Ele­men­tor vs. Divi

Elementor vai Divi

Sisällysluettelo

Hel­poil­la koti­si­vuil­la tyy­lik­käät koti­si­vut raken­net­tiin pit­kään suo­si­tul­la Divi ‑page buil­de­ril­lä, mut­ta lop­pu­ke­säs­tä visu­aa­li­sek­si raken­ta­jak­si vaih­tui Ele­men­tor. Mik­si näin? Täs­sä artik­ke­lis­sa ver­tail­laan kah­den suo­si­tuim­man “page buil­de­rin” eli sivun­ra­ken­ta­jan eroavaisuuksia. 

Mikä on page buil­der 

Page buil­der eli sivun raken­ta­ja on lisä­osa, jon­ka avul­la voi­daan raken­taa tyy­lik­käi­tä WordPress-koti­si­vu­ja. Page buil­der tar­jo­aa WordPress-koti­si­vu­jen suun­nit­te­li­jal­le työ­ka­lu­ja, joil­la voi­daan hel­pos­ti siir­rel­lä ja muo­ka­ta koti­si­vuil­le tule­via ele­ment­te­jä, kuten vaik­ka­pa teks­tio­sia, iko­nei­ta, videoi­ta, eri­lai­sia pai­nik­kei­ta ja taus­ta­ku­via. Page buil­de­rin avul­la WordPress-koti­si­vuis­ta on mah­dol­lis­ta kus­to­moi­da eri tar­pei­ta ja tyy­le­jä vas­taa­via ammat­ti­mai­sia sivuja.

Eri­lai­sia page buil­de­rei­ta on ole­mas­sa todel­la pal­jon, mut­ta Divi ja Ele­men­tor kuu­lu­vat täl­lä het­kel­lä ehdot­to­mas­ti suo­si­tuim­pien jouk­koon. Divi ja Ele­men­tor ovat molem­mat visu­aa­li­sia raken­ta­jia, mikä tar­koit­taa, että teh­dyt muu­tok­set ovat näh­tä­vil­lä heti ja mikä­li ne miel­lyt­tä­vät, ne on myös help­po tallentaa.

Täs­sä artik­ke­lis­sa ver­tai­lem­me mak­sul­lis­ten Divi- ja Ele­men­tor-page buil­de­rien omi­nai­suuk­sia ja ker­rom­me, mik­si pää­dyim­me valit­se­maan Elementorin.

Hin­ta

Ensim­mäi­nen asia, joka var­mas­ti kiin­nos­taa niin page buil­de­riä kuin tee­mo­ja­kin valit­taes­sa on ymmär­ret­tä­väs­ti hin­ta. Ele­men­to­ris­sa on Diviä edul­li­sem­pi vuo­si­hin­ta. Ele­men­to­rin hin­ta yhdel­le sivus­tol­le on 49 $/v ja Divis­sä vas­taa­va sum­ma on 89 $/v. Jos raken­ta­ja halu­taan ostaa useam­mal­le sivus­tol­le, on Ele­men­to­rin vuo­si­hin­ta 199 $/v (tuhan­nel­le sivus­tol­le) ja Divin ker­ta­mak­su rajoit­ta­mat­to­mal­le mää­räl­le sivus­to­ja 249 $.

Kum­pi raken­ta­jis­ta tulee hal­vem­mak­si, riip­puu siis sii­tä, kuin­ka monel­le sivus­tol­le sitä halu­taan käyt­tää, mut­ta yhdel­le sivus­tol­le Ele­men­tor tulee edul­li­sem­mak­si. Mei­dän yllä­pi­toa­siak­kaam­me saa­vat kum­man tahan­sa ilmai­sek­si käyttöönsä.

On kui­ten­kin syy­tä kiin­nit­tää huo­mio­ta myös mui­hin omi­nai­suuk­siin, joi­ta pitää tär­kei­nä. Val­tao­sal­le käyt­tä­jis­tä esi­mer­kik­si nopeus voi olla rat­kai­se­vin kri­tee­ri. Jos taas ei ole juu­ri­kaan aiem­paa koke­mus­ta sivu­jen raken­ta­mi­ses­ta, saat­taa esi­mer­kik­si help­po­käyt­töi­syys nous­ta tär­keäk­si ominaisuudeksi.

Nopeus ja keveys

Meil­le Hel­poil­la koti­si­vuil­la yksi kes­kei­sim­mis­tä syis­tä vaih­taa Ele­men­to­riin oli nime­no­maan nopeus. Divi nimit­täin on hie­man hitaam­pi, mikä joh­tuu pit­käl­ti sen tar­joa­mis­ta kat­ta­vis­ta toi­min­nal­li­suuk­sis­ta. Ne ovat kyl­lä var­sin moni­puo­li­sia, mut­ta samal­la ne ovat myös ras­kai­ta ja vie­vät pal­jon tilaa, mikä taas syö lisä­osan suorituskykyä.

Ele­men­tor puo­les­taan on kevyem­pi ja sitä kaut­ta myös nopeam­pi. Yksin­ker­tai­suus, suo­ri­tus­ky­ky ja nopeus ovat­kin Ele­men­to­rin ehdot­to­mia valttikortteja.

Käy­tet­tä­vyys

Sekä Divi että Ele­men­tor ovat help­po­käyt­töi­siä, ja se onkin oikeas­taan mie­li­pi­de­ky­sy­mys kum­pi tapa raken­taa miel­lyt­tää enem­män. Ele­men­to­ril­la raken­net­taes­sa ja muo­kat­taes­sa sel­keä ohjaus­pa­nee­li on koko ajan näky­vis­sä sivun vasem­mas­sa lai­das­sa ja sii­tä voi hel­pos­ti raa­ha­ta ja pudot­taa ele­ment­te­jä halua­mil­leen pai­koil­le. Divis­sä puo­les­taan lii­ku­taan ensin hii­rel­lä sii­hen koh­taan sivua, johon halu­taan lisä­tä esi­mer­kik­si kuva tai teks­tiä ja pai­nik­kees­ta klik­kaa­mal­la pääs­tään hel­pos­ti muok­kaa­maan sisältöä.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehittämiseen.

Moduu­li­vaih­toeh­dot 

Visu­aa­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta Ele­men­tor tar­jo­aa parem­mat mah­dol­li­suu­det sivu­jen raken­ta­mi­seen, sil­lä se tar­jo­aa enem­män eri­lai­sia val­mii­ta moduu­lei­ta, joi­ta voi hel­pos­ti muo­ka­ta halua­mal­lan­sa taval­la. Divis­sä eri­lai­sia moduu­li­vaih­toeh­to­ja on 46 ja Ele­men­to­ris­sa 59.

Toi­saal­ta Divis­sä puo­les­taan on enem­män ja parem­pia tek­ni­siä toi­min­nal­li­suuk­sia, jot­ka eivät näy ulos­päin, mut­ta nopeut­ta­vat esi­mer­kik­si sivu­jen raken­ta­mis­ta. Divis­sä on muun muas­sa search & replace ‑toi­min­to, jon­ka ansios­ta saman­lai­sia moduu­le­ja (vaik­ka­pa teks­ti­mo­duu­le­ja) ei tar­vit­se muo­ka­ta jokais­ta yksi­tel­len. Riit­tää, että muu­tos teh­dään yhteen koh­taan ja sen jäl­keen etsi ja kor­vaa ‑toi­min­nol­la voi­daan toteut­taa sama muu­tos käte­väs­ti, vaik­ka kai­kil­le sivuil­le. Kuten sanot­tu, näi­den tek­nis­ten omi­nai­suuk­sien koko kui­ten­kin vai­kut­taa nega­tii­vi­ses­ti nopeuteen.

Ulkoa­su 

Sekä Divin omas­sa sii­hen suun­ni­tel­lus­sa Divi-tee­mas­sa että mei­dän nyky­ään käyt­tä­mäs­säm­me Ele­men­to­rin Hel­lo-tee­mas­sa sivu­jen ulkoa­sua voi­daan ryh­tyä luo­maan lähes­tul­koon nol­las­ta, min­kä ansios­ta ammat­ti­tai­toi­nen sivu­jen suun­nit­te­li­ja voi raken­taa juu­ri sel­lai­set sivut kuin itse halu­aa sen sijaan, että muok­kai­si val­miik­si teh­tyä ulkoa­sua. Toi­saal­ta molem­piin page buil­de­rei­hin on saa­ta­vil­la myös lukui­sia “val­mii­ta käy­tet­tä­vik­si” ‑tee­mo­ja, joi­den ansios­ta koke­mat­to­man­kin sivu­jen raken­ta­jan on mah­dol­lis­ta toteut­taa hyvän­nä­köi­set nettisivut.

Sen sijaan blo­gin ulkoa­sun suh­teen näil­lä kah­del­la page buil­de­ril­la on ero­ja. Ele­men­to­ris­sa on parem­mat mah­dol­li­suu­det muo­ka­ta blo­gi­si­vun ja artik­ke­lien yksi­löl­lis­tä ulkoa­sua, kun taas Divin kans­sa pitää ilman cus­tom-töi­tä tyy­tyä yhteen ulkoa­suun. Ele­men­tor tar­jo­aa myös enem­män kus­to­moin­ti­vaih­toeh­to­ja ylä- ja ala­tun­nis­tee­seen (hea­der, foo­ter). Mut­ta on hyvä pitää mie­les­sä, että nämä mah­dol­li­suu­det ovat saa­ta­vil­la myös Diviin, mikä­li käy­te­tään kol­man­sien osa­puol­ten teke­miä lisäosia.

Hel­lo-tee­ma

Vaik­ka Ele­men­to­riin on saa­ta­vil­la myös mui­ta tee­mo­ja, on nime­no­maan sitä var­ten suun­ni­tel­tu Hel­lo-tee­ma niis­tä ehdot­to­mas­ti paras. Hel­lo-tee­man par­hai­ta puo­lia ovat sen ver­taa­ma­ton keveys ja latausnopeus.

Hel­lo on kevyem­pi kuin suu­rin osa tee­mois­ta, sil­lä se ei sisäl­lä ollen­kaan tur­hia muo­toi­lu­ja ja koo­de­ja. Lisäk­si se sovel­tuu hyvin yhteen suo­si­tuim­pien WordPress-lisä­osien kans­sa, kuten  esi­mer­kik­si WooCom­mercen verk­ko­kaup­pa-lisä­osan kans­sa. Hel­lo on myös res­pon­sii­vi­nen tee­ma, eli se näyt­tää hyväl­tä kai­kil­la näy­töil­lä ja sitä on myös help­po kus­to­moi­da juu­ri halutunlaiseksi.

Lyhyt­koo­dit 

Yksi perus­ta­van­laa­tui­nen ero Ele­men­to­rin ja Divin välil­lä on se, että Divi käyt­tää lyhyt­koo­de­ja (=short code) WordPress-sivu­jen raken­ta­mi­seen. Näi­den koo­dien avul­la sivuil­le voi­daan lisä­tä moni­mut­kais­ta­kin sisäl­töä ilman, että kaik­kea sisäl­töä tar­vit­see lisä­tä sel­lai­se­naan sisäl­tö­edi­to­riin. Täl­lä tavoin sisäl­lön lisää­mi­nen ei pää­se rik­ko­maan moni­mut­kais­ta HTML-koodia.

Lyhyt­koo­dien käyt­töön liit­tyy kui­ten­kin yksi iso mut­ta. Jos jos­kus halu­aa lopet­taa Divin käyt­tä­mi­sen tai vaih­taa sivu­poh­jaa, kaik­ki luo­dut lyhyt­koo­dit jää­vät van­hal­le sivus­tol­le. Näin ollen, jos sivu­jen ulkoa­su halu­taan pitää ennal­laan toi­seen sivun­ra­ken­ta­jaan tai tee­maan vaih­det­taes­sa, tulee sivut raken­taa käy­tän­nös­sä kat­soen uudes­taan alusta.

Kum­pi page buil­de­reis­ta on siis parem­pi?

Mei­dän mie­les­täm­me Ele­men­tor on parem­pi, eten­kin sen nopeu­den ansios­ta. Nopeus vai­kut­taa pait­si sivu­jen käy­tet­tä­vyy­teen myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen. Ele­men­to­riin vaih­doim­me­kin siis sik­si, että haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me aina par­haim­man mah­dol­li­sen rat­kai­sun, ja täl­lä het­kel­lä se on mie­les­täm­me Elementor.

Vas­taus toki riip­puu pal­jon myös sii­tä, mil­lai­sia omi­nai­suuk­sia arvos­taa ja mil­lai­sia toi­min­to­ja page buil­de­ril­taan odot­taa. Sik­si onkin tär­ke­ää pun­ni­ta omi­nai­suuk­sien välil­lä, mit­kä ovat itsel­le nii­tä kaik­kein tär­keim­piä. Lisäk­si on toki hyvä pitää mie­les­sä, että jos toi­seen page buil­de­riin tulee jokin hyö­dyl­li­nen uudis­tus, ennem­min tai myö­hem­min myös toi­nen ottaa sii­tä toden­nä­köi­ses­ti mallia.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo