Live Stream ava­si Nor­dic Busi­ness Foru­min kaikille

Adam Grant in Nordic Business Forum Live Stream

Sisällysluettelo

Nor­dic Busi­ness Forum 2017 kerä­si loka­kuun alus­sa yri­tys­maa­il­man ammat­ti­lai­sia Hel­sin­kiin. Mes­su­kes­kuk­seen kokoon­tui 7500 vie­ras­ta 40 eri maas­ta kuun­te­le­maan puhu­jia tämän vuo­den tee­mois­ta vas­tuus­ta, pää­mää­räs­tä ja joh­ta­juu­des­ta. Tapah­tu­maa pys­tyi myös seu­raa­maan Live Strea­min kaut­ta ympä­ri maailmaa.

Jär­jes­tä­jien arvion mukaan jopa 20 000 ihmis­tä osal­lis­tui tämän vuo­den foo­ru­miin etä­nä. Suo­mes­sa monet oppi­lai­tok­set jär­jes­ti­vät Live Stream-tilai­suuk­sia, jois­sa haluk­kaat pää­si­vät ilmai­sek­si seu­raa­maan Nor­dic Busi­ness Foru­mia. Näy­tök­siä pidet­tiin muun muas­sa Hel­sin­gin yli­opis­ton Tie­de­kul­mal­la ja Tech­no­po­lik­sen kampuksilla.

Hel­pot kotisivut.fi:n tii­mi kävi Tie­de­kul­mal­la kat­so­mas­sa miten bis­nes­foo­ru­min strii­maus toimii.

Live Stream kokemuksena

Tie­de­kul­man ala­ker­taan on raken­net­tu kisa­kat­so­mo, jos­ta käsin puhu­jia pää­see seu­raa­maan hyvän­ko­koi­sel­ta kan­kaal­ta. Show’n näkee ongel­mit­ta taka­ri­vis­tä­kin. Kuvan­laa­tu on alkuun rakei­nen, mut­ta saa­daan lopul­ta terä­väk­si. Äänen­tois­to sen sijaan toi­mii erin­omai­ses­ti alus­ta alkaen.

Het­kel­lis­tä har­mia aiheut­ta­vat satun­nai­set yhteys­kat­kok­set, jot­ka tun­tu­vat osu­van aina pahim­paan mah­dol­li­seen koh­taan esi­tys­tä. Ylei­sö mis­saa joi­ta­kin tie­don­jy­viä ja muu­ta­man vit­sin hui­pen­nuk­sen, kun yhteys päät­tää pät­käis­tä itsen­sä kes­ken lauseen. Kat­kok­sia ei onnek­si kovin mon­taa mah­du kah­den päi­vän tapahtumaan.

Salis­sa kier­rel­les­sä tapah­tu­man etä­nä kat­so­mi­sen edut tule­vat nopeas­ti ilmei­sik­si: istui kat­so­ja sit­ten mis­sä päin kat­so­moa tahan­sa, puhu­ja näkyy yhtä hyvin. Kan­kaal­ta avau­tuu aina paras mah­dol­li­nen näky­mä, kun kuva­kul­mis­ta vas­taa­vat live­tal­tioin­nin hoi­ta­vat ammat­ti­ku­vaa­jat. Live­strea­min kaut­ta kai­kil­la on aitiopaikat.

Etäyh­teys tekee ihmi­set­kin etäisiksi

Oival­li­ses­ta kat­se­lu­pers­pek­tii­vis­tä huo­li­mat­ta strii­mat­tu esi­tys jää kui­ten­kin hie­man etäi­sek­si. Tie­de­kul­mal­la­kin nau­re­taan puhu­jien vit­seil­le, mut­ta ei lain­kaan samal­la antau­muk­sel­la kuin ylei­sö pai­kan pääl­lä tekee. Aplo­dit esi­tys­ten jäl­keen jää­vät kovin vai­suik­si, kun kat­so­jat näke­vät puhu­jan vain kame­roi­den ja video­ty­kin välityksellä.

Vaik­ka esiin­ty­mis­la­van tapah­tu­mat välit­ty­vät meil­le reaa­lia­jas­sa, ylei­sön reak­tiot muis­tut­ta­vat lähin­nä käyt­täy­ty­mis­tä suo­ma­lai­ses­sa elo­ku­va­teat­te­ris­sa. Tun­tuu vai­keal­ta osoit­taa suo­sio­taan puhu­jal­le, joka ei ole fyy­si­ses­ti läs­nä. Live Strea­min kaut­ta inhi­mil­li­nen yhteys esiin­ty­jiin jää puuttumaan.

Etäi­sik­si jää­vät myös muut Nor­dic Busi­ness Foru­miin osal­lis­tu­jat. Vaik­ka tapah­tu­mas­sa käy­te­tyl­lä Brel­la-appli­kaa­tiol­la pys­tyi sopi­maan Sky­pe-tapaa­mi­sia mui­den käyt­tä­jien kans­sa, on ver­kos­toi­tu­mi­nen pal­jon tehok­kaam­paa kun sen voi teh­dä kas­vo­tus­ten pai­kan päällä.

 

 

Live Stream vs live­nä pai­kan päällä

Live Stream:

+ Jokai­sel­la kat­so­jal­la on paras mah­dol­li­nen näky­mä lavalle

+ Hin­ta ei pää­tä hui­maa. Tänä vuon­na hen­ki­lö­koh­tai­nen lisens­si live­strea­min kat­so­mi­seen mak­soi 150 €, ryh­mä­li­sens­si vaik­ka­pa suu­rel­le­kin työ­po­ru­kal­le hie­man alle 2000 €. Tar­jol­la oli myös ilmai­sia esi­tyk­siä esi­mer­kik­si oppi­lai­tos­ten kautta

+ Kat­sot­ta­vis­sa lähes mis­tä vain, kun­han net­tiyh­teys pelaa

Etäyh­tey­den kaut­ta esiin­ty­jät jää­vät etäisemmiksi

Pai­kan pääl­lä ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suu­det aivan eri luokkaa

Pai­kan päällä:

+ Erin­omai­set verkostoitumismahdollisuudet

+ Esi­tyk­siin hel­pom­pi heit­täy­tyä mukaan

Liput monin­ker­tai­ses­ti Live­stream-lisens­siä kal­liim­pia. Moni tapah­tu­maan osal­lis­tu­ja jou­tuu pää­sy­li­pun lisäk­si myös hank­ki­maan mat­ka­li­put ja hotellihuoneen.

Help­po­jen koti­si­vu­jen poruk­kaa het­keä ennen tapah­tu­man alka­mis­ta. Kuvas­sa Olli-Pek­ka Asi­kai­nen ja Mic­hael Muho­nen, kame­ran taka­na Leo Sävel

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo