Päi­vi­tet­ty 6.11.2018

1. Tun­nis­ta sopi­va valo­ku­vaa­ja

Suo­mes­sa on pal­jon hyviä valo­ku­vaa­jia ja lähes jokai­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta löy­tyy vähin­tään yksi hen­ki­lö, jol­la kame­ra pysyy hyvin käsis­sä. Miten hyvän valo­ku­vaa­jan sit­ten tun­nis­taa ja kuka oli­si sopi­va ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le? Kuvat ja refe­rens­sit puhu­vat tie­tys­ti puo­les­taan, mut­ta sopi­van kuvaa­jan löy­tä­mi­nen saat­taa olla aikaa vie­vää. Esi­mer­kik­si Face­boo­kis­ta löy­tyy eri­lai­sia valo­ku­vauk­seen liit­ty­viä ryh­miä (mai­nit­ta­koon esim. Valo­ku­vaa­jat), jos­ta saat­tai­si löy­tyä sopi­va ammat­ti­lai­nen lähia­lu­eel­ta.

2. Googlaa ja ver­tai­le moni­puo­li­ses­ti vaih­toeh­to­ja

Yleen­sä etsin­tä kes­ki­mää­räi­sel­lä käyt­tä­jäl­lä tai yri­tys­päät­tä­jäl­lä läh­tee kui­ten­kin Googles­ta. Googleen saa­te­taan kir­joit­taa esi­mer­kik­si “ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le + paik­ka­kun­ta” ja läh­teä tar­kas­te­le­maan haku­tu­lok­sia. Haku­tu­lok­sis­sa kan­nat­taa vält­tää mai­nok­sia ja tar­kas­tel­la ennem­min luon­nol­li­sia haku­tu­lok­sia ensim­mäis­ten mai­nos­ten ala­puo­lel­ta. Mik­si näin? Mai­nok­sel­la kuka tahan­sa (ei vält­tä­mät­tä niin hyvä) valo­ku­vaa­ja pää­see halu­tes­saan heti haku­tu­los­ten kär­ki­pai­koil­le ja näin Google ei vält­tä­mät­tä tar­joa haki­jal­le “paras­ta mah­dol­lis­ta sisäl­töä”.

Mai­nos­ten ala­puo­lel­la luon­nol­li­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa on yleen­sä suo­si­tuim­mat sivus­tot. Ole­te­taan, että suo­si­tuim­pien ja eni­ten vie­rail­tu­jen sivus­to­jen jou­kos­ta löy­tyy par­haat valo­ku­vaa­jat. Onko alu­ee­si suo­si­tuin valo­ku­vaa­ja sopi­va sinul­le ja bud­je­til­le­si? Ei vält­tä­mät­tä ja sik­si kan­nat­taa kat­soa mui­ta­kin kuin alu­ee­si ensim­mäi­siä haku­tu­lok­sia. Kan­nat­taa myös men­nä haku­tu­los­ten seu­raa­vil­le sivuil­le, sil­lä siel­tä saat­taa löy­tyä hyviä kuvaa­jia, jot­ka eivät ole vält­tä­mät­tä teh­neet sivuil­len­sa oikean­lais­ta haku­ko­neop­ti­moin­tia.

3.  Ase­ta kuvaus­tar­peel­le­si sel­keät spek­sit

Tar­jous­pyyn­nös­sä on syy­tä ker­toa sel­keäs­ti aina­kin seu­raa­vat spek­sit:
- Mitä kuva­taan, esim. halu­taan­ko hen­ki­lö­ku­vauk­ses­sa pel­kät naa­ma­ku­vat vai koko krop­pa mukaan?
- Kuvat­ta­vien koh­tei­den mää­rä, jon­ka avul­la valo­ku­vaa­ja pys­tyy arvioi­maan kuvauk­seen kulu­vaa aikaa ja bud­jet­tia.
- Kuvaus­ti­la, esim onko kysees­sä toi­mis­to-, ulko­ku­vaus, vai joku muu?
- Osoi­te­tie­dot, mis­sä kuvaus teh­dään.
- Ajan­koh­ta, mil­loin kuvaus aloi­te­taan.
- Mah­doll­li­sia mui­ta lisä­tie­to­ja.

4. Lähe­tä tar­jous­pyyn­nöt säh­kö­pos­tit­se

Tar­jous­pyyn­nöt kan­nat­taa lähet­tää säh­kö­pos­tit­se vähin­tään kol­mel­le valo­ku­vaa­jal­le, jot­ta saa­daan jon­kin­lais­ta käsi­tys­tä pal­ve­lui­den hin­nois­ta. Vies­tin otsik­ko­ken­täs­sä kan­nat­taa mai­ni­ta, että kysees­sä on tar­jous­pyyn­tö. Vies­ti­si­säl­lön sivu­lausees­sa voi myös mai­ni­ta, että tar­koi­tuk­se­na on kysyä tar­jous­ta muu­ta­mal­ta yri­tyk­sel­tä. Tätä kan­nat­taa käyt­tää kui­ten­kin har­ki­ten, sil­lä se on myös jok­seen­kin ärsyt­tä­vää ja ammat­ti­lai­nen saat­taa aja­tel­la, että täs­sä on taas yksi joka halu­aa “hel­ve­tin hyvää hal­val­la”. Valo­ku­vaa­jal­le kan­nat­taa teh­dä kui­ten­kin sel­väk­si, ettei täs­sä ihan suin päin mihin tahan­sa tar­jouk­seen hypä­tä mukaan, jot­ta hin­ta pysyy kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä. Euro­mää­räis­tä tark­kaa bud­jet­tia ei siis vält­tä­mät­tä kan­na­ta pal­jas­taa, vaik­ka sel­lai­nen mie­les­sä oli­si­kin. Ammat­ti­lai­nen osaa aset­taa itsel­leen laa­tuun­sa näh­den kui­ten­kin oikean ja kil­pai­lu­ky­kyi­sen hin­nan.

5. Valit­se ammat­ti­lai­nen tar­jous­ten perus­teel­la

Valin­nas­sa ei kan­na­ta tui­jot­taa pelk­kää hin­taa, vaan miet­tiä min­kä­lais­ta jäl­keä mil­lä­kin hin­nal­la saa. Etu­kä­teen mie­les­sä ase­te­tun bud­je­tin suh­teen kan­nat­taa siis olla jous­ta­va ja avoin, jot­ta se tär­kein, eli lop­pu­tu­los on otol­li­sin. Valo­ku­vaa­ja las­kee anta­maan­sa hin­taan­sa sisäl­le mm. tar­vit­ta­vien varus­tei­den kuten valo­jen ja objek­tii­vien osto­ku­lut, mat­ka­ku­lut ja lait­tei­den asen­nuk­seen, kuvien otta­mi­seen sekä kuvien jäl­ki­kä­sit­te­lyyn kulu­van ajan.
Mikä­li bud­je­til­la ei ole mitään väliä, kan­nat­taa ottaa paras ja kal­lein. Bud­je­til­la yleen­sä kui­ten­kin on mer­ki­tys­tä, joten tar­jouk­sis­ta kan­nat­taa vali­ta hin­ta-laa­tu-suh­teel­taan itsel­le sopi­vin vaih­toeh­to.

Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le kiin­te­ään hin­taan

Koti­si­vu­jen suun­nit­te­lus­sa olem­me vuo­sien var­rel­la huo­man­neet ylei­sen ongel­man, joka on usein tul­lut pie­ny­ri­tys­ten koh­dal­la vas­taan. Ammat­ti­mai­set valo­ku­vat mones­ti nimit­täin puut­tu­vat koti­si­vuil­ta ja muus­ta mark­ki­noin­nis­ta. Huo­ma­sim­me tar­peen useis­sa pk-yri­tyk­sis­sä ja kehi­tim­me pie­ny­rit­tä­jil­le sopi­van, koko Suo­men kat­ta­van ammat­ti­va­lo­ku­vaus­kon­sep­tin. Kon­sep­tin avul­la tar­joam­me asiak­kail­lem­me pai­kal­li­sen valo­ku­vaa­jan edul­li­ses­ti kiin­te­ään hin­taan 300 € + ALV. Onko tämä edes mah­dol­lis­ta? Kyl­lä on.

Mitä pal­ve­luun kuu­luu?

Yrit­tä­jä tar­vit­see yleen­sä koti­si­vuil­len­sa edus­ta­van hen­ki­lö­ku­van lisäk­si ammat­ti­mai­set valo­ku­vat toi­mi­ti­las­ta, tuot­teis­ta ja itse työs­ken­te­lys­tä. Kon­sep­tis­sa mää­rit­te­lem­me asiak­kaam­me kuvaus­tar­peen yhdes­sä asiak­kaan kans­sa, otam­me yhteyt­tä alu­eel­la toi­mi­vaan mah­dol­li­seen yhteis­työ­va­lo­ku­vaa­jaam­me. Mikä­li alu­eel­ta ei vie­lä löy­dy yhteis­työ­kump­pa­nia, etsim­me kump­pa­nin asiak­kaan puo­les­ta. Valit­sem­me vaih­toeh­dois­ta aina lähel­lä ole­van valo­ku­vaa­jan, jot­ta mat­ka­kus­tan­nuk­set pysy­vät mah­dol­li­sim­man pie­ni­nä. Ker­rom­me kuvaa­jal­le; aika­tau­lun, bud­je­tin, mitä kuvia tar­vi­taan ja asiak­kaan yhteys­tie­dot kuvausai­ka­tau­lun sopi­mis­ta var­ten.

Kiin­teä­hin­tai­seen valo­ku­vaus­pal­ve­luun sisäl­tyy kuvien otta­mi­nen, noin 4-6 jäl­ki­kä­si­tel­tyä kuvaa ja lataus­link­ki val­mii­siin tie­dos­toi­hin. Lin­kis­tä saam­me ladat­tua ammat­ti­mai­set kuvat koti­si­vu­ja var­ten ja asia­kas saa ladat­tua kuvat muu­ta mah­dol­lis­ta käyt­töä var­ten. 300 euron hin­taan on bud­je­toi­tu kar­keas­ti noin 3 tun­tia työ­tä. Tun­ti mat­koi­hin, tun­ti kuvauk­seen ja tun­ti kuvien jäl­ki­kä­sit­te­lyyn (osaan työ­vai­heis­ta saat­taa men­nä enem­män ja osaan vähem­män aikaa tilan­tees­ta riip­puen).

Mik­si asiak­kaam­me ei sopi­si kaik­kea tätä suo­raan valo­ku­vaa­jan kans­sa ilman mei­tä? Tar­jouk­sen pyy­tä­mi­nen onnis­tuu yhdes­sä mää­ri­tel­ty­jen kuvaus­tar­pei­den ja val­miin ver­kos­ton avul­la yhdel­lä puhe­lul­la. Kysym­me valo­ku­vaa­jal­ta, halu­aa­ko hän ko. kei­kan vai ei? Jos ei halua, niin käy­täm­me jotain tois­ta kuvaa­jaa. Mei­dän on lisäk­si hel­pom­pi neu­vo­tel­la hin­ta, sil­lä olem­me ns. kol­mas osa­puo­li. Toi­saal­ta meil­le ei ole juu­ri­kaan väliä, hoi­taa­ko asia­kas kai­ken itse. Pää­asia on kui­ten­kin laa­duk­kaat valo­ku­vat.

Mik­si kehi­tim­me kon­sep­tin?

Mik­si sit­ten kehi­tim­me kon­sep­tin? Emme itse ota valo­ku­vauk­ses­ta komis­sioi­ta ja valo­ku­vaa­ja las­kut­taa suo­raan asia­kas­yri­tys­tä, mut­ta on meil­lä oma­kin “ketun­hän­tä kai­na­los­sa”. Ammat­ti­mai­sil­la valo­ku­vil­la on nimit­täin erit­täin suu­ri roo­li koti­si­vu­jen ulkoa­sun ja vai­kut­ta­vuu­den suh­teen. Mitä laa­duk­kaam­mat valo­ku­vat saam­me asiak­kaal­ta käyt­töön, sitä näyt­tä­väm­mät kot­si­vuis­ta saa­daan yleen­sä raken­net­tua.

Ket­kä kon­sep­tis­ta hyö­ty­vät?

Kon­sep­tin avul­la saam­me laa­duk­kaat kuvat koti­si­vu­ja var­ten, asiak­kaam­me saa­vat lois­ta­van pai­kal­li­sen ammat­ti­va­lo­ku­vaa­jan pk-yrit­tä­jäl­le sopi­vaan hin­taan. Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja saa pie­nen kei­kan avul­la luo­tua uuden asia­kas­suh­teen ja sitä kaut­ta raken­net­tua yhteis­työ­tä alu­een yrit­tä­jien kans­sa. Asiak­kaa­nam­me ker­rot vain sijain­ti­si ja jätäm­me alu­ee­si valo­ku­vaa­jal­le soit­to­pyyn­nön. Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja­na voit myös ilmoit­taa itses­tä­si ja lisääm­me sinut mie­lel­läm­me yhteis­työ­kump­pa­nik­si.

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE