Miten vali­ta paras WordPress-teema?

miten-valita-paras-wordpress-teema-paakuva

Sisällysluettelo

Artik­ke­lis­sa käy­dään läpi, mitä kan­nat­taa ottaa huo­mioon WordPress-tee­man valin­nas­sa. Kiin­ni­tä huo­mio­si näi­hin seik­koi­hin, kun valit­set teemaa.

WordPress-tee­ma

WordPress on maa­il­man suo­si­tuin sisäl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä, joka on pidet­ty alus­ta niin koti­si­vuil­le kuin blo­geil­le­kin. Yleen­sä WordPress-net­ti­si­vut raken­ne­taan jon­kin val­miin, ilmai­sen tai mak­sul­li­sen, tee­man pääl­le. Yksin­ker­tai­ses­ti sanot­tu­na tee­ma on val­mis sapluu­na, joka mah­dol­lis­taa hel­pom­man sivu­jen raken­ta­mi­sen. Tee­man valin­nal­la voi­daan vai­kut­taa muun muas­sa sii­hen, kuin­ka help­po sivuil­le on teh­dä muu­tok­sia, mil­lai­nen sivun lay­out on, mil­lai­sis­ta ele­men­teis­tä sivut koos­tu­vat ja mil­lai­sia väre­jä sekä font­te­ja näem­me sivuilla.

WordPres­sin käyt­töön tar­vi­taan siis lähes aina val­mis tee­ma, jos sivuis­ta halu­taan näyt­tä­vät koh­tuul­li­sel­la bud­je­til­la. Ilman tee­maa sivu­jen teke­mi­nen vaa­tii syvem­pää koo­daus­osaa­mis­ta ja huo­mat­ta­vas­ti enem­män työ­tun­te­ja. Tee­mo­ja voi­daan luo­da myös itse, mut­ta sil­loin tulee hal­li­ta HTML- ja PHP-ohjel­moin­ti­kiel­ten salat.

Hel­poil­la Koti­si­vuil­la käy­täm­me val­mis­ta Divi The­me -nimis­tä tee­maa WordPress-poh­jais­ten koti­si­vu­jen rakentamiseen.

Mis­tä tee­mo­ja voi ostaa?

Themeforest.net on tee­mo­jen mark­ki­na­paik­ka, jos­ta löy­tyy val­tao­sa tar­jol­la ole­vis­ta tee­mois­ta. The­me Fores­tin vali­koi­ma on todel­la mas­sii­vi­nen ja sik­si tee­man etsi­mi­nen ilman sel­kei­tä valin­ta­kri­tee­rei­tä voi tun­tua haastavalta.

 

themeforest-markkinapaikka

 

Mil­lai­siin omi­nai­suuk­siin pitäi­si sit­ten kiin­nit­tää huo­mio­ta, kun läh­de­tään vali­koi­maan omiin tar­pei­siin par­hai­ten sovel­tu­vaa tee­maa? Aina­kin seu­raa­vat kysy­myk­set oli­si hyvä pitää mie­les­sä:
• Kuin­ka pal­jon tee­maa on ostet­tu?
• Mil­lai­nen teki­jä­tii­mi tee­man taus­tal­la toi­mii?
• Kuin­ka usein tee­maa päi­vi­te­tään?
• Mil­lai­set arvos­te­lut tee­ma on saa­nut muil­ta käyt­tä­jil­tä?
• Mil­lai­sia lisens­se­jä tee­maan on tar­jol­la?
• Mil­lais­ta tukea on saa­ta­vil­la?
• Kuin­ka nopea tee­ma on?
• Sisäl­tyy­kö tee­maan Page Buil­der eli rakentaja?

Seu­raa­vak­si valo­tan jokais­ta valin­ta­kri­tee­riä yksitellen.

Kuin­ka suo­sit­tu tee­ma on?

Yksi tär­keim­mis­tä valin­ta­kri­tee­reis­tä, ellei jopa tär­kein, on se, kuin­ka mon­ta ker­taa tee­maa on ostet­tu. On fik­sua vali­ta sel­lai­nen tee­ma, jota on ostet­tu pal­jon. Tähän on muu­ta­ma­kin syy. Ensin­nä­kin mitä suo­si­tum­pi tee­ma on, sitä toden­nä­köi­sem­pää on, että teki­jät yllä­pi­tä­vät ja kehit­tä­vät sitä. Toi­sek­si tee­man suo­sit­tuus ker­too ole­tet­ta­vas­ti myös sen toi­mi­vuu­des­ta. Ja kol­man­nek­si, mitä enem­män käyt­tä­jiä tee­mal­la on, sitä hel­pom­paa on saa­da sii­hen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä ja ongel­ma­ti­lan­teis­sa apua muil­ta käyt­tä­jil­tä, esi­mer­kik­si Face­book-ryh­mis­sä ja foorumeilla.

Help­po­jen koti­si­vu­jen käyt­tä­mää Divi-tee­maa (jota ei myy­dä The­me Fores­tis­sa) on esi­mer­kik­si ostet­tu jopa 500 000 ker­taa ja käy­tet­ty laa­jan lisens­sin ansios­ta mil­joo­nien sivu­jen poh­ja­na. The­me Fores­tin kaik­kien aiko­jen myy­dyin tee­ma on Ava­da The­me, jol­la on niin ikään jo yli 420 000 myy­tyä lisens­siä. Suo­sit­tu­jen tee­mo­jen laa­jat käyt­tä­jäyh­tei­söt mah­dol­lis­ta­vat siis hel­pon ja nopean tuen saannin.

Tee­man teki­jät ja päivittyminen

Tee­man suo­sio vai­kut­taa käy­tän­nös­sä suo­raan sii­hen, mil­lai­nen tii­mi tee­man taus­tal­la on. Suo­si­tun tee­man taka­na on toden­nä­köi­sem­min isom­pi yri­tys, jol­la on moti­vaa­tio­ta ja ennen kaik­kea resurs­se­ja yllä­pi­tää ja kehit­tää tee­maa jat­ku­vas­ti parem­mak­si. Sen sijaan har­vem­min oste­tun tee­man taus­tal­la saat­taa hää­rä­tä pie­nem­pi tii­mi tai jopa yksit­täi­nen hen­ki­lö, joka ei vält­tä­mät­tä päi­vi­tä ja kehi­tä tee­maa yhtä aktii­vi­ses­ti tai ehkä laisinkaan.

Tee­man sään­nöl­li­nen päi­vit­tä­mi­nen onkin yksi tär­keim­mis­tä valin­ta­kri­tee­reis­tä, sil­lä päi­vi­tyk­set vai­kut­ta­vat sii­hen, pysyy­kö tee­ma ajan tasal­la, kor­ja­taan­ko sii­nä ilme­ne­viä mah­dol­li­sia haa­voit­tu­vai­suuk­sia ja buge­ja aktii­vi­ses­ti sekä paran­nel­laan­ko tee­maa käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­mäk­si ja toimivammaksi.

Esi­mer­kik­si käyt­tä­määm­me Divi-tee­maa päi­vit­tä­väs­sä Ele­gant The­mes ‑yri­tyk­ses­sä työs­ken­te­lee 73 ihmis­tä. Diviin päi­vi­tyk­siä tulee jat­ku­vas­ti ja uusia lay­out­te­ja vii­koit­tain. Tee­maa kor­ja­taan ja kehi­te­tään sään­nöl­li­ses­ti nopeam­mak­si ja käyttäjäystävällisemmäksi.

 

elegant-themes-tiimi

 

Mui­den käyt­tä­jien arvostelut

Kan­nat­taa myös ehdot­to­mas­ti käy­dä luke­mas­sa arvos­te­lui­ta tee­mas­ta, ennen kuin tekee osto­pää­tök­sen. Mui­den tee­man osta­nei­den kri­tiik­ki tai posi­tii­vi­nen palau­te on tot­ta­kai arvo­kas­ta tie­toa. Arvos­te­luis­sa ker­ro­taan usein esi­mer­kik­si sii­tä, kuin­ka hel­pos­ti tee­maan on saa­ta­vil­la tukea. Tee­mo­jen arvos­te­lui­ta löy­tyy The­me Fores­tis­ta sekä googlettamalla.

Sup­port eli tuki

Laa­jan käyt­tä­jäyh­tei­sön avun lisäk­si kan­nat­taa pereh­tyä sii­hen, onko tee­mal­la oma sup­port. Onko yhtei­sön tuen, eli esi­mer­kik­si aiem­min mai­nit­tu­jen Face­book-ryh­mien, lisäk­si mah­dol­lis­ta saa­da “ihan oike­aa” tek­nis­tä tukea. Kan­nat­taa­kin siis tar­kis­taa, sisäl­tyy­kö halua­maa­si tee­maan tuki­pal­ve­lut. Tämä ei nimit­täin ole itses­tään­sel­vyys. Toi­si­naan sup­por­tia ei ole saa­ta­vil­la tai se taa­taan vain osal­le lisens­sia­jas­ta, ja toi­si­naan sup­port ei kuu­lu hin­taan, vaan sii­tä pitää mak­saa extraa.

Tek­ni­sen tuen ja asia­kas­pal­ve­lun lisäk­si tee­mo­jen omat yhtei­söt ovat kui­ten­kin lois­ta­va ja ilmai­nen tapa saa­da asian­tun­te­vaa apua.

 

elegant-themes-tuki

 

Res­pon­sii­vi­suus, nopeus ja muut ominaisuudet

Yhte­nä valin­ta­kri­tee­ri­nä kan­nat­taa pitää res­pon­sii­vi­suut­ta. Netin­käyt­tö tapah­tuu nyky­päi­vä­nä usein mobii­lis­sa ja sik­si on tar­peen, että tee­ma on res­pon­sii­vi­nen, mikä tar­koit­taa, että sivut skaa­lau­tu­vat ja toi­mi­vat näp­pä­räs­ti myös esi­mer­kik­si table­til­la ja puhelimella.

Tee­man nopeu­teen kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta. Mitä kevyem­pi tee­ma on, sitä nopeam­min sivut latau­tu­vat käyt­tä­jäl­le. Sivus­ton nopeus vai­kut­taa olen­nai­ses­ti käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen ja sik­si myös Google tar­jo­aa sivus­toa her­kem­min hakutuloksissaan.

Lie­nee sano­mat­ta­kin sel­vää, että valin­taa teh­täes­sä kan­nat­taa pitää myös mie­les­sä omat eri­tyis­toi­veet tee­man suh­teen: Mil­lai­sia toi­min­nal­li­suuk­sia sivuil­le tar­vi­taan? Tar­vit­set­ko sivuil­le­si esi­mer­kik­si ajan­va­raus­jär­jes­tel­män tai verk­ko­kau­pan, jot­ka vaa­ti­vat eril­li­set lisä­osat? Vaih­toeh­to­ja kar­toi­tet­taes­sa kan­nat­taa­kin sel­vit­tää, ovat­ko tar­vit­se­ma­si lisä­osat yhteen­so­pi­via tee­ma­si kanssa.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Page Buil­der

On hyvä var­mis­taa, tulee­ko tee­man muka­na jokin Page Buil­der, eli työ­ka­lu jon­ka avul­la sivua on help­po raken­taa. Sivu­jen raken­ta­mi­nen ilman Page Buil­de­riä on erit­täin työ­läs­tä ja aikaa vie­vää, mut­ta ei kui­ten­kaan mahdotonta.

Hel­poil­la koti­si­vuil­la käy­täm­me siis Divi-tee­maa ja sen omaa visu­aa­lis­ta raken­ta­jaa, jon­ka avul­la käyt­tä­jä näkee reaa­lia­jas­sa teke­män­sä muu­tok­set. Val­mii­den sivu­jen myö­hem­pi muok­kaa­mi­nen raken­ta­jan avul­la on help­poa myös asiakkaalle.

Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen Divi-raken­ta­jan avul­la hyvän­nä­köis­ten sivu­jen toteut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta myös sel­lai­sel­le, joka ei osaa koodata.

Divin oma raken­ta­ja on mah­dol­lis­ta lada­ta ilmai­sek­si myös mui­hin tee­moi­hin, jos tee­ma itses­sään ei sisäl­lä mitään visu­aa­lis­ta raken­ta­jaa. Täl­löin tulee kui­ten­kin muis­taa, että kysei­nen raken­ta­ja on suun­ni­tel­tu nime­no­maan Divi-tee­maa sil­mäl­lä pitäen, eikä sen yhteen­so­pi­vuus mui­den tee­mo­jen kans­sa ole taattu.

 

divi-rakennin

 

Kus­tan­nus­te­hok­kuus

Tee­man valin­nas­sa myös hin­nal­la on yleen­sä väliä. Kuten aiem­min tuli esil­le, on ole­mas­sa sekä ilmai­sia että mak­sul­li­sia tee­mo­ja. Jäl­kim­mäi­nen vaih­toeh­to tulee kysy­myk­seen, mikä­li halu­taan sat­sa­ta sivus­toon ja saa­da se val­miik­si huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mäl­lä työmäärällä.

Mak­sul­lis­ten tee­mo­jen hin­nois­sa on suu­ria­kin ero­ja, mut­ta kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta eten­kin sii­hen, kuin­ka moneen sivuun tee­maa on mah­dol­lis­ta anne­tul­la hin­nal­la hyö­dyn­tää. Divi-tee­man saa esi­mer­kik­si erit­täin edul­li­seen noin 249 dol­la­rin hin­taan. Täl­lä hin­nal­la tee­maa voi käyt­tää niin monen sivus­ton poh­ja­na kuin suin­kin haluaa.

Sen sijaan esi­mer­kik­si Ava­da-tee­man saa 59 dol­la­rin ker­ta­kus­tan­nuk­sel­la, mut­ta tee­maa voi­daan käyt­tää vain yhteen sivus­toon. Toi­sin sanoen, jos Divi-tee­mal­la teh­dään vii­si­kin sivus­toa, tulee Ava­dan sijaan edul­li­sem­mak­si vali­ta Divi.

Hin­to­ja ver­tail­taes­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta myös sii­hen, sisäl­tyy­kö sup­port eli tek­ni­nen tuki hin­taan. Ava­das­sa hin­taan sisäl­tyy puo­len vuo­den sup­port ja jat­ko­tues­ta mak­se­taan lisä­hin­taa. Diviin ei tar­vit­se erik­seen ostaa tukea, vaan se sisäl­tyy hin­taan, ja tee­man oma yhtei­sö on niin laa­ja, että nopea ja ammat­ti­mai­nen apu on taat­tu jo sitä kautta.

Yhteen­ve­to

Lopuk­si vie­lä WordPress-tee­man osta­jal­le kah­dek­san koh­dan muis­ti­lis­ta tär­keim­mis­tä valin­ta­kri­tee­reis­tä, jot­ka kan­nat­taa pitää mie­les­sä:
1. Valit­se suo­sit­tu tee­ma.
2. Tsek­kaa min­kä­ko­koi­nen tii­mi tee­man taus­tal­la on.
3. Var­mis­ta tiheä päi­vi­tys­vä­li.
4. Lue mui­den käyt­tä­jien arviot tee­mas­ta.
5. Tar­kis­ta tuen saa­ta­vuus.
6. Valit­se res­pon­sii­vi­nen ja nopea tee­ma.
7. Osta tee­ma, johon sisäl­tyy Page Buil­der.
8. Ver­tai­le hin­to­ja ja ominaisuuksia.

Haluai­sit­ko Divi-tee­man käyt­töön ilmaiseksi?

Asiak­kaa­nam­me saat Divi-tee­man ilmai­sek­si käyt­töö­si val­miik­si asen­net­tu­na. Pal­ve­lin­ti­la-asiak­kaa­na voit raken­taa sivut itse ja kysyä tar­vit­taes­sa apua. Kat­so myös val­miit koti­si­vu­pa­ket­tim­me täs­tä lin­kis­tä.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo