6 mark­ki­noin­nin kei­noa, joil­la voit kas­vat­taa myyntiäsi

Markkinoinnin-keinot

Sisällysluettelo

Kai­paat­ko uusia ideoi­ta yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­sek­si ja asiak­kai­den hou­kut­te­le­mi­sek­si? Edis­tä lii­ke­toi­min­taa­si otta­mal­la nämä 6 kei­noa osak­si markkinointistrategiaasi.

1. Kan­nus­ta asiak­kai­ta suo­sit­te­le­maan yritystäsi

Per­heen­jä­se­nel­tä, kave­ril­ta tai tut­ta­val­ta kuul­tu suo­si­tus vai­kut­taa val­ta­vas­ti ihmis­ten osto­pää­tök­siin. Niel­sen Kulut­ta­ja­pa­nee­lin tut­ki­muk­sen mukaan yli 80 % kulut­ta­jis­ta sanoo luot­ta­van­sa ystä­vien ja per­heen­jä­sen­ten teke­miin tuo­te- tai pal­ve­lusuo­si­tuk­siin. Täl­lai­set suo­si­tuk­set ovat­kin erit­täin teho­kas markkinointikeino.

Hyvä kei­no suo­si­tus­ten saa­mi­seen on tar­jo­ta ole­mas­sa ole­vil­le asiak­kail­le eri­kois­tar­jouk­sia tai alen­nuk­sia, mikä­li he suo­sit­te­le­vat yri­tys­tä lähipiirilleen.

Suo­si­tus­ten teke­mi­nen ja niis­tä saa­ta­vien etu­jen hyö­dyn­tä­mi­nen kan­nat­taa teh­dä mah­dol­li­sim­man hel­pok­si. Yri­tyk­sen koti­si­vu­jen tai verk­ko­kau­pan tilaus­lo­mak­kee­seen voi esi­mer­kik­si lisä­tä ken­tän, johon tilaa­ja voi mer­ki­tä suo­si­tuk­sen teh­neen ystä­vän­sä tai per­heen­jä­se­nen­sä sekä tämän sähköpostiosoitteen.

Paras tapa saa­da suo­si­tuk­sia on kui­ten­kin teh­dä asiak­kaat niin tyy­ty­väi­sik­si, että he innos­tu­vat oma-aloit­tei­ses­ti suo­sit­te­le­maan yri­tys­tä­si tutuilleen.

2. Jaa tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den kokemuksia

Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat eivät kuun­te­le suo­si­tuk­sia pel­käs­tään ystä­vil­tään ja per­heel­tään, vaan myös muil­ta tyy­ty­väi­sil­tä asiak­kail­ta. Sik­si asia­kas­ta­ri­noi­ta ja posi­tii­vi­sia arvos­te­lu­ja on tär­ke­ää esi­tel­lä näky­väs­ti yri­tyk­sen koti­si­vuil­la ja sosi­aa­li­sen median pro­fii­leis­sa. Esi­mer­kik­si pal­ve­lu­ku­vauk­sen alkuun lai­tet­tu lai­naus pal­ve­luun tyy­ty­väi­sel­tä asiak­kaal­ta antaa luki­jal­le heti myön­tei­sem­män käsi­tyk­sen yrityksestä.

Pyy­dä roh­keas­ti posi­tii­vi­sia kom­ment­te­ja ja arvos­te­lu­ja asiak­kail­ta­si. Moni hyvää pal­ve­lua saa­nut asia­kas saat­taa mie­lel­lään kir­joit­taa Google- tai Face­book-arvos­te­lun yri­tyk­ses­tä­si tai antaa ylis­tä­vän sitaa­tin, jon­ka voit lisä­tä koti­si­vuil­le­si. Jot­kut voi­vat jopa suos­tua ker­to­maan hyvän asia­kas­ko­ke­muk­sen­sa videolla.

Jos kom­ment­te­ja tai arvos­te­lu­ja on muu­toin vai­kea saa­da, voit myös kan­nus­taa asiak­kai­ta­si tar­joa­mal­la pie­nen alen­nuk­sen tai kau­pan­pääl­li­sen jokai­sel­le, joka kir­joit­taa posi­tii­vi­sen arvos­te­lun tai kehuu yri­tys­tä­si asiakastarinassa.

Kan­nat­taa myös muis­taa, että hyvät Google- ja Face­book-arvos­te­lut teke­vät yri­tyk­ses­tä­si uskot­ta­vam­man pait­si poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den myös haku­ko­nei­den sil­mis­sä, ja vai­kut­ta­vat siten Google-näkyvyyteesi.

3. Tee yhteistyötä

Yksi kei­no saa­da yri­tyk­sel­le­si lisää näky­vyyt­tä ja uusia asiak­kai­ta on teh­dä yhteis­työ­tä sel­lais­ten yri­tys­ten kans­sa, joi­den toi­mia­la liit­tyy lähei­ses­ti omaan toimialaasi.

Täl­lai­ses­tä yhteis­työs­tä voi olla suur­ta hyö­tyä kum­mal­le­kin osa­puo­lel­le, kun yri­tyk­set voi­vat suo­si­tel­la tois­ten­sa pal­ve­lui­ta asiak­kail­leen, ohja­ta kävi­jä­lii­ken­net­tä tois­ten­sa verk­ko­si­vuil­le ja jakaa tie­tout­ta keskenään.

Esi­mer­kik­si ravit­se­mus­te­ra­peu­tin voi olla kan­nat­ta­vaa har­ki­ta yhteis­työ­tä vaik­ka­pa pai­kal­li­sen kun­to­sa­lin tai joo­gas­tu­dion kans­sa, ja kat­to­re­mont­tei­hin eri­kois­tu­nut yri­tys voi hyö­tyä yhteis­työs­tä puhal­lus­vil­laa ja mui­ta läm­pö­eris­tei­tä asen­ta­van yri­tyk­sen kanssa.

Voit myös raken­taa yhdes­sä mui­den yri­tys­ten kans­sa niin sano­tun power tea­min, jos­sa asia­kas voi ostaa yhdel­tä toi­mi­jal­ta kai­ken tar­vit­se­man­sa. Täl­lai­ses­sa jär­jes­te­lys­sä ali­hank­ki­joi­na toi­mii eri alo­jen ammat­ti­lai­sia, ja asiak­kaan teh­des­sä tilauk­sen kukin fir­ma hoi­taa tilauk­ses­ta oman eri­koi­sa­lan­sa tehtävät.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

4. Osal­lis­tu kes­kus­te­lui­hin ja osoi­ta asiantuntijuuttasi

Etsi paik­ko­ja, jois­sa voit kes­kus­tel­la alaa­si liit­ty­vis­tä aiheis­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kans­sa ja vakuut­taa hei­dät asian­tun­ti­juu­des­ta­si. Käy­tiin­pä nämä kes­kus­te­lut sit­ten yri­tys­ta­pah­tu­mas­sa, net­ti­foo­ru­mil­la tai vapaa-ajal­la­si, asian­tun­te­vien neu­vo­jen ja kom­ment­tien tar­joa­mi­nen saa yri­tyk­se­si jää­mään ihmis­ten mieleen.

Voit osal­lis­tua kes­kus­te­lui­hin esi­mer­kik­si kiin­nos­ta­vien Lin­ke­dIn-pos­taus­ten kom­ment­ti­ket­juis­sa, ja osoit­taa osaa­mis­ta­si mui­den alo­jen ammat­ti­lai­sil­le. Hyviä kes­kus­te­lu­paik­ko­ja ovat myös monet yri­tys­toi­min­taan liit­ty­vät Face­book-ryh­mät, kuten esi­mer­kik­si Yrit­tä­jät-ryh­mä ja monet muut ammattilaisryhmät.

5. Jär­jes­tä kilpailu

Kil­pai­lut ovat mones­ti teho­kas kei­no hou­ku­tel­la ihmi­set vuo­ro­vai­kut­ta­maan yri­tyk­se­si kans­sa. Kiin­nos­ta­va kil­pai­lui­dea ja hou­kut­te­le­va pal­kin­to voi­vat saa­da osak­seen pal­jon huo­mio­ta sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

Kil­pai­lu voi olla esi­mer­kik­si tiet­tyyn tee­maan liit­ty­vä valo­ku­va­kil­pai­lu, kaik­kien some­pos­taus­ta kom­men­toi­nei­den välil­lä suo­ri­tet­ta­va arvon­ta tai kisa type­rim­mäs­tä puu­jal­ka­vit­sis­tä. Kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­ses­ta kan­nat­taa myös teh­dä todel­la help­poa, jot­ta kyn­nys läh­teä mukaan oli­si mah­dol­li­sim­man alhainen.

Kil­pai­lua suun­ni­tel­taes­sa luo­vuus on erit­täin suo­si­tel­ta­vaa. Haus­ka ja uuden­lai­nen kil­pai­lu saa pal­jon hel­pom­min osal­lis­tu­jia kuin tyl­sä ja kulunut.

Kil­pai­lul­le on tär­ke­ää myös aset­taa sel­keä tavoi­te, joka tukee yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taa. Tavoi­te voi olla vaik­ka­pa koti­si­vu­jen kävi­jä­lii­ken­teen kas­vat­ta­mi­nen tai uusien tilaa­jien saa­mi­nen yri­tyk­sen sähköpostilistalle.

Kil­pai­lun pal­kin­nok­si on usein hyvä vali­ta jotain sel­lais­ta, joka sekä innos­taa ihmi­siä osal­lis­tu­maan että tuo näky­vyyt­tä yri­tyk­sen tuot­teil­le tai pal­ve­luil­le. Esi­mer­kik­si kau­neus­hoi­to­lan jär­jes­tä­mäl­le kil­pai­lul­le hyvä pal­kin­to voi­si olla hoi­to­lan hie­noin hemmotteluhoito.

Kan­nat­taa kui­ten­kin panos­taa myös pal­kin­non luo­vuu­teen. Edul­li­ses­ti­kin voi saa­da kil­pai­lul­le haus­kan pal­kin­non. Esi­mer­kik­si jou­lun alla jou­lu­kink­ku voi olla hyvin hou­kut­te­le­va pal­kin­to Facebook-arvonnassa.

Muis­ta myös mai­nos­taa kil­pai­lua­si tar­peek­si näky­väs­ti, jot­ta se var­mas­ti saa riit­tä­väs­ti osal­lis­tu­jia. Teho­kas tapa kil­pai­lun näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen on mai­nos­taa sitä huo­lel­li­ses­ti vali­tul­le koh­de­ryh­mäl­le Face­boo­kis­sa ja Googlen Display Networ­kis­sa kil­pai­lun ajan.

6. Jul­kai­se video-oppaita

Video-opas yri­tyk­se­si toi­mia­laan liit­ty­väs­tä aihees­ta on erin­omai­nen kei­no osoit­taa asian­tun­ti­juut­ta­si. Voit videol­la esi­mer­kik­si vas­ta­ta asiak­kai­ta askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin, näyt­tää miten eri pro­jek­tit toteu­te­taan tai esi­tel­lä mil­lai­sia asiak­kai­den ongel­mia yri­tyk­se­si on ratkaissut.

Hyvin teh­ty video voi hou­ku­tel­la kävi­jän jää­mään sivuil­le­si ja herät­tää kiin­nos­tuk­sen pal­ve­lu­ja­si koh­taan. Mie­len­kiin­toi­nen video saat­taa myös saa­da ilmais­ta näky­vyyt­tä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, jos ihmi­set innos­tu­vat jaka­maan sitä.

Jot­ta video-oppail­la­si oli­si par­haat mah­dol­li­suu­det menes­tyä, ne kan­nat­taa jul­kais­ta yri­tyk­se­si You­tu­be-kana­val­la ja jakaa muil­la yri­tyk­se­si käyt­tä­mil­lä sosi­aa­li­sen median kana­vil­la sekä koti­si­vuil­la­si. Lisäk­si videoi­ta täy­tyy mai­nos­taa aktii­vi­ses­ti Face­boo­kis­sa ja Googlen mainospaikoilla.

Näis­tä var­sin­kin Google-mai­non­ta on tär­ke­ää, sil­lä You­tu­be on Googlen omis­ta­ma pal­ve­lu, ja Google Ads sopii mai­nios­ti You­tu­be-videoi­den mai­nos­ta­mi­seen. Google-mai­non­nan kaut­ta voit saa­da videol­le­si huo­mat­ta­vas­ti lisää näky­vyyt­tä var­sin edullisesti.

Ota nämä mark­ki­noin­ti­kei­not käyt­töö­si ja kokei­le, miten ne toi­mi­vat juu­ri sinun yritykselläsi!

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo