5 vink­kiä: Näin hyö­dyn­nät yri­tyk­se­si Face­book-tiliä tehokkaammin

facebookin-tehokas-käyttö

Sisällysluettelo

Suu­rel­la osal­la yri­tyk­sis­tä on oma Face­book-sivu, mut­ta lähes­kään kaik­ki eivät käy­tä sitä tehok­kaas­ti. Näil­lä neu­voil­la saat Face­book-sivus­ta­si enem­män irti.

Kova kil­pai­lu Facebook-näkyvyydestä

Vii­me vuo­si­na yri­tys­ten on ollut aiem­paa vai­keam­paa saa­da jul­kai­suil­leen luon­nol­lis­ta näky­vyyt­tä Face­boo­kis­sa. Osa­syy tähän on kiris­ty­nyt kil­pai­lu­ti­lan­ne, sil­lä Face­boo­kis­sa jul­kais­taan jat­ku­vas­ti enem­män ihmis­ten huo­mios­ta kil­pai­le­vaa sisältöä.

Toi­nen kes­kei­nen syy on Face­boo­kin teke­mät muu­tok­set algo­rit­miin, joka mää­rit­tää, mitä käyt­tä­jien uutis­vir­ras­sa näy­te­tään. Algo­rit­mi valit­see nyky­ään uutis­vir­taan ensi­si­jai­ses­ti käyt­tä­jien per­heen ja ystä­vien teke­miä jul­kai­su­ja, ja yri­tys­ten teke­mät jul­kai­sut se jät­tää her­käs­ti näyttämättä.

Yri­tyk­set voi­vat kas­vat­taa jul­kai­su­jen­sa näky­vyyt­tä huo­mat­ta­vas­ti mak­sa­mal­la Face­boo­kil­le nii­den mai­nos­ta­mi­ses­ta, ja pos­taus­ten mai­nos­tus onkin olen­nai­nen osa yri­tys­ten Face­book-näky­vyyt­tä. On kui­ten­kin ole­mas­sa myös ilmai­sia kei­no­ja, joil­la yri­tys voi kas­vat­taa mah­dol­li­suuk­si­aan saa­da jul­kai­sun­sa seu­raa­jien­sa uutis­vir­taan sekä paran­taa pos­taus­ten mai­nos­ten klik­kaus­pro­sent­tia ja klikkaushintoja.

Ota seu­raa­vat asiat huo­mioon Facebook-postauksissasi:

1. Jul­kai­se sisäl­töä, jota ihmi­set halua­vat jakaa, tykä­tä tai kommentoida

Face­book pyr­kii valit­se­maan uutis­vir­taan sisäl­tö­jä, jot­ka herät­tä­vät kiin­nos­tus­ta ja kes­kus­te­lua. Algo­rit­min uudis­tus­ten jäl­keen kor­keim­man prio­ri­tee­tin saa­vat sisällöt,

  • joi­ta käyt­tä­jät jaka­vat Face­book Mes­sen­ger ‑ohjel­man kautta.
  • jot­ka saa­vat tyk­käyk­siä tai kommentteja.
  • joi­hin käyt­tä­jät kom­men­toi­vat toistuvasti.
  • jot­ka saa­vat aikaan “mer­ki­tyk­sel­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta”, eli esi­mer­kik­si herät­tä­vät kes­kus­te­lua käyt­tä­jien välillä.

Yri­tys­ten on siis tär­ke­ää jul­kais­ta Face­book-sivul­laan sisäl­töä, joka on aidos­ti kiin­nos­ta­vaa ja puhut­te­lee ihmi­siä. Täl­lai­sia voi­vat olla esi­mer­kik­si jul­kai­sut, jot­ka lii­kut­ta­vat tai huvit­ta­vat ihmi­siä, tai jot­ka käsit­te­le­vät ajan­koh­tai­sia mie­li­pi­tei­tä herät­tä­viä aihei­ta. Myös yri­tyk­sen asia­kas­kun­taa hou­kut­ta­vat tapah­tu­mat tai kil­pai­lut voi­vat innos­taa Face­book-käyt­tä­jät kommentoimaan.

2. Hyö­dyn­nä videoita

Kiin­nos­ta­vat videot saa­vat Face­boo­kis­sa enem­män tyk­käyk­siä, jako­ja ja kom­ment­te­ja kuin muun tyyp­pi­set sisäl­löt. Eri­tyi­sen tehok­kai­ta ovat live-videot, jot­ka Face­boo­kin mukaan saa­vat kes­ki­mää­rin 6 ker­taa niin pal­jon reak­tioi­ta kuin taval­li­set videot.

Hyvä Face­book-video täyt­tää seu­raa­vat vaatimukset:

  • Visu­aa­li­ses­ti hou­kut­ta­va: Videon on voi­ta­va erot­tua sel­väs­ti uutis­vir­ran mui­den sisäl­tö­jen keskeltä.
  • Lyhyt ja yti­me­käs: Tehok­kaim­mat videot eivät vie lii­kaa käyt­tä­jien aikaa. Van­git­se käyt­tä­jän huo­mio jo muu­ta­mas­sa het­kes­sä ja ker­ro asia­si nopeas­ti. Pidä videoi­de­si pituus alle 30 sekunnissa.
  • Huo­mioi mobii­liy­lei­sön: Yhä useam­pi selaa Face­boo­kia kän­ny­käl­lään istues­saan esi­mer­kik­si junas­sa, joten videon täy­tyy toi­mia hyvin myös ilman ääniä. Käy­tä sik­si videos­sa­si yti­mek­käi­tä teks­te­jä ja teks­ti­tyk­siä. Opti­moi myös videon ja sen teks­tien koko mobii­li­lait­tei­ta var­ten, jot­ta sitä on help­po kat­soa myös pie­nel­tä näytöltä.

3. Ole persoonallinen

Sinun voi olla hyvin vai­kea kiin­nit­tää koh­dey­lei­sö­si huo­mio, jos pos­taus­te­si sisäl­tö ja tyy­li eivät lain­kaan ero­tu kai­kis­ta muis­ta sisäl­löis­tä, joi­hin käyt­tä­jät tör­mää­vät jat­ku­vas­ti uutis­vir­ras­saan. On jär­ke­vää seu­ra­ta mitä muut yri­tyk­set teke­vät Face­boo­kis­sa, mut­ta älä yri­tä väki­sin nou­dat­taa mui­den esi­merk­kiä, vaan etsi roh­keas­ti oma tyy­li, joka veto­aa yleisöösi.

Yri­tyk­sel­le­si ja koh­de­ryh­mäl­le­si sopi­van tyy­lin löy­tä­mi­nen voi vie­dä aikaa, mut­ta mones­ti se muo­tou­tuu ajan myö­tä itses­tään, kun olet vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ylei­sö­si kans­sa Facebookissa.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

4. Herä­tä keskustelua

Face­boo­kis­sa on tär­ke­ää saa­da käyt­tä­jät kom­men­toi­maan, mut­ta jat­ku­vien algo­rit­mi­uu­dis­tus­ten myö­tä Face­book ei enää arvos­ta pos­tauk­sia, jois­sa suo­raan pyy­de­tään käyt­tä­jiä jaka­maan, tyk­kää­mään tai kom­men­toi­maan. Sik­si yri­tys­ten on tär­ke­ää herät­tää kes­kus­te­lua luon­nol­li­sem­mil­la tavoilla.

Jul­kai­sus­sa voi­daan esi­mer­kik­si esit­tää jokin kiin­nos­ta­va kysy­mys, johon monet käyt­tä­jät voi­vat innos­tua vas­taa­maan. Jon­kin aihee­seen sopi­van kysy­myk­sen voi hel­pos­ti lisä­tä lähes min­kä tahan­sa pos­tauk­sen loppuun.

Yri­tys voi myös esit­tää pos­tauk­ses­saan haus­kan tai aja­tuk­sia herät­tä­vän mie­li­pi­teen jos­tain ihmi­siä kiin­nos­ta­vas­ta aihees­ta, ja siten hou­ku­tel­la käyt­tä­jiä rea­goi­maan. Hyvin herk­kiä aihei­ta tai rävä­köi­tä mie­li­pi­tei­tä kan­nat­taa kui­ten­kin vält­tää, jot­ta yri­tys ei epä­huo­mios­sa louk­kaa ja kar­ko­ta yleisöään.

5. Ajoi­ta jul­kai­susi oikein

Face­book-sivu­je­si päi­vi­tyk­set kan­nat­taa yleen­sä pyr­kiä ajoit­ta­maan nii­hin vii­kon­päi­viin ja kel­lo­nai­koi­hin, jol­loin käyt­tä­jät her­kim­min rea­goi­vat pos­tauk­siin. Näin tuo­reel­la päi­vi­tyk­sel­lä­si on par­haat mah­dol­li­suu­det herät­tää huo­mio­ta ja kerä­tä jako­ja, tyk­käyk­siä ja kommentteja.

Kan­sain­vä­lis­ten tut­ki­mus­ten mukaan käyt­tä­jät ovat Face­boo­kis­sa kes­ki­mää­rin aktii­vi­sim­pia arki­sin kel­lo 10–15. Kaik­kein eni­ten käyt­tä­jä­reak­tioi­ta jul­kai­sut saa­vat kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 12–13 ja 14–15 sekä tors­tai­sin kel­lo 13–15.

Opti­moi ja mainosta

Face­boo­kin tehok­kaa­seen käyt­töön kuu­luu siis sekä jul­kai­su­je­si opti­moin­ti että nii­den riit­tä­vä mai­nos­ta­mi­nen. Kun hiot pos­tauk­sis­ta­si mah­dol­li­sim­man kiin­nos­ta­via ja mai­nos­tat nii­tä sopi­val­le ylei­söl­le, pys­tyt hyö­dyn­tä­mään yri­tyk­se­si Face­book-sivua pal­jon paremmin.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo