Miten laa­tu­pis­teet mää­räy­ty­vät Google Adsissa?

Google-mainonta-pienyritykselle

Sisällysluettelo

Google pis­teyt­tää kaik­ki Google Ads ‑mai­nos­kam­pan­jois­sa käy­tet­tä­vät avain­sa­nat nii­den osu­vuu­den mukaan. Laa­tu­pis­teet vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti Google Ads ‑mai­nos­ten tehoon ja klik­kaus­hin­toi­hin. Näil­lä ohjeil­la var­mis­tat kor­keat laa­tu­pis­teet avainsanoillesi.

Mitä laa­tu­pis­teet oikein ovat?

Google Adsin laa­tu­pis­teet ovat Googlen tapa pitää huol­ta, että sen käyt­tä­jil­le näy­te­tään mah­dol­li­sim­man osu­via mai­nok­sia haku­tu­los­ten yhtey­des­sä. Näin Google pyr­kii ede­saut­ta­maan, ettei­vät täy­sin eri pal­ve­lui­ta mark­ki­noi­vat mai­nok­set nouse par­haim­mil­le mai­nos­pai­koil­le, vaan mai­nok­set tar­joa­vat sitä mitä käyt­tä­jä on etsimässä.

Google Ads mää­rit­tää jokai­sel­le mai­nos­kam­pan­jaan lisä­tyl­le avain­sa­nal­le laa­tu­pis­teet, jot­ka vai­kut­ta­vat avain­sa­no­jen klik­kaus­hin­toi­hin ja mai­nos­ten näky­vyy­teen. Avain­sa­nat mää­rää­vät mil­lais­ten haku­jen yhtey­des­sä mai­nok­set näky­vät, mut­ta laa­tu­pis­teet vai­kut­ta­vat sii­hen, kuin­ka edul­lis­ta ja teho­kas­ta mai­nos­ta­mi­nen on.

Kor­keil­la laa­tu­pis­teil­lä mai­nok­set nouse­vat hel­pom­min kor­keim­mil­le mai­nos­pai­koil­le ja nii­den klik­kaus­hin­nat ovat edul­li­sem­mat, kun taas mata­lam­mil­la laa­tu­pis­teil­lä mai­nos­ta­ja jou­tuu mak­sa­maan klik­kauk­sis­ta enem­män. Kaik­kein mata­lim­mil­la laa­tu­pis­teil­lä mai­nok­set saat­ta­vat näkyä vain harvoin.

Google arvioi mai­nok­sia kol­mes­sa eri kate­go­rias­sa, joil­le se mää­rit­tää yhtei­sen laa­tu­pis­te-arvon astei­kol­la 1–10. Seu­raa­vat teki­jät vai­kut­ta­vat laatupisteisiin:

Aloi­tus­si­vun käyttökokemus

Aloi­tus­si­vul­la (lan­ding page) tar­koi­te­taan sitä verk­ko­si­vua, jol­le mai­nos­ta klik­kaa­va kävi­jä ohja­taan. Google pyr­kii arvioi­maan, kuin­ka hyvin mai­nok­seen lin­ki­tet­ty aloi­tus­si­vu tar­jo­aa sitä, mitä haki­ja on etsi­mäs­sä. Aloi­tus­si­vun hyö­dyl­li­syy­den lisäk­si Googlen pis­tey­tyk­ses­sä huo­mioi­daan myös sivun ylei­nen käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syys, kuten raken­teen sel­keys, res­pon­sii­vi­suus ja se, kuin­ka nopeas­ti sivu latau­tuu käyttäjälle.

Miten paran­nan aloi­tus­si­vun käyttökokemusta?

  • Pidä huo­li, että aloi­tus­si­vun teks­tit ovat laa­du­kas­ta ja uniik­kia sisäl­töä, jos­sa käy­te­tään mai­nok­sen avain­sa­no­ja ja ker­ro­taan aihees­ta kat­ta­vas­ti. Jos sinul­la ei ole aikaa tai osaa­mis­ta kir­joit­taa hyviä sisäl­tö­jä itse, voit myös tila­ta ne ammat­ti­lai­sel­ta.  Hyvien sisäl­tö­jen avul­la saat parem­mat laa­tu­pis­teet ja sääs­tät mainontakustannuksissa.
  • Ker­ro aloi­tus­si­vul­la juu­ri sii­tä aihees­ta, jota avain­sa­na kos­kee. Esi­mer­kik­si “putkiremontit”-avainsanalla aloi­tus­si­vun kan­nat­taa käsi­tel­lä nime­no­maan vain putkiremontteja.
  • Pidä huo­li, että aloi­tus­si­vu on sel­keä, latau­tuu nopeas­ti ja toi­mii kai­kil­la lait­teil­la. Väl­tä esi­mer­kik­si suur­ten kuva­tie­dos­to­jen käyt­tä­mis­tä sivulla.

Mai­nok­sen osuvuus

Mai­nok­sen osu­vuus tar­koit­taa Googlen arvio­ta sii­tä, kuin­ka hyvin avain­sa­na ja mai­nok­sen teks­ti vas­taa­vat toi­si­aan. Google Adsis­sa kan­nat­taa luo­da eril­li­siä mai­nos­ryh­miä, jois­ta jokai­seen voi luo­da usei­ta mai­nos­teks­te­jä mai­nos­ta­maan samaa tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Kuhun­kin mai­nos­ryh­mään tuli­si lait­taa vain toi­si­aan hyvin lähei­ses­ti muis­tut­ta­via avain­sa­no­ja tai nii­den vari­aa­tioi­ta,  jot­ta mai­nos­teks­tis­sä voi­daan kes­kit­tyä ker­to­maan vain yhdes­tä aiheesta.

Mil­lä tavoin voin paran­taa mai­nos­te­ni osuvuutta?

  • Luo Google Ads ‑kam­pan­jaa­si usei­ta mai­nos­ryh­miä, jois­ta jokai­seen lisäät vain kes­ke­nään hyvin saman­kal­tai­sia avainsanoja.
  • Luo jokai­sel­le mai­nos­ryh­mäl­le omat mai­nos­teks­tin­sä, jois­sa käy­tät mai­nos­ryh­män avain­sa­naa ja ker­rot aihees­ta houkuttelevasti.
  • Älä sor­ru yhdis­tä­mään toi­siin­sa liit­ty­mät­tö­miä avain­sa­no­ja samaan mai­nos­ryh­mään vain vai­vaa sääs­tääk­se­si. Jos et pys­ty luon­te­vas­ti käyt­tä­mään kaik­kia mai­nos­ryh­män avain­sa­no­ja mai­nos­teks­tis­sä, se tar­koit­taa että osa avain­sa­nois­ta tar­vit­see oman mainosryhmänsä.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Odo­tet­tu klikkausprosentti

Odo­tet­tu klik­kaus­pro­sent­ti on Google Adsin ennus­te mai­nok­sen tehos­ta, joka perus­tuu avain­sa­nan aiem­piin klik­kaus­pro­sent­tei­hin. Google ei anna käyt­tä­jäl­le avain­sa­nan tark­kaa ennus­tet­tua klik­kaus­pro­sent­tia, vaan ilmoit­taa onko se alle kes­ki­ta­son, kes­ki­ta­soa vai kes­ki­ta­soa parem­pi ver­rat­tu­na mui­hin Google-mai­nok­sis­sa käy­tet­tä­viin avain­sa­noi­hin. Google arvioi odo­tet­tua klik­kaus­pro­sent­tia jat­ku­vas­ti uudes­taan, joten mai­nos­te­si klik­kaus­pro­sen­tin kas­vu nos­taa myös nii­den odo­tet­tua klikkausprosenttia.

Google Ads ‑mai­nok­sis­sa on käy­tet­tä­vis­sä vain rajal­li­nen merk­ki­mää­rä, joten asiat täy­tyy ker­toa yti­mek­kääs­ti. Mai­nok­siin kan­nat­taa­kin lisä­tä eri­lai­sia mai­nos­laa­jen­nuk­sia, joil­la voit ker­toa lisä­tie­toa yri­tyk­ses­tä­si ja saa­da mai­nok­sel­le­si lisää tilaa ruu­dul­la. Mai­nos­laa­jen­nuk­sil­la voit esi­mer­kik­si lisä­tä mai­nok­seen soit­to­pai­nik­keen, link­ke­jä eri ala­si­vuil­le­si, ker­toa yri­tyk­se­si sijain­nin ja aukio­loa­jat tai ilmoit­taa erikoistarjouksista.

Google-mai­nok­siin voi lisä­tä monen­lai­sia mainoslaajennuksia:

 

Google-mainoslaajennukset

 

Kuin­ka voin paran­taa mai­nos­te­ni odo­tet­tua klikkausprosenttia?

  • Tee mai­nos­ten teks­teis­tä mah­dol­li­sim­man houkuttelevat
  • Hyö­dyn­nä tehok­kaas­ti Googlen Adsin mai­nos­laa­jen­nuk­sia, niil­lä voit lisä­tä mai­nok­seen esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si puhe­lin­nu­me­ron tai kiin­nos­ta­via lisä­huo­mioi­ta palveluistasi.
  • Lisää mai­nos­ryh­miin nega­tii­vi­sia avain­sa­no­ja, joil­la estät mai­nok­sia näky­mäs­tä vää­rän­lais­ten haku­jen yhteydessä.

Kai­paat­ko lisä­tie­toa Google Adsista?

Lue lisää blo­giar­tik­ke­lis­tam­me Tehok­kaan Google Ads ‑mai­non­nan 6 sään­töä tai tutus­tu Google Ads ‑sivuum­me. Tai ota vain yhteyt­tä, niin kat­so­taan yhdes­sä, miten yri­tyk­se­si Google-mai­non­taa voi tehostaa.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo