Asia­kas­ta­ri­nat aut­ta­vat sinua osoit­ta­maan osaamisesi

Asiakastarinat auttavat sinua osoittamaan osaamisesi

Sisällysluettelo

Tie­sit­hän, että asia­kas­ta­ri­nat ovat erin­omai­nen kei­no esi­tel­lä yri­tyk­se­si ammat­ti­tai­toa ja kas­vat­taa poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den luot­ta­mus­ta yri­tyk­see­si? Nyt ker­rom­me sinul­le mil­lai­nen hyvä asia­kas­ta­ri­na on ja miten sitä kan­nat­taa hyödyntää.

Asia­kas­ta­ri­na luo uskottavuutta

Olet­kin ehkä jo huo­man­nut, että mui­den asiak­kai­den mie­li­pi­teil­lä on yleen­sä huo­mat­ta­va vai­ku­tus ihmis­ten osto­käyt­täy­ty­mi­seen. Tiet­tyä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua etsi­vät ihmi­set luke­vat usein pal­ve­lun­tar­joa­jan tai tuot­teen arvos­te­lui­ta netis­tä ennen osto­pää­tös­tä, ja mones­ti koko aja­tus ostok­sen teke­mi­seen herää ylis­tä­vän arvos­te­lun pohjalta.

Päh­ki­nän­kuo­res­sa: hyvä asia­kas­ta­ri­na on todis­te sii­tä, että yri­tyk­se­si osaa asian­sa ja tekee hyvää työ­tä. Kun asiak­kaa­si ker­too menes­tys­ta­ri­nan sii­tä, miten tar­joa­ma­si pal­ve­lu kas­vat­ti hänen lii­ke­voit­to­aan tai muu­ten aut­toi hän­tä, se on vah­va suo­si­tus yri­tyk­sel­le­si. Asia­kas­ta­ri­na ker­too luki­jal­le, että yri­tyk­se­si voi­si aut­taa häntäkin.

Ei siis ihme, että asia­kas­ta­ri­nat ovat teho­kas kei­no vaikuttaa.

Luki­ja halu­aa samais­tut­ta­via tarinoita

Ensim­mäi­nen ohjeem­me tari­nan­ker­ron­taan: jot­ta asia­kas­ta­ri­na kiin­nos­taa luki­joi­ta, sen on olta­va riit­tä­vän samais­tut­ta­va kohderyhmällesi.

Kan­nat­taa siis miet­tiä ensin tar­kas­ti, kei­tä ovat ne ihmi­set, jot­ka haluat saa­da asia­kas­ta­ri­nal­la vakuu­tet­tua. Näin sinun on pal­jon hel­pom­pi vali­ta asiak­kai­de­si jou­kos­ta se, jon­ka tari­na par­hai­ten puhut­te­li­si tavoit­te­le­mia­si lukijoita.

Mitä enem­män tari­nan­sa ker­to­va asia­kas ja hänen koke­muk­sen­sa vas­taa­vat koh­de­ryh­mä­si edus­ta­jia ja hei­dän koke­mus­maa­il­maan­sa, sitä parem­min asia­kas­ta­ri­na voi saa­da hei­dät vakuuttumaan.

Muis­ta ennen kaik­kea tämä vink­ki: eri­tyi­sen hyviä ovat asia­kas­ta­ri­nat, jois­sa ker­ro­taan, miten olet rat­kais­sut jon­kin ongel­man, jos­ta monet poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si kärsivät.

Hyvä asia­kas­ta­ri­na on konkreettinen

Kun seu­raa­van ker­ran haas­tat­te­let asia­kas­ta­si tari­naa var­ten, yri­tä sel­vit­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon kon­kreet­ti­sia luku­ja ja mui­ta yksi­tyis­koh­tia. Tar­kat tie­dot pait­si aut­ta­vat luki­joi­ta ymmär­tä­mään parem­min, mil­lais­ta apua he itse voi­si­vat yri­tyk­se­si pal­ve­luis­ta saa­da, myös teke­vät tari­nas­ta pal­jon uskottavamman.

Vai mitä miel­tä olet seu­raa­vis­ta esimerkeistä?

Pal­ve­lu aut­toi mei­tä myy­mään enem­män” on pal­jon epä­mää­räi­sem­pää ja vähem­män vakuut­ta­vaa kuin “Pal­ve­lu sai myyn­tim­me kak­sin­ker­tais­tu­maan nel­jäs­sä kuukaudessa”.

Niin­pä.

Yhteen­ve­to­na voi­si sanoa, että hyväs­sä asia­kas­ta­ri­nas­sa esi­tel­lään kon­kreet­ti­ses­ti niin asia­kas, hänen koh­taa­man­sa ongel­mat kuin yri­tyk­sen ongel­miin tar­joa­mat rat­kai­sut­kin. Näin tari­nas­ta käy luki­joil­le sel­väk­si, mil­lais­ta apua yri­tys pys­tyy heil­le tar­joa­maan. Kon­kreet­ti­set yksi­tyis­koh­dat tari­nas­sa myös teke­vät sen luke­mi­ses­ta pal­jon kiinnostavampaa.

Muis­tat­han kui­ten­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta myös tari­nan luet­ta­vuu­teen. Tar­kat yksi­tyis­koh­dat ja luvut eivät yksi­nään rii­tä, vaan asia­kas­ta­ri­nan pitää lisäk­si olla help­po­lu­kui­nen, kiin­nos­ta­va ja mie­lel­lään jopa innostava.

Asia­kas­ta­ri­nat ovat teho­kas lisäys verkkosivuillesi

Mah­ta­via uuti­sia sinul­le: yri­tyk­sen koti­si­vut ovat erin­omai­nen alus­ta asia­kas­ta­ri­noi­de­si ker­to­mi­sel­le. Voit esi­mer­kik­si raken­taa sivus­tol­le­si aivan oman ala­si­vun kiin­nos­ta­val­le asia­kas­ta­ri­nal­le tai sijoit­taa tari­noi­ta näyt­tä­väs­ti etusi­vul­le­si. Voit myös hel­pos­ti lisä­tä lyhyi­tä muu­ta­man kap­pa­leen mit­tai­sia asia­kas­ta­ri­noi­ta palvelusivuillesi.

Muis­tin vir­kis­tä­mi­sek­si todet­ta­koon vie­lä, että asiak­kai­den tari­nat ja sitaa­tit ovat mai­nio kei­no kas­vat­taa sivuil­la­si kävi­jöi­den luot­ta­mus­ta yri­tys­tä­si koh­taan. Vaik­ka laa­duk­kaat ja hou­kut­te­le­vat pal­ve­lu­ku­vauk­set ovat­kin olen­nai­nen osa koti­si­vu­je­si uskot­ta­vuut­ta, luki­ja ei sil­ti nii­den perus­teel­la tie­dä, kuin­ka hyvin yri­tyk­se­si oikeas­ti työn­sä tekee. Sen sijaan aidoil­ta vai­kut­ta­vat mui­den asiak­kai­den tari­nat yri­tyk­sen pal­ve­lui­den laa­dus­ta ker­to­vat kävi­jäl­le hyvin kon­kreet­ti­ses­ti, mil­lais­ta laa­tua yri­tyk­sel­tä voi odottaa.

Muis­tat­han, että asia­kas­ta­ri­noi­den ei ole tar­koi­tus kor­va­ta monen yri­tyk­sen koti­si­vuil­la ylei­siä refe­rens­si­ku­via, vaan ne tuke­vat toi­si­aan mai­nios­ti. Esi­mer­kik­si remont­te­ja teke­vän yri­tyk­sen koti­si­vuil­le sopii hyvin asia­kas­ta­ri­na eri­tyi­sen onnis­tu­nees­ta remont­ti­koh­tees­ta, jota voi höys­tää koh­tees­ta ote­tuil­la kor­kea­laa­tui­sil­la “ennen ja jäl­keen” ‑kuvil­la.

Hyö­dyn­nä asia­kas­ta­ri­noi­ta mainonnassa

Seu­raa­vak­si muu­ta­ma sana­nen tari­noi­den näky­viin tuo­mi­ses­ta ja mainostuksesta.

Hyviä asia­kas­ta­ri­noi­ta kan­nat­taa myös tuo­da näky­väs­ti esil­le. Tari­na, jos­sa tyy­ty­väi­nen asia­kas ker­too kuin­ka suur­ta apua hän on yri­tyk­sel­tä­si saa­nut voi olla erin­omai­nen mark­ki­noin­ti­kei­no. Täl­lai­nen asia­kas­ta­ri­na voi sopia hyvin vaik­ka­pa mark­ki­noin­ti­säh­kö­pos­tiin tai Facebook-postaukseen.

Kun olet jaka­nut kiin­nos­ta­van asia­kas­ta­ri­nan esi­mer­kik­si koti­si­vuil­la­si tai Face­book-sivul­la­si, voit var­sin kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti saa­da sil­le ylei­söä mai­nos­ta­mal­la Googles­sa tai Face­boo­kis­sa. Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­luil­la voit mai­nos­taa joko pos­taus­ta­si tai koti­si­vuil­la­si ole­vaa tari­naa Face­boo­kis­sa. Googlen Display ‑mai­non­ta puo­les­taan mah­dol­lis­taa sivuil­le­si lisä­tyn asia­kas­ta­ri­nan mai­nos­ta­mi­sen Googlen laa­jas­sa yhteis­työ­kump­pa­nei­den verkostossa.

Asia­kas­ta­ri­nat osa­na myyn­ti- ja markkinointimateriaalejasi

Tätä et ehkä ollut­kaan vie­lä miettinyt?

Asia­kas­ta­ri­nat ovat myös hyvä tapa tuo­da uskot­ta­vuut­ta myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lei­hi­si. Yri­tyk­sen esit­tee­seen tai Power­Point-esi­tyk­seen lisät­ty innos­ta­va tari­na on ylei­söl­le pal­jon kiin­nos­ta­vam­paa kuin tyh­jät koru­lauseet yri­tyk­se­si hienoudesta.

Voit esi­mer­kik­si aina yri­tyk­se­si pal­ve­lun tai tuot­teen esit­te­lyn perään lisä­tä tari­nan sii­tä, miten kysei­nen tuo­te tai pal­ve­lu on aut­ta­nut jotain asia­kas­ta­si. Täl­lai­sen asia­kas­ta­ri­nan ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se olla kovin pit­kä, vaan tär­kein­tä on, että sii­nä kon­kreet­ti­ses­ti teh­dään sel­väk­si, mil­lai­nen asiak­kaa­si ongel­ma oli ja miten sen ratkaisit.

Luo­ta videon voimaan

Muis­tit­han muu­ten liik­ku­van kuvan tehokkuuden?

Yksi par­hais­ta kei­nois­ta asia­kas­ta­ri­nan ker­to­mi­sel­le on antaa asiak­kaan itse ker­toa se videol­la omin sanoin. Voit esi­mer­kik­si lada­ta videon omal­le You­tu­be-kana­val­le­si ja upot­taa videon sen jäl­keen koti­si­vuil­le­si, mikä tekee videon jaka­mi­ses­ta ja mai­nos­ta­mi­ses­ta erit­täin helppoa.

Video­muo­toi­ses­sa tari­nas­sa on monia etu­ja. Ensin­nä­kin ihmi­set usein kat­se­le­vat mie­lel­lään video­si­säl­tö­jä luke­mi­sen sijaan, mikä tekee tari­nas­ta heti poten­ti­aa­li­ses­ti lähes­tyt­tä­väm­män. Osa kat­so­jis­ta myös mie­lel­lään jakaa kiin­nos­ta­vi­na pitä­mi­ään videoi­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, mikä saat­taa tuo­da tari­nal­le ilmais­ta näkyvyyttä.

Toi­sek­seen video­muo­toi­nen tari­na voi olla hyvin samais­tut­ta­va, jos asia­kas osaa ker­toa tari­nan­sa luon­te­vas­ti ja kiin­nos­ta­vas­ti. Ei yleen­sä hait­taa, vaik­ka asiak­kaa­si ei oli­si­kaan koke­nut kame­ran edes­sä esiin­ty­jä, sil­lä osaa­va haas­tat­te­li­ja pys­tyy aut­ta­maan koke­ma­ton­ta­kin haas­ta­tel­ta­vaa esiin­ty­mään videolla.

Kol­man­nek­si video tekee asia­kas­ta­ri­nas­ta eri­tyi­sen uskot­ta­van. Asiak­kaan sitaa­tit ja teks­ti­muo­toi­nen asia­kas­ta­ri­na oli­si peri­aat­tees­sa mah­dol­lis­ta vää­ren­tää, ja asiak­kaan valo­ku­va­kin oli­si voi­tu ottaa jos­tain ilman lupaa, mut­ta video, jos­sa asia­kas itse ker­too, miten juu­ri sinun yri­tyk­se­si hän­tä aut­toi on lähes väis­tä­mät­tä autenttinen.

Lähes­kään kaik­ki asiak­kaa­si eivät vält­tä­mät­tä halua ker­toa tari­naan­sa videol­la tai koe osaa­van­sa esiin­tyä kame­ran edes­sä, mut­ta kan­nat­taa sil­ti roh­keas­ti kysyä asiasta.

Tar­vit­set­ko apua asia­kas­ta­ri­noi­den kertomisessa?

Onko sinul­la mie­les­sä asia­kas, jon­ka tari­nan haluai­sit tuo­da esil­le, mut­ta et ehdi tai pys­ty sitä itse ker­to­maan? Meil­tä saat hel­pos­ti apua muun muas­sa asia­kas­ta­ri­naan tar­vit­ta­van haas­tat­te­lun toteut­ta­mi­ses­sa, hou­kut­ta­van asia­kas­ta­ri­nan kir­joit­ta­mi­ses­sa, video­haas­tat­te­lun teke­mi­ses­sä ja tari­nan mark­ki­noin­nis­sa. Ota yhteyt­tä niin jutel­laan lisää!

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo