Mil­lai­nen on hyvä uutis­kir­je?

Uutiskirje-markkinointi

Sisällysluettelo

Uutis­kir­je – ärsyt­tä­vää späm­mäys­tä vai teho­kas­ta mark­ki­noin­tia? Oikein toteu­tet­tu­na uutis­kir­je on erit­täin toi­mi­va sisäl­tö­mark­ki­noin­nin väli­ne. Artik­ke­lis­sa ker­rom­me, miten hyvä uutis­kir­je luo­daan ja miten yri­tys pys­tyy hyö­dyn­tä­mään sitä tehok­kaam­min mark­ki­noin­nis­saan.

Mikä on uutis­kir­je?

Yri­tys­ten uutis­kir­jeet jaka­vat mie­li­pi­tei­tä. Ne saat­ta­vat herät­tää monis­sa mie­li­ku­van tur­his­ta ja ärsyt­tä­vis­tä vies­teis­tä, jot­ka vain täyt­tä­vät säh­kö­pos­tin. Mie­li­ku­va voi pahim­mas­sa tapauk­ses­sa osua oike­aan, jos uutis­kir­jei­tä lähet­tä­vä yri­tys ei panos­ta uutis­kir­jei­den sisäl­töön samal­la taval­la kuin muu­hun mark­ki­noin­tiin. Hyvin suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu uutis­kir­je voi kui­ten­kin olla erit­täin teho­kas kei­no buus­ta­ta mark­ki­noin­tia.

Uutis­kir­je on säh­kö­pos­tiin sään­nöl­li­ses­ti lähe­tet­tä­vä jul­kai­su, jon­ka tavoit­tee­na on tar­jo­ta luki­joil­leen mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä, tie­toa yri­tyk­ses­tä ja sii­hen liit­ty­vis­tä ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta, tuot­teis­ta, pal­ve­luis­ta ja tar­jouk­sis­ta. Uutis­kir­je ei kui­ten­kaan ole vain tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den mai­nos­ta­mis­ta vaan vies­tin­nän väli­ne, jon­ka avul­la yllä­pi­de­tään asia­kas­suh­det­ta.

Uutis­kir­jei­den jul­kai­se­mi­seen on ole­mas­sa lukui­sia eri­lai­sia mak­sul­li­sia ja mak­sut­to­mia alus­to­ja. Yksi suo­si­tuim­mis­ta alus­tois­ta on MailC­himp, jota mekin Hel­poil­la koti­si­vuil­la käy­täm­me omis­sa uutis­kir­jeis­säm­me.

 

Uutiskirjeen luominen MailChimpillä

 

Uutis­kir­jeen säh­kö­pos­tiin­sa saa­vat kaik­ki ne hen­ki­löt, jot­ka ovat sen esi­mer­kik­si yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­la, blo­gis­sa, sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tai säh­kö­pos­tin väli­tyk­sel­lä tilan­neet. Jot­ta tilaa­jat var­mas­ti kuu­lu­vat yri­tyk­sen koh­de­ryh­mään, kan­nat­taa säh­kö­pos­ti­lis­ta raken­taa aina itse sen sijaan, että ostai­si val­miin lis­tan.

Uutis­kir­jeen tilaa­mi­sen tulee olla vapaa­eh­tois­ta, ja jokai­ses­sa jul­kai­sus­sa on tar­jot­ta­va asiak­kaal­le mah­dol­li­suus peruut­taa tilaus kos­ka vain, hel­pos­ti yhdel­lä klik­kauk­sel­la. Uutis­kir­jei­den teho perus­tuu­kin sii­hen, että nii­den luki­jat ovat itse osoit­ta­neet kiin­nos­tus­ta yri­tyk­seen, sen pal­ve­lui­hin ja tuot­tei­siin tilaa­mal­la uutis­kir­jeen.

Läh­tö­koh­tai­ses­ti uutis­kir­je siis tavoit­taa vain sel­lai­sia luki­joi­ta, jot­ka ovat jo jol­lain tasol­la kiin­nos­tu­nei­ta kuu­le­maan yri­tyk­ses­tä. Esi­mer­kik­si some-mai­non­taan ver­rat­tu­na uutis­kir­je mark­ki­noin­nin väli­nee­nä onkin huo­mat­ta­vas­ti kii­tol­li­sem­pi juu­ri koh­de­ryh­män omaeh­toi­suu­den vuok­si.

Vaik­ka uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta, ja taus­tal­la on jon­kin­lai­nen int­res­si yri­tys­tä koh­taan, ei tämä vie­lä takaa, että kir­jeil­lä saa­vu­te­taan niil­le ase­tet­tu­ja tavoit­tei­ta. Uutis­kir­jei­den pitäi­si myös tul­la lue­tuik­si, mut­ta todel­li­suu­des­sa ne jää­vät usein avaa­mat­ta tai siir­re­tään suo­raan ros­ka­pos­tiin.

Miten siis saa­da tilaa­jat kiin­nos­tu­maan uutis­kir­jeis­tä, klik­kaa­maan vies­tit auki, innos­tu­maan luke­mas­taan ja siir­ty­mään link­kien kaut­ta yri­tyk­sen sivuil­le tai teke­mään jon­kun muun toi­vo­tun toi­men­pi­teen?

Hyvä uutis­kir­je…

1. Ilmes­tyy tasai­sin välia­join

Uutis­kir­je tuli­si lähet­tää tilaa­jil­le sään­nöl­li­ses­ti, mut­ta ei kui­ten­kaan lii­an usein, jot­ta aiem­min mai­nit­tu mie­li­ku­va späm­mää­mi­ses­tä ei toteu­tui­si. Yhtä oike­aa vas­taus­ta sii­hen, mikä on sopi­va tiheys uutis­kir­jei­den lähet­tä­mi­seen, ei vali­tet­ta­vas­ti ole ole­mas­sa. Jokai­sen uutis­kir­jeen lähet­tä­jän tuli­si itse mää­rit­tää, mikä on kul­le­kin yri­tyk­sel­le ja eten­kin sen koh­de­ryh­mäl­le sopi­vin jul­kai­su­tah­ti.

Jul­kai­su­tah­din mää­rit­tä­mi­ses­sä on tär­kein­tä pitää mie­les­sä, että tilaa­jat halua­vat uut­ta sisäl­töä, sen sijaan että uutis­kir­jeet tois­tai­si­vat itse­ään vii­kos­ta toi­seen. Mie­ti siis, kuin­ka usein pys­tyt tar­joa­maan uut­ta ja tilaa­jia aidos­ti kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä. Oli­si­ko esi­mer­kik­si nel­jä ker­taa vuo­des­sa hyvä aika­vä­li ker­toa eri seson­kien uutuus­tuot­teis­ta, tai kan­nat­tai­si­ko kuu­kau­den suo­si­tuim­pia blo­gi­pos­tauk­sia mai­nos­taa uutis­kir­jeit­se ker­ran kuus­sa?

2. Kiin­nit­tää saa­jan huo­mion

Kuten sanot­tu, uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen ei itses­sään vie­lä tuo­ta tulos­ta. Uutis­kir­jeen tulee ensin erot­tua eduk­seen täpö­täy­des­tä saa­pu­nei­den säh­kö­pos­ti­vies­tien laa­ti­kos­ta, jot­ta se tuli­si edes ava­tuk­si. Olen­nais­ta on herät­tää poten­ti­aa­li­sen luki­jan kiin­nos­tus kir­joit­ta­mal­la hou­kut­te­le­va otsik­ko ja aloi­tus. Ne ovat ainoat asiat, jot­ka vas­taa­not­ta­ja näkee vies­tiä avaa­mat­ta.

Ylei­nen tapa hou­ku­tel­la luki­jaa on per­so­noi­da otsik­ko tai aloi­tus niin, että se puhut­te­lee saa­jaa nimel­lä. Toi­nen teho­kas kei­no kiin­nit­tää huo­mio­ta ovat eri­lai­set nume­rot, vin­kit ja lis­tauk­set. Suo­sit­tu­ja ovat esi­mer­kik­si “5 syy­tä, mik­si…” ja “Ethän sor­ru näi­hin 3:een…” ‑tyyp­pi­set otsi­kot, jot­ka nume­roi­den ansios­ta erot­tu­vat hyvin muus­ta ympä­ris­tös­tä.

Myös eri­lai­set kysy­myk­set ovat oiva kei­no herät­tää luki­joi­den kiin­nos­tus­ta. “Saat­ko tar­peek­si D‑vitamiinia?” “Tie­dät­kö, mil­lai­nen vai­ku­tus riit­tä­vil­lä yöunil­la on elin­aja­no­dot­tee­see­si?”

Eikä myös­kään “uutuu­den”, “tar­jous­ten” ja “rajoi­tet­tu­jen erien” vie­hä­tys­tä kan­na­ta unoh­taa uutis­kir­jei­den otsi­koin­nis­sa. Toi­si­naan sho­kee­raa­va otsik­ko toi­mii par­hai­ten, mut­ta pelk­kien klik­kaus­ten takia sii­hen ei kan­na­ta lii­an usein sor­tua. Tois­tu­vat klik­kiot­si­kot menet­tä­vät nopeas­ti tehon­sa. Onnis­tu­neen mark­ki­noin­nin kan­nal­ta on ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että otsik­ko todel­la vas­taa uutis­kir­jeen sisäl­töä.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

3. On sel­keä, yti­me­käs ja visu­aa­li­ses­ti kiin­nos­ta­va

Tilaa­jan kli­kat­tua uutis­kir­je auki täy­tyy myös sisäl­lön vakuut­taa luki­ja. Har­va jak­saa kah­la­ta läpi kilo­met­rien mit­tais­ta teks­tiä, ja sik­si hyvä uutis­kir­je onkin tii­vis ja yti­me­käs. Sel­keäs­ti jak­so­tet­tu ja aihe­pii­reit­täin jao­tel­tu teks­ti on help­po hah­mot­taa ja olen­nai­sim­man infor­maa­tion löy­tää nopeal­la vil­kai­sul­la­kin. Väliot­si­kot ja eril­li­set osiot ovat havain­nol­lis­ta­via ja miel­lyt­tä­vät sil­mää.

Hyvä uutis­kir­je on myös visu­aa­li­ses­ti toi­mi­va. Pel­kän teks­tin kave­rik­si kan­nat­taa som­mi­tel­la her­kul­li­sia, havain­nol­lis­ta­via ja kiin­nos­ta­via kuvia. Lisäk­si myös typo­gra­fi­aan kan­nat­taa panos­taa. On hyvä pitää mie­les­sä, että usein yksin­ker­tai­nen on kau­nis­ta.

4. On hyvin suun­ni­tel­tu ja rajat­tu

Sisäl­tö­stra­te­gia on olen­nai­nen osa uutis­kir­jeen suun­nit­te­lua. Uutis­kir­jee­seen ei kan­na­ta yrit­tää ympä­tä kaik­kea mah­dol­lis­ta tie­toa, vaan pyr­kiä luo­maan jul­kai­su­ja, jois­sa on sel­keä tee­ma ja rajat­tu sisäl­tö.

Hyvä nyrk­ki­sään­tö on, että uutis­kir­jeen kes­kiös­sä on aina yksi tai kak­si kes­kei­sin­tä uutis­ta. Tär­keim­mät uuti­set sijoi­te­taan kes­kei­sim­mäl­le pai­kal­le heti kir­jeen alkuun. Ne saa­vat eni­ten tilaa jul­kai­sus­sa ja nii­hin liit­ty­vät kuvat ovat jul­kai­sun suu­rim­pia. Kes­kei­sim­pien uutis­ten lisäk­si jul­kai­sun lop­puun voi­daan sijoit­taa pie­nem­mäl­lä myös muu­ta­ma tois­si­jai­sem­pi uuti­nen.

Uutis­kir­jei­den rajaa­mi­ses­sa voi hyö­dyn­tää myös jul­kai­su­jen koh­den­ta­mis­ta. Vies­te­jä voi­daan pyr­kiä koh­dis­ta­maan eri­lai­sil­le ryh­mil­le rää­tä­löi­mäl­lä hie­man eri sisäl­töi­siä kir­jei­tä eri asia­kas­seg­men­teil­le.

5. Sisäl­tää link­ke­jä ja antaa sel­keät toi­min­taoh­jeet

Uutis­kir­jei­tä jul­kai­se­mal­la yri­tys siis muis­tut­taa ole­mas­sao­los­taan tasai­sin välia­join ja samal­la tar­jo­aa tilaa­jil­le mie­len­kiin­tois­ta ja heil­le koh­den­net­tua sisäl­töä. Uutis­kir­jeet ovat vies­tin­nän väli­ne, mut­ta niil­lä tuli­si aina olla myös jokin tavoi­te.

Uutis­kir­jei­den tavoit­tei­na voi olla eri­lai­sia toi­men­pi­tei­tä, jot­ka tilaa­jien halu­taan suo­rit­ta­van. Uutis­kir­jeen tavoit­tee­na voi olla jon­kin tuot­teen tai pal­ve­lun osta­mi­nen tai vaik­ka­pa yhtey­den­ot­to­pyyn­tö ilmai­seen kon­sul­toin­ti­käyn­tiin liit­tyen.

Onkin tär­ke­ää, että uutis­kir­jee­seen upo­te­taan link­ke­jä yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen eri ala­si­vuil­le. Tuo­te­ku­van kaut­ta oli­si esi­mer­kik­si hyvä pääs­tä suo­raan verk­ko­kau­pan tuo­te­si­vul­le, logoa klik­kaa­mal­la yri­tyk­sen etusi­vul­le ja blo­gi­mai­nok­ses­ta suo­raan kysei­seen pos­tauk­seen.

Jot­ta uutis­kir­jeel­lä oli­si mah­dol­lis­ta saa­vut­taa halu­tut tavoit­teet, tuli­si jokai­sen jul­kai­sun sisäl­tää toi­min­ta­ke­hot­tei­ta eli call to action ‑pai­nik­kei­ta. On tär­ke­ää antaa sel­keät ohjeet sii­tä, miten poten­ti­aa­li­nen asia­kas voi ede­tä asias­sa ja esi­mer­kik­si tila­ta ilmai­sen kon­sul­taa­tio­käyn­nin tai hyö­dyn­tää alen­nus­koo­din verk­ko­kaup­pa­ti­lauk­ses­saan.

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valin­taan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esil­le.

Lue lisää »

Sisällysluettelo