6 tyy­pil­lis­tä mokaa koti­si­vu­jen sisäl­löis­sä

Kotisivujen-sisällöntuotannon-vinkit

Sisällysluettelo

Ethän kom­pas­tu näi­hin mokiin koti­si­vu­je­si teks­teis­sä ja kar­ko­ta pois poten­ti­aa­li­sia lii­de­jä sekä asiak­kai­ta? Kor­jaa tyy­pil­li­sim­mät vir­heet ja muok­kaa teks­ti­si toi­mi­vik­si.

1. Teks­tiä on lii­an vähän

Kuten ehkä jo tie­dät­kin, koti­si­vu­jen laa­duk­kail­la teks­ti­si­säl­löil­lä voit paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si, vakuut­taa sivu­je­si kävi­jät asian­tun­ti­juu­des­ta­si, tar­jo­ta vas­tauk­sen hei­dän kysy­myk­siin­sä ja rat­kai­sun ongel­miin­sa sekä kas­vat­taa myyn­tiä­si.

Var­sin usein näkee kui­ten­kin sivu­ja, jois­sa ei tar­jo­ta kävi­jöil­le yhteys­tie­to­jen lisäk­si juu­ri mitään muu­ta tie­toa. Poten­ti­aa­li­nen asia­kas ei jak­sa jää­dä arvai­le­maan tar­jo­aa­ko yri­tys rat­kai­sua hänen ongel­maan­sa vaan valit­see sel­lai­sen yri­tyk­sen, joka tar­jo­aa kai­ken tar­vit­ta­van tie­don hel­pos­ti netis­sä.

Lii­an sup­peat teks­ti­si­säl­löt ovat usein seu­raus­ta aja­tuk­ses­ta “mitä vähem­män teks­tiä sen parem­pi”. Halu­taan tar­jo­ta vain vält­tä­mät­tö­min tie­to ja sekin yti­mek­kääs­sä muo­dos­sa, eikä halu­ta vai­va­ta poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta tur­han pit­kil­lä teks­teil­lä, kos­ka luul­laan, ettei kukaan kui­ten­kaan jak­sa kah­la­ta nii­tä läpi.

Ja tot­ta on, että sivuil­la vie­rai­le­van pitää löy­tää etsi­män­sä tie­to nopeas­ti ja hel­pos­ti heti sivuil­le saa­vut­tu­aan. Pit­kät ras­kas­lu­kui­set kap­pa­leet heti etusi­vul­la saat­ta­vat­kin kään­nyt­tää poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tie­hen­sä. Vali­tet­ta­vas­ti poten­ti­aa­li­nen asia­kas kui­ten­kaan har­vem­min löy­tää tie­tään lain­kaan sel­lai­sil­le sivuil­le, joil­la tie­toa on hyvin niu­kas­ti tai ei lain­kaan ja jot­ka eivät sii­tä syys­tä saa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä esi­mer­kik­si Googles­sa.

Ihan yhtä tär­ke­ää kuin tar­vit­ta­van tie­don löy­ty­mi­nen vai­vat­to­mas­ti ja nopeas­ti on myös se, että poten­ti­aa­li­nen asia­kas löy­tää sivuil­ta myös lisä­tie­toa, niin halu­tes­saan. Tasa­pai­noi­lu näi­den kah­den asian (help­po­lu­kui­sen ja kat­ta­van teks­tin) välil­lä voi olla haas­ta­vaa, mut­ta teks­tin aset­te­lun, väliot­si­koi­den, lyhyi­den kap­pa­lei­den ja ala­si­vu­jen avul­la pääs­tään jo pit­käl­le.

Kaik­kea tie­toa ei tar­vit­se eikä kan­na­ta kaa­taa kävi­jän nis­kaan heti, vaan ennem­min tar­jo­ta mah­dol­li­suus lisä­tie­toon asiak­kaan sitä kai­va­tes­sa. Mää­räl­li­ses­ti pit­kä­kään teks­ti ei ole vai­kea­sel­koi­nen, kun se on ase­tel­tu ja jak­so­tet­tu oikein.

Poten­ti­aa­li­nen asiak­kaan ver­tail­les­sa kah­ta kil­pai­le­vaa yri­tys­tä hän valit­see sen, kum­pi onnis­tuu vakuut­ta­maan hänet. Ilman laa­du­kas­ta ja kat­ta­vaa sisäl­töä on vai­kea pär­jä­tä täs­sä kil­pai­lus­sa.

2. Teks­ti on pelk­kää jar­go­nia, eikä koh­de­ryh­mää ole huo­mioi­tu

Tois­ta ääri­pää­tä edus­ta­vat sel­lai­set koti­si­vut, joi­den sisäl­löt vili­se­vät vai­kei­ta ter­me­jä ja alan spe­si­fiä sanas­toa. Teks­teis­sä kan­nat­taa vält­tää tur­haa jar­go­nia, mikä­li koti­si­vu­jen koh­de­ryh­mää eivät ole ainoas­taan alan asian­tun­ti­jat.

Spe­si­fit ter­mit hel­pot­ta­vat kom­mu­ni­kaa­tio­ta asian­tun­ti­joi­den välil­lä, mut­ta mui­den voi olla vai­kea saa­da teks­tis­tä sel­vää. Sik­si ei pidä­kään luul­la, että “hie­not” ter­mit vakuut­tai­si­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat. Päin­vas­toin vai­kea­sel­koi­nen teks­ti ajaa luki­jat etsi­mään tie­toa siel­tä, mis­sä se on esi­tet­ty hel­pom­min ymmär­ret­tä­väs­sä muo­dos­sa.

Jokai­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­nen tuli­si­kin aloit­taa koh­de­ryh­män kar­toit­ta­mi­sel­la, ja suun­ni­tel­la teks­ti nime­no­maan luki­joi­ta var­ten. Koh­de­ryh­män kar­toi­tuk­ses­sa kan­nat­taa hyö­dyn­tää osta­ja­per­soo­nia, jois­ta voit lukea lisää tääl­tä.

3. Call-to-Actio­nit puut­tu­vat

Yksi todel­la olen­nai­nen osa koti­si­vu­ja ovat niin kut­su­tut Call-to-Actio­nit eli toi­min­ta­ke­hot­teet. Pelk­kä yhteys­tie­to­si­vu ilman sel­kei­tä toi­min­taoh­jei­ta voi nos­taa kyn­nys­tä ottaa yhteyt­tä yri­tyk­seen. Sik­si on tär­ke­ää, että sivuil­la ker­ro­taan poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le suo­raan, mitä hänen toi­vo­taan teke­vän. Asia­kas ei halua jää­dä miet­ti­mään, pitäi­si­kö hänen ottaa yhteyt­tä puhe­li­mit­se, voi­ko ajan vara­ta netis­sä tai miten ilmai­nen arvio­käyn­ti tila­taan.

Hyvä tapa ohja­ta kävi­jän pol­kua sivuil­la on lisä­tä pai­nik­kei­ta, jot­ka opas­ta­vat poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta esi­mer­kik­si “jät­tä­mään yhteys­tie­ton­sa täl­lä lomak­keel­la”, “liit­ty­mään uutis­kir­jeen tilaa­jak­si täs­tä”, “varaa­maan ilmai­sen arvio­käyn­nin hel­pos­ti netis­sä” tai “tilaa­maan tuot­teen täs­tä”.

4. Asiak­kail­le ei ker­ro­ta hyö­dyis­tä

Koti­si­vu­jen tuli­si aina tar­jo­ta asiak­kaal­le tie­to sii­tä, miten tämä voi­si hyö­tyä yri­tyk­sen tar­joa­mis­ta pal­ve­luis­ta ja/tai tuot­teis­ta. Myös yri­tyk­sen tari­nan, sen toi­min­ta­ta­po­jen ja arvo­jen esit­te­le­mi­nen sivuil­la on tär­ke­ää, mut­ta kui­ten­kin vie­lä­kin tär­keäm­pää on ker­toa asiak­kaal­le, miten tämä voi niis­tä hyö­tyä.

Siis­pä sen sijaan, että teks­teis­sä käy­täi­siin läpi lähin­nä yri­tyk­sen his­to­ri­aa, voi­tai­siin­kin ennem­min ker­toa, miten se on his­to­rian­sa aika­na onnis­tu­nut pal­ve­le­maan asiak­kai­taan ja mil­lai­sia rat­kai­su­ja se nyky­ään pys­tyy heil­le tar­joa­maan.

Mitä enem­män ja kat­ta­vam­min sivuil­la ker­ro­taan yri­tyk­ses­tä, sen pal­ve­luis­ta ja nii­den hyö­dyis­tä, sitä parem­min yri­tys pys­tyy vakuut­ta­maan sivu­jen vie­rai­li­jat asiak­kaik­seen.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä?

5. Ker­ro­taan vain lop­pu­tu­lok­ses­ta, mut­ta ei pro­ses­sis­ta – tai toi­sin päin

Kuten sanot­tu, on tär­ke­ää, että asiak­kaal­le ker­ro­taan lop­pu­tu­lok­ses­ta eli niis­tä hyö­dyis­tä, joi­ta tämä saa teke­mäl­lä halu­tun toi­men­pi­teen. Asiak­kaal­le pitäi­si sel­vit­tää, miten hän hyö­tyy yri­tyk­sen pal­ve­lui­den tai tuot­tei­den osta­mi­ses­ta, eli min­kä asiak­kaan ongel­man yri­tys pys­tyy rat­kai­se­maan.

Jos taas kysees­sä on uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen, asiak­kaal­le tuli­si ker­toa niis­tä ilmai­sis­ta vin­keis­tä tai ennak­ko­tar­jouk­sis­ta, joi­ta uutis­kir­jeen tilaa­ja­na on mah­dol­lis­ta saa­da.

Myös esi­mer­kik­si ilmai­nen arvio­käyn­ti oli­si huo­mat­ta­vas­ti hou­kut­te­le­vam­pi, jos asiak­kaal­le ker­rot­tai­siin sen tuo­mis­ta hyö­dyis­tä: “Ilmai­sel­la arvio­käyn­nil­lä asia­kas saa ammat­ti­tai­toi­sen pel­ti­se­pän arvion pel­ti­ka­tos­ta sekä kir­jal­li­sen rapor­tin sen kun­nos­ta. Arvio­käyn­ti ei sido asia­kas­ta mihin­kään, ja rapor­tin avul­la teki­jöi­den kil­pai­lut­ta­mi­nen on asiak­kaal­le entis­tä hel­pom­paa.”

Sen lisäk­si, että asiak­kaal­le tar­jo­taan vas­taus ja rat­kai­su johon­kin ongel­maan, tuli­si asiak­kaal­le ker­toa myös, miten ne saa­vu­te­taan. Yle­vät lupauk­set ja hyö­ty­jen esit­te­le­mi­nen eivät yksi­nään vakuu­ta ketään tai voi­vat jopa vai­kut­taa epä­us­kot­ta­vil­ta, jos nii­den taus­tal­la ole­vaa pro­ses­sia ei ava­ta lain­kaan.

Kun kysees­sä on jon­kin pal­ve­lun osta­mi­nen, asiak­kaal­le on hyvä ker­toa esi­mer­kik­si suun­nit­te­lu- ja työ­vai­heis­ta, nii­den toteut­ta­jis­ta ja aika­tau­lus­ta. Kun asia­kas tie­tää osto­pro­ses­sin alus­ta läh­tien, miten pro­jek­ti tulee ete­ne­mään, myös yhtey­den­ot­to­kyn­nys madal­tuu. Läpi­nä­ky­vyys on aina plus­saa.

Yhtä lail­la pel­kän pro­ses­sin esit­te­le­mi­nen ilman sen tuo­mia hyö­ty­jä on tur­haa.

6. Kil­pai­lu­val­tit, refe­rens­sit ja hin­nas­to puut­tu­vat

88 % netin käyt­tä­jis­tä etsii tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta tie­toa ver­kos­ta, ja 58 % heis­tä ver­tai­lee eri pal­ve­lun­tar­joa­jia ja tuot­tei­ta netis­sä ennen osto­pää­tös­tään. On siis tär­ke­ää erot­tua mas­sas­ta jol­la­kin taval­la. Oman ammat­ti­tai­don ja laa­dun koros­ta­mi­sen lisäk­si oli­si tär­ke­ää miet­tiä, mitä yri­tys pys­tyy teke­mään parem­min tai tar­joa­maan enem­män kuin kil­pai­li­jan­sa, ja tuo­da se esil­le. Mitä sel­lais­ta yri­tys tar­jo­aa, jota muut eivät tar­joa? Mitä yri­tys tekee parem­min kuin kil­pai­li­jan­sa?

Myös refe­rens­sien uupu­mi­nen on mer­kit­tä­vä puu­te. Poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den vakuut­ta­mi­nen nykyis­ten asiak­kai­den anta­man palaut­teen ja aiem­man näy­tön avul­la on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa kuin itse­ään kehu­mal­la. Aiem­pia töi­tä kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti esi­tel­lä kuvien lisäk­si myös esi­mer­kik­si lyhyi­den tari­noi­den ja tyy­ty­väi­sil­tä asiak­kail­ta saa­dun palaut­teen avul­la.

Jokai­nen yksi­tyis­koh­ta ei toki kuu­lu net­ti­si­vuil­le ja jot­kut osto­pää­tök­seen vai­kut­ta­mat­to­mat yksi­tyis­koh­dat voi­daan jät­tää myö­hem­min­kin esi­tel­tä­vik­si. Sil­ti hyvä nyrk­ki­sään­tö on tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon asia­kas­ta kiin­nos­ta­vaa infor­maa­tio­ta jo net­ti­si­vuil­la.

Asiak­kai­ta kiin­nos­taa tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den omi­nai­suuk­sien sekä laa­dun lisäk­si yleen­sä myös hin­ta. Kan­nat­taa siis poh­tia, onko hin­nas­ton jul­kai­se­mat­ta jät­tä­mi­nen kil­pai­li­joi­den pelos­sa jär­ke­vää. Jos min­kään­lai­sia hin­ta­tie­to­ja ei ole saa­ta­vil­la netis­sä, saat­taa poten­ti­aa­li­nen asia­kas etsiä sel­lai­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan, joka ilmoit­taa tie­dot jo koti­si­vuil­laan. Hin­ta ei yleen­sä muo­dos­tu esteek­si sil­loin, jos yri­tys pys­tyy vakuut­ta­maan asiak­kaan omas­ta asian­tun­ti­juu­des­taan. Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa jul­ki­nen hin­nas­to saat­taa itsea­sias­sa toi­mia rat­kai­se­va­na osto­pää­tök­seen joh­ta­va­na teki­jä­nä.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valin­taan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esil­le.

Lue lisää »

Sisällysluettelo