Kon­ver­siot ovat koti­si­vu­je­si tehok­kuu­den mit­ta­ri

Seuraa konversioitasi

Sisällysluettelo

Kon­ver­sio­seu­ran­nan avul­la voit sel­vit­tää, kuin­ka pal­jon kas­sa­vir­taa yri­tyk­se­si koti­si­vut tuot­ta­vat. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me, mitä asioi­ta pitää ottaa huo­mioon, kun kon­ver­sioi­ta mita­taan.

Mitä kon­ver­siot ovat?

Kon­ver­siot mit­taa­vat kuin­ka moni yri­tyk­sen verk­ko­si­vun kävi­jöis­tä tekee jon­kin yri­tys­tä hyö­dyt­tä­vän toi­men­pi­teen. Kon­ver­sio­ta­pah­tu­ma voi olla esi­mer­kik­si tuot­teen osta­mi­nen, ajan­va­rauk­sen teke­mi­nen, yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen täyt­tä­mi­nen tai uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen.

Usein kon­ver­sioil­la seu­ra­taan sivun kävi­jöi­den kon­ver­toi­tu­mis­ta mak­sa­vik­si asiak­kaik­si, mut­ta kon­ver­sio voi myös olla mikä tahan­sa muu sivuil­la teh­ty tapah­tu­ma, jon­ka yri­tys kokee tär­keäk­si.

Yri­tyk­sen koti­si­vu­jen kon­ver­sio­mää­rät ker­to­vat usein suo­raan sii­tä, kuin­ka hyvin sivut tuke­vat yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­ta­ta­voit­tei­ta. Jos yri­tys tekee verk­ko­si­vu­jen­sa kaut­ta lain­kaan myyn­tiä tai asia­kas­han­kin­taa, on tär­ke­ää myös seu­ra­ta, kuin­ka tehok­kaas­ti sivut kon­ver­toi­vat. Sivus­toa tulee myös jat­ku­vas­ti kehit­tää seu­ran­nas­ta saa­ta­van tie­don perus­teel­la.

Miten kon­ver­sioi­ta seu­ra­taan?

Kon­ver­sio­seu­ran­taan on ole­mas­sa usei­ta eri meto­de­ja, joi­ta käy­te­tään eri läh­teis­tä tule­vien kävi­jöi­den kon­ver­sioi­den seu­raa­mi­seen.

Google Ads ‑mai­nos­ten kon­ver­sioi­den mit­taa­mis­ta var­ten verk­ko­si­vus­tol­le asen­ne­taan Googlen kon­ver­sio­seu­ran­ta­koo­di eli tagi, joka seu­raa, mitä toi­mia mai­nos­ten tuo­mat kävi­jät sivuil­la teke­vät. Kon­ver­sio­seu­ran­ta­ta­gin avul­la Google Ads pys­tyy hyvin tar­kas­ti mit­taa­maan, kuin­ka hyvin eri mai­nok­set tai jopa yksit­täi­set käy­te­tyt avain­sa­nat ovat kerän­neet kon­ver­sioi­ta.

Googlen seu­ran­ta­ta­gin voi asen­taa joko suo­raan sivus­tol­le, tai käyt­tä­mäl­lä Googlen tag mana­ger ‑työ­ka­lua, joka tekee kon­ver­sio­seu­ran­nan hal­lin­noi­mi­ses­ta hel­pom­paa.

Face­book-mai­nos­ten kon­ver­sioi­den seu­raa­mi­seen vaa­di­taan Face­boo­kin oma seu­ran­ta­koo­di Face­book-pik­se­li. Toi­min­nal­li­suu­del­taan Face­book-pik­se­li on pit­käl­ti saman­lai­nen kuin Googlen seu­ran­ta­koo­di.

Myös sivus­ton kaik­kea lii­ken­net­tä seu­raa­vaa Google Ana­ly­tics ‑työ­ka­lua voi käyt­tää kon­ver­sioi­den seu­raa­mi­seen. Ana­ly­tic­sin avul­la voi muun muas­sa mita­ta kuin­ka suu­ri osuus sivus­ton kai­kis­ta kävi­jöis­tä tekee sivul­la tie­tyn toi­men­pi­teen. Google Ana­ly­tics on tär­keä osa yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen kon­ver­sio­seu­ran­taa, sil­lä se osaa mita­ta myös luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten kaut­ta tule­van kävi­jä­lii­ken­teen teke­miä kon­ver­sioi­ta.

Kon­ver­sioi­den mää­rä

Kon­ver­sio­seu­ran­ta ei seu­raa ainoas­taan kaik­kien kon­ver­sioi­den koko­nais­mää­rää, vaan myös eri­lais­ten kon­ver­sio­ta­pah­tu­mien mää­riä. Seu­ran­ta ker­too esi­mer­kik­si mon­ta­ko ker­taa kävi­jät ovat teh­neet ajan­va­rauk­sia tie­tyl­lä aika­vä­lil­lä, tai minä vii­kon­päi­vä­nä tai mihin kel­lon­ai­kaan saat eni­ten tilauk­sia.

Kon­ver­sioi­ta kan­nat­taa mita­ta sekä kon­ver­sio­ta­pah­tu­mien abso­luut­ti­se­na mää­rä­nä että kon­ver­sio­pro­sent­ti­na, joka ker­too, kuin­ka suu­ri osuus sivus­ton kävi­jöis­tä kon­ver­toi­tuu. Näis­tä kon­ver­sio­pro­sent­ti on sel­väs­ti tär­keäm­pi, sil­lä se ker­too kuin­ka hyvin sivu vakuut­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat.

Mikä sit­ten oli­si hyvä kon­ver­sio­pro­sent­ti koti­si­vuil­le­si? Sii­hen ei ole ole­mas­sa tark­kaa vas­taus­ta, sil­lä sivus­to­jen kon­ver­sio­mää­rät vaih­te­le­vat suu­res­ti eri alo­jen ja eri yri­tys­ten välil­lä. Tär­kein­tä on seu­ra­ta verk­ko­si­vu­je­si toi­min­taa ja kon­ver­sioi­ta aktii­vi­ses­ti, jot­ta kon­ver­sio­pro­sent­tia voi­daan kas­vat­taa paran­te­le­mal­la sivu­ja­si askel aske­leel­ta.

Mää­ri­tä jokai­sel­le kon­ver­siol­le arvo

Kun kon­ver­sio­seu­ran­ta asen­ne­taan, pitää jokai­sel­le kon­ver­sio­ta­pah­tu­mal­le aset­taa jokin rahal­li­nen arvo. Näin pys­ty­tään seu­raa­maan, kuin­ka pal­jon kon­ver­siot yri­tyk­sel­le tuot­ta­vat.

Yksit­täis­ten kon­ver­sioi­den arvo kan­nat­taa aina pyr­kiä mää­rit­tä­mään mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti, jot­ta sivu­jen tuot­ta­vuu­des­ta saa­daan rea­lis­ti­nen kuva. Jos esi­mer­kik­si kes­ki­mää­räi­nen yri­tyk­sen verk­ko­kau­pan kaut­ta teh­tä­vä kaup­pa on arvol­taan 1000 €, ja sen myyn­ti­ka­te­pro­sent­ti on 50 %, on yhden osto-kon­ver­sion arvo 500 €.

Kon­ver­sioi­den arvoa mää­ri­tet­täes­sä on hyvä huo­mioi­da kaik­ki nii­den tuot­ta­vuu­teen vai­kut­ta­vat sei­kat, kuten asiak­kai­den teke­mät myö­hem­mät lisä­os­tot. Mikä­li kes­ki­mää­räi­nen asia­kas tilaa asia­kas­suh­teen­sa aika­na esi­mer­kik­si 200 € edes­tä lisä­pal­ve­lu­ja, kan­nat­taa se lisä­tä kon­ver­sion arvoon.

Kaik­kien kon­ver­sio­ta­pah­tu­mien koh­dal­la tar­kan arvon mää­rit­tä­mi­nen ei vält­tä­mät­tä ole kan­nat­ta­vaa ajan­käyt­töä suh­tees­sa sii­tä saa­ta­vaan hyö­tyyn. Voi esi­mer­kik­si olla haas­ta­vaa las­kea, kuin­ka pal­jon rahal­lis­ta hyö­tyä uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen tuot­taa yri­tyk­sel­le, ja täl­löin kon­ver­sion kan­nat­ta­vuus voi­daan­kin arvioi­da.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Seu­raa, mitä kon­ver­siot mak­sa­vat

Yri­tyk­sen on tär­ke­ää seu­ra­ta, kuin­ka pal­jon sivu­jen kävi­jä­lii­ken­teen saa­mi­sek­si jou­du­taan käyt­tä­mään esi­mer­kik­si mark­ki­noin­tiin, ja kuin­ka pal­jon kävi­jä­lii­ken­teen tuo­mat kon­ver­siot tuo­vat yri­tyk­sel­le rahaa. Suu­ris­ta­kaan kon­ver­sio­mää­ris­tä ei ole yri­tyk­sel­le iloa, jos nii­den hank­ki­mi­nen mak­saa yri­tyk­sel­le enem­män kuin ne tuot­ta­vat.

Mai­non­nan tuot­ta­vuut­ta voi seu­ra­ta las­ke­mal­la niil­le ROI:n (return on invest­ment) eli sijoi­te­tun pää­oman tuot­to­pro­sen­tin. Sitä las­ket­taes­sa huo­mioi­daan kaik­ki myy­dyn tuot­teen tai pal­ve­lun tuot­ta­vuu­teen vai­kut­ta­vat kus­tan­nuk­set, kuten val­mis­tus­kus­tan­nuk­set, toi­mi­tus­ku­lut sekä CAC (cus­to­mer acqui­si­tion cost) eli asiak­kaan hank­ki­mi­ses­ta koi­tu­neet myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­ku­lut. Seu­raa­mal­la pää­oman tuot­to­pro­sent­ti­aan yri­tys tie­tää jat­ku­vas­ti, pal­jon­ko saa mark­ki­noin­ti­bud­je­til­leen vas­ti­net­ta.

Kon­ver­sio-opti­moin­ti

Yri­tys­ten mai­nos­ten ja nii­den las­keu­tu­mis­si­vu­jen hou­kut­te­le­vuut­ta sekä verk­ko­si­vus­ton käyt­tä­jä­pol­ku­ja kan­nat­taa paran­nel­la, jot­ta kon­ver­sioi­ta voi­daan hank­kia mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Kon­ver­sio-opti­moin­nin avul­la esi­mer­kik­si sivus­ton raken­net­ta, sisäl­tö­jä ja lay­out­tia kehi­te­tään hou­kut­te­le­vam­mik­si, jot­ta yhä suu­rem­pi osuus sivu­jen kävi­jöis­tä kon­ver­toi­tuu.

Kon­ver­sio-opti­moin­nis­sa on tär­ke­ää hyö­dyn­tää A/B‑testausta, jol­la yri­tyk­sen koti­si­vu­ja ja mai­nok­sia voi­daan hioa jat­ku­vas­ti parem­mik­si. A/B‑testaus toi­mii siten, että esi­mer­kik­si mai­nok­ses­ta tai mai­nok­sen las­keu­tu­mis­si­vus­ta teh­dään kak­si kes­ke­nään kil­pai­le­vaa ver­sio­ta, joi­ta vuo­ro­tel­len esi­te­tään mai­nok­sen ylei­söl­le. Huo­nom­min pär­jää­vä ver­sio hylä­tään, ja sen tilal­le luo­daan uusi vari­aa­tio, jota ale­taan taas ver­ra­ta edel­li­sen tes­ti­kier­rok­sen voit­ta­jaan.

A/B‑testaus on jat­ku­va pro­ses­si, jol­la voi­daan vuo­rol­laan tes­ta­ta vari­aa­tioi­ta kai­kis­ta mai­nos­ten ja sivu­jen eri ele­men­teis­tä ja kehit­tää nii­tä yhä parem­mik­si.

Kai­paat­ko apua kon­ver­sioi­den seu­ran­taan?

Haluat­ko alkaa seu­ra­ta koti­si­vu­je­si ja mai­nos­te­si kon­ver­sioi­ta voi­dak­se­si mak­si­moi­da sivu­je­si tuot­ta­vuu­den? Hel­poil­ta koti­si­vuil­ta saat vai­vat­to­mas­ti kon­ver­sio­seu­ran­nan asen­nuk­sen ja ohjeis­tuk­sen kon­ver­sioi­den seu­raa­mi­seen.

Voim­me myös hoi­taa sekä seu­ran­nan asen­nuk­sen että sivus­to­si sään­nöl­li­sen kon­ver­sio-opti­moin­nin kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti puo­les­ta­si.

Jätä soit­to­pyyn­tö alla ole­val­la lomak­keel­la, niin jutel­laan asias­ta lisää.

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valin­taan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esil­le.

Lue lisää »

Sisällysluettelo