Mil­lai­nen on hyvä lan­ding page?

Sisällysluettelo

Hyvä lan­ding page eli las­keu­tu­mis­si­vu on kriit­ti­nen osa teho­kas­ta digi­mark­ki­noin­tia. Se aut­taa kon­ver­toi­maan sivu­je­si kävi­jät asiak­kaik­se­si ja kas­vat­ta­maan myyn­tiä­si. Nämä asiat las­keu­tu­mis­si­vul­la kan­nat­taa ottaa huomioon.

Mikä on lan­ding page, ja mik­si se on niin tärkeä?

Lan­ding page eli las­keu­tu­mis­si­vu tai tut­ta­val­li­sem­min län­dä­ri on se sivu, jol­le poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ohja­taan, kun he klik­kaa­vat esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si mai­nos­ta tai link­kiä markkinointisähköpostissasi.

Mai­nok­sen lan­ding page voi olla esi­mer­kik­si koti­si­vu­je­si ala­si­vu, jos­sa ker­ro­taan kat­ta­vas­ti tar­joa­mas­ta­si pal­ve­lus­ta. Usein myös tär­keil­le mai­nos­kam­pan­joil­le raken­ne­taan aivan uusi las­keu­tu­mis­si­vu, johon on kitey­tet­ty kysei­sen kam­pan­jan ydinsanoma.

Lan­ding page muo­dos­taa yhdes­sä mai­non­nan oikean koh­den­nuk­sen ja iske­vän mai­nos­teks­tin kans­sa koko­nai­suu­den, jon­ka jokai­sen osan täy­tyy toi­mia. Tark­ka koh­den­nus saa mai­nok­sen näky­mään juu­ri oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le ja puo­leen­sa­ve­tä­vä mai­nos­teks­ti hou­kut­te­lee ihmi­set klik­kaa­maan, mut­ta lan­ding page on se, joka myy tuot­teen tai palvelun.

Jos las­keu­tu­mis­si­vua ei ole teh­ty hyvin, ei par­haal­la­kaan mai­nok­sel­la saa­da toi­vot­tu­ja tuloksia.

Tee tuot­tee­si tai pal­ve­lusi tar­joa­mat hyö­dyt selväksi

Las­keu­tu­mis­si­vun vie­rai­li­jal­le pitää käy­dä heti sel­väk­si, mitä hänel­le tar­jo­taan ja miten hän sii­tä hyö­tyy. Jos kävi­jän mie­len­kiin­toa ei saa­da nopeas­ti herä­tet­tyä, hän tus­kin jak­saa vii­pyä sivul­la kovin kauaa.

Muu­ta­ma vinkki: 

Kävi­jän pitää voi­da löy­tää kaik­ki olen­nai­set tie­dot las­keu­tu­mis­si­vul­ta jo pikai­sel­la sil­mäyk­sel­lä­kin. Sik­si heti sivun otsi­kos­sa on tär­ke­ää esi­tel­lä sivul­la tar­jot­ta­va tuo­te tai pal­ve­lu, ja ker­toa sen tär­keim­mät hyö­dyt lyhyes­ti ja yti­mek­kääs­ti jo ensim­mäi­sis­sä tekstikappaleissa.

Poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta saa­mia hyö­ty­jä kan­nat­taa myös koros­taa visu­aa­li­ses­ti esi­mer­kik­si font­ti­va­lin­noil­la ja huo­mio­vä­reil­lä. Nos­ta­mal­la tär­keät asiat huo­mion kes­ki­pis­teek­si luot posi­tii­vi­sen mie­li­ku­van kävi­jäl­le.

Alla esi­mer­kik­si kuva raken­ta­mas­tam­me las­keu­tu­mis­si­vus­ta, jos­sa myy­dään kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jil­le rää­tä­löi­ty­jä kotisivuratkaisuja. 

Hyvä lan­ding page voi olla esi­mer­kik­si tällainen:

Näin teet hyvän landing pagen.

Las­keu­tu­mis­si­vun vie­rai­li­jal­le käy nopeas­ti sel­väk­si, mitä hänel­le tar­jo­taan, ja sivun visu­aa­li­set rat­kai­sut aut­ta­vat kiin­nit­tä­mään hänen huo­mion­sa olen­nai­siin seik­koi­hin, kuten pal­ve­lun hin­taan ja hyötyihin.

Var­mis­ta, että tar­jouk­se­si on houkutteleva

Kun suun­nit­te­let las­keu­tu­mis­si­vua­si, pidä huo­li, että koh­de­ryh­mää­si var­mas­ti kiin­nos­taa se, mitä tar­joat heille.

Tutus­tu siis ala­si kil­pai­lu­ti­lan­tee­seen, ja yri­tä poh­tia tapo­ja erot­tua kil­pai­li­jois­ta­si. Jos esi­mer­kik­si muut yri­tyk­set toi­mia­lu­eel­la­si tar­joa­vat samaa pal­ve­lua edul­li­sem­min, sinun täy­tyy voi­da erot­tua eduk­se­si muil­la tavoilla.

Miten?

Mie­ti oman yri­tyk­se­si vah­vuuk­sia, ja tuo ne vah­vas­ti esiin lan­ding pagel­la. Tii­vis­tä yri­tyk­se­si asiak­kail­leen tar­joa­mat edut sel­keäk­si tar­jouk­sek­si, joka innos­taa kävi­jät otta­maan yhteyttä.

Jos sinus­ta tun­tuu, ettei teke­mä­si tar­jous vai­ku­ta kiin­nos­ta­van poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta tar­peek­si, kokei­le lisä­tä sii­he pie­niä lisä­hou­kut­ti­mia. Kokei­le esi­mer­kik­si antaa asiak­kail­le pie­ni alen­nus, jos he otta­vat yhteyt­tä ennen tiet­tyä ajan­koh­taa tai tar­jo­ta asiak­kail­le ilmai­nen kon­sul­taa­tio, lyhyt kokei­lu­jak­so tai pie­ni kaupanpäällinen.

Esit­te­le tyy­ty­väi­siä asiakkaita

Tut­ki­mus­ten mukaan 92 % kulut­ta­jis­ta lukee arvos­te­lu­ja ver­kos­sa ennen tuot­teen tai pal­ve­lun osta­mis­ta ja 88 % heis­tä luot­taa mui­den kulut­ta­jien arvioi­hin enem­män kuin mui­hin lähteisiin.

Sik­si las­keu­tu­mis­si­vul­la on tär­ke­ää esi­tel­lä tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den kom­ment­te­ja ja posi­tii­vi­sia asia­kas­ker­to­muk­sia. Ne ker­to­vat kävi­jäl­le nopeas­ti, että muil­la asiak­kail­la on posi­tii­vi­sia koke­muk­sia yrityksestäsi.

Hel­poin tapa saa­da posi­tii­vi­sia kom­ment­te­ja lan­ding pagel­le­si on pyy­tää nii­tä asiak­kail­ta­si. Jos asiak­kaat ovat tyy­ty­väi­siä tar­joa­maa­si pal­ve­luun, he luul­ta­vas­ti anta­vat sii­tä mie­lel­lään hyvän arvion.

Mikä­li sinun tun­tuu jos­tain syys­tä ole­van vai­ke­aa kerä­tä kom­ment­te­ja asiak­kail­ta­si, voit myös tar­jo­ta heil­le jon­kin pie­nen hyvi­tyk­sen hyväs­tä arvostelusta.

Tee lan­ding pages­ta visu­aa­li­ses­ti kiinnostava

Las­keu­tu­mis­si­vun ulkoa­sul­la on suu­ri vai­ku­tus sen tehokkuuteen.

Eri­lai­sil­la visu­aa­li­sil­la rat­kai­suil­la kävi­jöi­den huo­mio voi­daan kiin­nit­tää oikei­siin asioi­hin ja heis­sä voi­daan herät­tää halut­tu­ja mielikuvia.

Panos­ta näihin:

Mie­ti, mil­lai­sen vies­tin haluat “län­dä­ri­si” välit­tä­vän, ja valit­se sivun kuvat, gra­fii­kat, lay­out, fon­tit ja väri­maa­il­ma sen mukaan.

Sopi­va ulkoa­su aut­taa vah­vis­ta­maan sano­maa­si ja tekee hyvän vai­ku­tuk­sen poten­ti­aa­li­siin asiakkaisiin.

Kes­ki­ty las­keu­tu­mis­si­vul­la olennaiseen

Las­keu­tu­mis­si­vus­ta kan­nat­taa teh­dä mah­dol­li­sim­man sel­keä, jot­ta kävi­jän huo­mio kiin­nit­tyy sii­hen, mikä on yri­tyk­se­si kan­nal­ta tär­ke­ää. Sivua ei kan­na­ta täyt­tää mil­lään tar­peet­to­mal­la, vaan kes­kit­tyä nii­hin asioi­hin, joi­den arve­let aidos­ti kiin­nos­ta­van kohderyhmääsi.

Olen­nai­seen kes­kit­ty­vän sivun ei kui­ten­kaan tar­vit­se olla suppea.

Voit hyvin ker­toa lan­ding pagel­la kat­ta­vas­ti pal­ve­lus­ta­si, mut­ta sivun teks­ti­si­säl­tö kan­nat­taa jär­jes­tää niin, että kävi­jä osaa teh­dä tilaus­pää­tök­sen vaik­ka ei tutus­tui­si sivuun kovin syvällisesti.

Toi­mi näin:

Tee kaik­ki olen­nai­nen tar­jouk­ses­ta­si sel­väk­si jo sivusi ylä­osas­sa, ja sijoi­ta syven­tä­vä tie­to aihees­ta alem­mas laskeutumissivulle.

Myös sivun yhtey­den­ot­to-toi­min­to kan­nat­taa sijoit­taa niin, ettei tar­jouk­ses­ta­si kiin­nos­tu­neen vie­rai­li­jan tar­vit­se sela­ta aivan sivun lop­puun voi­dak­seen ottaa sinuun yhteyttä.

Yksi mah­dol­li­suus on lisä­tä sama yksin­ker­tai­nen yhtey­den­ot­to­pai­ni­ke tai ‑loma­ke las­keu­tu­mis­si­vul­le muu­ta­maan ker­taan, esi­mer­kik­si sen alkuun ja loppuun.

Ohjaa vie­rai­li­joi­ta sel­keil­lä toimintakehotuksilla

On tär­ke­ää, että kan­nus­tat las­keu­tu­mis­si­vusi kävi­jöi­tä toi­mi­maan halua­mal­la­si tavalla.

Ker­ro heil­le sel­väs­ti ja innos­ta­vas­ti, mitä hei­dän pitää teh­dä pääs­täk­seen naut­ti­maan tar­joa­ma­si tuot­teen tai pal­ve­lun hyödyistä.

Täl­lai­nen toi­min­ta­ke­ho­tus eli call-to-action (CTA) on tär­keä osa teho­kas­ta lan­ding pagea. Se toi­mii hou­kut­ti­me­na, jol­la pyri­tään saa­maan poten­ti­aa­li­nen asia­kas otta­maan yhteyt­tä tai teke­mään muu halut­tu toi­men­pi­de. Call-to-action voi olla vaik­ka­pa yksin­ker­tai­nen pai­ni­ke, jos­sa lukee “Ota yhteyt­tä” tai “Varaa aika”.

Usein toi­min­ta­ke­ho­tuk­ses­sa on kui­ten­kin parem­pi muis­tut­taa las­keu­tu­mis­si­vun kävi­jöil­le hie­man yksi­tyis­koh­tai­sem­min, mitä he saa­vat täyt­tä­mäl­lä lomak­keen tai klik­kaa­mal­la painiketta.

Käy­tän­nön esimerkki:

Esi­mer­kik­si put­ki­re­mont­te­ja tar­joa­van yri­tyk­sen lan­ding pagel­la hyvä toi­min­ta­ke­ho­tus voi­si olla visu­aa­li­ses­ti huo­mio­ta herät­tä­vä teks­tie­le­ment­ti, jos­sa ker­ro­taan kävijälle:

Haluat­ko estää kal­liit vesi­va­hin­got ja pis­tää koti­si put­ket ker­ral­la kun­toon? Toteu­tam­me koti­si put­kien kun­toar­vion täy­sin mak­sut­ta.” Heti tämän teks­tin alla voi­si olla koo­kas pai­ni­ke, jos­sa lukee sel­keäl­lä fon­til­la “Tilaa ilmai­nen arviokäynti”.

Kai­paat­ko apua las­keu­tu­mis­si­vu­je­si tehostamiseen?

Tun­tuu­ko, ettei­vät las­keu­tu­mis­si­vusi kon­ver­toi kävi­jöi­tä asiak­kaik­si riit­tä­vän tehok­kaas­ti ja myyn­ti­ta­voit­tee­si jää­vät saavuttamatta?

Ota yhteyt­tä, niin jutel­laan, miten sivuis­ta­si voi­daan teh­dä myy­vem­mät.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo