Blo­gin mark­ki­noin­ti — näin saat lisää luki­joi­ta yritysblogillesi

Sisällysluettelo

Blo­gi­teks­tien onnis­tu­nut mark­ki­noin­ti perus­tuu sään­nöl­li­syy­teen, pää­mää­rä­tie­toi­suu­teen ja hou­kut­te­le­vaan sisältöön.

Mik­si yri­tys­blo­gi kannattaa?

Yrit­tä­jä, olet­han jo aina­kin poh­ti­nut blo­gio­sion avaa­mis­ta yri­tyk­se­si net­ti­si­vuil­le? Olet var­mas­ti oman ala­si asian­tun­ti­ja ja omaat pal­jon tie­toa aihees­ta, joten mik­set siis jakai­si tuo­ta tie­toa ja samal­la hou­kut­te­li­si lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta? Yri­tys­blo­gin avul­la jaat ajan­ta­sais­ta sisäl­töä yri­tyk­ses­tä­si ja sen toiminnoista.

Mikä­li olet vas­ta perus­ta­mas­sa blo­gia tai aloit­te­le­va blog­gaa­ja, lue täs­tä vink­ke­jä, kuin­ka pää­set alkuun. 

Olit­pa sit­ten vas­ta-alka­ja tai jo pidem­pään yri­tys­blo­gia kir­joit­ta­nut, näil­lä ohjeil­la saat blo­gil­le­si lisää lukijoita.

Suun­ni­tel­mal­li­suus blo­gis­sa on avain onnis­tu­nee­seen markkinointiin

Ole­mal­la suun­ni­tel­mal­li­nen alus­ta saak­ka, sinun on help­po tukeu­tua nii­hin suun­ta­vii­voi­hin, jot­ka olet blo­gia perus­taes­sa­si mää­ri­tel­lyt. Tuo­hon suun­ni­tel­maan on hyvä pala­ta, mikä­li ins­pi­raa­tio­ta ei tun­nu löy­ty­vän tai olet muu­ten hako­teil­lä esi­mer­kik­si aihei­de­si suhteen.

Mie­ti etu­kä­teen aina­kin koh­de­ryh­mä­si, jol­le blo­gia kir­joi­tat sekä blo­gi­si aihea­lu­eet. Tut­ki myös mitä muut kir­joit­ta­vat samas­ta aihees­ta ja kar­toi­ta, mil­lä hakusa­noil­la tai ‑ter­meil­lä luki­jat löy­tä­vät blo­gii­si.

Suun­nit­te­le blo­gil­le jul­kai­suai­ka­tau­lu, jos­sa pitäy­dyt. Sään­nöl­li­syys blo­gin jul­kai­su­tah­dis­sa on tär­ke­ää, ei niin­kään se, kuin­ka useas­ti kir­joi­tat. Aktii­vi­suus on kui­ten­kin valt­tia, joten jul­kai­su­vä­li on hyvä pitää eimer­kik­si kah­des­sa vii­kos­sa. Toki useam­min­kin voi blo­ga­ta. Varaa blo­gi­teks­tien kir­joit­ta­mi­seen tar­peek­si aikaa, niin että ehdit vii­la­ta teks­tiä ja sen rakennetta.

Yri­tys­blo­gi ei ole mainos

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen on itses­sään jo osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia, mut­ta pyris­te­le irti aja­tus­mal­lis­ta, että blo­gis­sa tuli­si kir­joit­taa ainoas­taan yri­tyk­sen tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta. Täl­lai­nen blo­gi näh­dään her­käs­ti mai­nok­se­na, mikä voi ajaa luki­jat tiehensä.

Oman ala­si asian­tun­ti­ja­na luul­ta­vim­min seu­raat kysei­sen alan uuti­soin­tia. Löy­dä uusia ilmiöi­tä, jois­ta voi­sit kir­joit­taa, sil­lä ajan­koh­tai­set aiheet tuot­ta­vat luul­ta­vim­min eni­ten jako­ja. Mikä­li blo­gi­teks­ti­si sisäl­lös­sä on van­hen­tu­nut­ta tie­toa, päi­vi­tä se vas­taa­maan nyky­ti­lan­net­ta. Google suo­sii haku­tu­lok­sis­saan sivus­to­ja, jot­ka päi­vit­ty­vät aktii­vi­ses­ti. Blo­gin päi­vit­tä­mi­nen on mai­nio kei­no vies­tit­tää Googlel­le sii­tä, että sivus­to on aktiivinen.

Blo­gi­teks­tin jaka­mi­nen sosi­aa­li­ses­sa mediassa

Kun blo­gi­teks­ti on mark­ki­noin­nil­li­ses­ti koos­tet­tu ja hiot­tu val­miik­si, kan­nat­taa se jakaa yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median eri kana­viin. Näin saat lisää näky­vyyt­tä teks­til­le­si ja samal­la myös sisäl­töä somekanavillesi.

Luul­ta­vas­ti osa seu­raa­jis­ta­si seu­raa yri­tys­tä­si monel­la eri some­ka­na­val­la. Kan­nat­taa­kin jakaa nos­tot eri päi­vil­le esi­mer­kik­si niin, että Face­book tänään, Ins­ta­gram huo­men­na. Monel­le eri kana­val­le saman­ai­kai­ses­ti saman teks­tin ja lin­kin pos­taa­mi­nen saat­taa seu­raa­jas­ta näyt­tää klik­kien kalas­te­lul­ta. Se voi jopa aiheut­taa vas­ta­reak­tion, eikä seu­raa­ja mis­sään nimes­sä halua ava­ta linkkiä.

Voit pyy­tää esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si työn­te­ki­jöi­tä jaka­maan blo­gi­teks­te­jä omil­la kana­vil­laan. Var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to on perus­taa some­ja­ko­ryh­mä, jos­sa lin­ki­tät­te ris­tiin pos­tauk­sia ja jul­kai­su­ja ja lisäät­te näin näky­vyyt­tän­ne kollektiivisesti.

Herä­tä keskustelua…

Ei rii­tä, että val­mis pos­taus jae­taan sosi­aa­li­sen median eri kana­vil­la saa­te­teks­tin kera ja unoh­de­taan sin­ne toi­voen huip­pu­mää­rää luki­joi­ta ja jako­ja. Sosi­aa­li­nen media on juu­ri sitä, mitä nimi­kin jo sanoo: sosi­aa­lis­ta. Se mah­dol­lis­taa kes­kus­te­le­vam­man kult­tuu­rin, yhtei­söl­li­syy­den lisään­ty­mi­sen ja aja­tus­ten­vaih­don tun­te­mat­to­mien­kin ihmis­ten kans­sa. Hyö­dyn­nä tämä aspek­ti, eli muis­ta blo­gi­nos­to­ja teh­des­sä­si kir­joit­taa saa­te­teks­tis­tä mie­len­kiin­toi­nen ja kes­kus­te­lua herät­tä­vä. Lopus­sa voi olla esi­mer­kik­si kysy­mys, joka taval­laan osal­lis­taa luki­jan tekstiin.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

… ja huo­mioi lukijasi

Muis­ta olla huo­mioi­va luki­joi­ta­si koh­taan ja käy rea­goi­mas­sa kom­ment­tei­hin, joi­ta pos­tauk­se­si on saa­nut sosi­aa­li­sen median jaois­sa ja itse blo­gis­sa, mikä­li siel­lä kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suus on. Lisäät täl­lä taval­la vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja sitä myö­tä sosi­aa­li­sen median algo­rit­mit nos­ta­vat pos­taus­ta laa­jem­min näky­väm­mäk­si. Tämä on sinul­le ilmais­ta markkinointia.

Vaik­ka haku­ko­ne­so­vel­tu­vuut­ta ja mui­ta mark­ki­noin­ti­kei­no­ja on hyvä miet­tiä jo pos­taus­ta kir­joit­taes­sa, vie­lä tär­keäm­pää on kir­joit­taa kiin­nos­ta­vas­ti ja koh­de­ryh­mä huo­mioi­den. Teks­tis­tä pais­taa hel­pos­ti läpi, jos se on kir­joi­tet­tu näky­vyys edel­lä. Tot­ta kai voit huo­mioi­da kaik­ki vin­kit, joil­la saa­daan lisää luki­joi­ta, mut­ta mikä­li itse teks­ti ei ole kiin­nos­ta­va, eivät luki­jat­kaan viih­dy sen parissa.

Kom­ment­te­ja on toki hel­pom­pi saa­da, jos blo­gin aihe on kiin­nos­ta­va ja onnis­tut tuo­maan luki­jal­le lisä­ar­voa teks­til­lä­si. Mie­ti siis kir­joit­taes­sa­si mitä uut­ta blo­gi­teks­ti antaa luki­jal­leen. Moni aihe on läpi­ka­lut­tu, mut­ta oli­si­ko mah­dol­lis­ta löy­tää teks­til­le jokin uusi tulo­kul­ma? Esi­mer­kik­si Help­po­jen koti­si­vu­jen yksi lue­tuim­mis­ta teks­teis­tä on moka­kir­joi­tus. Myös huu­mo­rin ja kevey­den kaut­ta voi tuo­da yri­tyk­sen asian­tun­ti­juut­ta esille.

Auta mui­ta…

Vaik­ka some­maa­il­mas­sa onkin pal­jon kil­pai­lua, pätee ”know your ene­my” ‑sanon­ta täs­sä­kin. Tun­ne kil­pai­li­ja­si, mut­ta sabo­toin­nin sijaan auta hei­tä. Nos­ta mui­den kir­joit­ta­mia omiin tuot­tei­sii­si tai pal­ve­lui­hi­si liit­ty­viä kir­joi­tuk­sia somes­sa, tee yhteis­työ­tä ja luo yhtei­söl­li­syyt­tä. Voi olla, että kil­pai­li­ja­si alkaa­kin suo­sit­te­le­maan sinua, mikä­li hänen oma varaus­ka­len­te­rin­sa on täyn­nä tai hän ei pys­ty juu­ri tiet­tyä tuo­tet­ta tarjoamaan.

Mikä­li sinul­la on jokin hyvä pos­taus­idea, voit yrit­tää ehdot­taa suo­si­tul­le blog­gaa­jal­le, voi­sit­ko toi­mia hänen blo­gis­saan vie­ras­ky­näi­li­jä­nä. Tämä pal­ve­lee myös omaa blo­gia­si ja sen näkyvyyttä.

… Ja muut aut­ta­vat sinua

Mitä enem­män olet vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den blog­gaa­jien ja some­vai­kut­ta­jien kans­sa, sitä suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä he lin­kit­tä­vät sisäl­töä­si omaan sivus­toon­sa. Ulkoi­set lin­kit nos­ta­vat näky­vyyt­tä­si Google-hauis­sa ja tuo­vat blo­gii­si lisää sitou­tu­nei­ta kävijöitä.

Ana­ly­tiik­ka ja mak­set­tu mai­non­ta apuna

Ana­ly­tii­kan seu­raa­mi­nen aut­taa sinua hah­mot­ta­maan esi­mer­kik­si sen, mis­tä luki­ja­si blo­gii­si löy­tä­vät ja mil­lä hakusa­noil­la. Mikä­li jokin hakusa­na nousee ylit­se mui­den, kan­nat­taa sitä käyt­tää jat­kos­sa­kin blo­gi­teks­teis­sä tai jopa raken­taa pos­taus tuon sanan ympärille.

Googlen hauis­sa näky­mi­nen ja nouse­mi­nen ylös­päin luon­nol­li­ses­ti on hidas­ta puu­haa. Ahke­ran­kin blog­gaa­mi­sen ja hakusa­na­kik­kai­lun vai­ku­tuk­set alka­vat näkyä vas­ta kuu­kausien pääs­tä, mikä voi olla tur­haut­ta­vaa. Kan­nat­taa poh­tia, käyt­täi­sit­kö alkuun mak­set­tua mai­non­taa. Voit itse mää­ri­tel­lä Google Ads ‑päi­vä­bud­je­tin ja kam­pan­jan voi kes­keyt­tää mil­loin tahansa.

Myös Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa voi luo­da blo­gil­le näky­vyys­kam­pan­jan. Orgaa­ni­sen näky­vyy­den saa­mi­nen kysei­sil­lä kana­vil­la on nykyis­ten algo­rit­mien aika­kau­del­la haas­ta­vaa, joten mak­set­tu mai­non­ta boos­taa muka­vas­ti näky­vyyt­tä. Mai­nos­kam­pan­ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on mel­ko edul­lis­ta ja voit itse päät­tää mak­sat­ko klik­kaus­ten vai näyt­tö­ker­to­jen mukaan.

Call to action ‑pai­nik­keet

Päh­ki­nän­kuo­res­sa voi­tai­siin aja­tel­la, että mie­luum­min 100 omis­tau­tu­nut­ta luki­jaa, kuin 1000 luki­jaa, joi­ta aihe ei juu­ri­kaan kiin­nos­ta. Haluat saa­da blo­gii­si luki­joik­si juu­ri ne oikeat ihmi­set, joil­le sisäl­tö­si on rele­vant­tia ja kiin­nos­ta­vaa. Isom­mat seu­raa­ja­lu­vut tuo­vat tot­ta kai blo­gil­le­si näky­vyyt­tä, mut­ta haluat var­mas­ti myös kas­vat­taa asia­kas­kun­taa­si? Täs­tä syys­tä on hyvä miet­tiä, kuin­ka sai­sit kon­ver­toi­tua luki­jat asiakkaiksi.

Mie­ti, mitä haluat luki­jan teke­vän, kun hän pää­see blo­gi­teks­ti­si lop­puun. Esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke tai chat­bot voi­si olla jär­ke­vää sijoit­taa tähän koh­taan, jot­ta poten­ti­aa­li­nen asia­kas tart­tui­si heti tilai­suu­teen. Blo­gi­teks­tin lop­puun kan­nat­taa lisä­tä aina­kin lin­kit, jois­ta luki­ja pää­see seu­raa­maan yri­tyk­sen some­ti­le­jä. Myös suo­ra­ja­ko­mah­dol­li­suus voi olla muka­va lisä blo­gi­teks­tien lop­puun. Se madal­taa kyn­nys­tä jakaa sisäl­töä eteen­päin ja pos­taus­ten näky­vyy­den lisään­ty­mi­nen taas tuo lisää luki­joi­ta blogiisi.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo