Mik­si yri­tyk­se­si sivut eivät näy Googles­sa

Hakukonenäkyvyys

Sisällysluettelo

 

Lois­ta­vat­ko yri­tyk­se­si koti­si­vut pois­sao­lol­laan Googlen haku­tu­lok­sis­sa? Jos näin on, sovi­taan ilmai­nen kon­sul­taa­tio­pu­he­lu aihees­ta.  Artik­ke­lis­sa ker­rom­me ylei­sim­mät syyt huo­noon haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Sivu­je­si sisäl­löt ovat lii­an sup­peat

Verk­ko­si­vun teks­ti­si­säl­löt ovat kriit­ti­nen ele­ment­ti sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­sä. Google antaa suu­ren pai­noar­von sivun sisäl­löil­le yrit­täes­sään arvioi­da, kuin­ka hyvin sivu vas­taa sitä, mitä Google-käyt­tä­jä on etsi­mäs­sä. Laa­duk­kaat sisäl­löt saa­vat kävi­jät myös vii­py­mään sivuil­la pidem­pään, mil­lä on suu­ri vai­ku­tus haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Hyvät teks­ti­si­säl­löt ker­to­vat kiin­nos­ta­vas­ti ja kat­ta­vas­ti vain sivul­la käsi­tel­tä­väs­tä asias­ta, ja niis­sä on käy­tet­ty riit­tä­väs­ti tär­kei­tä avain­sa­no­ja, joil­la sivu­jen halu­taan löy­ty­vän haku­tu­lok­sis­sa. Jos sivus­to­si jokai­sel­la sivul­la on teks­tiä vain vähän tai ei lain­kaan, eikä olen­nai­sia avain­sa­no­ja ja nii­den syno­nyy­me­jä ole käy­tet­ty, ei sivuil­la yleen­sä ole toi­voa­kaan löy­tyä Googles­ta.

Jos haluat tie­tää lisää avain­sa­no­jen oikean­lai­ses­ta käy­tös­tä teks­ti­si­säl­löis­sä, käy luke­mas­sa myös artik­ke­lim­me Haku­ko­neop­ti­moin­nin ABCD.

Sivus­to­si raken­ne on huo­no

Sivus­ton toi­mi­va raken­ne vai­kut­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen sekä hel­pot­ta­mal­la Googlen haku­ro­bot­tien työ­tä että paran­ta­mal­la sivus­ton käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta, mikä joh­taa usein pidem­piin ja tois­tu­viin vie­rai­lui­hin sivuil­la.

Sivus­ton link­ki­ra­ken­tees­sa on tär­ke­ää, että kävi­jä pää­see siir­ty­mään halua­mal­leen sivul­le sivus­ton sisäl­lä mah­dol­li­sim­man vähil­lä klik­kauk­sil­la. Käyt­tä­jät arvos­ta­vat omaa aikaan­sa, eivät­kä halua tuh­la­ta sitä jou­tu­mal­la tur­haan har­hai­le­maan sivus­tol­la etsi­män­sä tie­don peräs­sä. Raken­teel­taan hyvä sivus­to on sel­keä, ja sen käy­tös­tä on teh­ty mah­dol­li­sim­man nope­aa ja vai­va­ton­ta. Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen raken­ne saa kävi­jät viih­ty­mään sivuil­la toden­nä­köi­ses­ti pal­jon pidem­pään.

Kun sivus­ton raken­ne on hyvä, myös Googlen haku­ro­bo­tit ymmär­tä­vät sivus­toa parem­min ja löy­tä­vät kaik­ki ala­si­vut pal­jon hel­pom­min. Sivus­ton sisäl­tö kan­nat­taa jakaa sel­keäs­ti omil­le ala­si­vuil­leen aihe­pii­reit­täin, ja mie­lel­lään ker­toa yhdel­lä sivul­la vain yhdes­tä aihees­ta. Esi­mer­kik­si jokai­sel­la pal­ve­lul­la­si oli­si jär­ke­vin­tä olla oma ala­si­vun­sa, jol­la ker­rot­tai­siin kat­ta­vas­ti kysei­ses­tä pal­ve­lus­ta. Sil­loin Google toden­nä­köi­sem­min tar­jo­aa sivu­ja­si haki­joil­le, jot­ka käyt­tä­vät sinul­le tär­kei­tä hakusa­no­ja.  Sivus­ton raken­ne vai­kut­taa myös Google-mai­non­nan laa­tu­pis­tei­siin.

Sivus­to­si ala­si­vut ja nii­den URL-osoit­teet on jär­ke­vää myös nime­tä kuvaa­vas­ti. Jo lin­kis­tä pitäi­si pys­tyä päät­te­le­mään sivua avaa­mat­ta, mis­tä sivul­la on kyse. Jos esi­mer­kik­si tämän artik­ke­lin osoi­te oli­si /?p=10319&et_fb=1 eikä /mik­si-yri­tyk­se­si-sivut-eivat-nay-googles­sa, ei se ker­toi­si mitään luki­jal­le. Useim­mat WordPres­sin tee­mat osaa­vat auto­maat­ti­ses­ti nime­tä lin­kit sivun otsi­kon mukaan, mut­ta ne voi myös hel­pos­ti mää­ri­tel­lä itse.

Kukaan ei ole lin­kit­tä­nyt sivuil­le­si

Sivuil­le­si muu­al­ta joh­ta­vat lin­kit eli backlin­kit toi­mi­vat Googlel­le suo­si­tuk­si­na sivu­je­si laa­dus­ta. Ne ker­to­vat mui­den netin­käyt­tä­jien koke­van, että sivuil­la­si on laa­du­kas­ta sisäl­töä, johon kan­nat­taa lin­kit­tää. Google arvos­taa eri­tyi­ses­ti, jos oman ala­si yri­tyk­set lin­kit­tä­vät sivuil­le­si.

Mitä suo­si­tum­pi ja arvos­te­tum­pi sivus­to lin­kit­tää sinun sivuil­le­si, sitä enem­män se paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si. Sivu­je­si kerää­mien backlink­kien laa­dun lisäk­si myös nii­den mää­räl­lä on suu­ri vai­ku­tus – kan­nat­taa yrit­tää hank­kia sivuil­le­si niin pal­jon laa­duk­kai­ta backlink­ke­jä eri läh­teis­tä kuin suin­kin mah­dol­lis­ta.

Tutus­tu backlink­kien hank­ki­mi­seen tar­kem­min aihet­ta käsit­te­le­väs­sä artik­ke­lis­sam­me.

Sivus­to­si on aivan uusi

On tur­ha olet­taa, että yri­tyk­se­si uuni­tuo­reet koti­si­vut hyp­päi­si­vät heti ilmes­tyt­ty­ään luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten kär­keen. Googlel­ta menee aikaa arvioi­da, kuin­ka luo­tet­ta­va ja laa­du­kas sivus­to­si on, ja mil­lais­ten haku­jen yhtey­des­sä sitä kan­nat­taa näyt­tää Googlen käyt­tä­jil­le.

Voit yrit­tää nopeut­taa Googlen teke­mää arvioin­tia pitä­mäl­lä huo­len, että sivu­je­si haku­ko­neop­ti­moin­ti on kun­nos­sa. Panos­ta siis sivus­to­si sisäl­töi­hin ja raken­tee­seen, kerää laa­duk­kai­ta backlink­ke­jä sivuil­le­si ja ole kär­si­väl­li­nen.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Sivusi ovat hitaat, eivät­kä toi­mi mobii­lis­sa

Sivu­jen tek­ni­nen toteu­tus on olen­nai­nen osa haku­ko­neop­ti­moin­tia. Google arvos­taa sivus­to­ja, jot­ka latau­tu­vat nopeas­ti ja toi­mi­vat ongel­mit­ta kai­kil­la lait­teil­la. Jot­ta sivus­to toi­mii mah­dol­li­sim­man vik­ke­läs­ti, sivuil­la ei tule käyt­tää lii­an suu­ria kuva­tie­dos­to­ja tai ras­kas­ta koo­dia. Sivus­tol­le kan­nat­taa myös vali­ta tar­peek­si nopea pal­ve­lin, jot­ta huo­no tie­don­siir­to­no­peus ei tee sivuis­ta hitai­ta.

Mobii­liys­tä­väl­li­syy­den takaa­mi­sek­si sivu­jen pitää olla res­pon­sii­vi­set, eli nii­den täy­tyy skaa­lau­tua oikein ja olla käyt­tä­jäys­tä­väl­li­set kai­ken­ko­koi­sil­la lait­teil­la.

Et päi­vi­tä uut­ta sisäl­töä sivuil­le­si

Voit paran­taa sivu­je­si sijoi­tus­ta haku­tu­lok­sis­sa jul­kai­se­mal­la sään­nöl­li­ses­ti uut­ta ja päi­vit­tä­mäl­lä van­haa sisäl­töä. Van­ho­jen link­kien sisäl­tö­jen päi­vit­tä­mi­nen vies­tii Googlel­le, että sivus­to on elin­voi­mai­nen ja ajan tasal­la. Tuot­ta­mal­la sään­nöl­li­ses­ti tuo­ret­ta sisäl­töä, autat sivu­ja­si löy­ty­mään Googles­ta.

Hyvä tapa lisä­tä sivuil­le­si jat­ku­vas­ti uut­ta sisäl­töä on koh­de­ryh­mää­si kiin­nos­ta­vien blo­gi­teks­tien jul­kai­se­mi­nen. Hyvil­lä blo­gi­teks­teil­lä voit tehok­kaas­ti kas­vat­taa yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä ja koti­si­vu­je­si kävi­jä­mää­riä. Lue lisää yri­tys­blo­gin pitä­mi­ses­tä ja sen hyö­dyis­tä.

Tär­keät avain­sa­na­si ovat lii­an kil­pail­tu­ja

Jokai­nen sivus­to, joka kil­pai­lee kans­sa­si samoil­la avain­sa­noil­la, halu­aa tie­ten­kin pääs­tä luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten kär­keen. Hyvis­tä haku­tu­lok­sis­ta käy­dään jat­ku­vaa kil­pai­lua, eikä nope­aa ja vai­va­ton­ta oiko­tie­tä kär­ki­si­joil­le ole. Jos help­po­ja pika­rat­kai­su­ja oli­si ole­mas­sa, kaik­ki muut­kin käyt­täi­si­vät nii­tä.

Tee Google-haku­ja niil­lä haku­ter­meil­lä, joil­la haluai­sit sivu­je­si löy­ty­vän, ja kat­so mil­lai­sia sivu­ja vas­taan kil­pai­let haku­tu­lok­sis­sa. Ota opik­se­si, miten sisäl­löt, raken­ne ja muut sivun ele­men­tit on toteu­tet­tu kil­pai­le­vil­la sivuil­la, ja yri­tä teh­dä ne asiat omil­la sivuil­la­si vie­lä parem­min.

Joi­den­kin avain­sa­no­jen kil­pai­lu­ti­lan­ne voi olla niin kova, että samois­ta haku­tu­los­pai­kois­ta kill­pai­le­vien uusien sivus­to­jen on todel­la vai­kea nous­ta näky­väl­le pai­kal­le Googles­sa. Sil­loin on hyvä miet­tiä, pitäi­si­kö sivuil­la­si ennem­min panos­taa kerää­mään näky­vyyt­tä joil­lain muil­la rele­van­teil­la, mut­ta vähem­män kil­pail­luil­la avain­sa­noil­la.

Et hyö­dyn­nä mak­set­tua Google-mai­non­taa

Vaik­ka oiko­tie­tä luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten kär­keen ei ole­kaan, nii­den yhtey­des­sä näky­vil­lä Google Ads ‑mai­nok­sil­la yri­tyk­sel­le saa halu­tes­saan nopeas­ti näky­vyyt­tä. Googlen par­haat mai­nos­pai­kat näky­vät heti haku­tu­los­ten kär­jes­sä, ja loput mai­nos­pai­kat on sijoi­tet­tu kun­kin haku­tu­los­si­vun lop­puun ja alkuun.

Google Ads ‑mai­non­nas­ta on suu­ri apu var­sin­kin pie­nil­le ja uusil­le yri­tyk­sil­le, joi­den mones­ti sup­peam­pien sivus­to­jen voi olla toi­si­naan vai­kea kil­pail­la luon­nol­li­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa van­hem­pia ja huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pia sivus­to­ja vas­taan. Haku­ko­neop­ti­moin­ti ja Google-mai­non­ta eivät kui­ten­kaan ole toi­sen­sa pois­sul­ke­via asioi­ta, vaan yri­tys­ten kan­nat­taa panos­taa kum­paan­kin.

Lue lisää Google Ads ‑mai­non­nas­ta ja sen käy­tös­tä.

Kai­paat­ko apua sivus­to­si haku­ko­neop­ti­moin­tiin?

Ota yhteyt­tä, niin sovi­taan ilmai­nen kon­sul­taa­tio­pu­he­lu. Puhe­lus­sa käym­me läpi koti­si­vu­je­si haku­ko­neop­ti­moin­tia ja ker­rom­me miten saat ne löy­ty­mään parem­min Googles­ta!

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valin­taan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esil­le.

Lue lisää »

Sisällysluettelo