Ethän tee näi­tä 13 yleis­tä mokaa nettisivuillasi?

Rumat-kotisivut

Sisällysluettelo

Net­ti­si­vu­jen teke­mi­seen liit­tyy monia suden­kuop­pia, joi­den kans­sa ammat­ti­lai­nen­kin saa olla tark­ka­na – tee se itse ‑mie­his­tä puhu­mat­ta­kaan. Kasa­sim­me lis­tan ylei­sis­tä mokis­ta, joi­hin monet sor­tu­vat nettisivuillaan.

1. Lay­out levällään

Saa­vut uudel­le sivus­tol­le, ja huo­maat heti jou­tu­nee­si totaa­li­sen kaa­ok­sen kes­kel­le. Näyt­tää sil­tä kuin jokin futu­ris­ti­nen digi­rä­jäh­de oli­si leväyt­tä­nyt sivun ele­men­tit seka­mels­kak­si ympä­ri ruu­tua. Yri­tät het­ken aikaa löy­tää jotain tolk­kua sot­kun kes­kel­tä, mut­ta jou­dut lopul­ta totea­maan ura­kan mahdottomaksi.

Sivus­ton lay­out mää­rit­tää sen, miten teks­ti ja kuvat muo­dos­ta­vat yhdes­sä sel­keän ja hyvän­nä­köi­sen koko­nai­suu­den. Keh­no lay­out on teho­kas kei­no kar­kot­taa vie­rai­li­joi­ta. Kävi­jät eivät kau­aa viih­dy net­ti­si­vuil­la, joil­le sisäl­löt on sijoi­tel­tu aivan sekai­sin tai som­mi­tel­tu niin ahtaas­ti, ettei siel­tä löy­dä mitään.

2. Navi­goin­nis­ta ei saa selkoa

Yri­tät siir­tyä etusi­vul­ta tutus­tu­maan yri­tyk­sen pal­ve­lu­va­li­koi­maan, mut­ta vali­kot eivät tun­nu nou­dat­ta­van mitään ihmis­jär­jel­lä ymmär­ret­tä­vää logiik­kaa. Navi­goin­ti on niin vai­ke­aa, että ehdit vahin­gos­sa käy­dä kym­me­nel­lä vää­räl­lä sivul­la, ennen kuin huo­maat jos­sain välis­sä pää­ty­nee­si koko­naan eri sivustolle.

Navi­goin­nin toi­mi­vuus on yksi verk­ko­si­vu­jen perus­e­del­ly­tyk­sis­tä. Kävi­jöi­den täy­tyy pys­tyä suun­nis­ta­maan halua­mal­leen sivul­le, jou­tu­mat­ta pen­ko­maan läpi koko sivus­toa­si. Navi­goin­ti­palk­kia ei saa änkeä lii­an täy­teen link­ki­vaih­toeh­to­ja, vaan sii­tä pitää hel­pos­ti löy­tyä lin­kit tär­keim­mil­le ala­si­vuil­le. Jos ala­si­vu­ja on pal­jon, link­ke­jä voi lait­taa pudo­tus­va­lik­ko­jen taakse.

3. Epä­mää­räi­set linkit

Tapel­les­sa­si sivus­ton kel­vot­to­man navi­goin­nin kans­sa tör­määt mys­ti­ses­ti nimet­tyi­hin link­kei­hin, jois­ta on mah­do­ton­ta pää­tel­lä, mihin ne joh­ta­vat. Uskal­tau­dut tes­taa­maan tois­ta lin­keis­tä, ja tup­sah­dat vie­mä­ri­su­kel­lus­pal­ve­lui­ta esit­te­le­väl­le sivul­le, jon­ka otsik­ko on “Osta nyt!!!” ja osoi­te www.esimerkkiyritys.fi/129854/superhalvat-hinnat.

Jos sivus­ton eri sivut on nimet­ty epä­mää­räi­ses­ti eivät­kä nii­den verk­ko-osoit­teet ker­ro niis­tä mitään, eivät sivu­ja löy­dä sen enem­pää käyt­tä­jät kuin Google­kaan. Käy­tä sivus­tol­la­si osoit­tei­ta, jois­ta käy heti ilmi, mitä sivu käsit­te­lee. Parem­pi verk­ko-osoi­te kuvit­teel­li­sen esi­merk­kim­me vie­mä­ri­su­kel­lus­pal­ve­lu-sivul­le oli­si ollut www.esimerkkiyritys.fi/viemärisukellus-palvelut.

4. Haku­ko­neop­ti­moin­ti hakusessa

Yri­tät Googla­ta tie­si takai­sin sivus­tol­le, jon­ka muis­tat tar­joa­van tar­vit­se­maa­si pal­ve­lua. Muis­tat hämä­räs­ti, että sivun osoi­te oli mie­leen­pai­nu­van käyt­tä­jäys­tä­väl­li­ses­ti tyy­lil­tään jota­kuin­kin “yritys.fi/B04349fk2k” tai mah­dol­li­ses­ti “firma.fi/93Jaa12345”, mut­ta et hok­san­nut ottaa osoi­tet­ta tal­teen. Kokei­let hakea kai­kil­la mah­dol­li­sil­la ja mah­dot­to­mil­la hakusa­noil­la, mut­ta haku­ko­ne ei tun­nu tie­dos­ta­van sivus­ton ole­mas­sao­loa lainkaan.

Haku­ko­neet halua­vat tar­jo­ta haki­jal­le sivu­ja, joi­den sisäl­lön ne arve­le­vat mah­dol­li­sim­man hyvin vas­taa­van sitä, mitä haki­ja halu­aa. Google muun muas­sa etsii sivu­jen sisäl­löis­tä, otsi­kois­ta ja verk­ko-osoit­teis­ta haki­jan käyt­tä­miä hakusa­no­ja löy­tääk­seen osu­vim­mat sivut. Käy­tä sivuil­la­si nii­tä avain­sa­no­ja, joil­la haluat haku­tu­lok­sis­sa kil­pail­la, tai sivus­to­si ohi­te­taan surutta.

5. Sisäl­töi­hin ei ole panos­tet­tu tarpeeksi

Koi­tat epä­toi­voi­ses­ti kah­la­ta loput­to­mal­ta tun­tu­vien teks­ti­mas­so­jen läpi. Rivit seu­raa­vat tois­taan ja kaik­ki sanat näyt­tä­vät sekoit­tu­van toi­siin­sa. Teks­ti on kir­joi­tet­tu niin tyl­säs­ti, että olet ehti­nyt tor­kah­taa kah­des­ti ennen kuin olet edes sivun puo­li­vä­lis­sä. Sinul­la ei ole har­main­ta aavis­tus­ta, mis­tä sivul­la yri­te­tään ker­toa, ja alat epäil­lä mah­toi­ko olla sisäl­tö­jen kirjoittajallakaan.

Kukaan ei jak­sa lukea teks­ti­si­säl­tö­jä­si, jos ne on änget­ty sivul­le yhte­nä pit­kä­nä pöt­kö­nä tai kir­joi­tet­tu miten sat­tuu. Huo­nos­ti kir­joi­te­tut ja jäsen­nel­lyt sisäl­löt anta­vat yri­tyk­ses­tä­si hyvin epä­pä­te­vän kuvan, var­sin­kin jos teks­ti vili­see kirjoitusvirheitä.

Kukaan tus­kin jak­saa lukea sisäl­tö­jä­si, jos ne on ase­tel­tu sivul­le näin:

 

Huonot-kotisivut-huono-sisältö

 

6. Visu­aa­li­nen puo­li toteu­tet­tu kehnosti

Sivus­ton kuvat ovat niin huo­no­laa­tui­sia, että nos­tal­gi­sin tun­tein alat muis­tel­la net­ti­si­vu­ja kau­kai­sel­ta 90-luvul­ta. Olet oikeas­taan var­sin vai­kut­tu­nut, että sivus­ton teki­jä on mitä ilmei­sim­min onnis­tu­nut koko­naan sivuut­ta­maan yli kah­den vuo­si­kym­me­nen tek­no­lo­gi­sen kehityksen.

Kävi­jät eivät saa kovin hyvää käsi­tys­tä yri­tyk­ses­tä­si, jos koti­si­vu­je­si kuvat ovat pelk­kää rumaa pik­se­li­mös­söä tai eivät lain­kaan vas­taa sitä mie­li­ku­vaa, jota sivuil­la halu­taan välit­tää. Kuvat ovat teho­kas tapa luo­da posi­tii­vi­nen mie­li­ku­va yri­tyk­ses­tä, joten nii­hin kan­nat­taa myös panostaa.

7. Per­soo­nat­to­mat sivut

Sivuil­la on 5000 sanaa teks­tiä ja 100 kuvaa, eikä niis­tä yksi­kään tun­nu ker­to­van yri­tyk­ses­tä mitään oikeas­ti kiin­nos­ta­vaa. Et löy­dä koko sivus­tol­ta mitään per­soo­nal­lis­ta, mikä joten­kin erot­tai­si yri­tyk­sen kym­me­nis­tä muis­ta saman alan toimijoista.

Yri­tyk­sen koti­si­vut ovat lois­ta­va paik­ka esi­tel­lä yri­tyk­sen per­soo­naa ja erot­tua eduk­seen. Poten­ti­aa­lia ei kan­na­ta haas­ka­ta teke­mäl­lä täy­sin haju­ton­ta ja mau­ton­ta koko­nai­suut­ta, joka ei hou­ku­ta ketään. Roh­keas­ti oman­lai­sen­sa yri­tys on pal­jon kiin­nos­ta­vam­pi kuin sel­lai­nen, joka huk­kuu har­maa­seen massaan.

Sivu­jen ei tar­vit­se miel­lyt­tää jokais­ta niil­lä kävi­jää, kun­han ne vetoa­vat yri­tyk­sen kohderyhmään.

8. Sivut eivät skaa­lau­du responsiivisesti

Suun­taat jon­kin kiin­nos­ta­van yri­tyk­sen koti­si­vuil­le, mut­ta läp­pä­ri­si pie­nel­lä näy­töl­lä sivue­le­men­tit aset­tu­vat ruu­dul­le aivan vää­rin. Jou­dut vie­rit­tä­mään ruu­tua sivusuun­nas­sa voi­dak­se­si edes lukea teks­ti­ri­vin lop­puun. Kän­ny­käl­lä sivut toi­mi­vat vie­lä huo­nom­min – kuvat mene­vät teks­tin pääl­le, jou­dut zoo­maa­maan saa­dak­se­si fon­tis­ta mitään sel­vää ja vali­kot eivät toi­mi lainkaan.

Nyky­ään yli puo­let net­ti­se­lauk­ses­ta teh­dään mobii­li­lait­teil­la, joten sivus­to­jen on olta­va mobii­liys­tä­väl­li­siä. Esi­mer­kik­si kun lisäät uut­ta sisäl­töä koti­si­vuil­le­si, kan­nat­taa aina tar­kis­taa, että se näyt­tää hyväl­tä myös mobiilissa.

9. Sivus­to on hidas ja toi­mii miten sattuu

Sivus­to latau­tuu eta­nan vauh­dil­la. Puo­len minuu­tin odot­te­lun jäl­keen etusi­vu vai­vau­tuu vih­doin latau­tu­maan lop­puun asti, mut­ta saat huo­ma­ta, että puo­let lin­keis­tä ja kuvis­ta on jää­nyt jon­ne­kin mat­kan varrelle.

Net­ti­si­vu­jen hyvään käy­tet­tä­vyy­teen kuu­luu se, että sivut toi­mi­vat luo­tet­ta­vas­ti ja latau­tu­vat nopeas­ti. Sivus­to pitää tek­ni­ses­ti toteut­taa ja pitää ajan­ta­sal­la niin, että sivut eivät ole lii­an ras­kaat lada­ta. Sivuil­la ei kan­na­ta esi­mer­kik­si käyt­tää monen mega­ta­vun kokoi­sia kuvia, val­ta­via video­tie­dos­to­ja tai van­hen­tu­nei­ta tee­mo­ja tai lisäosiä.

10. Tur­ha kikkailu

Kun saa­vut yri­tyk­sen koti­si­vuil­le, “ren­tout­ta­va” taus­ta­musiik­ki tai itses­tään käyn­nis­ty­vä ääne­käs video toi­vot­taa sinut ter­ve­tul­leek­si niin että koko toi­mis­to rai­kaa. Paniik­ki iskee, ja hiki­pi­sa­roi­den koho­tes­sa otsal­le­si alat etsiä stop-nappulaa.

Sivuil­le ei kan­na­ta lisä­tä ääni­rai­to­ja, videoi­ta tai moni­mut­kai­sia visu­aa­li­sia ele­ment­te­jä vain sik­si, että ne tun­tu­vat yhden ihmi­sen mie­les­tä kivoil­ta. Jos uudet sivue­le­men­tit eivät tuo mitään aitoa lisä­ar­voa, ne vain tur­haan hidas­ta­vat sivua ja häi­rit­se­vät käyt­tä­jää. Älä ase­ta videoi­den ääni­rai­to­ja käyn­nis­ty­mään auto­maat­ti­ses­ti, vaan anna kävi­jän itse päät­tää, halu­aa­ko lait­taa äänet päälle.

11. Kävi­jää ei kan­nus­te­ta toimimaan

Mikään yri­tyk­sen sivuil­la ei edes yri­tä innos­taa kävi­jöi­tä osta­maan mitään, otta­maan yhteyt­tä tai edes jät­tä­mään yhteys­tie­to­jaan. Alat ihme­tel­lä, luot­taa­ko yri­tys myyn­ti­työs­sään sivu­jen­sa sijaan pai­kal­lis­leh­des­sä mai­nos­ta­mi­seen tai lähi­kau­pan ilmoitustauluun.

Yri­tyk­sen koti­si­vuis­ta ei ole val­ta­vas­ti iloa, jos kävi­jät läh­te­vät pois palaa­mat­ta kos­kaan, eikä hei­hin saa­da enää min­kään­lais­ta yhteyt­tä. On tär­ke­ää, että vie­rai­li­joi­ta myös kan­nus­te­taan toi­mi­maan. Toi­min­ta­ke­ho­tus tai Call-to-action voi esi­mer­kik­si kan­nus­taa kävi­jää tilaa­maan uutis­kir­jeen, pyy­tä­mään hin­ta-arvio­ta tai hyö­dyn­tä­mään erikoistarjousta.

Toi­min­ta­ke­ho­tuk­set paran­ta­vat toden­nä­köi­syyt­tä, että sivuil­la kävi­jäs­tä voi­daan saa­da myös asiakas.

12. Yhteys­tie­dot hukassa

Sivus­to näyt­tää kyl­lä oikein hie­nol­ta ja tek­ni­ses­ti kaik­ki on toteu­tet­tu erin­omai­ses­ti. Sisäl­löt ovat todel­la vakuut­ta­vat, ja toi­min­ta­ke­ho­tus niin innos­ta­va, että olet kiin­nos­tu­nut teke­mään tilauk­sen. Vali­tet­ta­vas­ti et vain löy­dä yri­tyk­sen yhteys­tie­to­ja mistään.

Yhtey­de­no­tos­ta täy­tyy teh­dä mah­dol­li­sim­man help­poa, jot­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaat eivät tur­hau­du. Yhteys­tie­to­jen tulee olla hel­pos­ti saa­ta­vil­la ja niis­tä pitää löy­tyä kaik­ki tar­peel­li­set tie­dot kuten yri­tyk­sen viral­li­nen nimi sekä Y‑tunnus. Tär­kei­den yri­tys­tie­to­jen puut­tu­mi­nen voi antaa yri­tyk­ses­tä hyvin epäi­lyt­tä­vän kuvan.

Myös yhtey­den­ot­to­lo­mak­keis­ta kan­nat­taa teh­dä yksin­ker­tai­sia ja help­po­käyt­töi­siä. Kävi­jää ei lii­em­min innos­ta ottaa yhteyt­tä yri­tyk­seen, jos sii­tä on teh­ty lii­an työlästä.

13. Sivua ei seu­ra­ta analytiikalla

Mui­den vahin­gois­ta vii­sas­tu­nee­na olet luo­nut omal­le yri­tyk­sel­le­si koti­si­vut, joil­la uskot vält­tä­nee­si kaik­ki nämä ongel­mat. Tyy­ty­väi­se­nä jäät odot­te­le­maan, että uusia asiak­kai­ta alkaa vir­ra­ta sisään ovis­ta ja ikku­nois­ta. Vali­tet­ta­vas­ti saat odo­tel­la pit­kään, sil­lä olet autu­aan tie­tä­mä­tön miten kävi­jät oikeas­ti sivui­hi­si reagoivat.

Sivu­jen lii­ken­net­tä kan­nat­taa seu­ra­ta ana­ly­tii­kan avul­la, jot­ta tie­dät mikä kiin­nos­taa käyt­tä­jiä ja mikä ei. Esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tic­sin avul­la pys­tyt kat­so­maan mis­tä kävi­jät ovat sivuil­le­si tul­leet ja miten he siel­lä liik­ku­vat. Näin pys­tyt oppi­maan sii­tä, miten kävi­jät sivus­tol­la toi­mi­vat ja paran­ta­maan sivujasi.

Luki­joi­den ehdotuksia

Luki­jam­me innos­tui­vat ker­to­maan omia koke­muk­si­aan net­ti­si­vuil­ta löy­tä­mis­tään ongel­mis­ta. Lis­ta­sim­me nii­tä tähän:

  • Sivus­to ei toi­mi näkö­vam­mais­ten käyt­tä­mil­lä ruu­dun­lu­kuoh­jel­mil­la, kos­ka esi­mer­kik­si sivu­jen kuvis­ta puut­tuu tär­kei­tä metatietoja.
  • Sivuil­la ei ole SSL-ser­ti­fi­kaat­tia. Jat­kos­sa vält­tä­mä­tön SSL-salaus on var­sin­kin van­hem­mil­ta net­ti­si­vuil­ta hel­pos­ti unoh­tu­nut. SSL-ser­ti­fi­kaa­teis­ta voit lukea lisää aihet­ta käsit­te­le­väs­tä blo­giar­tik­ke­lis­tam­me.
  • Sivus­tol­la on käy­tös­sä haku­toi­min­to, joka ei löy­dä sivuil­ta mitään. Jos kävi­jät löy­tä­vät sivuil­ta etsi­män­sä hel­pom­min Googlen kaut­ta, on sivu­jen sisäi­nen haku­toi­min­to var­sin turha.
  • Koti­si­vui­hin ei ole jak­set­tu lain­kaan panos­taa, vaan niil­tä löy­tyy vain keho­tus siir­tyä yri­tyk­sen Facebook-sivulle.

Haluat­ko vält­tää nämä ylei­set kom­pas­tus­ki­vet hel­pos­ti? Lataa Koti­si­vu­jen osta­jan opas pie­ny­rit­tä­jäl­le ilmai­sek­si alla ole­vas­ta lin­kis­tä. Voit myös samal­la liit­tyä säh­kö­pos­ti­lis­tal­lem­me, niin saat jat­kos­sa tuo­reet vin­kit sähköpostiisi.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo