Huo­mioi osta­ja­per­soo­nat yri­tyk­se­si sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa ja markkinoinnissa

Ostajapersoona edustaa todellista kohderyhmääsi

Sisällysluettelo

Onnis­tu­neen sisäl­lön­tuo­tan­non ja mark­ki­noin­nin edel­ly­tys on asiak­kai­den tun­te­mi­nen. Kar­toit­ta­mal­la osta­ja­per­soo­nia voi­daan oppia ymmär­tä­mään koh­de­ryh­mien käyt­täy­ty­mis­tä ja kehit­tää esi­mer­kik­si koti­si­vu­jen sisäl­töä ja vies­tiä tehokkaammiksi.

Mikä on ostajapersoona?

Osta­ja­per­soo­na on yksin­ker­tais­te­tus­ti kuvaus yri­tyk­sen tyy­pil­li­ses­tä asiak­kaas­ta. Osta­ja­per­soo­na raken­ne­taan muun muas­sa asiak­kai­den haas­tat­te­lu­jen poh­jal­ta, jot­ta mark­ki­noin­tia ja asiak­kai­ta pal­ve­le­vaa muu­ta sisäl­töä voi­tai­siin koh­den­taa tarkemmin.

Osta­ja­per­soo­nas­sa fik­tii­vi­seen hah­moon tii­vis­tyy yri­tyk­sen todel­li­sen koh­de­ryh­män ja poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den piir­teet. Se on yleis­tys esi­mer­kik­si koh­de­ryh­män taus­ta­tie­dois­ta, tot­tu­muk­sis­ta ja ostokäyttäytymisestä.

Mik­si osta­ja­per­soo­nien luo­mi­nen on tärkeää?

Yri­tyk­sen sisäl­lön­tuo­tan­non ja mark­ki­noin­nin pitäi­si aina läh­teä liik­keel­le koh­de­ryh­män kar­toit­ta­mi­ses­ta. Näen­näi­ses­ti hyvää sisäl­töä voi­daan tuot­taa myös ilman, että tun­ne­taan koh­de­ryh­mää kovin hyvin, mut­ta tulok­sel­li­sen ja kus­tan­nus­te­hok­kaan vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin edel­ly­tys on sisäl­lön koh­den­ta­mi­nen oikeal­la yleisölle.

Osta­ja­per­soo­nien luo­mi­nen aut­taa yri­tys­tä tuot­ta­maan poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta parem­min pal­ve­le­vaa mate­ri­aa­lia. Nii­den avul­la sisäl­lös­tä teh­dään entis­tä houkuttelevampaa.

Ymmär­rys koh­de­ryh­mäs­tä aut­taa tie­tys­ti myös löy­tä­mään ja hyö­dyn­tä­mään vies­tin­näs­sä juu­ri sel­lai­sia kana­via, joi­den kaut­ta vies­ti par­hai­ten välit­tyy asiak­kail­le. Tar­kas­ti koh­den­net­tu sisäl­tö tavoit­taa kai­kis­ta poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat ja tuo lisää lii­ken­net­tä esi­mer­kik­si koti­si­vuil­le sekä tehos­taa kävi­jöi­den kon­ver­toi­tu­mis­ta asiakkaiksi.

Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että esi­mer­kik­si koti­si­vu­jen sisäl­löt todel­la puhut­te­le­vat sivuil­la vie­rai­le­vaa kävi­jää, joh­dat­ta­vat tätä eteen­päin käyt­tä­jä­po­lul­la ja tuke­vat osto­pää­tök­sen teke­mis­tä. Koh­den­net­tu­jen sisäl­tö­jen avul­la voi­daan hel­pom­min sitout­taa myös jo ole­mas­sa ole­via asiak­kai­ta tar­joa­mal­la esi­mer­kik­si blo­gis­sa ja Face­boo­kis­sa hei­tä kiin­nos­ta­vaa sisältöä.

Toden­ne­tut osta­ja­per­soo­nat aut­ta­vat myös luo­maan sisäl­töä, jon­ka avul­la yri­tys pys­tyy erot­tau­tu­maan eduk­seen kil­pai­le­vis­ta yri­tyk­sis­tä, ja sitä kaut­ta vakuut­ta­maan asiak­kaat omis­ta pal­ve­luis­taan ja tuotteistaan.

Osta­ja­per­soo­nien avul­la mark­ki­noin­ti ja sisäl­lön­tuo­tan­to toteu­tuu tot­ta kai myös kus­tan­nus­te­hok­kaam­min – aikaa ei mene huk­kaan ja resurs­sit käy­te­tään alus­ta asti yri­tys­tä aidos­ti pal­ve­le­vien mate­ri­aa­lien tuottamiseen.

Vink­ke­jä osta­ja­per­soo­nien luomiseen

Miten osta­ja­per­soo­nia sit­ten ihan käy­tän­nös­sä raken­ne­taan? Ennen sisäl­tö­jen tuo­tan­toa pitäi­si teh­dä taus­toit­ta­vaa tut­ki­mus­ta, jon­ka tulok­sis­ta raken­ne­taan fik­tii­vi­set ostajapersoonat.

On sel­vää, että esi­mer­kik­si yri­tyk­sen myy­jät ja muut asia­kas­pal­ve­li­jat tie­tä­vät pal­jon koh­de­ryh­mäs­tä, ovat­han he päi­vit­täin teke­mi­sis­sä poten­ti­aa­lis­ten ja ole­mas­sa ole­vien asiak­kai­den kans­sa. Sii­tä huo­li­mat­ta osta­ja­per­soo­nat eivät sai­si raken­tua ainoas­taan yri­tyk­sen oman näke­myk­sen varaan, vaan tut­ki­muk­sen tär­keim­pä­nä läh­tee­nä tuli­si olla nime­no­maan ole­mas­sa ole­vat asiakkaat.

Asia­kas­läh­töi­sen tie­don kerää­mi­nen onnis­tuu par­hai­ten haas­tat­te­le­mal­la osta­via asiak­kai­ta. Eri kana­vien, kuten verk­ko­ky­se­lyi­den ja puhe­li­men väli­tyk­sel­lä teh­tä­vien haas­tat­te­lu­jen lisäk­si kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös eri­lais­ten CRM-asiak­kuu­den­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mien, kuten Hubs­po­tin tar­joa­maa tie­toa ole­mas­sa ole­vis­ta asiak­kais­ta. Myös esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tic­sin ‑kal­tai­set ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lut ovat hyö­dyl­li­siä, kun kar­toi­te­taan, mitä kaut­ta osta­jat tule­vat yri­tyk­sen koti­si­vuil­le ja miten he siel­lä liikkuvat. 

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Mil­lai­sis­ta tie­dois­ta osta­ja­per­soo­nat rakentuvat?

Osta­ja­per­soo­nan raken­ta­mi­seen tar­vi­taan demo­gra­fi­sia tie­to­ja, kuten esi­mer­kik­si ikä ja maan­tie­teel­li­nen sijain­ti, mut­ta taus­ta­tie­to­jen lisäk­si on tär­ke­ää ymmär­tää koh­de­ryh­män käyt­täy­ty­mis­tä ennen “osto­mat­kaa” ja sen aika­na. Aina­kin näi­hin seu­raa­viin kysy­myk­siin oli­si hyvä etsiä vas­tauk­sia, kun luo­daan ostajapersoonia.

 

1. Ensin­nä­kin on sel­vi­tet­tä­vä, mil­lai­sia tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta asia­kas yri­tyk­sel­tä ostaa ja mil­lai­sia tar­pei­ta nii­den avul­la täyt­tää? On siis löy­det­tä­vä vas­taus sii­hen, mit­kä ovat ne syyt, jot­ka lait­ta­vat ostoai­keet alulleen.

Yhteen osta­ja­per­soo­naan ei tar­vit­se saa­da kaik­kia piir­tei­tä mah­tu­maan, ja mitä kat­ta­vam­pi vali­koi­ma eri­lai­sia pal­ve­lui­ta ja tuot­tei­ta sekä sitä myö­ten myös eri­lai­sia koh­de­ryh­miä yri­tyk­sel­lä on, sitä useam­pia osta­ja­per­soo­nia tarvitaan.

2. Toi­sek­si on sel­vi­tet­tä­vä, mil­lai­sia odo­tuk­sia ja tavoit­tei­ta asiak­kaal­la on. Halu­taan tie­tää, miten asia­kas toi­voo ja odot­taa hyö­ty­vän­sä ostosta.

3. On tär­ke­ää myös huo­mioi­da mil­lai­set asiat ovat estee­nä osta­mi­sel­le. Mit­kä asiat yri­tyk­ses­sä tai sen tuot­teis­sa ja pal­ve­luis­sa mie­ti­tyt­tä­vät? Mikä osto­pää­tök­ses­sä pelottaa?

4. Entä har­kit­see­ko asia­kas esi­mer­kik­si jon­kun toi­sen kil­pai­le­van yri­tyk­sen tuot­tei­den osta­mis­ta ja jos näin on, niin mik­si? Mil­lai­sia piir­tei­tä asia­kas arvos­taa ja mil­lai­sia asioi­ta ver­tai­lee eri yri­tys­ten tuot­tei­den välillä?

5. Arvo­kas­ta tie­toa on myös se, mitä asia­kas tie­tää yri­tyk­ses­tä ja toi­mia­las­ta ennes­tään ja mil­lais­ta lisäin­for­maa­tio­ta hän kai­pai­si. Lisäk­si myös sen ymmär­tä­mi­nen, mis­tä asia­kas etsii tie­toa osto­pää­tök­sen­sä tuek­si, on tärkeää.

Val­miit osta­ja­per­soo­nat havain­nol­lis­ta­vat, miten asiak­kai­den osto­pää­tös tyy­pil­li­ses­ti syn­tyy, mil­lai­sia asioi­ta osta­jat arvos­ta­vat ja mikä hei­tä osto­pää­tök­ses­sä askar­rut­taa. Osto­pää­tök­seen vai­kut­ta­vien asioi­den ymmär­tä­mi­nen aut­taa yri­tys­tä koh­den­ta­maan mark­ki­noin­tia ja rää­tä­löi­mään sen tuke­na ole­vaa sisäl­töä tehok­kaam­min ja tar­kem­min yri­tyk­sen koh­de­ryh­mäl­le sovel­tu­vak­si. Näin yri­tyk­sen on mah­dol­lis­ta vakuut­taa asiak­kaan­sa, sitout­taa hei­tä yri­tyk­sen pal­ve­lui­hin ja tukea osto­pää­tös­tä onnistuneesti.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo