain uusi omi­nai­suus, sil­lä Ins­ta­gram on alun perin pro­fi­loi­tu­nut ainoas­taan mobii­li­poh­jai­sek­si ja sitä pys­tyi pel­käs­tään selaa­maan pöy­tä­ko­neel­ta. Aiem­min kuvien pos­taa­mi­nen ja kom­men­toin­ti eivät pöy­tä­ko­neel­ta onnis­tu­neet. Tämä omi­nai­suus hel­pot­taa ja madal­taa kyn­nys­tä, kun kuvia ei tar­vit­se sumplia eri lait­tei­den välil­lä. Pää­set kir­joit­ta­maan pos­tauk­set isom­mal­la näppäimistöllä.

Hyö­dyn­nä aika­tau­lu­tus ja raken­na kuvapankki 

Jot­ta voi­sit käyt­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon aikaa­si omaan ydin­osaa­mi­see­si, kan­nat­taa kehit­tää yri­tyk­sel­le kuva­pank­ki, jos­ta tar­vit­taes­sa voi napa­ta mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lia käyt­töön­sä. Hyvä kei­no on pitää kuvaus­päi­vä, jol­loin ote­taan mah­dol­li­sim­man pal­jon kuvia pank­kiin käytettäväksi.

Ins­ta­gram-mai­non­nas­sa tär­ke­ää oli­si sään­nöl­li­sen sisäl­lön tuot­ta­mi­nen. Aktii­vi­nen päi­vit­tä­mi­nen ker­too kävi­jäl­le, että yri­tyk­ses­sä­si tapah­tuu. Voit raken­taa useam­man pos­tauk­sen samal­ta istu­mal­ta ja jät­tää pos­taus­huo­le­si esi­mer­kik­si jon­kin apli­kaa­tion hoi­det­ta­vak­si. Täl­lai­sia appe­ja ovat esi­mer­kik­si Pla­no­ly, Later ja Face­boo­kin oma Crea­tor Stu­dio.

Sisäl­tö ker­too yrityksestäsi

Mil­lais­ta on Ins­ta­gram-mai­non­nan kan­nal­ta oleelli­nen sisäl­tö, saa­tat kysyä. Pitää­kö kuvien olla kiil­to­ku­va­mai­sia ja teks­tien Live, love, laugh -tyyp­pi­siä elä­män­vii­sauk­sia? Ei pidä.  

Hyvä sisäl­tö voi olla myös arkis­ta, mikä­li se edus­taa yri­tyk­se­si kuvaa. Arki­suus voi olla jopa rai­kas­ta nyky­päi­vä­nä, kun sisäl­tö on usein slii­pat­tua ja kes­ke­nään saman­kal­tais­ta. Ker­ro tari­noi­ta, vuo­ro­vai­ku­ta ja kom­men­toi mui­den sisäl­töä. Ins­ta­gram ei ole vain yhden­suuun­tai­nen mai­nos­ka­na­va, vaan se perus­tuu sosi­aa­li­suu­teen. Ins­ta­gra­min algo­rit­mit nos­ta­vat vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sia pos­tauk­sia her­kem­min esil­le. Tämä on tär­ke­ää Ins­ta­gram-mark­ki­noin­nis­sa. 

PS. Jos et vie­lä ole val­mis Ins­ta­gra­min maa­il­maan, kan­nat­taa kui­ten­kin käy­dä varaa­mas­sa käyt­tä­jä­tun­nus omak­si. Tule­vai­suutta aja­tel­len oli­si ikä­vää, että käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si oli­si­kin jo jonkun muun hallussa.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo