Haku­ko­neop­ti­moin­nin ABCD

Hukkuuko sivusi ilman hakukoneoptimointia?

Sisällysluettelo

Haluat­ko paran­taa net­ti­si­vu­je­si haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä? Täs­sä artik­ke­lis­sa käym­me läpi perus­asiat, joi­den avul­la voit pis­tää sivusi haku­ko­neop­ti­moin­nin kuntoon.

A) Sel­vi­tä hakusa­nat, joil­la haluat sivu­je­si löytyvän

Haku­ko­neop­ti­moin­ti kan­nat­taa aina aloit­taa miet­ti­mäl­lä ensin, mil­lai­sil­la hakusa­noil­la sivu­jen toi­vo­taan näky­vän haku­tu­lok­sis­sa. Poh­di, mit­kä sanat kuvaa­vat par­hai­ten tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si sekä mitä ter­me­jä asiak­kaa­si käyt­tä­vät puhues­saan pal­ve­luis­ta­si. Var­sin­kin näis­tä jäl­kim­mäi­nen on tär­ke­ää, sil­lä toi­si­naan ter­meil­lä, joi­den yrit­tä­jä itse olet­taa ole­van suo­sit­tu­ja teh­dään todel­li­suu­des­sa vain hyvin vähän Google-hakuja.

Kerää kek­si­mis­tä­si haku­ter­meis­tä lis­ta kes­kei­siä avain­sa­no­ja, joi­ta voit hyö­dyn­tää sivuil­la­si. Sel­vi­tä lis­tan sanoil­le myös olen­nai­set syno­nyy­mit ja poik­kea­vat kir­joi­tusa­sut, joi­ta haki­jat saat­ta­vat käyt­tää etsies­sään tar­joa­maa­si palvelua.

Hyvä työ­ka­lu avuk­si avain­sa­no­jen sel­vit­tä­mi­seen on Googlen Keyword Plan­ner eli Avain­sa­na­suun­nit­te­li­ja. Se on Google-mark­ki­noin­tia var­ten suun­ni­tel­tu ilmai­nen työ­ka­lu, jol­la käyt­tä­jä voi muun muas­sa sel­vit­tää arvioi­ta eri­lais­ten hakusa­no­jen kuu­kausit­tai­sis­ta haku­mää­ris­tä. Avain­sa­na­suun­nit­te­li­jas­ta voi myös kat­soa ehdo­tuk­sia sopi­vik­si avainsanoiksi.

Lue lisää Avain­suun­nit­te­li­jan käy­tös­tä aihet­ta käsit­te­le­väs­tä artik­ke­lis­tam­me.

B) Tut­ki mikä yhdis­tää sivu­ja, jot­ka nouse­vat yri­tyk­sel­le­si tär­keil­lä hakusa­noil­la haku­tu­los­ten kärkeen

Kun olet löy­tä­nyt sivu­je­si kes­kei­set avain­sa­nat, tee Googles­sa haku­ja niil­lä. Kat­so mil­lai­sia sivu­ja luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten kär­ki­si­joil­ta löy­tyy ja yri­tä löy­tää niis­tä yhdis­tä­viä piir­tei­tä. Haku­tu­los­ten mai­nos­paik­ko­jen sivu­ja ei täs­sä yhtey­des­sä kan­na­ta ana­ly­soi­da, sil­lä mai­nos­paik­ko­jen sijoit­te­lu ei ole haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta kiinni.

Ovat­ko sivut esi­mer­kik­si hyvin kuva- tai video­pai­not­tei­sia, vai ovat­ko visu­aa­li­set ele­men­tit sivuo­sas­sa? Entä ovat­ko teks­ti­si­säl­löt täyn­nä pik­ku­tark­kaa fak­ta­tie­toa ja luku­ja, vai kes­ki­ty­tään­kö niis­sä luo­maan mie­li­ku­via pal­ve­luis­ta? Tois­tuu­ko eri sivuil­la saman­lai­sia visu­aa­li­sia ele­ment­te­jä, osioi­ta tai toiminnallisuuksia?

Kun tie­dät miten asiat on teh­ty niil­lä sivuil­la, joi­den kans­sa kil­pai­let haku­tu­lok­sis­sa, osaat parem­min arvioi­da, mitä seik­ko­ja sinun on tär­ke­ää huo­mioi­da omil­la sivuil­la­si. Älä kui­ten­kaan sor­ru kopioi­maan tois­ten sivu­jen rat­kai­sui­ta ja ideoi­ta, vaan käy­tä nii­tä ohje­nuo­ra­na omil­le sivuil­le­si ja tee asiat kil­pai­li­joi­ta­si paremmin.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

C) Käy­tä olen­nai­sia avain­sa­no­ja sisäl­löis­sä, sekä meta- ja kuvatiedoissa

Hyvät sisäl­löt ovat haku­ko­neop­ti­moin­nin kriit­ti­sin osa. Net­ti­si­vuil­le täy­tyy tuot­taa laa­du­kas­ta teks­ti­si­säl­töä, joka vakuut­taa sekä kävi­jät että haku­ko­nei­den algo­rit­mit. Googlen haku­ko­neal­go­rit­mi koos­tuu noin 200 muut­tu­jas­ta, joi­den perus­teel­la Google jär­jes­tää käyt­tä­jäl­le tar­jot­ta­vat haku­tu­lok­set. Olen­nais­ta sisäl­löis­sä on kes­keis­ten avain­sa­no­jen oikea käyttö.

Avain­sa­no­ja ja nii­den syno­nyy­me­jä on tär­ke­ää käyt­tää sivu­jen otsi­kois­sa, väliot­si­kois­sa ja muus­sa teks­tis­sä, jot­ta haku­ko­neil­le ja käyt­tä­jil­le on sel­vää, mis­tä sivuil­la ker­ro­taan. Avain­sa­no­ja kan­nat­taa käyt­tää teks­tis­sä useas­ti, mut­ta ei niin pal­jon, että sen luku­ko­ke­mus kärsii.

Satun­nai­ses­ti täy­teen samaa avain­sa­naa vil­jel­ty teks­ti ei vakuu­ta ketään eikä innos­ta kävi­jää jää­mään sivuil­le. Tämä huo­non­taa sivu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä, sil­lä haku­ko­neet huo­mioi­vat kävi­jöi­den sivuil­la viet­tä­män ajan.

Olen­nai­sia avain­sa­no­ja on tär­ke­ää käyt­tää sivun metaot­si­kos­sa ja meta­ku­vauk­ses­sa, jot­ka voi­vat näkyä sivun nimen ja osoit­teen yhtey­des­sä haku­tu­los­si­vul­la. Hyvä meta­ku­vaus kiteyt­tää haku­ko­neen käyt­tä­jil­le ja hakual­go­rit­meil­le mitä sivu käsittelee.

Haku­ko­nei­ta var­ten avain­sa­no­ja kan­nat­taa käyt­tää sivun kuvien nimis­sä ja vaih­toeh­toi­ses­sa teks­tis­sä (alt-teks­ti), joka ker­too kuvia huo­nos­ti ymmär­tä­väl­le haku­ko­neel­le mitä kuvas­sa on.

Kai­kil­le tär­keim­mil­le avain­sa­noil­le ja nii­den syno­nyy­meil­le on hyvä luo­da oma ala­si­vun­sa, jot­ta avain­sa­na voi­daan lait­taa näky­väs­ti sivun pää­ot­sik­koon ja URL-osoit­tee­seen. Haku­ko­nei­den on hel­pom­pi löy­tää sivu, jos se vai­kut­taa ker­to­van kat­ta­vas­ti yhdes­tä tie­tys­tä aihees­ta. Tämä on hyvä myös sivu­jen Google-mai­non­taa aja­tel­len, sil­lä näin sivu­jen mai­nos­kam­pan­ja saa toden­nä­köi­sem­min kor­keat laa­tu­pis­teet ja näin ollen pie­nem­mät klikkaushinnat.

Näin olem­me hyö­dyn­tä­neet avain­sa­no­ja omal­la sisällöntuotantosivullamme.

D) Han­ki sivul­le­si lin­ki­tyk­siä muil­ta sivustoilta

On tär­ke­ää, että saat sivuil­le­si mah­dol­li­sim­man pal­jon lin­ki­tyk­siä kor­kean auk­to­ri­tee­tin (eli suo­si­tuil­ta ja hyvä­mai­nei­sil­ta) sivus­toil­ta. Sivuil­le­si ohja­tut lin­kit (backlin­kit) toi­mi­vat erään­lai­si­na suo­si­tuk­si­na, jot­ka ker­to­vat haku­ko­neil­le, että muut koke­vat sivusi sisäl­lön hyö­dyl­li­sek­si. Sik­si backlink­kien kerää­mi­nen on kes­kei­nen osa hakukoneoptimointia.

Lin­ki­tyk­siä sivuil­le kan­nat­taa yrit­tää hank­kia kir­joit­ta­mal­la sään­nöl­li­ses­ti kiin­nos­ta­vaa ja hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä, joi­ta luki­jat halua­vat jakaa esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median tileil­lään tai omil­la sivuil­laan. Usein tämä on kui­ten­kin hel­pom­min sanot­tu kuin teh­ty, eikä monil­la pie­nil­lä yri­tyk­sil­lä ole ajal­li­sia resurs­se­ja tuot­taa sään­nöl­li­ses­ti uut­ta sisäl­töä net­ti­si­vuil­leen.

Voit luo­da backlink­ke­jä sivul­le­si myös itse. Mai­nioi­ta paik­ko­ja tähän ovat esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si sosi­aa­li­sen median kana­vat. Yri­tys voi hel­pos­ti lisä­tä some­pro­fii­lei­hin­sa backlin­kin koti­si­vuil­leen ja lin­kit­tää sivuil­leen some­päi­vi­tyk­sis­sään. Yri­tyk­sen kan­nat­taa olla somes­sa läs­nä ja aktii­vi­nen kai­kis­sa niis­sä some­pal­ve­luis­sa, joi­ta sen koh­de­ryh­mä käyt­tää. Somen kaut­ta yri­tys voi hel­pos­ti levit­tää sisäl­töä poten­ti­aa­li­sil­le asiakkaille.

Yri­tys kan­nat­taa lisäk­si lisä­tä tär­keim­piin lis­taus­pal­ve­lui­hin sen toi­mia­lan mukaan. Esi­mer­kik­si Tri­pAd­vi­so­rin ja Yel­pin kal­tai­set lis­taus­pal­ve­lut ovat luo­tet­tu­ja ja hyvin suo­sit­tu­ja kan­sain­vä­li­ses­ti, ja nii­den kaut­ta saa hel­pos­ti luo­tua kor­kean auk­to­ri­tee­tin backlin­kin. Monet käyt­tä­jät saat­ta­vat etsiä vaik­ka­pa sopi­vaa ravin­to­laa Tri­pAd­vi­so­ris­ta tai majoi­tus­paik­kaa hotels.comista.

Voit lukea lisää backlin­kien hank­ki­mi­ses­ta aihet­ta käsit­te­le­väs­tä artik­ke­lis­tam­me.

Näil­lä ohjeil­la pää­set jo hyvään vauh­tiin sivu­je­si haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa! Tutus­tu artik­ke­liim­me Haku­ko­neop­ti­moin­ti Googles­sa — 205 Vai­kut­ta­vaa Teki­jää ja lue lisää hakukoneoptimoinnista.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo