Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le — 5 vink­kiä valintaan

Sisällysluettelo

1. Tun­nis­ta sopi­va valokuvaaja

Suo­mes­sa on pal­jon hyviä valo­ku­vaa­jia ja lähes jokai­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta löy­tyy vähin­tään yksi hen­ki­lö, jol­la kame­ra pysyy hyvin käsis­sä. Miten hyvän valo­ku­vaa­jan sit­ten tun­nis­taa ja kuka oli­si sopi­va ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le? Kuvat ja refe­rens­sit puhu­vat tie­tys­ti puo­les­taan, mut­ta sopi­van kuvaa­jan löy­tä­mi­nen saat­taa olla aikaa vie­vää. Esi­mer­kik­si Face­boo­kis­ta löy­tyy eri­lai­sia valo­ku­vauk­seen liit­ty­viä ryh­miä (mai­nit­ta­koon esim. Valo­ku­vaa­jat), jos­ta saat­tai­si löy­tyä sopi­va ammat­ti­lai­nen lähialueelta.

2. Googlaa ja ver­tai­le moni­puo­li­ses­ti vaihtoehtoja

Yleen­sä etsin­tä kes­ki­mää­räi­sel­lä käyt­tä­jäl­lä tai yri­tys­päät­tä­jäl­lä läh­tee kui­ten­kin Googles­ta. Googleen saa­te­taan kir­joit­taa esi­mer­kik­si “ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le + paik­ka­kun­ta” ja läh­teä tar­kas­te­le­maan haku­tu­lok­sia. Haku­tu­lok­sis­sa kan­nat­taa vält­tää mai­nok­sia ja tar­kas­tel­la ennem­min luon­nol­li­sia haku­tu­lok­sia ensim­mäis­ten mai­nos­ten ala­puo­lel­ta. Mik­si näin? Mai­nok­sel­la kuka tahan­sa (ei vält­tä­mät­tä niin hyvä) valo­ku­vaa­ja pää­see halu­tes­saan heti haku­tu­los­ten kär­ki­pai­koil­le ja näin Google ei vält­tä­mät­tä tar­joa haki­jal­le “paras­ta mah­dol­lis­ta sisältöä”.

Mai­nos­ten ala­puo­lel­la luon­nol­li­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa on yleen­sä suo­si­tuim­mat sivus­tot. Ole­te­taan, että suo­si­tuim­pien ja eni­ten vie­rail­tu­jen sivus­to­jen jou­kos­ta löy­tyy par­haat valo­ku­vaa­jat. Onko alu­ee­si suo­si­tuin valo­ku­vaa­ja sopi­va sinul­le ja bud­je­til­le­si? Ei vält­tä­mät­tä ja sik­si kan­nat­taa kat­soa mui­ta­kin kuin alu­ee­si ensim­mäi­siä haku­tu­lok­sia. Kan­nat­taa myös men­nä haku­tu­los­ten seu­raa­vil­le sivuil­le, sil­lä siel­tä saat­taa löy­tyä hyviä kuvaa­jia, jot­ka eivät ole vält­tä­mät­tä teh­neet sivuil­len­sa oikean­lais­ta hakukoneoptimointia.

3.  Ase­ta kuvaus­tar­peel­le­si sel­keät speksit

Tar­jous­pyyn­nös­sä on syy­tä ker­toa sel­keäs­ti aina­kin seu­raa­vat spek­sit:
- Mitä kuva­taan, esim. halu­taan­ko hen­ki­lö­ku­vauk­ses­sa pel­kät naa­ma­ku­vat vai koko krop­pa mukaan?
- Kuvat­ta­vien koh­tei­den mää­rä, jon­ka avul­la valo­ku­vaa­ja pys­tyy arvioi­maan kuvauk­seen kulu­vaa aikaa ja bud­jet­tia.
- Kuvaus­ti­la, esim onko kysees­sä toimisto‑, ulko­ku­vaus, vai joku muu?
- Osoi­te­tie­dot, mis­sä kuvaus teh­dään.
- Ajan­koh­ta, mil­loin kuvaus aloi­te­taan.
- Mah­doll­li­sia mui­ta lisätietoja.

4. Lähe­tä tar­jous­pyyn­nöt sähköpostitse

Tar­jous­pyyn­nöt kan­nat­taa lähet­tää säh­kö­pos­tit­se vähin­tään kol­mel­le valo­ku­vaa­jal­le, jot­ta saa­daan jon­kin­lais­ta käsi­tys­tä pal­ve­lui­den hin­nois­ta. Vies­tin otsik­ko­ken­täs­sä kan­nat­taa mai­ni­ta, että kysees­sä on tar­jous­pyyn­tö. Vies­ti­si­säl­lön sivu­lausees­sa voi myös mai­ni­ta, että tar­koi­tuk­se­na on kysyä tar­jous­ta muu­ta­mal­ta yri­tyk­sel­tä. Tätä kan­nat­taa käyt­tää kui­ten­kin har­ki­ten, sil­lä se on myös jok­seen­kin ärsyt­tä­vää ja ammat­ti­lai­nen saat­taa aja­tel­la, että täs­sä on taas yksi joka halu­aa “hel­ve­tin hyvää hal­val­la”. Valo­ku­vaa­jal­le kan­nat­taa teh­dä kui­ten­kin sel­väk­si, ettei täs­sä ihan suin päin mihin tahan­sa tar­jouk­seen hypä­tä mukaan, jot­ta hin­ta pysyy kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä. Euro­mää­räis­tä tark­kaa bud­jet­tia ei siis vält­tä­mät­tä kan­na­ta pal­jas­taa, vaik­ka sel­lai­nen mie­les­sä oli­si­kin. Ammat­ti­lai­nen osaa aset­taa itsel­leen laa­tuun­sa näh­den kui­ten­kin oikean ja kil­pai­lu­ky­kyi­sen hinnan.

5. Valit­se ammat­ti­lai­nen tar­jous­ten perusteella

Valin­nas­sa ei kan­na­ta tui­jot­taa pelk­kää hin­taa, vaan miet­tiä min­kä­lais­ta jäl­keä mil­lä­kin hin­nal­la saa. Etu­kä­teen mie­les­sä ase­te­tun bud­je­tin suh­teen kan­nat­taa siis olla jous­ta­va ja avoin, jot­ta se tär­kein, eli lop­pu­tu­los on otol­li­sin. Valo­ku­vaa­ja las­kee anta­maan­sa hin­taan­sa sisäl­le mm. tar­vit­ta­vien varus­tei­den kuten valo­jen ja objek­tii­vien osto­ku­lut, mat­ka­ku­lut ja lait­tei­den asen­nuk­seen, kuvien otta­mi­seen sekä kuvien jäl­ki­kä­sit­te­lyyn kulu­van ajan.
Mikä­li bud­je­til­la ei ole mitään väliä, kan­nat­taa ottaa paras ja kal­lein. Bud­je­til­la yleen­sä kui­ten­kin on mer­ki­tys­tä, joten tar­jouk­sis­ta kan­nat­taa vali­ta hin­ta-laa­tu-suh­teel­taan itsel­le sopi­vin vaihtoehto.

 

Studiokuvaus

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo