Hyvä nimi yritykselle

Hyva nimi yritykselle

Sisällysluettelo

Yri­tyk­sen nimen valin­ta on syy­tä teh­dä huo­lel­la. Hyvä nimi jää mie­leen ja herät­tää posi­tii­vi­sia mie­li­ku­via. Mut­ta tulit­ko aja­tel­leek­si, että se voi vai­kut­taa myös yri­tyk­sen hakukonenäkyvyyteen?

Miten vali­ta hyvä nimi yritykselle?

Yri­tyk­sen nimen valin­nas­sa ei kan­na­ta häti­köi­dä, sil­lä se tulee vai­kut­ta­maan mer­kit­tä­väs­ti muun muas­sa mark­ki­noin­tiin ja mie­li­ku­viin, joi­ta yri­tys herät­tää sekä näky­vyy­teen esi­mer­kik­si ver­kos­sa. Mut­ta mil­lai­nen on hyvä nimi yri­tyk­sel­le ja mitä seik­ko­ja sen valin­nas­sa tuli­si ottaa huo­mioon? Sii­hen paneu­dum­me seuraavaksi.

Muis­tet­ta­vuus ja iskevyys

Hyvä nimi yri­tyk­sel­le on tie­ten­kin sel­lai­nen, joka jää mie­leen. Hel­pos­ti muis­tet­ta­va nimi on useim­mi­ten tar­peek­si yksin­ker­tai­nen sekä ään­net­tä­vyy­del­tään että kir­joi­tusa­sul­taan. Samal­la se on kui­ten­kin oma­pe­räi­nen ja iske­vä, sel­lai­nen joka erot­tuu mas­sas­ta eikä sekoi­tu mui­hin yri­tyk­siin. Ennem­min lyhyt kuin lii­an pitkä.

Olen­nais­ta on myös se, että nimi herät­tää jotain mie­li­ku­via joko yri­tyk­ses­tä, sen toi­mia­las­ta tai molem­mis­ta. Kun nimi herät­tää jon­kin yri­tyk­seen tai toi­mia­laan liit­ty­vän asso­si­aa­tion, se myös jää yleen­sä hel­pom­min mie­leen. Sil­loin­kin jos yri­tyk­sen nimek­si vali­taan sana, joka ei esi­mer­kik­si suo­men kie­les­sä tar­koi­ta mitään, on hyvä vali­ta sana, joka kui­ten­kin vähin­tään­kin vih­jaa jota­kin yri­tyk­sen toi­mia­las­ta (kuten Ramirent).

Help­po kir­joit­taa ja lausua

Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti vali­ta hel­pos­ti lausut­ta­va ja kir­joi­tet­ta­va yri­tyk­sen nimi. On tär­ke­ää, että asia­kas osaa etsiä yri­tys­tä esi­mer­kik­si Googles­ta myös sil­loin, kun ei vie­lä ole näh­nyt kir­joi­tusa­sua, vaan ainoas­taan kuul­lut nimen esi­mer­kik­si puhe­li­mes­sa. Valit­se siis sel­lai­nen nimi, jota et jou­du luet­te­le­maan kir­jain ker­ral­laan poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si. Näin ollen esi­mer­kik­si vie­ras­pe­räi­set kir­jai­nyh­dis­tel­mät kan­nat­taa suo­siol­la jät­tää pois yri­tyk­sen nimes­tä. Lisäk­si nimen ymmär­ret­tä­vyyt­tä hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti, mikä­li sen ään­tö- ja kir­joi­tusa­su vas­taa­vat toi­si­aan, kuten suo­men kie­les­sä on tapana.

Yri­tyk­sen nimi ja verkkotunnus

Yksi huo­mio­nar­voi­sim­mis­ta sei­kois­ta on nimen sovel­tu­vuus domai­niin eli verk­ko­tun­nuk­seen. Ennen nimen valit­se­mis­ta kan­nat­taa­kin aina tar­kis­taa, että saman­ni­mi­nen domain ei ole varat­tu toi­sel­le yri­tyk­sel­le. Yri­tyk­sen kan­nal­ta on nimit­täin olen­nais­ta, ettei sen nimi sekoi­tu jon­kin toi­sen yri­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kans­sa. Ja tot­ta­kai jokai­nen mie­lui­ten halu­aa itsel­leen verk­ko­si­vut, jot­ka löy­ty­vät yri­tyk­sen nimellä.

Jos siis yri­tyk­sen nimel­lä varus­tet­tu domain on vapaa­na, on fik­sua rekis­te­röi­dä se itsel­leen jo ennen kuin täyt­tää perus­ta­mi­sil­moi­tuk­sen kaup­pa­re­kis­te­röin­tiä var­ten. Voi myös olla jär­ke­vää rekis­te­röi­dä yri­tyk­sen käyt­töön useam­pi verk­ko­tun­nus, joi­hin asiak­kaat saat­tai­si­vat ohjau­tua. Kan­nat­taa siis har­ki­ta esi­mer­kik­si molem­pien sekä fi- että com-päät­teis­ten domai­nien hank­ki­mis­ta itsel­leen. Täl­lä tavoin voi­daan myös var­mis­taa, ettei kukaan muu ota käyt­töön­sä saman­kal­tais­ta domai­nia ja varas­ta huo­mio­ta itselleen.

Verk­ko­tun­nus kan­nat­taa huo­mioi­da myös nimen pituu­des­sa. Lii­an pit­kää nimeä ja verk­ko­tun­nus­ta (kuten www.kuorma-autojenvaraosatukku.fi) voi olla vai­ke­aa muis­taa. Lisäk­si verk­ko­tun­nus­ta käy­te­tään usein myös yri­tyk­sen säh­kö­pos­tin lop­puo­sa­na, mikä kan­nat­taa niin ikään huo­mioi­da sen pituudessa.

Haku­ko­ne­nä­ky­vyys

Jo yri­tyk­sen nimeä poh­dit­taes­sa on syy­tä ottaa huo­mioon myös haku­ko­ne­nä­ky­vyys. Mikä on yri­tyk­sen toi­min­nan ja pal­ve­lui­den kan­nal­ta tär­kein avain­sa­na ja sai­si­ko sen lii­tet­tyä myös yri­tyk­sen nimeen?

Esi­mer­kik­si Help­po­jen koti­si­vu­jen nimen valin­taan vai­kut­ta­neis­ta teki­jöis­tä yksi oli nime­no­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyys. Nimeä pun­ta­roi­taes­sa sel­vi­tet­tiin, että lausek­keel­la “hel­pot koti­si­vut” teh­tiin run­saas­ti haku­ja jo ennen kuin sen nimis­tä yri­tys­tä oli lain­kaan ole­mas­sa. “Se oli hyvä läh­tö­koh­ta Googlea aja­tel­len, kun mei­dän fir­maa haet­tiin jo nimel­lä vaik­ka toi­min­taa ei edes vie­lä ollut”, ker­too Leo Sävel nau­rah­taen nimi­va­lin­nan taustoista.

Hel­pot koti­si­vut ‑nimes­sä yhdis­tyy­kin mie­li­ku­va yri­tyk­sen tar­joa­mas­ta hel­pos­ta koti­si­vu­rat­kai­sus­ta, toi­mia­la sekä yksi haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta tär­keim­mis­tä avainsanoista.

Kun yri­tyk­sen uudet koti­si­vut jul­kais­taan, nii­den on kui­ten­kin usein lähes mah­do­ton­ta sijoit­tua kor­keal­le luon­nol­li­sis­sa haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa. Mitä tuo­reem­pi sivus­to ja mitä kil­pail­lum­pi ala sekä avain­sa­nat ovat, sitä haas­tel­li­sem­paa se on. 

Kui­ten­kin edes yri­tyk­sen nimel­lä haet­taes­sa oli­si tär­ke­ää pääs­tä ykkös­si­joi­tuk­sel­le haku­tu­lok­sis­sa. Sii­nä voi kui­ten­kin kulua usei­ta viik­ko­ja­kin, sil­lä Google tar­kis­taa kaik­ki sivut ennen kuin se indek­soi ne hakutuloksiinsa.

Jot­ta ykkös­si­joi­tus yri­tyk­sen nimel­lä haet­taes­sa oli­si mah­dol­lis­ta, on tär­ke­ää tar­kis­taa, ettei nimi ole vakiin­tu­nut johon­kin muu­hun käyt­töön, vaik­ka sitä ei oli­si­kaan rekis­te­röi­ty toi­sel­le yri­tyk­sel­le. Kan­nat­taa siis googlet­taa nimeä. Jos sitä käy­te­tään jo entuu­des­taan run­saas­ti muis­sa yhteyk­sis­sä, tämä voi vai­keut­taa huo­mat­ta­vas­ti haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä yri­tyk­sen nimellä.

Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä voit lukea lisää artik­ke­lis­tam­me Mik­si yri­tyk­se­si sivut eivät näy Googlessa? 

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Mitä Patent­ti- ja rekis­te­ri­hal­li­tus sanoo yri­tys­ten nimistä?

PRH eli Patent­ti- ja rekis­te­ri­hal­li­tus tekee vali­tul­le nimel­le nimi­tut­ki­muk­sen, kun yri­tys jät­tää ilmoi­tuk­sen kaup­pa­re­kis­te­riin. PRH:n ilmai­ses­sa nimi­pal­ve­lus­sa voi kui­ten­kin tut­kia hel­pos­ti myös etu­kä­teen, onko yri­tyk­sel­le kaa­vail­tu nimi rekisteröitävissä.

Myös PRH antaa liu­dan ohjei­ta sii­tä, mil­lai­nen nimi yri­tyk­sel­le voi­daan rekis­te­röi­dä. Ohjei­siin onkin tär­ke­ää tutus­tua sopi­vaa nimeä poh­dit­taes­sa. Kri­tee­rit liit­ty­vät muun muas­sa nimen yksi­löi­tä­vyy­teen, erot­tu­vuu­teen ja sekoitettavuuteen.

Yksi­löi­tä­vyy­del­lä tar­koi­te­taan sitä, että nimi ei saa olla lii­an ylei­seen viit­taa­va. Nimek­si eivät sovi esi­mer­kik­si pel­käs­tään toi­min­nan laa­tua kuvaa­va nimi (Pesu­la Oy), pelk­kää pal­ve­lua kuvaa­va nimi (Makeis­tuk­ku Oy) tai esi­mer­kik­si ylei­nen etu- tai suku­ni­mi (Jan­ne Oy, Vir­ta­nen Oy). Myös­kään ylei­siä pai­kan­ni­miä, ver­be­jä, adjek­tii­ve­ja ja pelk­kiä kir­jain- tai nume­ro­yh­dis­tel­miä ei voi­da yksi­nään hyväk­syä yri­tyk­sen nimeksi.

Help­po­jen koti­si­vu­jen­kaan alku­pe­räis­tä ehdo­tus­ta “Helpotkotisivut.fi Oy” ei sel­lai­se­naan hyväk­syt­ty. Nimeen lisät­tiin­kin yksi­löi­tä­vyy­den vuok­si perus­ta­ja­jä­sen­ten suku­ni­mien alku­kir­ja­mis­ta muo­dos­tu­va “MS” (Helpotkotisivut.fi MS Oy).

Erot­tu­vuus tar­koit­taa, että yri­tyk­sen toi­mi­ni­men tulee erot­tua sel­väs­ti muis­ta jo rekis­te­röi­dyis­tä nimis­tä. Erot­tu­vuu­dek­si ei esi­mer­kik­si rii­tä eri yri­tys­muo­don tun­nus. Yri­tyk­sen nimi ei myös­kään saa olla sekoi­tet­ta­vis­sa suo­jat­tuun toi­mi­ni­meen, rekis­te­röi­mät­tö­mään (tois­si­jai­seen) tun­nuk­seen tai tavaramerkkiin.

PRH:n nimioh­jei­siin voit tutus­tua tar­kem­min tääl­tä.

Oma­pe­räi­syys

Kuten Patent­ti- ja rekis­te­ri­hal­li­tuk­sen ohjeis­ta­kin käy ilmi, yri­tyk­sen nimen täy­tyy sel­keäs­ti erot­tua muis­ta. Erot­tu­vuut­ta voi­daan lisä­tä myös esi­mer­kik­si huu­mo­rin kei­noin. Oival­ta­vat sana­lei­kit voi­vat lisä­tä nimen oma­pe­räi­syyt­tä ja samal­la muis­tet­ta­vuut­ta. Aja­tuk­sia herät­tä­vä nimi ja yri­tys jää­vät toden­nä­köi­sem­min tui­ki­ta­val­lis­ta parem­min mieleen.

Täs­sä­kin koh­taa on kui­ten­kin hyvä jät­tää lii­ka kik­kai­lu sik­seen. Haus­kas­ta sana­lei­kis­tä huo­li­mat­ta nimi ei ole hyvä, jos se ei tue yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taa. Myös­kään oiken­kir­joi­tus­ta ei sai­si unoh­taa sana­lei­keis­tä huo­li­mat­ta. Jos­kus se voi toki toi­mia teho­kei­no­na, mut­ta esi­mer­kik­si taha­ton yhdys­sa­na­vir­he ei anna ammat­ti­mais­ta kuvaa yrityksestä.

Koh­de­ryh­mä

Nimeä poh­dit­taes­sa on hyvä huo­mioi­da myös yri­tyk­sen koh­de­ryh­mä. Maan­tie­teel­li­sen alu­een, kun­nan tai kau­pun­gin nimen lisää­mi­nen osak­si yri­tys­ni­meä voi paran­taa esi­mer­kik­si haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Kan­nat­taa kui­ten­kin miet­tiä nimen toi­mi­vuut­ta myös pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä. Jos tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­sa on laa­jen­taa toi­min­taa isom­mal­le alu­eel­le, koti­paik­ka­kun­nan sisäl­lyt­tä­mi­nen yri­tyk­sen nimeen ei vält­tä­mät­tä ole paras rat­kai­su. Tie­ten­kin myös kan­sain­vä­li­syys kan­nat­taa huo­mioi­da nimes­sä, jos täh­täi­mes­sä ovat koti­maan lisäk­si ulko­maan markkinat.

Koh­de­ryh­män ikä­kin tuli­si huo­mioi­da nimen valin­nas­sa. Mil­le­ni­aa­leil­le ei vält­tä­mät­tä avau­du lähin­nä kes­ki-ikäis­ten kes­kuu­des­sa käy­te­tyt ter­mit ja sama päteen myös toi­sin­päin. On syy­tä huo­mioi­da myös se, mil­lai­sia mie­li­ku­via eri­lai­set sana­va­lin­nat herät­tä­vät esi­mer­kik­si eri ikäis­ten asiak­kai­den keskuudessa.

Muis­ti­lis­ta nimen valintaan:

  • Käy läpi PRH:n nimiohjeet
  • Tar­kis­ta PRH:n pal­ve­lus­ta, onko kek­si­mä­si nimi-ideat rekisteröitävissä
  • Tar­kis­ta, että nimen mukai­nen domain ei ole varattu
  • Varaa domain itsel­le­si hyvis­sä ajoin ja huo­mioi myös eri päät­tei­set tunnukset
  • Huo­mioi verk­ko: sovel­tuu­ko nimi verk­ko­tun­nuk­seen, ja miten se tukee hakukonenäkyvyyttä?
  • Ero­tu jou­kos­ta, mut­ta muis­ta sel­keys kir­joi­tus- ja ääntöasussa
  • Google­ta nimi. Vaik­ka sitä ei oli­si rekis­te­röi­ty muil­le, se voi olla vakiin­tu­nut johon­kin muu­hun käyttöön

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo