Mikä on sopi­va pituus blogipostaukselle?

Blogipostauksen pituus

Sisällysluettelo

Olet­ko kos­kaan blo­gi­pos­taus­ta kir­joit­taes­sa­si aja­tel­lut, mil­lai­nen mer­ki­tys teks­tin pituu­del­la on? Ei ole yhden­te­ke­vää, kuin­ka mon­ta sanaa pos­tauk­see­si kir­joi­tat. Tämän artik­ke­lin luet­tua­si osaat huo­mioi­da sekä luki­jat että haku­ko­neet blo­gi­teks­tie­si pituudessa.

Blo­giar­tik­ke­lin pituus vai­kut­taa teks­tin luet­ta­vuu­teen ja hakukoneoptimointiin

Aiem­mas­sa blo­gi­pos­tauk­ses­sam­me käsi­tel­tiin sitä, mik­si jokai­sen yri­tyk­sen kan­nat­tai­si ryh­tyä jul­kai­se­maan blo­gia koti­si­vuil­laan. Jos et vie­lä tie­dä mik­si, käy luke­mas­sa yri­tys­blo­ge­ja kos­ke­va artik­ke­lim­me. Käsil­lä ole­vas­sa artik­ke­lis­sa vuo­ros­taan pureu­du­taan kysy­myk­seen sii­tä, mikä oli­si paras mah­dol­li­nen pituus blogiartikkelille.

Opti­maa­li­sen mit­tai­sel­la blo­giar­tik­ke­lil­la saat teks­tis­tä mah­dol­li­sim­man luki­jays­tä­väl­li­sen ja mah­dol­li­sim­man pal­jon näky­vyyt­tä hakukoneissa.

Mik­si blo­gi­teks­tin tuli­si olla pitkä?

Blo­gi­teks­tin haku­ko­ne­nä­ky­vyys ja luki­jays­tä­väl­li­syys eivät tie­ten­kään ole toi­si­aan pois­sul­ke­via teki­jöi­tä, päin­vas­toin ne liit­ty­vät toi­siin­sa var­sin kiin­teäs­ti. Blo­gin pituu­del­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä, jos sisäl­tö on huo­noa. Keh­nos­ti kir­joi­tet­tu pit­kä­ve­tei­nen teks­ti, joka ei pal­ve­le koh­de­ryh­mään­sä, ei sijoi­tu kor­keal­le haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa, vaik­ka pituus sinäl­lään oli­si­kin optimaalinen.

No mikä se opti­maa­li­nen teks­tin pituus sit­ten on? Väi­te “mitä pidem­pi, sen parem­pi” osuu oike­aan sii­nä mie­les­sä, että pidem­mäl­lä teks­til­lä on hel­pom­pi vakuut­taa haku­ko­neet. Pit­kä teks­ti sisäl­tää toden­nä­köi­ses­ti enem­män avain­sa­no­ja, jot­ka kai­ken lisäk­si sijoit­tu­vat luon­nol­li­sem­mak­si osak­si teks­tiä kuin lyhyeen teks­tiin väki­sin ympä­tyt avain­sa­nat. Täl­lä tavoin myös Google ymmär­tää parem­min, mis­tä teks­tis­sä on kyse.

Pit­kän teks­tin etu­na haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta on myös sen tar­joa­ma mah­dol­li­suus käyt­tää väliot­si­kois­sa, kuvis­sa ja lin­keis­sä enem­män avain­sa­no­ja. Pää­avain­sa­no­jen lisäk­si pit­käs­sä teks­tis­sä on luul­ta­vas­ti enem­män niin kut­sut­tu­ja long tail ‑hakusa­no­ja. Näil­lä pit­kä­hän­tä-avain­sa­noil­la tar­koi­te­taan useam­mas­ta sanas­ta koos­tu­via haku­lausek­kei­ta, jot­ka ovat yksit­täi­siä avain­sa­no­ja sel­keäs­ti vähem­män kilpailtuja.

Blo­gi­teks­tin pitäi­si sisäl­tää vähin­tään 300 sanaa

Mitä pidem­pi teks­ti, sen parem­pi” ei kui­ten­kaan ole kovin täs­mäl­li­nen ohje­nuo­ra. Tar­kem­pia ohjei­ta antaa Yoast SEO ‑lisä­osa, joka aut­taa WordPress-poh­jais­ten sivu­jen haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa. Yoast SEO ohjeis­taa lii­ken­ne­va­lo­vä­rien avul­la paran­ta­maan sivun haku­ko­neop­ti­moin­tia. Se tar­kis­taa, onko teks­tis­sä käy­tet­ty riit­tä­väs­ti koh­den­net­tu­ja avain­sa­no­ja ja onko esi­mer­kik­si meta­teks­ti eli sivun kuvaus­teks­ti sopi­van mittainen.

Yoast näyt­tää punais­ta valoa, jos teks­ti on alle 300 sanan mit­tai­nen. Toi­sin sanoen blo­gi­teks­tin tuli­si sen mukaan sisäl­tää aina vähin­tään 300 sanaa. Yoast perus­taa tämän sano­jen vähim­mäis­mää­rää kos­ke­van sään­nön niin ikään sii­hen, että pidem­mäs­sä teks­tis­sä on toden­nä­köi­ses­ti käy­tet­ty parem­min ja luon­nol­li­sem­min avain­sa­no­ja. Lyhyes­sä teks­tis­sä on haas­teel­li­sem­paa käyt­tää run­saas­ti avain­sa­no­ja, ilman että teks­tin luet­ta­vuus kärsii.

Yoas­tin käy­tös­sä kan­nat­taa huo­mioi­da, että sen anta­mat ohjeet ovat suun­taa anta­via. Yoast ei esi­mer­kik­si tun­nis­ta sano­jen tai­vu­tuk­sia avain­sa­no­jen mää­rää las­kies­saan, jol­loin se saat­taa vir­heel­li­ses­ti väit­tää, että tiet­tyä avain­sa­naa ei ole käy­tet­ty riit­tä­väs­ti haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä aja­tel­len. Google kui­ten­kin osaa huo­mioi­da myös sano­jen tai­vu­te­tut muo­dot. Näin ollen Yoast saat­taa suo­si­tel­la myös sel­lais­ta toi­men­pi­det­tä, joka ei Google-näky­vyy­den kan­nal­ta ole relevantti.

Blo­gi­teks­ti hakukonetuloksissa

Yoas­tin mukaan todel­la kil­pai­lu­ky­kyi­nen blo­giar­tik­ke­li on kui­ten­kin vas­ta sil­loin, jos se sisäl­tää noin 1000 sanaa tai enem­män. Näin pit­käs­sä teks­tis­sä on kui­ten­kin omat ongelmansa.

Kuten sanot­tu pit­käl­lä­kään teks­til­lä ei ole mah­dol­li­suut­ta pär­jä­tä haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa, jos sisäl­tö on huo­noa. 1000 sanan pitui­nen teks­ti vaa­tii toi­miak­seen jo todel­la har­jaan­tu­nut­ta kir­joit­ta­jaa. Vaik­ka pit­kä, mut­ta huo­no teks­ti voi het­kel­li­ses­ti nous­ta haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa ylem­mäs, pit­käl­lä täh­täi­mel­lä sen haku­ko­ne­nä­ky­vyys kui­ten­kin kärsii.

Töke­rös­ti kir­joi­tet­tu artik­ke­li, jon­ka sisäl­tö ei kiin­nos­ta luki­joi­ta, ei saa hei­tä viih­ty­mään teks­tin paris­sa, mikä taas vai­kut­taa nega­tii­vi­ses­ti haku­ko­ne­tu­lok­siin. Täl­lai­nen epä­us­kot­ta­va ja luke­mat­ta jää­nyt teks­ti ei myös­kään saa osak­seen some­ja­ko­ja tai ‑tyk­käyk­siä, joi­ta haku­ko­neet arvostavat.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Vin­kit pit­kän pos­tauk­sen kirjoittamiseen

Pit­kän blo­giar­tik­ke­lin tulee siis olla todel­la mie­len­kiin­toi­nen ja hyvin kir­joi­tet­tu, jot­ta sil­lä pys­ty­tään yllä­pi­tä­mään kii­rei­sen aamu­kah­vi­aan juo­van työn­te­ki­jän tai yrit­tä­jän mielenkiintoa.

Blo­gi­teks­tin pituu­des­sa kan­nat­taa myös huo­mioi­da, että netis­sä selail­laan yhä useam­min puhe­li­mel­la, jon­ka näy­töl­tä lyhyeh­kö­kin teks­ti tun­tuu ja näyt­tää pit­käl­tä. Pit­kän teks­tin täy­tyy olla todel­la kou­kut­ta­va, jot­ta se tuli­si lue­tuk­si eri­lais­ten ärsy­ke­tul­vien ja hei­ken­ty­neen kes­kit­ty­mis­ky­vyn aikakaudella.

Pit­käs­sä blo­gi­pos­tauk­ses­sa on ensiar­voi­sen tär­ke­ää huo­mioi­da teks­tin luet­ta­vuus. Yti­mek­käät virk­keet, lyhyeh­köt kap­pa­leet ja sel­keä väliot­si­koin­ti mah­dol­lis­ta­vat sen, että pit­kän­kin teks­tin voi halu­tes­saan lukea läpi nopeas­ti selaillen.

Kes­ki­ver­to­pi­tuus on tur­val­li­nen valinta

Kaik­kien blo­giar­tik­ke­lien ei siis todel­la­kaan tar­vit­se olla yli 1000 sanan mit­tai­sia. Mones­ti on tur­val­li­sem­paa kir­joit­taa hie­man lyhyem­piä teks­te­jä ja panos­taa ennem­min aihei­siin, mie­len­kiin­toi­seen tyy­liin ja teks­tin luet­ta­vuu­teen. Lopul­ta kaik­kein tär­kein­tä on kui­ten­kin mie­len­kiin­toi­sen sisäl­lön tar­joa­mi­nen lukijoille.

Blo­gis­sa voi myös olla jär­ke­vää jul­kais­ta vaih­te­le­vas­ti eri pitui­sia teks­te­jä ja seu­ra­ta, miten sivu­jen lii­ken­ne ja blo­gin paris­sa vie­tet­ty aika vaih­te­le­vat näi­den teks­tien välil­lä. Toi­si­naan pai­kal­laan voi olla esi­mer­kik­si lyhyem­pi vink­ki­pos­taus ja toi­si­naan taas syvä­luo­taa­vam­pi kat­saus johon­kin aihee­seen. Ana­ly­tii­kan seu­raa­mi­nen aut­taa suun­nit­te­le­maan tule­via pos­tauk­sia ja opti­moi­maan nii­tä myös pituu­den suhteen.

Hyvä nyrk­ki­sään­tö on panos­taa aina ensin teks­tin sisäl­töön ja vas­ta sit­ten pituuteen.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo