Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen on nyky­päi­vä­nä äärim­mäi­sen tär­keä osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia. Blo­gin pitä­mi­nen on yksin­ker­tai­ses­ti erit­täin teho­kas kei­no saa­da lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­sel­le. Artik­ke­lis­sa ker­rom­me, miten se tapah­tuu.

Yri­tyk­sel­le blo­gi?

Blog­gaa­mi­nen on erit­täin suo­sit­tua yri­tys­maa­il­mas­sa ja mik­sei oli­si, blo­gi on kus­tan­nus­te­ho­kas tapa luo­da kon­tak­te­ja poten­ti­aa­li­siin asiak­kai­siin, tuo­da esil­le yri­tyk­sen asian­tun­ti­juut­ta ja saa­da sitä kaut­ta uusia asiak­kai­ta. Ajan löy­tä­mi­nen blo­gin kir­joit­ta­mi­sel­le voi tun­tua haas­teel­li­sel­ta, mut­ta blog­gaa­mi­seen käy­tet­ty aika on yhtä mer­ki­tyk­sel­lis­tä kuin kaik­keen muu­hun­kin myyn­tiin ja mark­ki­noin­tiin sijoi­tet­tu aika. Blo­gi­mark­ki­noin­nin tulok­set eivät näy sil­män­rä­päyk­ses­sä ja tuot­ta­va blo­gi tar­vit­see­kin toi­miak­seen sään­nöl­li­syyt­tä, suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja pit­kä­jän­tei­syyt­tä. Blo­gin perus­ta­mi­nen ja aktii­vi­nen päi­vit­tä­mi­nen on kui­ten­kin pal­ve­lus omal­le yri­tyk­sel­le ja seu­raa­vak­si ker­rom­me­kin mik­si.

Blo­gi kas­vat­taa yri­tyk­sen näky­vyyt­tä

Blo­gin pitä­mi­nen on help­po väy­lä yri­tyk­sen näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen. Kir­joit­ta­mal­la blo­gia yri­tyk­sel­lä on mah­dol­li­suus paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tään ja saa­da haku­tu­lok­siin uusia link­ke­jä koti­si­vuil­leen. Näin yri­tys saa enem­män lii­ken­net­tä sivuil­leen sekä näky­vyyt­tä toi­min­nal­leen.

Yri­tyk­sen koti­si­vu­jen yhtey­teen perus­tet­tu blo­gi lisää haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä monin tavoin. Ensin­nä­kin Google arvos­taa sivus­to­ja, joi­den sisäl­tö­jä päi­vi­te­tään aktii­vi­ses­ti, ja mikä oli­si­kaan parem­pi tapa tuot­taa uut­ta sisäl­töä sään­nöl­li­ses­ti kuin kir­joit­taa blo­gia.

Toi­sek­seen blo­gi­teks­tit mah­dol­lis­ta­vat asian­tun­te­van, laa­duk­kaan ja run­saan sisäl­lön tuot­ta­mi­sen, mikä niin ikään paran­taa sivus­ton haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. WordPres­sin haku­ko­neop­ti­moin­tiin tar­koi­tet­tu Yoast-lisä­osa suo­sit­te­lee, että artik­ke­lit ja ala­si­vut ovat teks­ti­si­säl­löil­tään mah­dol­li­sim­man kat­ta­via. Artik­ke­lin tuli­si sisäl­tää mini­mis­sään 300 sanaa, mut­ta pidem­mät teks­tit ovat parem­pia haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta.

Lisäk­si blo­gin avul­la yri­tys voi pal­vel­la koh­de­ryh­mään­sä tar­joa­mal­la sil­le mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä ja saa­da käyt­tä­jät täl­lä tavoin viih­ty­mään sivus­tol­la pidem­pään. Vie­rai­lu­jen kes­tol­la on kes­kei­nen vai­ku­tus sivun haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Opi kir­joit­ta­maan haku­ko­neop­ti­moi­tu­ja sisäl­tö­jä, lue vin­kit artik­ke­leis­tam­me Miten tuot­taa hyvää teks­ti­si­säl­töä net­ti­si­vuil­le?  ja Haku­ko­neop­ti­moin­nin ABCD.

Väli­ne asian­tun­ti­juu­den osoit­ta­mi­seen

Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den lisäk­si blo­gi on erin­omai­nen väli­ne yri­tyk­sen asian­tun­ti­juu­den esiin tuo­mi­seen. Asian­tun­te­vien artik­ke­lei­den avul­la yri­tys voi ker­toa omas­ta osaa­mi­ses­taan ja sitä kaut­ta vakuut­taa kävi­jät omas­ta kom­pe­tens­sis­taan.

Herää var­maan­kin kysy­mys, mil­lai­sis­ta aiheis­ta sit­ten kan­nat­tai­si kir­joit­taa? Blo­gi tar­jo­aa itse asias­sa oival­li­sen alus­tan kir­joit­taa, mis­tä tahan­sa alaan liit­ty­väs­tä. Tär­kein­tä on ottaa huo­mioon koh­de­ryh­mä ja todel­la poh­tia kenel­le täs­sä ollaan kir­joit­ta­mas­sa ja mil­lai­set aiheet saat­tai­si­vat kiin­nos­taa juu­ri tätä koh­de­ryh­mää? Hel­poin­ta on tie­tys­ti ker­toa kävi­jöil­le yri­tyk­sen tar­joa­mis­ta pal­ve­luis­ta tai tuot­teis­ta ja kir­joit­taa vaik­ka­pa tuo­te­ver­tai­lu­ja tai ker­toa asiak­kail­ta saa­dus­ta palaut­tees­ta.

Blo­gis­sa yri­tys voi tot­ta­kai ker­toa alan­sa uuti­sis­ta ja tren­deis­tä tai antaa eri­lai­sia vink­ke­jä ja käyt­tö­oh­jei­ta asiak­kail­leen. Alan ajan­koh­tai­set tapah­tu­mat ovat niin ikään aihei­ta, jot­ka saat­ta­vat kiin­nos­taa koh­de­ryh­miä. Myös yri­tyk­sen hen­ki­lös­tön esit­te­le­mi­nen ja työ­teh­tä­vien avaa­mi­nen voi olla hyö­dyl­lis­tä. Esit­te­le­mäl­lä hen­ki­lö­kun­taa yri­tyk­sel­le anne­taan kas­vot ja voi­daan vai­kut­taa sii­hen, että asiak­kaat koke­vat yri­tyk­sen hel­pos­ti lähes­tyt­tä­väk­si.

Kan­nat­taa poh­tia yhdes­sä muun hen­ki­lö­kun­nan kans­sa, mit­kä ovat sel­lai­sia kysy­myk­siä tai ongel­mia, joi­hin yri­tyk­sen koh­de­ryh­mä useim­mi­ten etsii vas­tauk­sia, ja kir­joit­taa näis­tä aiheis­ta blo­giin. Täl­lä tavoin blo­gin on mah­dol­lis­ta tavoit­taa koh­de­ryh­mä, tar­jo­ta sil­le ilmais­ta apua ja antaa vas­tauk­sia miel­tä askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin. Samal­la yri­tys voi ansai­ta koh­de­ryh­män luot­ta­muk­sen alan­sa asian­tun­ti­ja­na. Luot­ta­mus­ta voi­daan herät­tää myös teke­mäl­lä yri­tyk­sen toi­min­nas­ta blo­gin avul­la läpi­nä­ky­väm­pää.

On kui­ten­kin hyvä muis­taa, että yhtä tär­ke­ää kuin on vakuut­taa kävi­jät yri­tyk­sen asian­tun­ti­juu­des­ta, on myös tar­jo­ta koh­de­ryh­mää aidos­ti pal­ve­le­vaa sisäl­töä ja kas­vat­taa asiak­kai­den tun­te­mus­ta ja tie­tä­mys­tä alas­ta. Vain kävi­jöil­le aidos­ti hyö­dyl­li­sen teks­tin kaut­ta tavoi­te­taan poten­ti­aa­li­set luki­jat ja saa­vu­te­taan käyt­tä­jien arvos­tus ja luot­ta­mus.

Blo­gi hou­kut­te­lee lisää asiak­kai­ta

Edel­lä on ker­rot­tu kuin­ka blo­gin perus­ta­mi­nen ja laa­duk­kaan sisäl­lön tuot­ta­mi­nen paran­ta­vat yri­tyk­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä ja aut­ta­vat yri­tys­tä ansait­se­maan asiak­kai­den luot­ta­muk­sen. Kun nämä tavoit­teet toteu­tu­vat, blo­gi myös tuo yri­tyk­sel­le lisää asiak­kai­ta ja kas­sa­vir­taa.

Kiin­nos­ta­va sisäl­tö, joka vas­taa koh­de­ryh­män tar­pei­siin ja kysy­myk­siin luo posi­tii­vi­sen kuvan yri­tyk­ses­tä. Kävi­jä kiin­nos­tuu yri­tyk­ses­tä ja palaa blo­giin mah­dol­li­ses­ti uudes­taan­kin tai tilaa esi­mer­kik­si yri­tyk­sen uutis­kir­jeen. Vie­rai­lu blo­gis­sa ei vält­tä­mät­tä joh­da heti osto­pää­tök­seen, mut­ta onnis­tu­nut blo­giar­tik­ke­li aut­taa yri­tys­tä jää­mään kävi­jän mie­leen ja esi­mer­kik­si uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen luo kon­tak­tin yri­tyk­sen ja asiak­kaan välil­le. Seu­raa­van ker­ran alan pal­ve­lui­den tai tuot­tei­den ostoa har­ki­tes­saan kävi­jä muis­taa posi­tii­vi­sen vai­ku­tuk­sen teh­neen yri­tyk­sen, joka on täl­lä välin muis­tut­ta­nut ole­mas­sao­los­taan esi­mer­kik­si uutis­kir­jei­den ja somen väli­tyk­sel­lä.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Toi­si­naan blo­giar­tik­ke­li joh­taa osto­pää­tök­seen nopeam­min­kin. Esi­mer­kik­si sil­loin, jos asia­kas on jo teh­nyt osto­pää­tök­sen, mut­ta empii vie­lä eri yri­tys­ten välil­lä. Täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa asian­tun­te­va blo­giar­tik­ke­li voi mah­dol­lis­taa kau­pan. Blo­gi toi­mii­kin ympä­ri vuo­ro­kau­den yri­tyk­sen myyn­tie­dus­ta­ja­na, joka voi vakuut­taa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan myös sil­loin, kun asia­kas ei tavoi­ta myy­jää.

Blo­gin teh­tä­vä­nä on myös toi­mia poh­ja­na vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­le. Blo­gin avul­la yri­tys tavoit­taa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, mut­ta blo­gin kaut­ta vies­tit voi­vat kul­kea myös toi­seen suun­taan. Blo­gi­pos­tauk­sia kan­nat­taa jakaa yri­tyk­sen some­ka­na­vis­sa. Näin luki­jat voi­vat somes­sa kom­men­toi­da artik­ke­leis­sa esi­tet­ty­jä asioi­ta ja esi­mer­kik­si ker­toa, mil­lai­sis­ta aiheis­ta he haluai­si­vat vas­tai­suu­des­sa lukea.

Tuu­mas­ta toi­meen

Innos­tuit­ko blo­gin hyö­dyis­tä yri­tyk­sel­le­si? Ryh­dy toi­meen ja luo suun­ni­tel­ma blo­gil­le­si:

  • Mie­ti, kuin­ka usein haluat sivuil­la­si jul­kais­ta­van uuden mie­len­kiin­toi­sen artik­ke­lin. Lyö luk­koon vii­koit­tai­set tai kuu­kausit­tai­set kir­joi­tus- ja jul­kai­su­päi­vät ja sitou­du pitä­mään niis­tä kiin­ni.
  • Poh­di rea­lis­ti­ses­ti, onko sinul­la resurs­se­ja sään­nöl­li­seen blo­gin kir­joit­ta­mi­seen. On huo­noa mai­nos­ta yri­tyk­sel­le, jos vii­mei­sin blo­gi­pos­taus on jul­kais­tu vuo­si sit­ten. Mikä­li käy­tät aika­si mie­luum­min ydin­osaa­mi­see­si, erin­omai­nen vaih­toeh­to on ulkois­taa blo­gin kir­joit­ta­mi­nen ammat­ti­lai­sel­le.
  • Hyö­dyn­nä ole­mas­sa ole­via seu­raa­jia­si ja pää­tä mis­sä kana­vis­sa (esim. Face­book, Lin­ke­dIn, Ins­ta­gram) aiot mai­nos­taa pos­tauk­sia­si, ethän halua, että artik­ke­li­si menee huk­kaan, kun teks­ti ei tavoi­ta­kaan luki­joi­ta.
  • Ideoi ja lis­taa yhdes­sä muun hen­ki­lös­tön kans­sa, mil­lai­sis­ta aiheis­ta luki­jan­ne oli­si­vat kiin­nos­tu­nei­ta. Suun­nit­te­le aina­kin seu­raa­van kuu­kau­den aiheet val­miik­si.
  • Pidä koko ajan mie­les­sä­si koh­de­ryh­mä, jol­le artik­ke­lei­ta kir­joi­te­taan.
  • Mää­ri­tä kun­kin artik­ke­lin koh­dal­la, mit­kä ovat sel­lai­sia hakusa­no­ja, joil­la ihmi­set etsi­vät tämän­kal­tais­ta sisäl­töä. Näi­tä sano­ja on tär­ke­ää käyt­tää artik­ke­lin lin­kis­sä, otsi­kois­sa ja lei­pä­teks­tis­sä.
  • Tee kir­joit­ta­mi­ses­ta rutii­ni ja tois­ta sitä, sin­nik­kyys pal­ki­taan.