Näin teet hyvän sisältömarkkinointistrategian

Sisältömarkkinointistrategia

Sisällysluettelo

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on teho­kas kei­no kas­vat­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta ja lisä­tä mie­len­kiin­toa sen tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta koh­taan. Tar­joa­mal­la koh­de­ryh­mäl­le­si hei­tä kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä yri­tyk­se­si pys­tyy osoit­ta­maan asian­tun­ti­juut­taan ja ansait­se­maan posi­tii­vis­ta huo­mio­ta. Sisäl­lön­tuo­tan­toa ei kui­ten­kaan kan­na­ta aloit­taa ilman yksi­tyis­koh­tais­ta sisältömarkkinointistrategiaa.

Tavoit­teet kan­nat­taa mää­ri­tel­lä tarkasti

Stra­te­gi­aa kehit­täes­sä aivan ensim­mäi­sek­si tuli­si päät­tää, mitä sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la halu­taan saa­vut­taa. Aset­ta­mal­la jär­ke­vät tavoit­teet, pys­tyt suun­nit­te­le­maan mil­lais­ta sisäl­töä kan­nat­taa tuot­taa ja kenelle.

Tavoit­teet on hyvä mää­ri­tel­lä mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la voi­daan päät­tää läh­teä hake­maan esi­mer­kik­si yri­tyk­sen koti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rän kas­vat­ta­mis­ta, yri­tyk­sen tun­net­tuu­den lisää­mis­tä tai kon­ver­sio­pro­sen­tin parantamista.
Esi­mer­kik­si me Hel­poil­la koti­si­vuill­la halusim­me läh­teä kas­vat­ta­maan koti­si­vu­jem­me kävi­jä­mää­riä, sosi­aa­li­sen median kana­viem­me seu­raa­jien mää­rää ja lisää­mään yri­tyk­sen tunnettuutta.

Pidä koh­de­ryh­mä mie­les­sä miet­ties­sä­si sisältöä

On tär­ke­ää tie­tää, kenel­le olet sisäl­töä teke­mäs­sä. Mää­ri­tä koh­de­ryh­mä­si sen mukaan, mil­lai­sia tavoit­tei­ta olet aset­ta­nut ja ketä haluat sisäl­löil­lä­si tavoit­taa. Mie­ti kei­tä ovat poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si, ja kenel­le muil­le haluat sisäl­tö­si suunnata.

Tutus­tu koh­de­ryh­mä­si int­res­sei­hin ja tar­pei­siin huo­lel­la. Jot­ta voit tuot­taa ylei­söä­si kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä, sinun on ensin ymmär­ret­tä­vä mitä he kai­paa­vat. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa tär­kein­tä on asia­kas­läh­töi­syys – vas­taa­mal­la ylei­sö­si tar­pei­siin annat heil­le syyn seu­ra­ta tuot­ta­mia­si sisältöjä.
Help­po­jen koti­si­vu­jen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tär­kein koh­de­ryh­mä ovat pie­ny­rit­tä­jät, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta vies­tin­näs­tä, mark­ki­noin­nis­ta, digi­taa­li­suu­des­ta ja yri­tys­maa­il­man ilmiöis­tä. Koh­de­ryh­määm­me kuu­lu­vat myös muut kysei­sis­tä aiheis­ta kiin­nos­tu­neet netinkäyttäjät.

Ideat ja aihe­va­lin­nat tyy­liä tärkeämpiä

Halut­tua koh­de­ryh­mää kiin­nos­ta­vien sisäl­töi­deoi­den kek­si­mi­nen on yksi sisäl­tö­mark­ki­noin­nin suu­rim­mis­ta haas­teis­ta. Pää­tä mil­lai­sia aihei­ta haluat käsi­tel­lä, ja yri­tä kek­siä nii­hin kiin­nos­ta­via uusia näkö­kul­mia. Jokai­sen idean koh­dal­la on hyvä kysyä itsel­tään: ”Tar­jo­aa­ko tämä sisäl­tö jotain uut­ta ihmisille?”

Ideoi­ta kan­nat­taa kerä­tä val­miik­si varas­toon, jot­ta arvo­kas­ta työ­ai­kaa ei kulu huk­kaan mie­li­ku­vi­tuk­sen herää­mis­tä odotellessa.

Vaik­ka hyvät ideat ovat­kin ykkös­si­jal­la, täy­tyy myös sisäl­tö­jen tyy­li suun­ni­tel­la ennal­ta. Poh­di mil­lai­nen sävy puree koh­dey­lei­söö­si par­hai­ten ja mil­lai­sen kuvan haluat yri­tyk­ses­tä­si antaa.
Help­po­jen koti­si­vu­jen sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa pyrim­me tuot­ta­maan sisäl­töä, joka aidos­ti hyö­dyt­tää ja kiin­nos­taa koh­de­ryh­määm­me. Tyy­lim­me haluam­me ole­van ammat­ti­mai­nen ja asian­tun­te­va, mut­ta sil­ti ren­to ja hel­pos­ti lähestyttävä.

Suun­nit­te­le miten sisäl­töä levitetään

Laa­du­kas­kin sisäl­tö on hyö­dy­tön­tä, jos se ei kos­kaan tavoi­ta koh­de­ryh­mään­sä. Hyvään sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aan kuu­luu levi­tys­suun­ni­tel­ma, johon on val­miik­si poh­dit­tu mil­lä kana­vil­la ja mil­loin mitä­kin sisäl­töä levitetään.

Levi­tys­suun­ni­tel­mas­sa voi­daan mää­ri­tel­lä muun muas­sa mitä kana­via käy­te­tään, miten haku­ko­neop­ti­moin­ti teh­dään, miten eri jul­kai­sut aika­tau­lu­te­taan ja tehos­te­taan­ko levi­tys­tä mai­non­nal­la esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa tai Google Adsissa.

Levi­tys­suun­ni­tel­mas­sam­me olem­me valin­neet kana­vik­si säh­kö­pos­tin, oman blo­gim­me sekä Face­book- ja Lin­ke­dIn-sivum­me. Blo­gi­jul­kai­su­jen levit­tä­mis­tä tue­taan mui­den kana­vien avul­la. Tar­vit­taes­sa hyö­dyn­näm­me myös Face­book- ja Google-mainontaa.

Miten eri kana­via käytetään

Kai­kes­sa vies­tin­näs­sä ja mark­ki­noin­nis­sa pitää suun­ni­tel­la tark­kaan, mikä roo­li mil­lä­kin kana­val­la on. Kana­va­va­lin­nat tulee aina teh­dä käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan – mie­ti mitä kaut­ta koh­de­ryh­mä­si par­hai­ten tavoit­taa, ja mikä kana­va par­hai­ten sopii mil­le­kin sisällölle.

Jos koh­de­ryh­mä­si esi­mer­kik­si suo­sii säh­kö­pos­tia ja pit­kiä blo­gi­teks­te­jä, on sil­le tur­ha yrit­tää tar­jo­ta video­si­säl­töä You­tu­bes­sa. Ins­ta­gram taas ei vält­tä­mät­tä ole paras kana­va yri­tyk­sen uutis­päi­vi­tyk­sil­le. Ihmi­set hake­vat eri­lais­ta sisäl­töä eri kana­vis­ta, ja hyvä sisäl­lön­tuot­ta­ja valit­see käyt­tä­män­sä kana­vat sen mukaisesti.
Hel­poil­la koti­si­vuil­la pää­tim­me käyt­tää blo­giam­me infor­ma­tii­vi­sen asia­si­säl­lön jul­kai­se­mi­seen. Face­book-sivum­me teh­tä­vä­nä puo­les­taan on olla paik­ka, jos­sa voim­me jul­kais­ta kevyem­pää sisäl­töä ja jakaa ylei­söäm­me kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta. Lin­ke­dIn-pro­fii­liam­me taas käy­täm­me vuo­ro­vai­kut­ta­mi­seen eri alo­jen ammat­ti­lais­ten kanssa.

Säh­kö­pos­ti on meil­le tär­keä kana­va, jol­la tulem­me jat­kos­sa vies­ti­mään suo­raan koh­de­ryh­mäl­lem­me tuo­reim­mis­ta blo­gi­jul­kai­suis­tam­me ja muus­ta kiin­nos­ta­vas­ta uutis­kir­jees­säm­me. Säh­kö­pos­til­la voim­me myös välit­tää asiak­kail­lem­me tuo­reim­mat erikoistarjoukset.

Seu­raa onnistumistasi

Olen­nai­nen osa sisäl­tö­mark­ki­noin­tia on tavoit­tei­den toteu­tu­mi­sen seu­ran­ta. Kun saa­dut tulok­set mita­taan ja ana­ly­soi­daan, mark­ki­noi­ja pysyy kär­ryil­lä mikä toi­mii ja mikä ei. Riip­puen ase­te­tuis­ta tavoit­teis­ta, voi­daan seu­ra­ta esi­mer­kik­si sivus­ton kävi­jä­mää­riä, sisäl­lön paris­sa vie­tet­tyä kes­ki­mää­räis­tä aikaa tai klikkimääriä.

Kerät­tyä dataa ana­ly­soi­mal­la sisäl­lön­tuo­tan­toa voi­daan kehit­tää ja opti­moi­da. Näin vir­heis­tä pys­ty­tään otta­maan opik­si, ja seu­raa­vas­ta sisäl­lös­tä voi­daan teh­dä vie­lä parempi.
Hel­poil­la koti­si­vuil­la käy­täm­me Google Ana­ly­tic­siä seu­raa­maan mm. koti­si­vu­jem­me kävi­jä­mää­rien muu­tos­ta, kävi­jöi­den sisäl­tö­jem­me paris­sa viet­tä­mää aikaa ja lii­ken­net­tä eri sivu­jen välil­lä. Haluam­me jat­ku­vas­ti oppia teke­mäs­täm­me ja kehit­tää toi­min­taam­me, jot­ta voim­me tar­jo­ta ylei­söl­lem­me aina mah­dol­li­sim­man kiin­nos­ta­vaa sisältöä.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo