5 syy­tä, mik­si koti­si­vut kan­nat­taa teh­dä WordPressillä

Miksi-valita-WordPress-kotisivut

Sisällysluettelo

Alun­pe­rin blo­gien kir­joit­ta­mi­seen teh­ty WordPress on ollut jo vuo­sia maa­il­man suo­si­tuin koti­si­vu­jen jul­kai­su­jär­jes­tel­mä. Nämä 5 syy­tä teke­vät sii­tä lois­ta­van alus­tan eten­kin yri­tys­ten kotisivuille.

1. Laa­ja tee­ma­va­li­koi­ma tuo joustavuutta

WordPres­sil­le on tar­jol­la erit­täin moni­puo­li­nen vali­koi­ma val­mii­ta tee­mo­ja, joi­den jou­kos­ta on help­po löy­tää tar­vit­se­man­sa. Tee­mo­ja löy­tyy lai­das­ta lai­taan, nuo­rek­kais­ta ja visu­aa­li­sis­ta perin­tei­siin ja pel­kis­tet­tyi­hin. Tee­man valin­ta kan­nat­taa teh­dä huo­lel­la, sil­lä tee­mo­ja voi luo­da ja jul­kais­ta kuka tahansa.

Par­haat tee­mat anta­vat sivun teki­jäl­le hyvin vapaat kädet muo­ka­ta sivun ulkoa­sua ja omi­nai­suuk­sia. Tee­mo­jen val­miit lay­ou­tit aut­ta­vat keh­nom­mal­la­kin tai­teel­li­sel­la sil­mäl­lä varus­tet­tua sivu­nik­ka­ria teke­mään koti­si­vuis­taan miel­lyt­tä­vän näköiset.

Itse käy­täm­me uusien sivu­jen teke­mi­seen WordPres­sin jous­ta­vaa Divi-tee­maa, jol­la voim­me hel­pol­la edi­to­ril­la nopeas­ti muo­ka­ta sivuis­ta juu­ri sel­lai­sia kuin asia­kas halu­aa. Näin pys­tym­me tar­joa­maan kun­kin yrit­tä­jän tar­pei­siin sopi­vat sivut kustannustehokkaasti.

Tes­taa las­ku­ril­lam­me sinul­le sopi­van sivu­pa­ke­tin hinta.

2. Vai­va­ton käyt­tää aloittelijallekin

WordPress on erit­täin käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen alus­ta, jon­ka perus­teet koke­ma­ton­kin käyt­tä­jä voi oppia nopeas­ti. Käyt­tö­liit­ty­mä on sel­keä ja yksin­ker­tai­nen, ja se on saa­ta­vil­la myös suomenkielisenä.

WordPres­sil­lä käyt­tä­jän ei tar­vit­se osa­ta html-koo­daus­ta tai tun­tea jär­jes­tel­män syvem­piä tek­ni­siä omi­nai­suuk­sia voi­dak­seen teh­dä yksin­ker­tai­sia ja tyy­lik­käi­tä verk­ko­si­vu­ja. Pal­jon voi­daan teh­dä val­mii­den mal­lien avul­la, joten käyt­tä­jä ei jou­du aloit­ta­maan sivus­ton raken­ta­mis­ta tyh­jän päältä.

Aloit­te­li­ja voi hel­pos­ti vali­ta halua­man­sa tee­man ja käyt­tää sen val­mis­ta lay­ou­tia poh­ja­na sivul­leen. Astet­ta edis­tyk­sel­li­sem­pien tai näyt­tä­väm­pien sivu­jen toteu­tuk­ses­sa voi olla vii­sas­ta tur­vau­tua asian­tun­ti­jan apuun.

3. Tukea on help­po löytää

WordPress on maa­il­man suo­si­tuin sisäl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä, joten sii­hen liit­ty­viin kysy­myk­siin on saa­ta­vil­la pal­jon neu­von­taa ja opas­tus­ta myös ilmai­sek­si. Netis­sä on val­ta­vas­ti WordPres­sil­le omis­tet­tu­ja foo­ru­mi­kes­kus­te­lu­ja, blo­ge­ja, videoi­ta ja muu­ta mate­ri­aa­lia, joten ongel­miin löy­tyy yleen­sä nopeas­ti apua jo pikai­sel­la Google-haulla.

WordPres­sil­le on muun muas­sa tar­jol­la usei­ta aloit­te­li­jays­tä­väl­li­siä ohjeis­tuk­sia, jois­sa seli­te­tään yksi­tyis­koh­tai­ses­ti koh­ta koh­dal­ta, kuin­ka WordPress-sivu teh­dään. Nii­den avul­la käyt­tä­jä voi hel­pos­ti luo­da yksin­ker­tai­set sivut itsel­leen ilman eri­tyis­tä tek­nis­tä osaamista.

WordPres­sin suo­sion ansios­ta sil­le on myös jul­kais­tu val­ta­vas­ti lisä­osia, joi­den avul­la koti­si­vuil­le voi­daan lisä­tä monen­lai­sia omi­nai­suuk­sia ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keis­ta ja tapah­tu­ma­ka­len­te­reis­ta verkkokauppoihin.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

4. WordPres­sis­sä on huo­mioi­tu mobiililaitteet

Suu­rin osa netin­käy­tös­tä teh­dään nyky­ään mobii­li­lait­teil­la, ja mobii­lin käyt­tö­as­te vain kas­vaa koko ajan. Sik­si on kriit­tis­tä, että net­ti­si­vut skaa­lau­tu­vat oikein ja toi­mi­vat hyvin kai­ken­ko­koi­sil­la näy­töil­lä. Täl­lai­nen res­pon­sii­vi­suus on nyky­ään erit­täin olen­nai­nen osa verk­ko­si­vu­jen suunnittelua.

Monet WordPres­sin ilmai­sis­ta­kin tee­mois­ta ovat res­pon­sii­vi­sia, ja niil­lä teh­ty­jen sivu­jen sisäl­tö skaa­lau­tuu auto­maat­ti­ses­ti oikean kokoi­sek­si niin pöy­tä­ko­neil­la, table­teil­la kuin äly­pu­he­li­mil­la­kin. Näin sivus­to saa­daan näky­mään ja toi­mi­maan oikein kai­kil­la laitteilla.

Käyt­tä­mäm­me Divi-tee­ma on täy­sin res­pon­sii­vi­nen, ja sen avul­la voim­me hel­pos­ti ottaa huo­mioon kaik­ki käyttäjät.

5. Hel­pot­taa hakukoneoptimointia

WordPress-sivu­jen res­pon­sii­vi­suus tekee niis­tä myös hou­kut­te­le­vam­pia haku­ko­neil­le. Sivus­ton toi­mi­vuus eri pää­te­lait­teil­la sekä se, kuin­ka nopeas­ti sivut latau­tu­vat käyt­tä­jäl­le ovat­kin sisäl­tö­jen ohel­la kes­kei­nen osa hakukoneoptimointia.

WordPres­sil­lä käyt­tä­jä voi myös hel­pos­ti opti­moi­da koti­si­vu­jen­sa link­ki­ra­ken­teen niin, että haku­ko­nei­den on mah­dol­li­sim­man help­poa löy­tää sivuille.

WordPres­sil­le on tar­jol­la usei­ta lisä­osia, jot­ka teke­vät sivu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­ses­ta hel­pom­paa ja läpi­nä­ky­väm­pää. Esi­mer­kik­si suo­sit­tu Yoast SEO ‑lisä­osa vies­tii käyt­tä­jäl­le onko sivuil­la tar­peek­si sisäl­töä tai onko sisäl­löis­sä käy­tet­ty riit­tä­väs­ti olen­nai­sia avainsanoja.

Esi­merk­ke­jä WordPres­sin Divi-tee­mal­la teh­dyis­tä sivuis­ta voit kat­soa referenssit-sivultamme.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo