5+1 vink­kiä: näin paran­nat haku­ko­neop­ti­moin­tia­si link­kien avulla

Backlinkit-parantavat-hakukoneoptimointia

Sisällysluettelo

Tie­sit­kö, että Google arvos­taa sivus­to­ja, jot­ka ovat saa­neet osak­seen run­saas­ti laa­duk­kai­ta ulkoi­sia link­ke­jä? Entä tie­sit­kö, että jois­tain lin­keis­tä voi olla yri­tyk­sel­le­si enem­män har­mia kuin hyö­tyä? Artik­ke­lis­sam­me ker­rom­me, mil­lai­set lin­kit ovat yri­tyk­sel­le­si hyö­dyl­li­siä ja annam­me 5+1 vink­kiä hyvien link­kien hankkimiseen.

Link­kien mer­ki­tys yritykselle

Ulkoi­set lin­kit eli niin kut­su­tut backlin­kit ovat erit­täin olen­nai­nen teki­jä yri­tyk­sen koti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta. Ulkoi­sel­la lin­kil­lä tar­koi­te­taan jol­la­kin toi­sel­la (ulkoi­sel­la) sivul­la ole­vaa link­kiä, joka joh­taa sinun yri­tyk­se­si sivuille.

Yri­tys sijoit­tuu toden­nä­köi­ses­ti kor­keam­mal­le Googlen haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa, jos sil­lä on pal­jon laa­duk­kai­ta ulkoi­sia link­ke­jä. Logiik­ka perus­tuu sii­hen, että Google arvos­taa sivua, jol­le on osoi­tet­tu pal­jon link­ke­jä, kos­ka se ker­too sivun laa­dus­ta. Google tul­kit­see hyvät lin­kit suo­si­tuk­si­na ja paran­taa sivun sijoi­tus­ta hakukonetuloksissa.

Link­kien väärinkäyttäminen

Aivan näin mus­ta­val­koi­nen asia ei kui­ten­kaan ole. Ulkois­ten link­kien tär­keys haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta on joh­ta­nut sii­hen, että sivus­tot ovat hank­ki­neet link­ke­jä kepu­li­kons­tein, jol­loin puhu­taan link­ki­ver­kos­to­jen vää­rin­käy­tös­tä sekä black hat-lin­keis­tä. Täl­lai­nen link­kien vää­rin­käyt­tä­mi­nen on näky­nyt esi­mer­kik­si link­kien osta­mi­se­na sekä haku­ko­neop­ti­moin­ti-hakui­se­na link­kien vaih­ta­mi­se­na yri­tys­ten kesken.

Vää­rin­käy­tök­set taas ovat joh­ta­neet sii­hen, että Googlen algo­rit­mi arvioi backlink­kien luo­tet­ta­vuut­ta tar­kem­min. Kun Google ei pidä link­kiä “aito­na” vaan tul­kit­see, että se on teh­ty pel­käs­tään haku­ko­neop­ti­moin­nin paran­ta­mi­sek­si, saat­taa se vai­kut­taa haku­ko­ne­tu­lok­siin päin­vas­tai­sel­la taval­la. Haku­ko­neop­ti­moin­nin paran­ta­mi­sek­si luo­dut lin­kit saat­ta­vat­kin siis las­kea sivun hakukonesijoitusta.

Google kiin­nit­tää huo­mio­ta esi­mer­kik­si sii­hen, mil­lai­sil­la sivuil­la link­ke­jä jae­taan. Mikä­li link­kiä jaka­va läh­de­si­vu on esi­mer­kik­si täy­sin eri tee­mai­nen kuin koh­de­si­vu, saat­taa Google kat­soa, että kysees­sä ei vält­tä­mät­tä ole aito suo­si­tus. Luo­tet­ta­vam­pia ovat lin­kit sivuil­ta, jot­ka jol­lain taval­la liit­ty­vät lin­kit­tä­män­sä sivun aiheeseen.

Backlink­ke­jä ei siis kan­na­ta yrit­tää hank­kia kei­nol­la mil­lä hyvän­sä. Esi­mer­kik­si link­kien osta­mi­nen link­ki­far­meil­ta, eli toi­mi­joil­ta jot­ka tar­joa­vat link­ke­jä mak­sua vas­taan, ei ole suo­si­tel­ta­vaa. Myös­kään aiem­min suo­sit­tua tapaa lin­ka­ta omaa yri­tys­tä kes­kus­te­lu­pals­toil­le ei voi­da suo­si­tel­la, ja monien foo­ru­mien sään­nöt­kin sen kieltävät.

Oman yri­tyk­sen link­kien jaka­mi­nen kes­kus­te­lu­pals­toil­la (ja blo­gien kom­ment­tio­siois­sa) on usein aivan lii­an ilmeis­tä ja vaik­ka sii­nä onnis­tui­si­kin, ei Google yleen­sä näe täl­lai­sia link­ke­jä suo­si­tuk­si­na vaan arvot­to­mi­na “nofollow”-linkkeinä, jot­ka eivät nos­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. (Toi­saal­ta vaik­ka link­kien jaka­mi­nen kes­kus­te­lu­foo­ru­meil­la on link­kien han­kin­nan kan­nal­ta teho­ton­ta, voi se kui­ten­kin hou­ku­tel­la poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta sivuillesi.)

Mak­sul­li­set lin­kit ja itsei­sar­voi­nen link­kien hank­ki­mi­nen tuot­ta­vat­kin kui­ten­kin yleen­sä vain hal­laa yri­tyk­sen haku­ko­neop­ti­moin­nil­le ja markkinoinnille.

Mil­lai­nen on hyvä linkki?

Lin­kin läh­de­si­vus­ton ja koh­de­si­vus­ton yhtei­sen alan tai tee­man lisäk­si posi­tii­vi­nen vai­ku­tus on lin­kil­lä, joka osoi­te­taan kor­kean auk­to­ri­tee­tin sivus­tol­ta. Tämä tar­koit­taa, että parem­paa haku­ko­ne­tu­los­ta ennus­ta­vat backlin­kit, jot­ka tule­vat sel­lai­sil­ta sivus­toil­ta, jot­ka ovat itse­kin saa­neet pal­jon ulkoi­sia link­ke­jä. “Mai­neik­kai­den” sivus­to­jen osoit­ta­mat lin­kit ovat siis toi­vo­tuim­pia.  Moz-työ­ka­lul­la voit tes­ta­ta, mil­lai­nen auk­to­ri­teet­ti eri sivuil­la on.

 

Hanki-linkkejä-korkean-auktoriteetin-sivustoilta


Myös link­kien sijain­nin arvioi­daan vai­kut­ta­van haku­ko­ne­tu­lok­siin. Lei­pä­teks­tis­sä esiin­ty­vää link­kiä arvos­te­taan enem­män kuin esi­mer­kik­si sivu­pal­kis­sa ole­vaa link­kiä. Teks­ti­si­säl­lön alus­sa esiin­ty­vä link­ki on niin ikään arvok­kaam­pi kuin link­ki teks­tin lopussa.

Miten täl­lai­sia hyviä link­ke­jä sit­ten voi­si hank­kia? Link­kien hank­ki­mi­seen liit­ty­vien vää­rin­käy­tös­ten takia ei kan­na­ta heit­tää kir­ves­tä kai­voon. Hyö­dyl­lis­ten link­kien hank­ki­mi­nen on edel­leen mah­dol­lis­ta, ja yri­tys­ten kan­nat­taa sii­hen myös panos­taa. Seu­raa­vak­si annam­me 5+1 vink­kiä sii­hen, miten sinä voit hank­kia yri­tyk­sel­le­si hyviä backlink­ke­jä, joi­den avul­la paran­nat yri­tyk­se­si näkyvyyttä.

1. Yhteis­työ­kump­pa­nei­den link­kaa­mi­nen ja suo­si­tus­ten antaminen

Backlink­ke­jä sivuil­le­si han­kit hel­poi­ten yri­tyk­se­si yhteis­työ­kump­pa­neil­ta. Vas­ta­vuo­roi­nen lin­kit­tä­mi­nen ei vält­tä­mät­tä Googlen kan­nal­ta ole paras mah­dol­li­nen tapa, mut­ta aidon suo­si­tuk­sen anta­mi­nen voi hyö­dyt­tää molem­pia yri­tyk­siä. Kun tar­jou­dut anta­maan yhteis­työ­kump­pa­nil­le­si lausun­non tyy­ty­väi­sen asiak­kaan sanoin, kump­pa­niy­ri­tys luul­ta­vas­ti jul­kai­see suo­si­tuk­se­si mie­lel­lään myös omil­la sivuil­laan ja sinä han­kit samal­la sivuil­le­si osoi­te­tun linkin.

Myös asia­kas­ta­ri­noi­den jul­kai­se­mi­nen (asiak­kaan luval­la tie­ten­kin) on hyvä tapa hank­kia link­ke­jä. Koti­si­vuil­la­si jul­kais­tu posi­tii­vi­nen asia­kas­ta­ri­na on hyvää mai­nos­ta yri­tyk­sel­le­si ja samal­la se voi tuo­da sivuil­le­si link­ke­jä, kun asia­kas jul­kai­see jut­tun­sa myös itse, esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

2. Han­ki link­ke­jä kir­joit­ta­mal­la blogia

Toi­nen kul­la­nar­voi­nen tapa kerä­tä backlink­ke­jä on tuot­taa run­saas­ti laa­du­kas­ta sisäl­töä omil­le net­ti­si­vuil­le, mihin esi­mer­kik­si blo­gin kir­joit­ta­mi­nen tar­jo­aa erin­omai­sen mah­dol­li­suu­den. Pitä­mäl­lä hyvää blo­gia, tar­joa­mal­la luki­joil­le kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä ja mai­nos­ta­mal­la sitä voit saa­da luki­jat link­kaa­maan artik­ke­lei­ta­si hei­dän omil­la sivuil­laan tai sosi­aa­li­sen median kana­vil­laan. Google arvos­taa eten­kin sivus­to­jen jul­kai­se­mia link­ke­jä, mut­ta näkee myös sosi­aa­li­sen median link­ki­jaot positiivisina.

Blo­gi kan­nat­taa ilmoit­taa myös eri­lai­siin ver­kos­sa ole­viin blo­gi­ha­ke­mis­toi­hin, joi­den kaut­ta on mah­dol­lis­ta saa­da lii­ken­net­tä sivuil­le ja samal­la hank­kia käte­väs­ti ulkoi­sia link­ke­jä yritykselle.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

3. Ilmoi­ta yri­tyk­se­si ilmai­siin hakemistoihin

Blo­gi­ha­ke­mis­to­jen lisäk­si netis­sä on pal­jon eri­lai­sia yri­tys­ha­ke­mis­to­ja, jois­sa lis­ta­taan tiet­ty­jen alo­jen toi­mi­joi­ta. Hake­mis­tot ovat oival­li­nen tapa ker­ryt­tää ulkoi­sia link­ke­jä yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Hake­mis­tot ovat useim­mi­ten ala- ja paik­ka­kun­ta­koh­tai­sia. Huo­mat­ta­va osa hake­mis­tois­ta on mak­sul­li­sia, mut­ta monil­le lis­toil­le yri­tys saa lin­kin myös ilmai­sek­si, esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon Tri­pAd­vi­sor. Kan­nat­taa siis tar­kis­taa aina ennen lis­tal­le ilmoit­tau­tu­mis­ta, että se on var­mas­ti ilmainen.

4. Jaa tuot­tei­ta­si arvosteltaviksi

Hyvä tapa hank­kia link­ke­jä on antaa yri­tyk­sen tuot­tei­ta (tai pal­ve­lui­ta) blog­gaa­jil­le arvioi­ta­vak­si. Google ei hyväk­sy link­kien pyy­tä­mis­tä vas­ti­neek­si tuo­te­lah­jois­ta, mut­ta ei kiel­lä tuot­tei­den lähet­tä­mis­tä arvioi­ta­vak­si. Yri­tyk­sen kan­nat­taa­kin siis har­ki­ta tuot­tei­den lähet­tä­mis­tä blog­gaa­jil­le, mikä hyväs­sä tapauk­ses­sa voi joh­taa sii­hen, että tyy­ty­väi­nen tes­taa­ja jakaa lin­kin omas­sa blogissaan.

5. Tar­tu vieraskynään

Blo­gien pitä­mi­nen on monil­le yri­tyk­sil­le tätä päi­vää ja vie­ras­blog­gaa­mi­nen tes­tat­tu tapa hank­kia sivuil­le ulkoi­sia link­ke­jä. Yrit­tä­jän kan­nat­taa tar­jo­ta asian­tun­te­mus­taan muil­le alaan­sa lähei­ses­ti liit­ty­vil­le toi­mi­joil­le ja ehdot­taa vierasbloggaamista.

Ravit­se­mus­te­ra­peut­ti voi esi­mer­kik­si tar­jo­ta artik­ke­lia ravin­to­li­siä myy­vän verk­ko­kau­pan blo­giin. Molem­mat voit­ta­vat: verk­ko­kaup­pa voi tar­jo­ta luki­joil­leen mie­len­kiin­tois­ta ja asian­tun­te­vaa sisäl­töä, ja ravit­se­mus­te­ra­peut­ti pää­see mai­nos­ta­maan omaa yri­tys­tään ja hank­kii samal­la uuden ulkoi­sen lin­kin ja mah­dol­lis­ta somenäkyvyyttä.

6. Parem­man sisäl­lön puolesta

Link­kien hank­ki­mi­nen on kus­tan­nus­te­ho­kas tapa paran­taa yri­tyk­sen koti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Link­kien raken­ta­mi­seen kui­ten­kin liit­tyy omat ongel­man­sa, jois­ta on hyvä olla tie­toi­nen, kun sukel­taa backlink­kien maa­il­maan. Kai­kis­ta link­kien han­kin­nan kei­nois­ta yli­voi­mai­ses­ti paras on tuot­taa yri­tyk­sen sivuil­le hyvää, mie­len­kiin­tois­ta ja koh­de­ryh­miä pal­ve­le­vaa sisäl­töä, ja saa­da sitä kaut­ta luon­nol­li­ses­ti ulkoi­sia link­ke­jä, eli aito­ja suosituksia.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo