Näin mark­ki­noit tehok­kaam­min vuon­na 2019

Markkinointi-uudistus-vuodelle-2019

Sisällysluettelo

Vuo­si on vaih­tu­mas­sa, ja yri­tys­ten on hyvä aika arvioi­da, kuin­ka tuot­ta­vaa hei­dän mark­ki­noin­tin­sa oli kulu­va­na vuon­na. Tar­kis­ta, ovat­ko seu­raa­vat asiat kun­nos­sa yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nis­sa vuot­ta 2019 varten.

Mil­loin vii­mek­si päi­vi­tit markkinointitavoitteesi?

Teho­kas­ta mark­ki­noin­tia var­ten kan­nat­taa aset­taa sel­keät tavoit­teet sii­tä, mitä haluat saa­vut­taa. Tavoit­tei­ta on kui­ten­kin tär­ke­ää myös muis­taa sään­nöl­li­ses­ti päi­vit­tää, jot­ta ne vas­taa­vat yri­tyk­se­si nykyi­siä tarpeita.

Yri­tä aset­taa mark­ki­noin­ti­ta­voit­teet mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti. Mitä yksi­tyis­koh­tai­sem­min pys­tyt mää­rit­tä­mään seu­raa­van vuo­den tavoit­teet yri­tyk­sel­le­si, sitä tar­kem­min pys­tyt suun­nit­te­le­maan, miten tavoit­teet voi­daan saavuttaa.

Sel­kei­tä tavoit­tei­ta voi­vat olla esi­mer­kik­si “haluan kas­vat­taa yri­tyk­se­ni myyn­tiä 30 %, “haluan saa­da 200 tilaa­jaa uutis­kir­jeel­le­ni” tai “haluan pääs­tä Googlen haku­tu­los­ten ensim­mäi­sel­le sivul­le tie­tyil­lä avainsanoilla”.

Pis­tä mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma­si ajan tasalle

Kun olet aset­ta­nut ensi vuo­den tavoit­tee­si, on aika miet­tiä miten nii­hin pääs­tään. Tut­ki ensin, miten hyvin mai­non­ta­si ja muut mark­ki­noin­ti­toi­me­si ovat toi­mi­neet kulu­va­na vuon­na. Tehok­kaak­si osoit­tau­tu­neet mark­ki­noin­ti­ta­vat kan­nat­taa sisäl­lyt­tää myös ensi vuo­den suun­ni­tel­maan, ja tehot­to­mat meto­dit miet­tiä uusiksi.

Tuo­re mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma on hyvä tilai­suus kokeil­la jotain aivan uut­ta. Paras tapa saa­vut­taa tavoit­tee­si saat­taa hyvin­kin olla vaik­ka­pa jokin mai­nos­tyyp­pi tai ‑kana­va, jota et ole vie­lä lain­kaan kokeillut.

Esi­mer­kik­si sivuil­ta­si osta­mat­ta pois­tu­neil­le kävi­jöil­le koh­den­net­ta­va Remar­ke­ting-mai­non­ta tar­jo­aa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti uuden mah­dol­li­suu­den saa­da poten­ti­aa­li­set asiak­kaat palaa­maan sivuil­le ja vakuut­taa hei­dät. Monil­le yri­tyk­sil­le Googlen Display-mai­non­ta taas voi olla erin­omai­nen tapa kas­vat­taa sivu­jen kävi­jä­mää­rää edullisesti.

Tar­kas­te­le avoi­min mie­lin eri tapo­ja saa­vut­taa mark­ki­noin­ti­ta­voit­tee­si. Mikä­li olet epä­var­ma, toi­mi­si­ko jokin tiet­ty mark­ki­noin­ti­kei­no yri­tyk­sel­lä­si, pyy­dä tar­vit­taes­sa ammat­ti­lai­sen mielipidettä.

Mark­ki­noit­ko oikeal­le kohderyhmälle?

Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maa uudis­tet­taes­sa kan­nat­taa myös arvioi­da, voi­ko yri­tyk­sen mai­non­taa koh­den­taa parem­min. Par­haas­ta­kaan mai­nok­ses­ta ei ole hyö­tyä, jos sil­lä ei tavoi­te­ta oike­aa yleisöä.

Käy läpi kaik­ki yri­tyk­se­si eri koh­de­ryh­mät ja niil­le koh­dis­tet­tu mark­ki­noin­ti. Mie­ti jokai­sen koh­de­ryh­män koh­dal­la, voi­sit­ko joten­kin tavoit­taa ryh­män parem­min tai kus­tan­nus­te­hok­kaam­min. Esi­mer­kik­si koh­de­ryh­män tar­kem­pi rajaa­mi­nen tai uuden mark­ki­noin­ti­kei­non kokei­le­mi­nen voi­vat paran­taa mark­ki­noin­nin tehoa merkittävästi.

Mark­ki­noin­nin koh­den­nus­ta poh­dit­taes­sa täy­tyy myös huo­mioi­da käy­tet­tä­vis­sä ole­va bud­jet­ti. Var­sin­kaan pie­ni mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti ei vält­tä­mät­tä rii­tä kaik­kien yri­tyk­sen koh­de­ryh­mien tavoit­ta­mi­seen, ja sil­loin yri­tys jou­tuu prio­ri­soi­maan, kenel­le mark­ki­noin­tia halu­taan koh­dis­taa. Bud­jet­ti kan­nat­taa käyt­tää kaik­kein poten­ti­aa­li­sim­piin asiak­kai­siin, jot­ka esi­mer­kik­si asu­vat yri­tyk­sen lähel­lä tai ovat jo etsi­mäs­sä yri­tyk­sen tuo­tet­ta tai palvelua.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Oli­si­ko mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia­si syy­tä kasvattaa?

Moni pie­ny­rit­tä­jä pitää mai­non­taa ikä­vä­nä menoe­rä­nä, jos­sa yri­te­tään sääs­tää niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta. Teho­kas mai­non­ta on kui­ten­kin kes­kei­nen osa useim­pien yri­tys­ten asia­kas­han­kin­taa. Mai­non­taan käy­tet­ty raha tuli­si­kin näh­dä inves­toin­ti­na, joka mak­saa itsen­sä usein monin­ker­tai­ses­ti takaisin.

Kas­vat­ta­mal­la mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia­si ensi vuo­del­le voit vaik­ka­pa ottaa käyt­töön aivan uuden mark­ki­noin­ti­ka­na­van, ja mai­nos­taa koh­de­ryh­mil­le, joi­ta et ole aiem­min tavoit­ta­nut. Kokei­le esi­mer­kik­si edul­lis­ta Remar­ke­ting-mai­non­taa Googles­sa tai Face­boo­kis­sa, tai Display-mai­non­taa Google Adsissa.

Voit myös kas­vat­taa mai­nos­kam­pan­joi­de­si päi­vä­bud­jet­te­ja muun muas­sa Googles­sa ja Face­boo­kis­sa. Monet yri­tyk­set aloit­ta­vat esi­mer­kik­si hakusa­na­mai­non­nan Google Adsis­sa pie­nel­lä päi­vä­bud­je­til­la, joka riit­tää vain var­sin rajal­li­seen mää­rään klik­kauk­sia, eivät­kä muis­ta myö­hem­min nos­taa sitä. Lii­an pie­ni päi­vä­bud­jet­ti mai­nok­sil­le joh­taa suo­raan sii­hen, että monet poten­ti­aa­li­set asiak­kaat jää­vät tavoittamatta.

Kan­nat­taa etsiä yri­tyk­sel­le­si tehok­kain mai­non­ta­kei­no, ja käyt­tää sii­hen niin pal­jon euro­ja kuin pys­tyt. Kun kysei­seen mai­non­taan ei ole enää kus­tan­nus­te­ho­kas­ta sijoit­taa enem­pää, ala panos­taa seu­raa­vak­si tehok­kaim­paan keinoon.

Onko yri­tyk­se­si sivu­jen kon­ver­sio­seu­ran­ta kunnossa?

Jot­ta mai­non­nan ja yri­tyk­sen koti­si­vu­jen tehoa voi­daan seu­ra­ta, täy­tyy sivus­tol­la seu­ra­ta kon­ver­sioi­ta. Kon­ver­siot tar­koit­ta­vat eri­lai­sia yri­tys­tä hyö­dyt­tä­viä toi­men­pi­tei­tä, joi­ta kävi­jät teke­vät yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la. Kon­ver­siok­si voi­daan mää­rit­tää esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to tai tilauk­sen tekeminen.

Jos yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la ei vie­lä seu­ra­ta kon­ver­sioi­ta, on nyt kor­kea aika pis­tää nii­den seu­ran­ta kun­toon. Ilman kon­ver­sio­seu­ran­taa sinun on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta arvioi­da, kuin­ka suu­ri osuus sivu­je­si kävi­jöis­tä pää­ty­vät osta­maan mitään ja kuin­ka pal­jon tuot­toa saat markkinointibudjetillesi.

Kon­ver­sioi­den seu­raa­mi­nen on myös olen­nai­nen osa mai­non­nan tehos­ta­mis­ta. Seu­raa­mal­la, kuin­ka pal­jon kon­ver­toi­tu­via kävi­jöi­tä eri mai­nos­teks­tit ja avain­sa­nat yri­tyk­sen sivuil­le tuo­vat, voi­daan mai­non­taa kehit­tää parem­mak­si ja käyt­tää mai­nos­bud­jet­ti tuottavammin.

Kai­paat­ko neu­vo­ja yri­tyk­se­si tule­van vuo­den markkinointiin?

Tun­tuu­ko, ettet vie­lä aivan tie­dä, miten yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia kan­nat­tai­si läh­teä tehos­ta­maan ensi vuo­del­le? Poh­dit­ko ken­ties, miten kon­ver­sio­seu­ran­nan voi hank­kia, tai miten Remar­ke­ting- tai Display-mai­non­ta toimivat?

Tilaa meil­tä ilmai­nen kon­sul­taa­tio­pu­he­lu mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sel­ta, niin neu­vom­me sinua, miten mai­non­taa­si kan­nat­taa läh­teä paran­ta­maan. Kat­so­taan yhdes­sä, kuin­ka teet ensi vuo­den mai­non­nas­ta­si tehokkaampaa.

Jätä soit­to­pyyn­tö!

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo