Mil­lai­nen on hyvä uutiskirje?

Uutiskirje-markkinointi

Sisällysluettelo

Uutis­kir­je – ärsyt­tä­vää späm­mäys­tä vai teho­kas­ta mark­ki­noin­tia? Oikein toteu­tet­tu­na uutis­kir­je on erit­täin toi­mi­va ja kai­ken lisäk­si edul­li­nen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin väli­ne. Artik­ke­lis­ta löy­dät vink­ke­jä uutis­kir­jeen kirjoittamiseen. 

Uutis­kir­jeet jaka­vat mielipiteitä

Uutis­kir­jeet saat­ta­vat herät­tää monis­sa mie­li­ku­van ärsyt­tä­vis­tä, tur­han­päi­väi­sis­tä ja aut­ta­mat­ta van­han­ai­kai­sis­ta vies­teis­tä, joi­den teh­tä­vä­nä on lähin­nä täyt­tää roskapostilaatikko.

Usein mie­li­ku­va osuu­kin oike­aan, jos uutis­kir­jei­tä lähet­tä­vä taho ei panos­ta uutis­kir­jei­den sisäl­töön samal­la taval­la kuin muu­hun markkinointiin.

Hyvin suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu uutis­kir­je voi kui­ten­kin olla erit­täin teho­kas kei­no buus­ta­ta mark­ki­noin­tia ja muis­tut­taa tilaa­jia ole­mas­sa olos­taan. 

Miten niin?

Uutis­kir­jeen tilaa­jat­han ovat mel­ko otol­lis­ta koh­de­ryh­mää, sil­lä jokai­nen heis­tä on jol­lain taval­la osoit­ta­nut kiin­nos­tus­taan yri­tys­tä koh­taan liit­ty­mäl­lä uutis­kir­jeen tilaa­jak­si.

Uutis­kir­jeen tavoitteet

Uutis­kir­je on säh­kö­pos­tiin sään­nöl­li­ses­ti lähe­tet­tä­vä jul­kai­su, jon­ka tavoit­tee­na on tar­jo­ta luki­joil­le hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä ja sitout­taa tilaajia. 

Uutis­kir­je ei ole vain tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den mai­nos­ta­mis­ta vaan vies­tin­nän väli­ne, jon­ka avul­la yllä­pi­de­tään hyvää asia­kas­suh­det­ta ja herä­te­tään poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kiinnostusta.

Kir­jeis­sä voi­daan esimerkiksi:

  • infor­moi­da tilaa­jia tär­keis­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista, 
  • tar­jo­ta lisä­ar­voa tuot­ta­via vink­ke­jä ja tietoiskuja 
  • sekä tie­dot­taa par­hais­ta tar­jouk­sis­ta ja eduista.

Työ­ka­lut uutis­kir­jei­den lähettämiseen

Uutis­kir­jei­den jul­kai­se­mi­seen on ole­mas­sa lukui­sia eri­lai­sia mak­sul­li­sia ja mak­sut­to­mia alustoja. 

Yksi suo­si­tuim­mis­ta alus­tois­ta on MailC­himp, jota mekin käy­täm­me omien uutis­kir­jei­den lähettämiseen. 

Uutiskirjeen luominen MailChimpillä

Mailc­him­pin val­mii­den mal­li­poh­jien sekä raa­haa ja pudo­ta ‑työ­ka­lun avul­la voi hel­pos­ti teh­dä visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­van näköi­siä uutiskirjeitä.

Mik­si uutis­kir­jei­tä kan­nat­taa lähettää?

Uutis­kir­jei­den teho perus­tuu sii­hen, että nii­den luki­jat ovat itse osoit­ta­neet kiin­nos­tus­ta yri­tyk­seen, sen pal­ve­lui­hin ja tuot­tei­siin tilaa­mal­la uutiskirjeen.

Läh­tö­koh­tai­ses­ti uutis­kir­je tavoit­taa siis vain sel­lai­sia luki­joi­ta, jot­ka ovat jo jol­lain tasol­la kiin­nos­tu­nei­ta kuu­le­maan yri­tyk­ses­tä. Esi­mer­kik­si some­mai­non­taan ver­rat­tu­na uutis­kir­je onkin huo­mat­ta­vas­ti kii­tol­li­sem­pi juu­ri koh­de­ryh­män omaeh­toi­suu­den vuoksi. 

Jot­ta tilaa­jat var­mas­ti kuu­lu­vat yri­tyk­sen koh­de­ryh­mään, kan­nat­taa säh­kö­pos­ti­lis­ta raken­taa aina itse sen sijaan, että ostai­si val­miin lis­tan. Lii­de­jä säh­kö­pos­ti­lis­tal­le kan­nat­taa hou­ku­tel­la esi­mer­kik­si yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­la ja blo­gis­sa. 

Vapaa­eh­toi­suu­den nimis­sä tilaa­jil­le on jokai­sen kir­jeen yhtey­des­sä tar­jot­ta­va myös mah­dol­li­suus perua tilaus hel­pos­ti kos­ka tahansa. 

Miten var­mis­te­taan, että vies­tit tule­vat ava­tuik­si ja luetuiksi? 

Vaik­ka uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta, ja taus­tal­la on jon­kin­lai­nen int­res­si yri­tys­tä koh­taan, ei tämä vie­lä takaa, että kir­jeil­lä saa­vu­te­taan niil­le ase­tet­tu­ja tavoitteita.

Uutis­kir­jei­den pitäi­si myös tul­la lue­tuik­si, mut­ta todel­li­suu­des­sa ne jää­vät usein avaa­mat­ta tai siir­re­tään suo­raan roskapostiin.

Miten siis saa­da tilaa­jat kiin­nos­tu­maan uutis­kir­jeis­tä, klik­kaa­maan vies­tit auki, innos­tu­maan luke­mas­taan ja vie­lä­pä par­haas­sa tapauk­ses­sa siir­ty­mään link­kien kaut­ta yri­tyk­sen sivuil­le tai teke­mään jon­kun muun toi­vo­tun toimenpiteen?

Hyvä uutis­kir­je…

1. Ilmes­tyy tasai­sin väliajoin

Uutis­kir­je tuli­si lähet­tää tilaa­jil­le sään­nöl­li­ses­ti, mut­ta ei kui­ten­kaan lii­an usein, jot­ta mark­ki­noin­ti ei vai­kut­tai­si suo­ra­nai­sel­ta spämmäykseltä.

 Yhtä oike­aa vas­taus­ta sii­hen, mikä on sopi­va tiheys uutis­kir­jei­den lähet­tä­mi­seen, ei ole ole­mas­sa. Jokai­sen uutis­kir­jeen lähet­tä­jän tuli­si itse mää­rit­tää, mikä on kul­le­kin yri­tyk­sel­le ja eten­kin sen koh­de­ryh­mäl­le sopi­vin julkaisutahti.

Jul­kai­su­tah­din mää­rit­tä­mi­ses­sä on tär­kein­tä pitää mie­les­sä, että tilaa­jil­le pys­ty­tään tar­joa­maan aidos­ti hyö­dyl­lis­tä, uut­ta tietoa.

Toi­sil­le esi­mer­kik­si nel­jä ker­taa vuo­des­sa on hyvä aika­vä­li ker­toa eri seson­kien uutuus­tuot­teis­ta, kun taas toi­set vink­kaa­vat esi­mer­kik­si suo­si­tuim­mis­ta blo­giar­tik­ke­leis­taan tai muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta kuukausittain. 

2. Kiin­nit­tää saa­jan huomion

Kuten sanot­tu, uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen ei itses­sään vie­lä tuo­ta tulosta.

Uutis­kir­jeen tulee ensin erot­tua eduk­seen täpö­täy­des­tä saa­pu­nei­den säh­kö­pos­ti­vies­tien laa­ti­kos­ta, jot­ta se tuli­si edes avatuksi.

Olen­nais­ta on herät­tää poten­ti­aa­li­sen luki­jan kiin­nos­tus kir­joit­ta­mal­la hou­kut­te­le­va otsik­ko ja aloi­tus. Ne ovat ainoat asiat, jot­ka vas­taa­not­ta­ja näkee vies­tiä avaa­mat­ta ja samal­la ainoa mah­dol­li­suus vakuut­taa asia­kas kir­jeen sisällöstä. 

Hyvä tapa hou­ku­tel­la luki­jaa on per­so­noi­da otsik­ko tai aloi­tus niin, että se puhut­te­lee saa­jaa nimel­lä. Lisäk­si otsik­koon kan­nat­taa kiteyt­tää hyö­ty, jon­ka uutis­kir­je luki­jal­leen tarjoaa. 

Toi­nen teho­kas kei­no kiin­nit­tää huo­mio­ta ovat eri­lai­set nume­rot, vin­kit ja lis­tauk­set. Suo­sit­tu­ja ovat esi­mer­kik­si “5 syy­tä, mik­si…” ja “Ethän sor­ru näi­hin 3:een…” ‑tyyp­pi­set otsi­kot, jot­ka nume­roi­den ansios­ta erot­tu­vat hyvin muus­ta ympäristöstä.

Myös eri­lai­set kysy­myk­set ovat oiva kei­no herät­tää luki­joi­den kiin­nos­tus­ta. “Saat­ko tar­peek­si D‑vitamiinia?” “Tie­dät­kö, mil­lai­nen vai­ku­tus riit­tä­vil­lä yöunil­la on elinajanodotteeseesi?”

Uutuu­den”, “tar­jous­ten” ja “rajoi­tet­tu­jen erien” vie­hä­tys­tä ei myös­kään kan­na­ta unoh­taa uutis­kir­jei­den otsikoinnissa.

Toi­si­naan sho­kee­raa­va otsik­ko toi­mii par­hai­ten, mut­ta pelk­kien klik­kaus­ten takia sii­hen ei kan­na­ta lii­an usein sor­tua. Tois­tu­vat klik­kiot­si­kot menet­tä­vät nopeas­ti tehonsa.

Onnis­tu­neen mark­ki­noin­nin kan­nal­ta on ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että otsik­ko todel­la vas­taa uutis­kir­jeen sisältöä.

3. On sel­keä, yti­me­käs ja visu­aa­li­ses­ti kiinnostava

Tilaa­jan kli­kat­tua uutis­kir­je auki täy­tyy myös sisäl­lön vakuut­taa lukija. 

Har­va jak­saa kah­la­ta läpi kilo­met­rin mit­tais­ta teks­tiä, ja sik­si hyvä uutis­kir­je onkin tii­vis ja ytimekäs. 

Sel­keäs­ti jak­so­tet­tu ja aihe­pii­reit­täin jao­tel­tu teks­ti on help­po hah­mot­taa ja olen­nai­sim­man infor­maa­tion löy­tää nopeal­la vilkaisullakin. 

Väliot­si­kot ja eril­li­set osiot ovat havain­nol­lis­ta­via ja miel­lyt­tä­vät silmää.

Hyvä uutis­kir­je on myös visu­aa­li­ses­ti toi­mi­va. Teks­tin kave­rik­si kan­nat­taa som­mi­tel­la her­kul­li­sia, havain­nol­lis­ta­via ja kiin­nos­ta­via kuvia. 

4. On hyvin suun­ni­tel­tu ja rajattu

Sisäl­tö­stra­te­gia on olen­nai­nen osa uutis­kir­jeen suunnittelua. 

Uutis­kir­jee­seen ei kan­na­ta yrit­tää ympä­tä kaik­kea mah­dol­lis­ta tie­toa, vaan pyr­kiä luo­maan jul­kai­su­ja, jois­sa on sel­keä tee­ma ja rajat­tu sisältö.

Hyvä nyrk­ki­sään­tö on, että uutis­kir­jeen kes­kiös­sä on aina yksi (tai mak­si­mis­saan kak­si kes­kei­sin­tä uutista.) 

Jos aihei­ta on kir­jees­sä enem­män kuin yksi, kan­nat­taa tär­kein­tä uutis­ta koros­taa. Tär­kein uuti­nen oli­si hyvä sijoit­taa kes­kei­sim­mäl­le pai­kal­le heti kir­jeen alkuun ja antaa sil­le eni­ten tilaa julkaisussa. 

Säh­kö­pos­tin lop­puun voi­daan sijoit­taa pie­nem­mäl­lä myös muu­ta­ma tois­si­jai­sem­pi uutinen.

Uutis­kir­jei­den rajaa­mi­ses­sa voi hyö­dyn­tää myös jul­kai­su­jen koh­den­ta­mis­ta. Vies­te­jä voi­daan koh­dis­taa eri­lai­sil­le ryh­mil­le rää­tä­löi­mäl­lä eri sisäl­töi­siä kir­jei­tä eri asiakassegmenteille.

5. Sisäl­tää link­ke­jä ja antaa sel­keät toimintaohjeet

Uutis­kir­jei­tä jul­kai­se­mal­la yri­tys siis muis­tut­taa ole­mas­sao­los­taan tasai­sin välia­join ja samal­la tar­jo­aa tilaa­jil­le mie­len­kiin­tois­ta ja heil­le koh­den­net­tua sisäl­töä.

Uutis­kir­jeet ovat vies­tin­nän väli­ne, mut­ta niil­lä tuli­si aina olla myös jokin tavoite.

Uutis­kir­jeen tavoit­tee­na voi olla asiak­kai­den sitout­ta­mi­nen mut­ta myös kon­kreet­ti­sem­pi toi­men­pi­de, jon­ka tilaa­jan halu­taan suo­rit­ta­van.

Tavoit­tee­na voi olla esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­pyyn­tö ilmai­seen kon­sul­toin­ti­käyn­tiin liit­tyen tai jon­kin tuot­teen ostaminen.

Tilaa­jaa kan­nat­taa ohja­ta sel­keäs­ti koh­ti tätä halut­tua tavoi­tet­ta. Jokai­seen jul­kai­suun kan­nat­taa­kin sisäl­lyt­tää toi­min­ta­ke­hot­tei­ta eli muus­ta taus­tas­ta erot­tu­via call-to-action ‑pai­nik­kei­ta, jot­ka ohjaa­vat esi­mer­kik­si sin­ne ilmai­sen kon­sul­taa­tio­käyn­nin varaus­si­vul­le tai tuo­te­si­vul­le. 

Pai­nik­kei­den lisäk­si uutis­kir­jee­seen kan­nat­taa upot­taa link­ke­jä yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le, jot­ta kiin­nos­tu­neen asiak­kaan on help­po saa­da aihees­ta lisä­tie­toa.

Tuo­te­ku­van kaut­ta oli­si esi­mer­kik­si hyvä pääs­tä suo­raan verk­ko­kau­pan tuo­te­si­vul­le, logoa klik­kaa­mal­la yri­tyk­sen etusi­vul­le ja blo­gi­mai­nok­ses­ta suo­raan kysei­seen pos­tauk­seen.

Ennen kaik­kea on tär­ke­ää antaa sel­keät ohjeet sii­tä, miten poten­ti­aa­li­nen asia­kas voi ede­tä asias­sa, eli esi­mer­kik­si hyö­dyn­tää alen­nus­koo­dia verk­ko­kaup­pa­ti­lauk­ses­saan tai ottaa yhteyt­tä yritykseen. 

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo