Meta tit­len kir­joit­ta­mi­nen on tär­keä osa hakukoneoptimointia

Metateksti on tärkeä sekä Googlen että kävijän kannalta

Sisällysluettelo

Meta tit­le on esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa näky­vä otsik­ko, joka ker­too Googlel­le sivun sisäl­lös­tä ja hou­kut­te­lee netin­käyt­tä­jää klik­kaa­maan sivulle.

Meta tit­le on olen­nai­nen osa hakukoneoptimointia

Meta tit­le on Googlen haku­tu­los­si­vul­la näky­vä otsik­ko, joka toi­mii link­ki­nä kysei­sel­le verk­ko­si­vul­le. Meta tit­lel­lä (=metaot­si­kol­la) on tär­keä teh­tä­vä sekä Googlen että siel­lä haku­ja teke­vien netin­käyt­tä­jien kannalta.

Metaot­sik­ko on ensim­mäi­nen asia, jon­ka Google tar­kis­taa indek­soi­des­saan eli käy­des­sään läpi sivua, ja samal­la se on myös yleen­sä ensim­mäi­nen asia, johon Google-haun teke­vä käyt­tä­jä kiin­nit­tää huo­mion­sa ver­tail­les­saan hakutuloksia.

Meta tit­lel­lä on kak­si teh­tä­vää: Ensin­nä­kin sen tulee ker­toa lyhyes­ti ja luo­tet­ta­vas­ti kuvaa­man­sa net­ti­si­vun sisäl­lös­tä Googlel­le sekä käyt­tä­jäl­le, joka päät­te­lee sen avul­la vas­taa­ko sivu hänen etsi­mään­sä. Toi­sek­si metaot­si­kon tulee herät­tää käyt­tä­jän kiin­nos­tus taval­la, joka saa hänet klik­kaa­maan itsen­sä sivulle.

 

Meta title on hakutuloksissa sinisellä näkyvä otsikko

 

Haku­tu­lok­sis­sa on metaot­si­kon lisäk­si sen ala­puo­lel­la toi­nen niin kut­sut­tu meta tagi eli meta­ku­vaus, jon­ka teh­tä­vä­nä on antaa käyt­tä­jäl­le vie­lä enem­män ja tar­kem­paa infor­maa­tio­ta sivus­ta. Meta­ku­vauk­ses­ta eli meta desc­rip­tio­nis­ta voit lukea lisää artik­ke­lis­ta “Saat­ko meta­ku­vauk­sen avul­la lisää kävi­jöi­tä sivuil­le­si?” 

Jos metaot­si­kon ja ‑kuvauk­sen jät­tää teke­mät­tä, poi­mii Google nii­den tilal­le toden­nä­köi­sem­min sivun H1-otsi­kon eli pää­ot­si­kon sekä kat­kel­man sivun lei­pä­teks­tin alku­puo­lel­ta. (Näin voi käy­dä myös sil­loin, jos Google jos­tain syys­tä pitää jota­kin koh­taa sivu­jen sisäl­löis­tä meta­teks­te­jä relevantimpana.)

Jos kui­ten­kin halu­aa pyr­kiä vai­kut­ta­maan sii­hen, mitä Google haku­tu­lok­sis­saan ker­too esi­mer­kik­si yri­tyk­ses­tä, kan­nat­taa meta tit­le ja meta desc­rip­tion kir­joit­taa ehdot­to­mas­ti itse.

Hel­poim­min meta tit­len voi lisä­tä esi­mer­kik­si WordPress-alus­tai­sil­le sivuil­le käyt­tä­mäl­lä Yoast SEO ‑lisä­osaa. Lisä­osan avul­la on mah­dol­lis­ta kokeil­la eri­lai­sia vari­aa­tioi­ta metaot­si­kois­ta (ja meta­ku­vauk­sis­ta). Lisä­osa ohjeis­taa, mil­loin teks­tit ovat sopi­van pitui­sia ja esi­kat­se­lun avul­la näkee myös, mil­tä meta­ta­git näyt­tä­vät Googlen hakutuloksissa.

 

Yoast SEO -lisäosan avulla on helppoa kirjoittaa meta titlejä

 

Yoast SEO ‑lisä­osa mah­dol­lis­taa myös val­mii­den mal­lien käyt­tä­mi­sen, jol­loin sivus­ton jokai­sen ala­si­vun metaot­sik­koa ei tar­vit­se kir­joit­taa koko­naan manu­aa­li­ses­ti. Val­mii­den muut­tu­jien (kuvas­sa lii­lal­la) avul­la jokai­seen sivus­ton meta tit­leen voi­daan esi­mer­kik­si tuo­da aina auto­maat­ti­ses­ti yri­tyk­sen nimi tai domain, eikä sitä tar­vit­se kir­joit­taa erik­seen. Lisäk­si SEO-lisä­osien avul­la esi­mer­kik­si blo­giar­tik­ke­lin otsik­ko muun­ne­taan auto­maat­ti­ses­ti myös meta titleksi.

Mil­lai­nen on hyvä meta title?

Vaik­ka SEO-lisä­osien val­mii­den muut­tu­jien avul­la voi­daan hel­pot­taa metaot­si­koi­den kir­joit­ta­mis­ta, ei täy­sin auto­ma­ti­soi­tu­jen otsi­koi­den käyt­tä­mi­nen ole paras vaihtoehto.

Metaot­si­koi­den on tar­koi­tus pal­vel­la käyt­tä­jiä ja sik­si nii­den on olta­va luon­nol­li­sia teks­te­jä, jot­ka on kir­joi­tet­tu ihmi­siä var­ten. Toi­sin sanoen, vaik­ka meta tit­le on osa haku­ko­neop­ti­moin­tia, sen on ker­rot­ta­va sel­keäs­ti myös käyt­tä­jäl­le, mis­tä sivul­la on kyse.

Tämä tukee välil­li­ses­ti myös haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Mitä parem­min metaot­sik­ko pal­ve­lee käyt­tä­jää, sitä enem­män sivu saa klik­kauk­sia, jot­ka taas vai­kut­ta­vat sii­hen, että sivu nousee kor­keam­mal­le hakutuloksissa.

Meta tit­le­jä kir­joi­tet­taes­sa kan­nat­taa huo­mioi­da, että sama teks­ti näkyy myös sosi­aa­li­ses­sa medias­sa sil­loin, kun joku jakaa sivusi siel­lä. Tosin esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa on mah­dol­lis­ta kir­joit­taa myös sitä var­ten rää­tä­löi­ty oma metaotsikko.

Metaot­si­kon pituus

Opti­maa­li­nen pituus metaot­si­kol­le on noin 50–60 merk­kiä. Lii­an pit­kät meta tit­let eivät näy haku­tu­lok­sis­sa koko­naan, joil­loin myös osa tär­keis­tä avain­sa­nois­ta saat­taa jää­dä puuttumaan.

Merk­ki­mää­räs­sä tulee huo­mioi­da, että jot­kut mer­keis­tä vie­vät toi­sia enem­män tilaa ruu­dul­la. Otsik­koa ei siis kan­na­ta kir­joit­taa esi­mer­kik­si koko­naan ver­saa­lein (eli “isoin kir­jai­min”) sii­nä toi­vos­sa, että ne herät­täi­si­vät enem­män huo­mio­ta. Ver­saa­lit vie­vät enem­män tilaa ja nii­den luke­mi­nen saat­taa olla jopa han­ka­lam­paa, päin­vas­toin kuin saat­tai­si ensik­si ajatella.

Avain­sa­nat ensim­mäi­se­nä metaotsikossa

Tär­kein asia metaot­si­kos­sa on avain­sa­nat. Meta tit­leen kan­nat­taa siis kir­joit­taa sivun tär­keim­mät avain­sa­nat, joil­la halu­taan sivun löy­ty­vän haku­ko­neis­ta. Käyt­tä­jät sil­mäi­le­vät usein molem­pia sekä metaot­sik­koa että ‑kuvaus­ta ja klik­kaa­vat sivul­le toden­nä­köi­sem­min sil­loin, jos hakusa­na löy­tyy niis­tä molemmista.

Avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­sen lisäk­si olen­nais­ta on nii­den sijain­ti meta tit­les­sä. Tär­kein avain­sa­na tuli­si sijoit­taa aina mah­dol­li­suuk­sien mukaan heti otsi­kon alkuun, sil­lä kävi­jä saat­taa esi­mer­kik­si sil­mäil­lä jokai­ses­ta otsi­kos­ta vain pari ensim­mäis­tä sanaa.

Hie­man yksin­ker­tais­taen hyvä nyrk­ki­sään­tö on sijoit­taa otsi­kon alkuun ensin tär­kein ja sen jäl­keen toi­sik­si tär­kein avain­sa­na. (Kaik­kia mah­dol­li­sia avain­sa­no­ja ei ole jär­ke­vää lis­ta­ta otsikkoon.)

Toden­nä­köi­ses­ti nämä kak­si avain­sa­naa eivät kui­ten­kaan yksi­nään muo­dos­ta koko­nais­ta aja­tus­ta, joka oli­si sel­keä ja hou­kut­te­le­va. Ei siis kan­na­ta kir­joit­taa avain­sa­no­ja peräk­käin, vaan taval­la jol­la niis­tä muo­dos­tuu koko­nai­nen aja­tus. Metaot­sik­koon onkin lisät­tä­vä myös mui­ta sano­ja aut­ta­maan jär­ke­vän lausek­keen (tai koko­nai­sen lauseen) muodostamista.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Yri­tyk­sen tai domai­nin nimi meta tit­len loppuun

Hou­kut­te­le­van avain­sa­no­ja sisäl­tä­vän lausek­keen lop­puun on hyvä lisä­tä joko yri­tyk­sen nimi tai vaih­toeh­toi­ses­ti jois­sain tapauk­sis­sa domai­nin nimi. Yri­tyk­sen nimi ero­te­taan tyy­pil­li­ses­ti pys­ty­vii­val­la tai toi­si­naan jol­la­kin muul­la erot­ti­mel­la, kuten aja­tus­vii­val­la tai kaksoispisteellä.

Sitä käyt­tää­kö yri­tyk­sen vai domai­nin nimeä kan­nat­taa har­ki­ta tapaus­koh­tai­ses­ti. Jos domai­nin nimi on eri kuin yri­tyk­sen, kan­nat­taa poh­tia kum­pi niis­tä ker­too haku­tu­lok­sia selaa­val­le käyt­tä­jäl­le enem­män. “Kannelmäenhierontapalvelut.fi” metaot­si­kon lopus­sa pal­ve­lee käyt­tä­jää toden­nä­köi­ses­ti parem­min kuin esi­mer­kik­si “Tmi Jani-Pet­te­ri Perälä”.

Opti­maa­li­nen muo­to meta tit­lel­le on siis yksin­ker­tais­te­tus­ti seu­raa­van­lai­nen: “Avain­sa­na 1 ja Avain­sa­na 2 + muut hou­kut­te­le­vaan otsik­koon tar­vit­ta­vat sanat
| Yri­tys”.

Unik­ki ja kiin­nos­ta­va metaotsikko

Saman­lai­set meta tit­let verk­ko­si­vus­ton eri sivuil­la vai­kut­ta­vat nega­tii­vi­ses­ti haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen. Jokai­sel­le yksit­täi­sel­le sivul­le tulee ehdot­to­mas­ti luo­da oma uniik­ki meta title.

Esi­mer­kik­si eri­lai­sia raken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta (vaik­ka­pa LVI-työt, pur­ku­työt, kat­to­re­mon­tit) tar­joa­van yri­tyk­sen ei kan­na­ta tois­taa samaa yleis­pä­te­vää lause­ket­ta “Raken­nus­pal­ve­lui­ta Turus­sa” jokai­sen pal­ve­lusi­vun metaotsikossa.

Sen sijaan jokai­sel­le sivul­la tulee rää­tä­löi­dä oma hou­kut­te­le­va meta tit­le, joka sisäl­tää nime­no­maan kysei­sen sivun avain­sa­nat, eli ker­too juu­ri sii­tä palvelusta.

Myös­kään “Etusi­vu | Rakennusmiehet.fi” tai “Pal­ve­lut | Rakennusmiehet.fi” ‑tyyp­pi­set tit­let eivät ker­ro oikeas­taan mitään yri­tyk­ses­tä ja sen tar­joa­mis­ta pal­ve­luis­ta, eivät­kä taa­tus­ti ero­tu eduk­seen muis­ta haku­tu­lok­sis­ta. Sik­si sivun nimeä (esim. etusi­vu) ei kan­na­ta vält­tä­mät­tä auto­maat­ti­ses­ti käyt­tää meta titlessä.

Yksit­täi­sen­kin metaot­si­kon sisäl­lä kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta tois­ton vält­tä­mi­seen. Samaa sanaa ei kan­na­ta käyt­tää useam­paan ker­taan otsi­kos­sa. Näin kui­ten­kin käy tyy­pil­li­ses­ti esi­mer­kik­si juu­ri sil­loin, jos meta tit­le on mal­lia: “avainsana1 | sivun nimi | yri­tys”, jol­loin avain­sa­na saat­taa sisäl­tyä jo sivun nimeen. Esi­mer­kik­si seu­raa­vas­sa otsi­kos­sa tois­tet­tai­siin tur­haan yllä­pi­to-avain­sa­naa, vaik­ka se ei toi­si mitään lisä­ar­voa käyt­tä­jäl­le: Koti­si­vu­jen yllä­pi­to edul­li­ses­ti | Yllä­pi­to | Helpotkotisivut.fi.

Tär­kein­tä on siis kir­joit­taa kuvaa­va otsik­ko, joka on kui­ten­kin samal­la kiin­nos­ta­va. Hou­kut­te­lun nimis­sä ei kan­na­ta kir­joi­tel­la klik­kiot­si­koi­ta, jot­ka eivät oikeas­ti vas­taa sivun sisältöä.

Metaot­si­kol­la kan­nat­taa ensi­si­jai­ses­ti pyr­kiä luo­maan posi­tii­vi­nen ensi­vai­ku­tel­ma yri­tyk­ses­tä. Avain­sa­no­jen lisäk­si oma kil­pai­lu­valt­ti, kuten hin­ta tai jokin muu poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le arvoa tuo­va point­ti kan­nat­taa nos­taa esil­le jo metaotsikossa.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo