Näin syn­ty­vät hel­pot koti­si­vut – 6 simp­pe­liä vaihetta

Miten kotisivut tehdään

Sisällysluettelo

Haluam­me asiak­kai­dem­me tie­tä­vän, mitä me tääl­lä Hel­poil­la koti­si­vuil­la ihan käy­tän­nös­sä teem­me. Luet­tua­si artik­ke­lin tie­dät mis­tä mak­sat, kun tilaat koti­si­vut kaut­tam­me. Esit­te­lem­me kuusi vai­het­ta ideas­ta koh­ti tyy­lik­käi­tä, toi­mi­via ja haku­ko­neop­ti­moi­tu­ja verkkosivuja.

1. Alku­kar­toi­tus

Koti­si­vu­pro­jek­tin suun­nit­te­lu aloi­te­taan kar­toit­ta­mal­la asiak­kaan tar­peet net­ti­si­vu­jen suh­teen. Yleen­sä tämä tapah­tuu puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se, jos­kus myös kasvotusten.

Haluam­me teh­dä juu­ri sinun yri­tyk­se­si tar­pei­siin yksi­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­dyt sivut, joten mei­dän tulee tie­tää, mikä on koti­si­vu­je­si tar­koi­tus ja mil­lai­sia tavoit­tei­ta nii­den avul­la halu­taan saa­vut­taa. Myy­jäm­me tutus­tu­vat alaa­si ja yri­tyk­see­si sekä kar­toit­ta­vat koh­de­ryh­mä­si ja kilpailijasi.

Näi­den tie­to­jen valos­sa sel­vi­te­tään, mikä oli­si paras mah­dol­li­nen raken­ne sivus­tol­le­si ja mil­lai­sia toi­min­nal­li­suuk­sia (esim. varaus­ka­len­te­ri tai rek­ry­lo­ma­ke) sivuil­le tarvitaan.

Lisäk­si käy­dään läpi, mis­tä muis­ta pal­ve­luis­tam­me yri­tyk­se­si voi­si hyö­tyä. Tar­vit­set­ko esi­mer­kik­si logon? Haluat­ko sivuil­le­si chat­bo­tin? Onko sinul­la aikaa ja riit­tä­vää osaa­mis­ta kir­joit­taa ammat­ti­mai­set ja myy­vät teks­tit itse, vai oli­si­ko sisäl­lön­tuo­tan­to fik­suin­ta ulkois­taa meil­le? Ja entä­pä sit­ten mainonta?

Alku­kar­toi­tuk­sen poh­jal­ta saat pitä­vän tar­jouk­sen sivupaketista.

2. Visu­aa­li­sen ilmeen suunnittelu

Kun tar­jous on hyväk­syt­ty, pol­kais­taan koti­si­vu­pro­jek­ti kun­nol­la käyn­tiin. Pääs­tään haus­kim­paan vai­hee­seen, sil­lä nyt voi­daan ryh­tyä suun­nit­te­le­maan koti­si­vu­je­si visu­aa­lis­ta ilmet­tä. Täs­sä koh­taa graa­fik­kom­me soit­taa sinul­le ja pää­set ker­to­maan Mar­ju­til­le koti­si­vu­jen tyy­liin liit­ty­vis­tä vil­leim­mis­tä­kin toiveistasi.

Visu­aa­li­nen ilme suun­ni­tel­laan niin, että se on lin­jas­sa muun brän­din kans­sa. Visu­aa­li­seen ilmee­seen sisäl­tyy logon suun­nit­te­lun lisäk­si sivu­jen ulkoa­su, väri­maa­il­ma, fon­tit, kuvien ja mui­den visu­aa­lis­ten ele­ment­tien käyttö.

Jos olet tilan­nut logon, saat sii­tä suun­nit­te­lun jäl­keen Mar­ju­til­ta ensim­mäi­sen ver­sion, jota voi­daan vie­lä muo­ka­ta toi­vei­de­si mukaan.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

3. Sisäl­lön tuottaminen

Logon ja verk­ko­si­vu­jen visu­aa­li­sen ulkoa­sun suun­nit­te­lun jäl­keen siir­ry­tään teks­ti­si­säl­tö­jen tuot­ta­mi­seen, mikä­li kir­joit­ta­mi­nen ei ole sinun ydin­osaa­mis­ta­si tai sinul­la ei yksin­ker­tai­ses­ti ole aikaa sen teke­mi­seen. Voim­me joko kir­joit­taa koko­naan uudet teks­tit tai vaih­toeh­toi­ses­ti muo­ka­ta jo ole­mas­sa ole­vaa teks­ti­ma­te­ri­aa­lia myy­vem­mäk­si samal­la sil­mäl­lä pitäen hakukoneoptimointia.

Sisäl­lön­tuot­ta­ja (eli alle­kir­joit­ta­nut tai Opa) soit­taa sinul­le ja käy­dään yhdes­sä läpi esi­mer­kik­si pal­ve­lut, joi­ta tar­joat sekä mah­dol­li­set toi­vee­si sisäl­lön ja teks­tin tyy­lin suhteen.

Seu­raa­vak­si sisäl­lön­tuot­ta­ja pereh­tyy itse­näi­ses­ti tar­kem­min sinun toi­mia­laa­si, pal­ve­lui­hi­si ja kovim­piin kil­pai­li­joi­hi­si. Näi­den tie­to­jen ja hakusa­na­tut­ki­muk­sen poh­jal­ta kir­joi­te­taan ensim­mäi­nen ver­sio koti­si­vu­jen teks­teis­tä, ja sinä saat sen säh­kö­pos­tii­si kommentoitavaksi.

Teks­te­jä hio­taan tar­vit­taes­sa toi­vei­de­si mukaan, ja kun olet teks­tei­hin tyy­ty­väi­nen, voi­daan siir­tyä seu­raa­vaan vaiheeseen.

4. Sivu­jen raken­ta­mi­nen, koo­daus ja julkaisu

Sit­ten siir­ry­tään itse sivus­ton raken­ta­mi­seen. Sivu­jen teki­jä suun­nit­te­lee ja pys­tyt­tää WordPress-koti­si­vut sekä lisää teks­ti­ma­te­ri­aa­lit, kuvat ja muut ele­men­tit sivuil­le yhteis­työs­sä graa­fi­kon kans­sa. Sivut toteu­te­taan niin, että ne toi­mi­vat ja näyt­tä­vät hyväl­tä kai­ken­ko­koi­sil­la näy­töil­lä niin mobii­lis­sa kuin tie­to­ko­neen näytölläkin.

Kuten sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa myös sivu­jen tek­ni­ses­sä toteu­tuk­ses­sa huo­mioi­daan tot­ta kai haku­ko­neop­ti­moin­ti. Esi­mer­kik­si kuvat opti­moi­daan siten, että sivus­ton latausai­ka säi­lyy nopea­na. Lisäk­si kai­kil­le sivuil­le asen­ne­taan SSL-salaus, jon­ka avul­la suo­ja­taan lii­ken­ne sivus­ton pal­ve­li­men ja kävi­jän selai­men välil­lä. Täl­lä tavoin suo­ja­taan sivut hak­ke­reil­ta ja samal­la paran­ne­taan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Google nimit­täin suo­sii haku­tu­lok­sis­saan SSL-salat­tu­ja sivustoja.

Niin ikään olen­nai­nen osa sivus­ton raken­ta­mis­ta on käyt­tä­jä­po­lun suun­nit­te­le­mi­nen. Sivu­jen teki­jä var­mis­taa, että sivus­ton link­ki­ra­ken­ne tukee yri­tyk­sen poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kon­ver­toi­tu­mis­ta. Jos sivus­ton tavoit­tee­na on esi­mer­kik­si saa­da yri­tyk­sel­le mah­dol­li­sim­man pal­jon yhtey­den­ot­to­ja, sivus­ton raken­ne ja lin­kit suun­ni­tel­laan niin, että ne ohjaa­vat sivus­tol­la vie­rai­le­vat yhtey­den­ot­to­lo­mak­kee­seen ja soittopainikkeeseen.

Kun sivus­ton demo­ver­sio on val­mis, pää­set tes­taa­maan ja kom­men­toi­maan sitä. Sivu­ja paran­nel­laan sinun toi­vei­de­si mukaan ja jul­kais­taan vas­ta, kun olet tyy­ty­väi­nen lopputulokseen.

5. Yllä­pi­to ja päivittäminen

Sivut on nyt jul­kais­tu ja siir­ry­tään yllä­pi­to­vai­hee­seen. Sivu­jen lisä­osat päi­vi­te­tään jat­kos­sa sinun toi­vei­de­si mukaan joko auto­maat­ti­ses­ti tai manu­aa­li­ses­ti. Auto­maat­ti­sil­la päi­vi­tyk­sil­lä sivus­to pide­tään ajan tasal­la ja pyri­tään var­mis­ta­maan sen haavoittumattomuus.

Tek­nis­ten päi­vi­tys­ten lisäk­si myös sivu­jen sisäl­tö­jä on hyvä päi­vit­tää sään­nöl­li­ses­ti. Päi­vi­täm­me mie­lel­läm­me koti­si­vu­je­si sisäl­töä esi­mer­kik­si blo­gi­pal­ve­lun muo­dos­sa, mut­ta lisäk­si mei­dän asiak­kaa­nam­me voit päi­vit­tää koti­si­vu­ja jat­kos­sa myös itse.

WordPress-alus­tai­set sivut ovat erit­täin help­po­käyt­töi­set. Kuvien ja teks­tien lisää­mi­nen sivuil­le onnis­tuu hel­pos­ti esi­mer­kik­si tuto­rial-videoi­dem­me avulla.

Ja tot­ta kai me autam­me sinua mie­lel­läm­me puhe­li­mit­se kai­kis­sa koti­si­vui­hin liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä myös jatkossa.

6. Mai­non­ta

Sinul­la on nyt hyvän­nä­köi­set ja toi­mi­vat koti­si­vut. Jot­ta panos­tuk­se­si ja teh­ty työ ei meni­si huk­kaan, kan­nat­taa sivu­je­si ja yri­tyk­se­si näky­vyys var­mis­taa vie­lä tehok­kaan mai­non­nan avul­la. Tähän tar­joam­me rat­kai­suk­si pie­ny­rit­tä­jäl­le erin­omai­ses­ti sovel­tu­vaa Google Ads + Remar­ke­ting ‑paket­tia sekä tar­vit­taes­sa some-mainontaa.

Uudet koti­si­vut eivät heti nouse Googlen luon­nol­li­siin haku­ko­ne­tu­lok­siin, ja mitä kil­pail­lum­pi ala on, sen vai­keam­paa on tie­tys­ti jat­kos­sa­kin pääs­tä kär­ki­si­joil­le. Google Ads ‑mai­non­nan avul­la voit kui­ten­kin var­mis­taa paik­ka­si Googlen haku­tu­los­ten ensim­mäi­sel­lä sivul­la. Remar­ke­ting-mai­non­nal­la voit puo­les­taan hou­ku­tel­la sivuil­la­si aikai­sem­min vie­rail­leet poten­ti­aa­li­set asiak­kaat takaisin.

Face­boo­kin yri­tys­pro­fii­lia käyt­tä­vien kan­nat­taa niin ikään huo­mioi­da, että par­haim­mat­kaan pos­tauk­set eivät saa luon­nol­lis­ta näky­vyyt­tä. Tar­joam­me rat­kai­sun tähän ongel­maan huo­leh­ti­mal­la tar­vit­taes­sa myös yri­tyk­se­si some-mainonnasta.

Yksi­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­dyt kotisivut

Meil­lä koti­si­vu­pro­jek­tin jokai­ses­ta vai­hees­ta huo­leh­tii oman alan­sa ammat­ti­lai­set myy­jis­tä ja graa­fi­kois­ta sisäl­lön­tuot­ta­jiin ja koo­daa­jiin. Kuun­te­lem­me sinun toi­vei­ta­si ja teem­me tar­vit­ta­via muu­tok­sia, jot­ta saat aidos­ti sitä, mitä tilaat.

Toi­vee­si ja tar­pee­si välit­ty­vät jokai­ses­sa pro­jek­tin vai­hees­sa suo­raan sen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le. Näin me yhdes­sä var­mis­tam­me, että sivu­jen eri osa-alueis­ta muo­dos­tuu toi­mi­va ja yhte­näi­nen koko­nai­suus, joka pal­ve­lee par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la yri­tyk­sen tavoitteita.

Sinä ja asiak­kaa­si pää­set­te naut­ti­maan uusis­ta ja upeis­ta sivuis­ta tyy­pil­li­ses­ti jo noin 2–4 vii­kon kulut­tua sii­tä, kun olet hyväk­sy­nyt tarjouksen.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo