Face­book-mai­non­ta – Mik­si se kan­nat­taa?

Facebook-mainonta

Sisällysluettelo

Face­boo­kis­sa mai­nos­ta­mi­nen on teho­kas kei­no lisä­tä yri­tyk­sen näky­vyyt­tä, hou­ku­tel­la uusia asiak­kai­ta ja kas­vat­taa myyn­tiä. Lue artik­ke­lis­tam­me, mik­si sinun­kin kan­nat­tai­si kokeil­la Face­book-mai­non­taa.

Mai­nos­paik­ka, joka tavoit­taa suu­ren ylei­sön

Face­boo­kia käyt­tää päi­vit­täin mil­tei 1,5 mil­jar­dia ihmis­tä ympä­ri maa­il­man, ja Suo­mes­sa­kin Face­book tavoit­taa edel­leen 2,9 mil­joo­naa ihmis­tä. Suu­ren kat­ta­vuu­ten­sa vuok­si Face­book on hyvin suo­sit­tu myös main­osa­lus­ta­na.

Jo vuon­na 2016 Face­book-mai­non­taan käy­tet­tiin Suo­mes­sa 41,3 mil­joo­naa euroa, joka oli hui­ma 29,9 pro­sen­tin kas­vu edel­lis­vuo­des­ta. Face­boo­kia ovat innos­tu­neet käyt­tä­mään mai­nos­ta­mi­seen niin suu­ret kuin pie­net­kin yri­tyk­set.

Miten Face­book-mai­non­ta toi­mii?

Face­boo­kis­sa voi mai­nos­taa joko taval­li­sia Face­book-pos­tauk­sia tai luo­da eril­li­siä Face­book-mai­nok­sia. Valit­ta­va­na on usei­ta eri mai­nos­tyyp­pe­jä, joi­den jou­kos­ta mai­nos­ta­jat pys­ty­vät poi­mi­maan tyy­lin, jon­ka arve­le­vat par­hai­ten sovel­tu­van kul­loi­sel­le­kin koh­de­ryh­mäl­le tai mai­nos­tet­ta­val­le tuot­teel­le.

Mai­nok­sen muo­dok­si voi vali­ta esi­mer­kik­si mai­nos­vi­deon tai yksin­ker­tai­sen kuva­mai­nok­sen. Suo­sit­tu­ja mai­nos­tyyp­pe­jä ovat myös usei­ta tuot­tei­ta esit­te­le­vät kokoel­ma­mai­nok­set sekä karusel­li­mai­nok­set, joi­hin voi lisä­tä jopa 10 eril­lis­tä kuvaa tai video­ta.

Mai­nok­sen muo­to kan­nat­taa vali­ta aina sen mukaan, mil­lä mai­nos­tyy­pil­lä toden­nä­köi­sim­min saa­daan koh­de­ryh­mä teke­mään mai­nok­sel­la tavoi­tel­ta­va asia, kuten uutis­kir­jeen tai tuot­teen tilaa­mi­nen.

Teho­kas koh­dis­ta­mi­nen

Face­book-mai­nos­ten suu­rim­pia etu­ja ovat nii­den erin­omai­set koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suu­det. Face­book on kerän­nyt käyt­tä­jis­tään huo­mat­ta­van mää­rän infor­maa­tio­ta, jon­ka avul­la se pys­tyy koh­den­ta­maan mai­nok­si­aan hyvin­kin tar­kas­ti.

Kun Face­book-mai­nos­kam­pan­jan koh­den­ta­mi­nen teh­dään hyvin, mai­nok­sia näy­te­tään vain käyt­tä­jil­le, jot­ka oli­si­vat niis­tä toden­nä­köi­sim­min kiin­nos­tu­nei­ta. Näin mai­nok­sil­le saa­daan kor­keam­pi klik­kaus­pro­sent­ti, ja mai­nos­ten saa­mat klik­kauk­set joh­ta­vat hel­pom­min kon­ver­sioon.

Face­book-mai­nok­sia voi koh­dis­taa usei­den eri kri­tee­rien mukaan. Täs­sä niis­tä tär­keim­piä:

  • Sijain­ti: Mai­nos­bud­jet­ti­si kan­nat­taa käyt­tää sil­lä maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la, mis­sä poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaa­si ovat. Mai­nok­set voi­daan esi­mer­kik­si lait­taa näky­mään vain tie­tys­sä kau­pun­gis­sa tai tie­tyl­lä kilo­met­ri­sä­teel­lä yri­tyk­ses­tä­si.
  • Ikä: Mai­nos­ten näky­vyyt­tä voi­daan mää­rit­tää myös koh­de­ryh­män iän perus­teel­la. Jos esi­mer­kik­si kaik­ki asiak­kaa­si ovat yli 60-vuo­tiai­ta, mai­nok­sia ei ole jär­keä näyt­tää sitä nuo­rem­mil­le.
  • Eri­lai­set demo­gra­fi­set tie­dot: Face­book antaa koh­den­taa mai­nok­sia muun muas­sa käyt­tä­jien pari­suh­des­ta­tuk­sen, elä­män­ta­pah­tu­mien, suku­puo­len, työ­ni­mik­kei­den, toi­mia­lan tai kou­lu­tuk­sen perus­teel­la. Näin voit vält­tyä vahin­gos­sa mai­nos­ta­mas­ta vaik­ka­pa sink­ku­ris­tei­lyä per­heel­li­sil­le tai vau­va­joo­gaa lap­set­to­mil­le.
  • Kiin­nos­tuk­sen koh­teet: Mai­nok­set on tär­ke­ää pyr­kiä näyt­tä­mään vain ihmi­sil­le, joi­ta mai­nos­tet­ta­va tuo­te tai pal­ve­lu voi­si oikeas­ti kiin­nos­taa. Kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin perus­tu­va koh­den­nus antaa sii­hen hyvät mah­dol­li­suu­det ja on käte­vä kei­no var­sin­kin sel­lai­sen ylei­sön tavoit­ta­mi­seen, joka ei vie­lä tie­dä yri­tyk­ses­tä­si.

Hyvä Face­book-mai­nos van­git­see ylei­sön huo­mion

Ihmis­ten sela­tes­sa Face­boo­kin uutis­vir­taa ja lukies­sa hei­tä kiin­nos­ta­via päi­vi­tyk­siä, he voi­vat vapaas­ti hypä­tä vas­taan­tu­le­vien mai­nos­ten yli. Face­book-mai­non­ta ei siis kes­key­tä ihmis­ten net­ti­se­lai­lua samal­la taval­la kuin esi­mer­kik­si You­tu­be-mai­nok­set. Face­boo­kis­sa mai­nos­ta­jan täy­tyy­kin onnis­tua kiin­nit­tä­mään koh­dey­lei­sön­sä huo­mio, ja antaa heil­le syy kli­ka­ta mai­nos­ta.

Mai­nos­ta kan­nat­taa läh­teä raken­ta­maan sen poh­jal­ta, mitä mai­nos­tet­ta­va tuo­te tai pal­ve­lu tar­jo­aa asiak­kaal­le: mikä on se asiak­kaan ongel­ma tai tar­ve, jon­ka mai­nos­ta­ja rat­kai­see. Tämä arvo­lu­paus pitää saa­da tii­vis­tet­tyä mah­dol­li­sim­man yti­mek­kää­seen ja iske­vään mai­nos­teks­tiin, joka hou­kut­te­lee luki­jan tule­maan mai­nos­tet­ta­val­le sivul­le.

Hyvä kuva on vält­tä­mä­tön toi­mi­vas­sa Face­book-mai­nok­ses­sa. Kuvan pitää saa­da Face­boo­kin uutis­vir­taa selaa­va käyt­tä­jä pysäh­ty­mään ja teh­dä häneen mai­nos­ta­jan halua­ma vai­ku­tus.

Kun mai­nok­sen teks­ti ja kuva tuke­vat toi­si­aan ja välit­tä­vät mai­nos­ta­jan halua­maa sano­maa, las­keu­tu­mis­si­vul­le voi­daan saa­da ohjat­tua poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta erit­täin kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

Face­book-mai­nok­sen kuva voi näyt­tää esi­mer­kik­si täl­tä:

 

Facebook-mainos

 

Tes­tauk­sel­la mai­nok­sis­ta saa yhä tehok­kaam­pia

Face­book-mai­nok­sis­ta pys­tyy sään­nöl­li­sel­lä seu­ran­nal­la ja päi­vit­tä­mi­sel­lä kehit­tää jat­ku­vas­ti tehok­kaam­pia. Mai­nos­ta­ja voi kokeil­la eri­lai­sia mai­nos­tyyp­pe­jä, kuvia, mai­nos­teks­te­jä ja koh­den­nuk­sia ja kat­soa mikä toi­mii par­hai­ten. Poi­mi­mal­la aina tes­tat­tu­jen mai­nos­ten tehok­kaim­mat piir­teet niis­tä saa kehi­tet­tyä yhä parem­pia.

Jos esi­mer­kik­si huo­maat, ettei kukaan tie­tys­tä demo­gra­fi­ses­ta ryh­mäs­tä klik­kaa mai­nok­sia­si, voit kokeil­la teh­dä erik­seen kysei­sel­le ryh­mäl­le täy­sin eri­lai­sen mai­nok­sen ja kat­soa toi­mii­ko se parem­min. Myös tehot­to­mik­si osoit­tau­tu­neet mai­nok­set anta­vat mai­nos­ta­jal­le arvo­kas­ta tie­toa, jon­ka perus­teel­la mai­nok­sia voi kehit­tää.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

Mitä tar­vit­sen Face­book-mai­non­taan?

Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen on help­poa, tar­vit­set vain hen­ki­lö­koh­tai­sen Face­book-pro­fii­lin, jon­ka avul­la luot yri­tyk­sel­le­si Face­book-sivun ja mai­nos­ti­lin.

Voit luo­da yri­tyk­se­si Face­book-sivun joko perin­tei­sel­lä taval­la, joka on hie­man yksin­ker­tai­sem­pi, tai käyt­tä­mäl­lä Face­book Busi­ness Mana­ge­ria. Busi­ness Mana­ge­ria kan­nat­taa käyt­tää var­sin­kin sil­loin, jos useam­man käyt­tä­jän on tar­koi­tus päi­vit­tää yri­tyk­se­si Face­book-sivua. Busi­ness Mana­ger myös hel­pot­taa Face­book-mai­nos­ten hal­lin­noi­mis­ta.

Yri­tyk­sen Face­book-mai­nos­ti­li ava­taan heti, kun yri­tys luo ensim­mäi­sen Face­book-mai­nok­sen­sa. Jos käy­tät yri­tyk­sen Face­book-sivun hal­lin­noi­mi­seen Busi­ness Mana­ge­ria, voit joko lisä­tä ole­mas­sa ole­van mai­nos­ti­lin Busi­ness Mana­ge­rii­si tai luo­da koko­naan uuden mai­nos­ti­lin.

Eikö oma aika­si rii­tä mai­non­taan?

Tun­tuu­ko, ettei aika­si vain ker­ta­kaik­ki­aan rii­tä mai­nos­kam­pan­jan luo­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen, tai käyt­täi­sit­kö vaan mie­luum­min aika­si omaan ydin­osaa­mi­see­si? Voit myös jät­tää Face­book-mai­non­nan suun­nit­te­lun ja toteu­tuk­sen ammat­ti­lai­sen har­teil­le.

Ota yhteyt­tä nume­roon 050 4093118 tai lähe­tä mai­lia osoit­tee­seen markkinointi@helpotdemo.fi, niin me ker­rom­me miten voim­me aut­taa!

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valin­taan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esil­le.

Lue lisää »

Sisällysluettelo