6 tyy­pil­lis­tä mokaa koti­si­vu­jen sisällöissä

Kotisivujen-sisällöntuotannon-vinkit

Sisällysluettelo

Ethän kom­pas­tu näi­hin mokiin koti­si­vu­je­si teks­teis­sä ja kar­ko­ta pois poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta­si? Kor­jaa tyy­pil­li­sim­mät vir­heet ja muok­kaa teks­ti­si toimiviksi.

1. Teks­tiä on lii­an vähän

Kuten var­maan jo tie­sit­kin, koti­si­vu­jen teks­ti­si­säl­löil­lä voit paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si, vakuut­taa sivu­je­si kävi­jät asian­tun­ti­juu­des­ta­si ja kas­vat­taa myyntiäsi.

Sil­ti yllät­tä­vän usein tör­mää sivui­hin, jois­sa tar­joil­laan poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le lähin­nä koru­lausei­ta ja hyö­dyl­li­nen infor­maa­tio lois­taa poissaolollaan.

Poten­ti­aa­li­nen asia­kas ei jää arvai­le­maan, onko yri­tyk­sel­lä tar­jo­ta rat­kai­sua hänen ongel­maan­sa vai ei. Hän toden­nä­köi­sem­min etsii sel­lai­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan, jon­ka sivuil­ta löy­tyy kaik­ki osto­pää­tök­seen tar­vit­ta­va tie­to sel­keäs­sä ja infor­ma­ti­vii­ses­sa paketissa.

Sup­peat teks­ti­si­säl­löt ovat usein seu­raus­ta aja­tuk­ses­ta, ettei­vät pit­kät teks­tit tuli­si lue­tuik­si. Pit­kä teks­ti miel­le­tään hel­pos­ti tar­peet­to­mak­si ja seka­vak­si sisäl­lök­si, jos­ta on vai­ke­aa löy­tää olen­nais­ta tie­toa nopeal­la vilkaisulla. 

Ja sel­vää on, että sivuil­la vie­rai­le­van pitää löy­tää etsi­män­sä tie­to nopeas­ti ja hel­pos­ti heti sivuil­le saa­vut­tu­aan. Pit­kät ras­kas­lu­kui­set kap­pa­leet kui­ten­kin, mitä luul­ta­vim­min kään­nyt­tä­vät poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tiehensä.

Vai­kut­taa­ko teks­tin mää­rä hakukonenäkyvyyteen?

Asia­kas har­vem­min kui­ten­kaan edes löy­tää tie­tään sel­lai­sil­le net­ti­si­vuil­le (aina­kaan googlet­ta­mal­la), joi­den sisäl­tö on aut­ta­mat­ta lii­an tynkä.

Jos hyö­dyl­lis­tä tie­toa on sivuil­la hyvin niu­kas­ti tai ei lain­kaaan, Google ei toden­nä­köi­ses­ti edes tar­joa sivus­toa hakutuloksissaan.

Hyvä nyrk­ki­sään­tö haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta on kir­joit­taa vähin­tään noin 300 sanaa teks­tiä per sivu. 

Tasa­pai­noi­lu näi­den kah­den asian (help­po­lu­kui­sen ja kat­ta­van teks­tin) välil­lä voi olla haastavaa.

Eli mitä pitää tehdä?

Teks­tin aset­te­lun, väliot­si­koi­den, lyhyi­den kap­pa­lei­den ja ala­si­vu­jen avul­la pääs­tään jo pit­käl­le. Mää­räl­li­ses­ti pit­kä teks­ti ei nimit­täin ole ollen­kaan vai­kea­sel­koi­nen, kun se on ase­tel­tu ja jak­so­tet­tu oikein. 

Kun virk­keet ja kap­pa­leet pitää lyhyi­nä, on teks­tiä help­po lukea ja sii­hen on hel­pom­pi tarttua.

Aiheit­tain ryh­mi­tel­lyt teks­tio­siot ja infor­ma­tii­vi­set otsi­kot puo­les­taan aut­ta­vat hah­mot­ta­maan koko­nai­suut­ta ja löy­tä­mään teks­tis­tä itseä kiin­nos­ta­vat fak­tat nopeas­ti silmäilemällä. 

2. Teks­tis­sä ei huo­mioi­da kohderyhmää

Kenel­le teks­tit kir­joi­te­taan ja mil­lai­nen teks­ti puhut­te­lee juu­ri hei­tä? Eri­lai­set tavoit­teet ja koh­de­ryh­mät edel­lyt­tä­vät luon­nol­li­ses­ti eri­lais­ta sisältöä. 

Tyy­pil­lis­ten asiak­kai­den osto­käyt­täy­ty­mis­tä tar­kas­te­le­mal­la voi­daan sel­vit­tää, miten asiak­kai­den osto­pää­tös taval­li­ses­ti syn­tyy, mil­lai­sia asioi­ta osta­jat arvos­ta­vat ja mikä hei­tä osto­pää­tök­ses­sään askarruttaa.

Osto­pää­tök­seen vai­kut­ta­vien asioi­den ymmär­tä­mi­nen puo­les­taan aut­taa koh­den­ta­maan teks­tit pait­si tyy­lin myös asia­si­säl­lön puo­les­ta koh­de­ryh­mäl­le sopivaksi.

Ket­kä ovat teks­tin kohderyhmää?

Kulut­ta­jil­le ei toi­mi vält­tä­mät­tä sama teks­ti kuin alan ammattilaisille.

Spe­si­fit ter­mit hel­pot­ta­vat kom­mu­ni­kaa­tio­ta asian­tun­ti­joi­den välil­lä, mut­ta taval­lis­ten tal­laa­jien voi olla vai­kea saa­da sel­koa tekstistä.

Ammat­ti­ter­mis­töä ei kan­na­ta käyt­tää vain tuo­dak­seen ilmi asian­tun­te­mus­taan. Asiak­kaat kan­nat­taa mie­luum­min vakuut­taa hel­pos­ti lähes­tyt­tä­väl­lä teks­til­lä, jos­sa esi­tel­lään rat­kai­su ongel­maan, johon luki­jan on help­po samaistua.

3. Call-to-Actio­nit puuttuvat

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la teks­ti­si­säl­lön tavoit­tee­na on yleen­sä vakuut­taa asiak­kaat ja ohja­ta hei­tä osto­po­lul­la eteenpäin.

Osto­po­lul­la voi olla eri­lai­sia välie­tap­pe­ja, kuten uutis­kir­je­lis­tal­le liit­ty­mi­nen, ilmai­sen arvio­pyyn­nön tilaa­mi­nen, yhtey­den­ot­to­pyyn­nön jät­tä­mi­nen tai hin­ta­las­ku­rin täyt­tä­mi­nen. Teks­tien tavoit­tee­na puo­les­taan on joh­dat­taa sivus­to­vie­rai­li­joi­ta koh­ti näi­tä tavoitteita.

Call-to-action päh­ki­nän­kuo­res­sa

Call-to-Action ‑pai­nik­keet eli eri­lai­set toi­min­ta­ke­hot­teet ovat lois­ta­va tapa tuu­pa­ta asia­kas­ta koh­ti halut­tu­ja toimenpiteitä. 

Muus­ta sivun teks­tis­tä ja taus­tas­ta erot­tu­vat pai­nik­keet roh­kai­se­vat asia­kas­ta toi­mi­maan halu­tul­la taval­la ja voi­vat jopa madal­taa kyn­nys­tä esi­mer­kik­si yhteydenottoon.

Pelk­kä yhteys­tie­to­si­vu ilman sel­kei­tä toi­min­taoh­jei­ta saat­taa aiheut­taa pään­vai­vaa asiak­kaal­le. Sik­si on tär­ke­ää, että sivuil­la ker­ro­taan poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le suo­raan, miten hänen toi­vo­taan asias­sa etenevän.

Eri­lai­sia toi­min­ta­ke­hot­tei­ta kan­nat­taa ripo­tel­la sivuil­le nii­hin koh­tiin, jois­sa sivus­to­vie­rai­li­ja voi­si olla val­mis otta­maan seu­raa­van aske­leen, eli teke­mään halu­tun toimenpiteen.

4. Asiak­kail­le ei ker­ro­ta hyödyistä

Myy­vät koti­si­vut ker­to­vat asiak­kaal­le, miten hän hyö­tyy ostaes­saan pal­ve­lun tai tuot­teen. Kuu­los­taa itses­tään­sel­väl­tä, mut­ta unoh­tuu käy­tän­nös­sä tosi usein.

Hyö­ty­nä­kö­kul­man sijaan saa­te­taan hel­pos­ti kes­kit­tyä vain tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den omi­nai­suuk­sien esit­te­lyyn tai lis­taa­maan eri­lai­sia laa­tusa­no­ja, jot­ka kuvaa­vat yri­tyk­sen toimintaa. 

Pelk­kien itse­ke­hu­jen sijaan kan­nat­tai­si myös muis­taa esi­tel­lä nii­tä kon­kreet­ti­sia hyö­ty­jä, joi­ta yri­tys, tuot­teet ja pal­ve­lut asiak­kaal­le tuottavat. 

Hel­pom­min sanot­tu kuin teh­ty? 

Käy­tän­nön esimerkki:

Sen sijaan, että kuvai­li­sit tuo­tet­ta­si ainoas­taan ener­gia­te­hok­kaak­si, anna myös kon­kreet­ti­nen esi­merk­ki, miten asia­kas sii­tä hyö­tyy, eli kuin­ka nopeas­ti se tulee mak­sa­maan itsen­sä takai­sin asiakkaalle. 

Yri­tyk­sen tari­nan, toi­min­ta­ta­po­jen ja arvo­jen esit­te­le­mi­nen­kin sivuil­la on tie­ten­kin suo­ta­vaa, mut­ta sen­kin voi teh­dä monel­la eri tavalla. 

Ver­taa itse: 

Meil­le tyy­ty­väi­set asiak­kaat ovat kaik­ki kaikessa.” 

 “99 % asiak­kais­tam­me suo­sit­te­li­si mei­tä kavereilleen.”

Huo­maat­ko eron?

5. Ker­ro­taan vain lop­pu­tu­lok­ses­ta, mut­ta ei prosessista

Kuten edel­lä on jo todet­tu, on tosi tär­ke­ää, että asiak­kaal­le ker­ro­taan niis­tä hyö­dyis­tä, joi­ta tämä saa teke­mäl­lä halu­tun toi­men­pi­teen net­ti­si­vuil­la. Toi­men­pi­de voi olla osto­pää­tös­tä enna­koi­van yhtey­den­ot­to­pyyn­nön tai verk­ko-ostok­sen lisäk­si yhtä hyvin vaik­ka uutis­kir­jeen tilaaminen.

Asiak­kaal­le pitää siis teh­dä sel­väk­si, min­kä­lai­sen haas­teen hän pys­tyy taklaa­maan teke­mäl­lä halu­tun toimenpiteen.

Mikä­li toi­men­pi­de on tuot­teen tai pal­ve­lun osta­mi­nen, kan­nat­taa esi­tel­lä, miten ostos tulee esi­mer­kik­si hel­pot­ta­maan asiak­kaan arkea tai nos­taa esil­le mui­ta hyötynäkökulmia.

Jos taas kysees­sä on uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen, asiak­kaal­le voi hyvin ker­toa niis­tä ilmai­sis­ta vin­keis­tä tai ennak­ko­tar­jouk­sis­ta, joi­ta uutis­kir­jeen tilaa­ja­na on mah­dol­lis­ta saada.

Myös esi­mer­kik­si ilmai­nen arvio­käyn­ti oli­si huo­mat­ta­vas­ti hou­kut­te­le­vam­pi, jos asiak­kaal­le ker­rot­tai­siin sen tuo­mis­ta hyödyistä:

Ilmai­sel­la arvio­käyn­nil­lä saat pel­ti­se­pän arvion pel­ti­ka­tos­ta sekä kir­jal­li­sen rapor­tin sen kun­nos­ta. Arvio­käyn­ti ei sido sinua mihin­kään, ja rapor­tin avul­la voit hel­pos­ti kil­pai­lut­taa teki­jät kat­to­re­mon­til­le.”

Mik­si pro­ses­sia kan­nat­taa avata? 

Sen lisäk­si, että tar­jo­taan vas­taus ja rat­kai­su johon­kin ongel­maan, tuli­si asiak­kaal­le ker­toa myös, miten se saavutetaan.

Mik­si?

Yle­vät lupauk­set ja hyö­ty­jen esit­te­le­mi­nen eivät yksi­nään vakuu­ta ketään tai voi­vat jopa vai­kut­taa epä­us­kot­ta­vil­ta, jos nii­den taus­tal­la ole­vaa pro­ses­sia ei ava­ta lainkaan.

Kun kysees­sä on jon­kin pal­ve­lun osta­mi­nen, asiak­kaal­le on hyvä ker­toa esi­mer­kik­si suun­nit­te­lu- ja työ­vai­heis­ta, nii­den toteut­ta­jis­ta ja aikataulusta.

Kun asia­kas tie­tää osto­pro­ses­sin alus­ta läh­tien, miten pro­jek­ti tulee ete­ne­mään, myös yhtey­den­ot­to­kyn­nys madaltuu. 

6. Kil­pai­lu­val­tit, refe­rens­sit ja hin­nas­to puuttuvat

88 % netin käyt­tä­jis­tä etsii tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta tie­toa ver­kos­ta. Ja 58 % heis­tä ver­tai­lee eri pal­ve­lun­tar­joa­jia ja tuot­tei­ta netis­sä ennen ostopäätöstään.

Sik­si oman ammat­ti­tai­don ja tuot­tei­den laa­dun koros­ta­mi­sen lisäk­si on äärim­mäi­sen tär­ke­ää kir­joit­taa auki, mitä sel­lais­ta yri­tys tar­jo­aa tai tekee parem­min, joka erot­taa sen muis­ta palveluntarjoajista.

Refe­rens­sit puhu­vat puolestasi

Refe­rens­sien puut­tu­mi­nen net­ti­si­vuil­ta herät­tää aina epäilyksen.

Poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den vakuut­ta­mi­nen tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den palaut­teen ja aiem­man näy­tön avul­la on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa kuin itse­ään kehumalla.

Refe­rens­si­ku­vat ja ‑videot sekä tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den tari­nat ja suo­si­tuk­set on help­po tapa tuo­da vakuut­ta­vaa sisäl­töä nettisivuille. 

Hin­ta­tie­to­jen jul­kai­su madal­taa kyn­nys­tä ottaa yhteyttä 

Asiak­kai­ta kiin­nos­taa tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den omi­nai­suuk­sien sekä laa­dun lisäk­si yleen­sä myös hin­ta, vaik­kei se rat­kai­se­va teki­jä olisikaan.

Kan­nat­taa siis poh­tia, onko hin­nas­ton jul­kai­se­mat­ta jät­tä­mi­nen kil­pai­li­joi­den pelos­sa jär­ke­vää. Jos min­kään­lai­sia hin­ta­tie­to­ja ei ole saa­ta­vil­la netis­sä, saat­taa kyn­nys yhtey­den­ot­toon kas­vaa merkittävästi.

Hin­ta ei yleen­sä muo­dos­tu esteek­si sil­loin, jos yri­tys pys­tyy vakuut­ta­maan asiak­kaan omas­ta asian­tun­ti­juu­des­taan. Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa jul­ki­nen hin­nas­to saat­taa itsea­sias­sa toi­mia rat­kai­se­va­na osto­pää­tök­seen joh­ta­va­na teki­jä­nä run­sas teks­ti­si­säl­tö miel­le­tään seka­vak­si ja tarpeettomaksi.

 

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo