Ins­ta­gram-mai­non­ta on saa­nut kes­kei­sen roo­lin monien yri­tys­ten mark­ki­noin­nis­sa. Näil­lä ohjeil­la sinä­kin voit hel­pos­ti aloit­taa mai­nos­ta­mi­sen Ins­ta­gra­mis­sa.

Mik­si käyt­tää Ins­ta­gram-mai­non­taa?

Ins­ta­gram on aktii­vi­ses­ti seu­rat­tu some­ka­na­va, jol­la on Suo­mes­sa jo rei­lus­ti yli mil­joo­na käyt­tä­jää. Ins­ta­gram on eri­tyi­ses­ti nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten suo­sios­sa, joten se tar­jo­aa yri­tyk­sil­le tehok­kaan väy­län tavoit­taa myös nämä koh­de­ryh­mät.

Ins­ta­gram on erit­täin visu­aa­li­nen kana­va, joten se antaa mai­nos­ta­jil­le lois­ta­van mah­dol­li­suu­den kiin­nit­tää poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den huo­mio ja teh­dä hei­hin vai­ku­tus näyt­tä­vil­lä kuva- tai video­mai­nok­sil­la.

Miten Ins­ta­gram-mai­non­taa käy­te­tään?

Face­boo­kin omis­ta­ma Ins­ta­gram käyt­tää samaa mai­nos­ten jul­kai­su­jär­jes­tel­mää kuin Face­book-mai­nok­set­kin. Voit siis käte­väs­ti luo­da ja hal­lin­noi­da yri­tyk­se­si Face­book- ja Ins­ta­gram -mai­nos­kam­pan­joi­ta yhdes­sä pai­kas­sa, etkä jou­du tur­haan opet­te­le­maan useam­man jär­jes­tel­män käyt­töä.

Ins­ta­gra­mil­la on myös käy­tös­sään Face­boo­kin kerää­mät val­ta­vat mää­rät käyt­tä­jä­tie­to­ja, joi­den perus­teel­la mai­non­taa voi­daan koh­den­taa. Tämä on todel­la arvo­kas­ta mai­nos­ta­jil­le, sil­lä Face­boo­kin käyt­tä­jä­tie­dot mah­dol­lis­ta­vat mai­nos­ten huo­mat­ta­van tar­kan koh­den­ta­mi­sen esi­mer­kik­si iän tai kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la.

Mil­lai­sil­le yri­tyk­sil­le Ins­ta­gram-mai­non­ta sopii?

Ins­ta­gram on hyvä mark­ki­noin­ti­ka­na­va yri­tyk­sil­le, joil­le alle 35-vuo­ti­aat ovat tär­keä poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den ryh­mä. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti Ins­ta­gra­min käyt­tä­jis­tä jopa 71 % aset­tuu 13–34 vuo­den ikä­haa­ruk­kaan. Täs­tä ryh­mäs­tä 64 % on 18–34-vuotiaita. Käyt­tä­jien suku­puo­li­ja­kau­ma on mel­ko tasai­nen.

Ins­ta­gram-mai­non­ta siis tus­kin on paras tapa käyt­tää mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si, jos suu­rin osa yri­tyk­se­si asiak­kais­ta on kes­ki-ikäi­siä tai sitä van­hem­pia, mut­ta monil­le yri­tyk­sil­le se sopii lois­ta­vas­ti. Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti on suo­sit­tua esi­mer­kik­si ravin­to­la-alan yri­tys­ten, vaa­te­kaup­po­jen sekä kau­neus­pal­ve­lui­ta tai kos­me­tiik­ka­tuot­tei­ta myy­vien yri­tys­ten kes­kuu­des­sa.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Mil­lai­sia mai­nok­sia voin teh­dä Ins­ta­gra­mis­sa?

Ins­ta­gram antaa mark­ki­noi­jil­le mah­dol­li­suu­den luo­da erit­täin visu­aa­li­sia mai­nok­sia, jot­ka herät­tä­vät huo­mio­ta ja tun­tei­ta. Käy­tet­tä­vis­sä on usei­ta eri mai­nos­tyyp­pe­jä, jois­ta mark­ki­noi­jat voi­vat vali­ta kul­le­kin mai­nos­tet­ta­val­le tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le par­hai­ten sopi­van.

Käym­me seu­raa­vak­si Ins­ta­gra­min mai­nos­tyy­pit lyhyes­ti läpi:

Kuva­mai­nok­set

Kuva­mai­nok­set ovat yksit­täi­ses­tä kuvas­ta koos­tu­via mai­nok­sia, joi­hin käyt­tä­jä tör­mää sela­tes­saan Ins­ta­gram-syö­tet­tään. Riip­puen mai­nok­sen tyy­lis­tä, se saat­taa sulau­tua var­sin hyvin syöt­teen muu­hun sisäl­töön, joten Ins­ta­gra­mis­sa mai­nok­set eivät vält­tä­mät­tä aiheu­ta käyt­tä­jis­sä ärsy­tys­reak­tioi­ta yhtä her­käs­ti kuin muis­sa some­ka­na­vis­sa.

Kuva­mai­nok­ses­sa kuva voi olla joka joko neliö-, pys­ty- tai vaa­ka­muo­dos­sa, mikä antaa mai­nos­ta­jal­le mel­ko vapaat kädet kuvan rajauk­sen suh­teen. Kuvan yhtey­teen voi liit­tää kor­kein­taan 40 mer­kin pitui­sen otsi­kon ja lyhyen kuvaus­teks­tin.

Video­mai­nok­set

Video­mai­nok­set koos­tu­vat yksit­täi­ses­tä videos­ta, joka voi olla kor­kein­taan 60 sekun­tia pit­kä. Visu­aa­li­ses­ti kiin­nos­ta­vat videot ovat teho­kas tapa van­gi­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den huo­mio ja herät­tää toi­vot­tu­ja mie­li­ku­via mai­non­nan koh­tees­ta.

Video­mai­nok­set voi luo­da joko neliö- tai vaa­ka­muo­dos­sa. Main­osa­lus­ta antaa lisä­tä mai­nok­seen 40 mer­kin otsi­kon ja lyhyen kuvaus­teks­tin, mut­ta laa­jo­ja lisäyk­siä videoon se ei mah­dol­lis­ta. Jos haluat videoo­si esi­mer­kik­si teks­ti­tyk­sen tai kuvan pääl­lä näky­viä mai­nos­lausei­ta, ne pitää lisä­tä videoon ennen kuin lataat sen Face­boo­kin jul­kai­su­jär­jes­tel­mään.

Karusel­li­mai­nok­set

Karusel­li­mai­nos sal­lii usei­den kuvien tai videoi­den lisää­mi­seen samaan mai­nok­seen. Näin voi­daan pal­jon moni­puo­li­sem­min esi­tel­lä tiet­tyä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua tai yri­tyk­sen tar­jon­taa ylei­ses­ti. Tämä voi olla hyvin teho­kas­ta var­sin­kin yri­tyk­sil­le, joi­den tar­jon­ta on visu­aa­li­ses­ti kiin­nos­ta­vaa, kuten ravin­to­loil­le, mat­kan­jär­jes­tä­jil­le tai kam­paa­moil­le.

Karusel­li­mai­nok­sis­sa kuvat ja videot näky­vät aina neliö­muo­dos­sa. Yhteen karusel­li­mai­nok­seen voi lisä­tä kor­kein­taan 10 kuvaa tai video­ta, jois­ta jokai­seen voi lait­taa oman link­kin­sä. Käyt­tä­jät voi­vat vapaas­ti sela­ta karusel­lin eri kuvien välil­lä.

Tari­na­mai­nok­set

Ins­ta­gra­min tari­na­mai­nok­set ovat näyt­tä­viä koko näy­tön mai­nok­sia, joi­ta näy­te­tään käyt­tä­jil­le Ins­ta­gram-tari­noi­den lomas­sa (eikä Ins­ta­gra­min syöt­tees­sä, kuten mui­ta mai­nos­tyyp­pe­jä). Tari­na­mai­nok­set anta­vat mark­ki­noi­jil­le mah­dol­li­suu­den teh­dä käyt­tä­jiin vai­ku­tus pysäyt­tä­vil­lä kuvil­la tai videoil­la, jot­ka hyö­dyn­tä­vät näy­tön koko pin­ta-alaa.

Tari­na­mai­nok­set tuke­vat kaik­kia Ins­ta­gram-mai­nok­sis­sa tar­jol­la ole­via kuva­ko­ko­ja, eli neliö-, pys­ty- ja vaa­ka­ku­via. Videoi­den pituus saa olla kor­kein­taan 15 sekun­tia. Jos tari­na­mai­nok­ses­sa käy­te­tään muu­ta kuva­ko­koa kuin pys­ty­ku­vaa, mai­nok­sen alle voi­daan liit­tää kor­kein­taan 190 mer­kin eril­li­nen mai­nos­teks­ti.

Tee näin

  1. Lisää yri­tyk­se­si Ins­ta­gram-käyt­tä­jä yri­tyk­se­si Face­book-sivuun näil­lä ohjeil­la. Jos yri­tyk­sel­lä­si on käy­tös­sä Face­boo­kin Busi­ness Mana­ger, kan­nat­taa Ins­ta­gram-tili­si lisä­tä ennem­min sin­ne. Jos sinul­la ei ole lain­kaan Ins­ta­gram-tiliä, voit myös mai­nos­taa Ins­ta­gra­mis­sa suo­raan Face­book-tili­si kaut­ta.
  2. Siir­ry luo­maan mai­nok­sia­si Face­boo­kin mai­nos­ten­hal­lin­taan.
  3. Valit­se mai­nos­kam­pan­jal­le­si tavoi­te, jota haluat mai­nok­sil­la­si saa­vut­taa. Eri­lai­sia tavoit­tei­ta ovat esi­mer­kik­si brän­din tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­nen, lii­dien luon­ti ja kon­ver­sioi­den hank­ki­mi­nen.
  4. Valit­se mai­nos­ten koh­de­ryh­mä, mihin aikoi­hin haluat mai­nok­sia­si näyt­tää sekä mai­nos­ten klik­kauk­siin käy­tet­tä­vä bud­jet­ti. Voit myös vali­ta mai­nos­ten sijoit­te­lun, eli mil­lä alus­toil­la mai­nok­sia näy­te­tään. Ole­tuk­se­na mai­nok­sia näy­te­tään sekä Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa että Mes­sen­ge­ris­sä. Pois­ta valin­ta­ruu­dus­ta ruk­si nii­den alus­to­jen edes­tä, joil­la et halua mai­nok­sia­si näyt­tää.
  5. Jul­kai­se mai­nok­se­si.

Kai­paat­ko apua Ins­ta­gram-mai­non­taan?

Jäi­kö jokin askar­rut­ta­maan tai kai­paat­ko apua mark­ki­noin­tiin Ins­ta­gra­mis­sa? Ota yhteyt­tä nume­roon 050 4093118 tai lähe­tä mai­lia osoit­tee­seen markkinointi@helpotkotisivut.fi, niin me ker­rom­me miten voim­me aut­taa!

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE