Näin var­mis­tat, että Google-mai­non­ta­si on kannattavaa

Kasvata-mainonnan-kannattavuutta

Sisällysluettelo

Jot­ta digi­taa­li­ses­ta mai­non­nas­ta on hyö­tyä, yri­tys­ten pitää saa­da mai­nos­bud­je­til­leen tar­peek­si vas­ti­net­ta. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me, miten seu­raat Google Ads ‑mai­nos­kam­pan­joi­de­si kan­nat­ta­vuut­ta ja paran­nat nii­den tehoa.

Mis­tä tie­dän, pal­jon­ko myyn­tiä mai­nok­se­ni tuovat?

Google Ads ‑mai­nos­kam­pan­joi­den tehoa on tär­ke­ää mita­ta seu­raa­mal­la yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la tapah­tu­via kon­ver­sioi­ta. Kon­ver­sioil­la tar­koi­te­taan yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­ta­ta­voit­tei­ta tuke­via toi­men­pi­tei­tä, joi­ta mai­nos­ten kaut­ta sivus­tol­le saa­pu­neet kävi­jät siel­lä teke­vät. Yksit­täi­nen kon­ver­sio voi olla esi­mer­kik­si ajan­va­rauk­sen teke­mi­nen tai jon­kin tuot­teen tilaaminen.

Jokai­sel­le kon­ver­siol­le mää­ri­te­tään euro­mää­räi­nen arvo sen mukaan, pal­jon­ko rahaa sen arvioi­daan tuot­ta­van yri­tyk­sel­le. Eri kon­ver­sio­ta­pah­tu­mien tuot­ta­ma rahal­li­nen arvo kan­nat­taa yrit­tää mää­ri­tel­lä mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti, jot­ta mai­nos­kam­pan­jan kan­nat­ta­vuu­des­ta saa­daan rea­lis­ti­nen kuva.

Arvoa mää­ri­tet­täes­sä huo­mioi­daan tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den myyn­ti­hin­ta, nii­den myyn­ti­ka­te­pro­sent­ti sekä se, kuin­ka suu­ri osuus kon­ver­siois­ta todel­la joh­taa kaup­paan. Jos esi­mer­kik­si kes­ki­mää­räi­nen yri­tyk­sel­le teh­tä­vä tilaus on arvol­taan 1000 €, sen myyn­ti­ka­te­pro­sent­ti on 50 % ja puo­let yri­tyk­sen yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen täyt­tä­vis­tä kävi­jöis­tä pää­ty­vät teke­mään tilauk­sen, on “yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen täyttö”-konversiotapahtuman arvo 1000 € * 0,5 * 0,5 = 250 €.

Kun tie­dät, min­kä arvoi­sia eri kon­ver­sio­ta­pah­tu­mat ovat yri­tyk­sel­le­si, pys­tyt seu­raa­maan, kuin­ka pal­jon voit­toa mai­nos­kam­pan­ja­si tuottaa.

Miten kan­nat­ta­vuus lasketaan?

Google Adsis­sa yri­tyk­set mak­sa­vat Googlel­le mai­nos­ten klik­kauk­sis­ta, eli jokai­ses­ta mai­nos­tet­ta­val­le sivul­le ohja­tus­ta kävi­jäs­tä. Klik­kaus­ten hin­nat vaih­te­le­vat sen mukaan, kuin­ka kil­pail­tu­ja mai­nos­te­si avain­sa­nat klik­kaus­het­kel­lä ovat.

Las­ke­mal­la, kuin­ka pal­jon rahaa mai­nok­sen klik­kaus kes­ki­mää­rin tuot­taa, voi­daan sel­vit­tää, pal­jon­ko klik­kauk­sis­ta kan­nat­taa kor­kein­taan mak­saa. Klik­kauk­sen arvo saa­daan ker­to­mal­la kes­ki­mää­räi­nen kon­ver­sio­ar­vo kon­ver­sio­pro­sen­til­la, eli osuu­del­la sivun kävi­jöis­tä, jot­ka konvertoituvat.

Jos esi­mer­kik­si yhden kon­ver­sion arvo on 100 € ja joka kah­des­kym­me­nes mai­nok­sen sivul­le ohjaa­mis­ta kävi­jöis­tä kon­ver­toi­tuu, yksit­täi­sen klik­kauk­sen arvo on 100 € * 0,05 = 5 €. Jos mai­nos­ta­ja jou­tuu jat­ku­vas­ti mak­sa­maan klik­kauk­sis­ta sitä enem­män, ei mai­non­ta ole järkevää.

Se, pal­jon­ko klik­kauk­sis­ta kan­nat­taa mak­saa, voi vaih­del­la huo­mat­ta­vas­ti eri mai­nos­ten ja avain­sa­no­jen välil­lä, sil­lä jot­kin niis­tä saat­ta­vat kon­ver­toi­da sel­väs­ti parem­min kuin toi­set. Mai­nos­ta­jan onkin tär­ke­ää pyr­kiä opti­moi­maan mai­nos­kam­pan­jan kaik­kien eri osien toi­min­taa, niin että jokai­nen avain­sa­na ja mai­nos on kustannustehokas.

Miten mai­nos­kam­pan­jan tuot­ta­vuut­ta sit­ten voi paran­taa? Käym­me seu­raa­vak­si läpi kei­no­ja, joil­la voit vai­kut­taa kam­pan­ja­si kannattavuuteen.

Opti­moi klikkausbudjettisi

Mai­nos­kam­pan­jan ase­tuk­sil­la on suo­ra vai­ku­tus sii­hen, kuin­ka pal­jon mak­sat mai­nos­te­si klik­kauk­sis­ta. Jos esi­mer­kik­si eri avain­sa­no­jen hin­ta­tar­jouk­set ase­te­taan niin kor­keik­si, että mai­nok­set var­mas­ti saa­daan ylim­mäl­le mai­nos­pai­kal­le, voi var­sin­kin pie­ni mai­nos­bud­jet­ti lop­pua nopeas­ti kes­ken. Hie­man pie­nem­pi hin­ta­tar­jous saat­taa hyvin riit­tää esi­mer­kik­si toi­seen tai kol­man­teen mai­nos­paik­kaan, jol­loin samal­la bud­je­til­la voi­daan saa­da enem­män klikkauksia.

Yri­tyk­sen ei kan­na­ta kil­pail­la kor­keim­mis­ta mai­nos­pai­kois­ta, jos halut­tu kuu­kausit­tai­nen klik­kaus­bud­jet­ti saa­daan käy­tet­tyä koko­naan myös alem­mil­la mainospaikoilla.

Google Adsis­sa eri mai­nos­ten ja avain­sa­no­jen hin­ta­tar­jouk­sia voi mää­rit­tää joko manu­aa­li­ses­ti itse, tai hyö­dyn­tä­mäl­lä mai­nos­jär­jes­tel­män auto­ma­tiik­kaa. Mai­nos­kam­pan­jan voi vaik­ka­pa aset­taa auto­maat­ti­ses­ti sää­tä­mään klik­kauk­sis­ta mak­set­ta­van enim­mäis­hin­nan sen mukaan, että mai­nos­bud­je­til­la saa­daan mah­dol­li­sim­man mon­ta klikkausta.

Google Ads myös ehdot­taa mai­nos­ta­jal­le eri­lai­sia toi­men­pi­tei­tä, joil­la kam­pan­jan tehoa voi­daan paran­taa. Jos jär­jes­tel­män teke­mät ehdo­tuk­set vai­kut­ta­vat jär­ke­vil­tä, ne voi­daan hel­pos­ti ottaa käyt­töön muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la. Ehdo­tuk­siin kan­nat­taa aina tutus­tua huo­lel­la, ja hyö­dyn­tää niis­tä vain hyväk­si katsomansa.

Koh­den­na mai­nok­se­si tarkemmin

Jos tun­tuu, ettei­vät mai­nok­se­si tuo­ta halua­maa­si tulos­ta, syy­nä voi olla mai­nos­kam­pan­jan huo­no koh­den­nus. Koh­dis­ta­mal­la kam­pan­ja tar­kem­min oikeal­le koh­dey­lei­söl­le, saa­daan suu­rem­pi osuus mai­nok­sia kli­kan­neis­ta konvertoitumaan.

Google Adsin hakusa­na­mai­non­ta on erit­täin teho­kas kei­no tavoit­taa ne ihmi­set, jot­ka jo etsi­vät tar­joa­maa­si pal­ve­lua, mut­ta avain­sa­no­jen valin­ta pitää teh­dä huo­lel­la. Avain­sa­no­ja ei kan­na­ta vali­ta vain sen perus­teel­la, mit­kä avain­sa­nat liit­ty­vät alaa­si, vaan se mukaan, mil­lä ter­meil­lä ihmi­set toden­nä­köi­sim­min etsi­vät palveluitasi.

Esi­mer­kik­si pelk­kä avain­sa­na “koti­si­vu” voi­si joh­taa suu­reen mää­rään mai­nos­ta­jal­le tur­hia klik­kauk­sia, kos­ka suu­ri osa sitä käyt­tä­vis­tä Google-haki­jois­ta eivät ole aikeis­sa ostaa koti­si­vu­ja, vaan ainoas­taan etsi­mäs­sä tiet­tyä verk­ko­si­vua tai hake­mas­sa tie­toa aihees­ta. Sen sijaan sana­pa­ril­la “koti­si­vut yri­tyk­sel­le” hake­va käyt­tä­jä saat­taa pal­jon toden­nä­köi­sem­min etsiä kotisivupalvelua.

Google Adsin Display-mai­non­nas­sa koh­den­ta­mi­nen on mah­dol­li­ses­ti vie­lä tär­keäm­pää. Display-mai­nok­sia näy­te­tään yli kah­den mil­joo­nan verk­ko­si­vun Display-ver­kos­tos­sa, jos­sa mai­nok­set voi­vat hel­pos­ti näkyä aivan vää­räl­le ylei­söl­le, jos koh­den­nus­ta ei ole tehty.

Voit koh­dis­taa display-mai­non­taa esi­mer­kik­si ihmi­sil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet tie­tyis­tä aiheis­ta, pal­ve­luis­ta tai verk­ko­si­vuis­ta. Täl­löin Google näyt­tää heil­le mai­nok­sia­si, kun he surf­faa­vat Display-ver­kos­toon kuu­lu­vil­la sivuil­la. Mai­non­taa voi­daan koh­den­taa myös sivuil­la­si jo aiem­min käy­neil­le vie­rai­li­joil­le, ja hou­ku­tel­la hei­dät takai­sin remar­ke­tin­gin eli uudel­leen­mark­ki­noin­nin avulla.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Kas­va­ta mai­nos­te­si laatupisteitä

Google Ads antaa jokai­sel­le mai­nos­kam­pan­jan avain­sa­nal­le laa­tu­pis­teet astei­kol­la 1–10. Laa­tu­pis­teil­lä on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus avain­sa­no­jen klik­kaus­hin­toi­hin ja mai­nos­ten näky­vyy­teen. Näin Google pyr­kii var­mis­ta­maan, että par­hail­le mai­nos­pai­koil­le pää­see hel­pom­min mai­nok­sia, jot­ka vas­taa­vat käyt­tä­jän teke­mää hakua.

Kun laa­tu­pis­teet ovat kor­keat, mai­nos­ta­ja mak­saa klik­kauk­sis­ta vähem­män ja mai­nok­set saa edul­li­sem­min näky­mään hyvil­lä mainospaikoilla.

Laa­tu­pis­tei­tä mää­rit­täes­sään Google arvioi, kuin­ka hyvin mai­nok­sen avain­sa­nat, otsik­ko, mai­nos­teks­ti ja las­keu­tu­mis­si­vun sisäl­tö vas­taa­vat toi­si­aan, sekä kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti Google-käyt­tä­jät ovat aiem­min kli­kan­neet mainosta.

Paran­na mai­nok­sen laskeutumissivua

Las­keu­tu­mis­si­vul­la eli lan­ding pagel­la tar­koi­te­taan sitä sivua, johon mai­nos­ta klik­kaa­va kävi­jä ohja­taan, ja se on kriit­ti­nen osa teho­kas­ta mai­non­taa. Sii­nä mis­sä tar­kal­la koh­den­nuk­sel­la saa­daan mai­nos löy­tä­mään oikea ylei­sö, ja hyväl­lä mai­nos­teks­til­lä hou­ku­tel­laan hei­dät klik­kaa­maan, lan­ding page on se, jol­la tuo­te tai pal­ve­lu myy­dään kävijälle.

Hyvä las­keu­tu­mis­si­vu tekee vie­rai­li­jal­le välit­tö­mäs­ti sel­väk­si, mitä hänel­le tar­jo­taan ja miten se hyö­dyt­tää hän­tä. Jos poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan mie­len­kiin­toa ei saa­da nopeas­ti herä­tet­tyä, hän ei yleen­sä kau­aa sivus­tol­la viivy.

Lan­ding pagen hou­kut­te­le­vuut­ta voi kas­vat­taa hyvil­lä kuva­va­lin­noil­la, laa­duk­kail­la ja myy­vil­lä teks­ti­si­säl­löil­lä sekä tyy­lik­kääl­lä ja sel­keäl­lä layoutilla.

Tee asiak­kaal­le hou­kut­te­le­vam­pi tarjous

Täy­del­li­nen­kään mai­nos­kam­pan­ja ei ole teho­kas, jos koh­de­ryh­mä­si ei ole riit­tä­vän kiin­nos­tu­nut sii­tä, mitä tar­joat. Sik­si vii­meis­tään mai­nos­kam­pan­jaa raken­net­taes­sa on syy­tä miet­tiä, miten eroat kil­pai­li­jois­ta­si ja mikä on se todel­li­nen hyö­ty, jon­ka asia­kas saa tuot­teis­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si. Tämä on se sano­ma, joka las­keu­tu­mis­si­vul­la täy­tyy saa­da väli­tet­tyä kävijälle.

Usein yllät­tä­vän pie­nil­lä­kin muu­tok­sil­la sii­hen, mitä lan­ding pagel­la vie­rai­li­jal­le tar­jo­taan, voi­daan paran­taa tar­jouk­sen hou­kut­te­le­vuut­ta mer­kit­tä­väs­ti. Voit esi­mer­kik­si las­kea hie­man tuot­teen tai pal­ve­lun hin­taa, tar­jo­ta asiak­kail­le ilmai­sen kon­sul­taa­tion tai lyhyen kokei­lu­jak­son, tai luva­ta suu­rem­pien tilaus­ten yhtey­des­sä jon­kin hyö­dyl­li­sen kaupanpäällisen.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo